Fekk Målblomen for 2022

Trond Arne Aglen (kommunedirektør i Herøy kommune), Monika Haanes Waagan (leiar i Herøy Mållag), Anja Hovden (skrivar i Herøy Mållag), Iselin Nevstad Øvrelid (kommunikasjonssjef i Herøy kommune), Wenche Moltu (1. konsulent kommunikasjon). Thomas Teige Sporsheim jobbar også i avdelinga, men hadde ikkje høve til å vere med på markeringa. - Klikk for stort bileteTrond Arne Aglen (kommunedirektør i Herøy kommune), Monika Haanes Waagan (leiar i Herøy Mållag), Anja Hovden (skrivar i Herøy Mållag), Iselin Nevstad Øvrelid (kommunikasjonssjef i Herøy kommune), Wenche Moltu (1. konsulent kommunikasjon). Thomas Teige Sporsheim jobbar også i avdelinga, men hadde ikkje høve til å vere med på markeringa.

Kommunikasjonsavdelinga i Herøy kommune fekk torsdag 12. mai tildelt Målblomen 2022 for framifrå bruk av nynorsk. Dette skjedde på sjølvaste nynorskdagen.

Det er Herøy Mållag som deler ut utmerkinga med diplom, kake og blomar.

I grunngjevinga heiter det:

"Kommunikasjonsavdelinga i Herøy kommune, som er årets mottakar av målblomen,  representerer ein stor organisasjon. Kommunen har ein så stor og sjølvsagt plass i liva våre, at vi lett gløymer kor enormt viktig og fundamental rolle kommunen har for å sikre at nynorsken også i framtida skal brukast på alle samfunnsområde.

I 2021 vart Herøy kommune lagt merke til av sjølvaste Kulturdepartementet som nominerte kommunen vår til Årets Nynorskkommune. Juryen trekte fram Herøy sine gjennomtenkte nynorsktiltak i barnehage og skule og korleis dei nyttar marknadsmakta si godt i val og utvikling av læremiddel på nynorsk.

Herøy nådde ikkje heilt opp, og Herøy Mållag er glade for at vi no har høve til å gjere stas på dykk med vår eigen målblome, og det på sjølve nynorskdagen 12. mai.

I vår grunngjeving har vi lagt vekt på det som vert sagt om korleis  kommunikasjonsavdelinga dykkar jobbar internt i organisasjonen:

  • Med å setje klarspråk på agendaen
  • Med rettleiing, korrigering og opplæring i heilskapleg bruk av nynorsk
  • Med klare forventningar til dei tilsette om aktiv bruk av vedtekne planar og strategiar for språkbruk.

Konkrete døme som er framheva er mellom anna:

  • Nettstaden www.heroy.kommune.no
  • Jamnlege «Språkdrypp» på intranett
  • Språkvask av sentrale dokument før dei vert publiserte

- Vi skal ikkje legge skjul på at Iselin Nevstad Øvrelid sitt namn går igjen i desse skildringane vi har fått. Det vert sagt at du verkeleg står på barrikadane for nynorsken, ikkje minst for å krevje nynorskutgåver og nynorskversjonar av materiell som kjem frå sentralt hald, for å sikre at innbyggarane våre får offentleg informasjon på nynorsk, kommenterte leiar i Herøy Mållag, Monika Haanes Waagan.

- Godt arbeid i heile organisasjonen

Kommunikasjonssjef, Iselin Nevstad Øvrelid, tok imot prisen og takka på vegner av heile Herøy kommune.

- Det er fantastisk at arbeidet vårt har vorte lagt merke til. Kommunikasjonsavdelinga takkar særskild for utmerkinga, men den er resultat av godt arbeid i heile organisasjonen. Språk er grunnleggande i alt kommunikasjonsarbeid og dette er noko vi arbeider med i alle sektorar på tenesteområda våre for innbyggjarane, kommenterte ho. Nevstad Øvrelid understreka på sjølvaste nynorskdagen 12. mai, at kvar dag er ein nynorskdag i Herøy kommune.

- På sjølvaste nynorskdagen skal Herøy kommune ha sitt første møte i det nyoppretta klarspråkforumet. Det er forankra i alle sektorar og skal sikre arbeidet vårt med klart språk på nynorsk og struktur i planar og strategiar før dei går til politisk handsaming, kommenterte ho. 

Samarbeid i "sjustjerna"

I tillegg jobbar Herøy kommune saman med dei andre kommunane i "sjustjerna" (Hareid, Sande, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda) med ein heilskapleg språkprofil som etter planen skal leggast fram til politisk behandling til hausten. 

- Vi har godt samarbeid på tvers i faggruppa kommunikasjon og saman står vi sterkare for å sikre skriftspråket vårt, kommenterte Nevstad Øvrelid.

Kommunedirektør, Trond Arne Aglen, nytta høvet til å sende eit lite stikk til nasjonale styresmakter om å betre sikre at kommunane får den informasjonen dei har rett på, på nynorsk, i staden for å måtte etterlyse den gong på gong.

Herøy kommune og kommunikasjonsavdelinga takkar for Målblomen. Dette var stas!