Opptak og fristar for barnehageåret 2022/2023

Du kan no søkje om barnehageplass for barnehageåret 2022/2023. Fristen er 1. mars 2022.

I Herøy har vi fire kommunale og fem private barnehagar. Det er felles søknad og samordna opptak til alle barnehagane. 

Her er oversikta over alle barnehagane i Herøy.

Kven har rett til plass?

Barn som er fødde innan 30. november 2021, og som er busette i kommunen, har etter søknad rett til plass ved hovudopptaket.  Sjå den einskilde barnehage sine vedtekter for informasjon om opptak.

Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november har rett til å starte i barnehage den månaden dei fyller 1 år, utan krav om foreldrebetaling frå august.

Kven kan søkje?

  • Nye søkjarar
  • Alle som ynskjer endring av plass i barnehage eller overflytting til ein annan barnehage

Har du allereie søkt om barnehageplass treng du ikkje søkje på nytt. Søknaden din vert handsama i hovudopptaket.

Søknadar som kjem inn etter 1. mars vert handsama i supplerande opptak.

Korleis søkje?

Søknadsskjemaet krev at du loggar inn med ID-porten (MinID, bakID, buypassID m.a.). Her finn du søknadsskjemaet.

Dersom du ikkje har ID-porten, eller er folkeregistrert i ei anna kommune nyttar du dette søknadsskjemaet.

Oppseiing

Du må seie opp barnehageplassen skriftleg. Det gjeld også om du vil redusere plassen. Oppseiingstida er ein månad, og gjeld frå den 1. i månaden etter at oppseiinga er motteken.

Det er ikkje høve til å seie opp plassen i tida 1. april til 1. august. Dersom ein seier opp plassen etter dette må barnehageplassen betalast ut barnehageåret sjølv om barnet ikkje nyttar tilbodet.