Sei meininga di om budsjettet og økonomiplanen

Elevar i Herøy kulturskule - Klikk for stort bileteElevar i Herøy kulturskule Herøy kulturskule

Korleis skal kommunen bruke inntektene sine framover? Det skal dei folkevalde avgjere. No ligg innstillinga frå formannskapet ute til offentleg ettersyn. 

I desember skal kommunestyret vedta handlings- og økonomiplanen til kommunen. 

15. november behandla formannskapet forslaget som kommunedirektøren hadde lagt fram i saka. Formannskapet vedtok då ei innstilling som er til offentleg ettersyn (høyring) i 14 dagar. 

Les planen og gi høyringsinnspel

Her kan du lese innstillinga til handlings- og økonomiplan for 2023–2026 som formannskapet har lagt ut på høyring.

Du kan sende innspel i skjemaet som du finn her. Du kan også sende innspel i posten (adressa ser du nedst på sida). 

Innspela blir lagt fram for formannskapet. 

Frist: Vi må ha mottatt innspela dine seinast 29. november kl. 12.

For første gong er handlings- og økonomiplanen laga i det digitale verktøyet Framsikt. Det gjer at du enklare kan studere planen på pc, nettbrett eller mobil. 

Kva inneheld innstillinga som er på høyring?

I handlings- og økonomiplanen for 2023–2026 finn du blant anna 

 • eit budsjett for det neste året
 • ein fireårig økonomiplan
 • ei prioritering av tiltak for dei komande åra
 • ein tiårig investeringsplan
 • eit klimabudsjett

Følg prosessen 

Slik er gangen i arbeidet med handlings- og økonomiplanen:

 • Først la kommunedirektøren fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan
 • Forslaget frå kommunedirektøren blei behandla av formannskapet første gongen 8. november. 
 • 15. november behandla formannskapet forslaget på nytt og vedtok denne innstillinga som ligg ute til høyring fram til 29. november kl. 12. Alle innbyggarar er velkomne til å uttale seg i høyringa. 
 • I perioden 21.–29. november behandlar dei politiske utvala og råda i kommunen forslaget. 
 • Formannskapet kjem 29. november med si innstilling som skal til kommunestyret. I formannskapsmøtet den dagen blir høyringsuttalane handsama.
 • Til sist vedtek kommunestyret handlings- og økonomiplanen i møtet den 8. desember.