Tilbodskonkurransar: Infrastruktur i Nørvågen, ny bru til Vågsholmen og pumpestasjonar

Klikk for stort bilete 

Herøy kommune ved Anlegg- og driftsavdelinga gjennomfører 3 tilbodskonkurransar.

Kommunen skal utbetre infrastrukturen i Nørvågen ved å oppgradere vegen, bygge fortau, parkeringsplassar og nett for offentleg avlaup, samstundes vil eksterne etatar fornye sine anlegg i fellesgrøft.

Til dette prosjektet, samt det komande prosjektet med byggefelt Bø/Arhaug, vil vi trenge pumpestasjonar for avlaup og dei vert innkjøpt i ei felleskonkurranse. Vidare skal kommunen også bygge ny bru frå Nørvågen til Vågsholmen.

Nedanfor står kort om innhaldet i konkurransane, fyl link under kvar for meir informasjon. Der finn du komplett utlysing og tilgang til konkurransegrunnlaga.

Prosjekt 70029 – Infrastruktur Nørvåg

https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-344567
Hovuddelar i arbeidet:

 • Veg (ca. 630 m)
 • Fortau (ca. 630 m)
 • Parkeringsplassar (to parkeringsområder)
 • VA-anlegg: vatn, spillvatn, pumpeleidning for spillvatn og overvatn/drenering
 • Anna tekniske anlegg: El, fiber, tele og gatelys
 • Avkøyrsler
 • Massetransport, fyllingsarbeid, riving/sanering
 • Muringsarbeid
 • Betongkonstruksjonar og armering
 • Kantstein, rekkverk, fundament til rekkverk
 • Plastring, og tilpassing mot bru
 • Leidningsarrangement under bru
 • Montering av komplett prefabrikkert pumpestasjon og slamavskiljar
 • Arbeid i sjø: naudoverlaup frå pumpestasjon/slamavskiljar (sjøleidning)

 

Prosjekt 51211 – bru til Vågsholmen

https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-335249

Hovuddelar i arbeidet:

 • Etablering av ny bru, inkl. fortau m/ kantsten i plasstøypt betong
 • Sanering av eksisterande bru
 • Fundament for landkar på begge sider av ny bru
 • Murarbeid (vingemurar)
 • Gravearbeid over og under vatn
 • Fyllingsarbeid
 • Betongarbeid, forskaling og armering
 • Rekkverk

 

Innkjøp av pumpestasjonar til Nørvåg og Bø

https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-310513

Hovuddelar i arbeidet:

 • 2 komplette avlaupspumpestasjonar inkluder overbygg
 • Leveransen inkludera også oppstart av stasjon når anlegga er kopla
 • Leveransen inkludera ikkje grunnarbeid; å setje ned sump og kople rør i grunnen vert utført av entreprenør i anna entreprise.

 

Tilbodsfrist for alle konkurransane: 11. mai 2020 kl. 12:00

Kontaktperson er Lene Huldal