Kval.jpg

Onsdag 19. juli vart den døde kvalen som vart funnen ved Flåvær, destruert og restane vart senka havet.

skilt.jpg

Bli med på fotokonkurransen og vinn mange flotte premiar.

bubilparkering.jpg

 

1. juli 2016 vart det opna gratis bubilparkering i parken i Fosnavåg sentrum.

Sandeskaret1.png

Herøy kommune skal selje gnr. 15 bnr. 3, Sandeskaret, og ein ber om at interesserte melder seg innan 1. september 2017. 

DJI_0004.JPG

Varslar oppstart på planarbeid og legg forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn i minst seks veker.

politiker.png

 

Det vert ekstra formannskapsmøte måndag 17.07.2017 på Herøy rådhus kl. 13.30. 

DSC01405.JPG

Det vert ekstratøming av bossdunk ved Runde hamn i sommarsesongen. 

valgr.jpg

No kan du kontrollere om du står i manntalet i Herøy kommune. Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røyste på valdagen ved stortingsvalet måndag 11. september 2017.

Runde.jpg

Fylkesmannen har oppdatert brosjyren om verneområda på Runde i Herøy. Både kart og tekst er fornya, og sidan førre brosjyre, har også området fått Ramsar-status. 

Joined.jpg

Herøy kommune har inngått kontrakt med lokale entreprenørfirma etter gjennomført tilbodskonkurranse på utføring av graving og massetransport mm.

Camilla Storøy

Ordførar i Herøy kommune, Arnulf Goksøyr, er sjukmeld på ubestemt tid. Varaordførar Camilla Storøy fungerer som ordførar i perioden han er sjukmeld.

hand-351277__340.jpg

Herøy kommune søkjer etter ein utviklingsorientert og handlekraftig avdelingsleiar for tenestekoordinering.

hands-1926704_640.jpg

Vil du vere med å skape framtidas helse og omsorgsteneste?

Bilete glade barn.jpg

Herøy kommunestyre vedtok i sak 73/17 den 21.06.2017 revidert handlingsprogram for trafikktryggingstiltak. Både store og små tiltak er prioriterte for gjennomføring dei neste åra. 

Herøy rådhus

Opningstidene ved Herøy rådhus er endra dei neste vekene i sommar.

Tastatur.jpg

Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Volda skal kjøpe nytt felles oppvekstadministrativt system som skal brukast i administrasjonen av skule, sfo og barnehage i desse kommunane. 

sprak.jpg

 Herøy kommune har fått 30.000 kroner i støtte frå KS for å arrangere kurs i klart språk.

Smokkar.JPG

Barnehagane i Herøy skårar over landsgjennomsnittet. Det viser brukarundersøkinga som vart gjennomført våren 2017.

DSC00667.JPG

Her finn du resultatet av brukarundersøkingane for legetenesta og den private fysioterapitenesta i Herøy kommune.

DSC01388.JPG

Frå august 2017 har seksjon oppvekst fått på plass tre støttepedagogar som skal arbeide i både kommunale og private barnehagar. 

valgr.jpg

For dei som ikkje har høve til å røyste på valting eller i ordinær førhandsrøystingsperiode er det opna for tidlegrøysting frå 1. juli. Dei kan avtale tid med servicetorget og få røyste her.

2017-06-27 10.16.54.jpg

Eigedomsavdelinga har registrert at fleire har ignorert avstenginga av kulturhuset og bevega seg innanfor avstengt sone etter 12. juni. Dette er heilt uakseptabelt.

rus ta tak.jpg

TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit.

jonsok 2017.PNG

 

Jonsokaftan var det midtsommarfest ved Herøy omsorgssenter, med besøk av russane i Gnist barnehage. 

ann kristing høgdebilete til bruk på nett.jpg

Ann Kristin Eiken er tilsett som ny personal- og organisasjonsleiar frå 1. juli.

Almenningen.png

Sektor for samfunnsutvikling går no ut med ein konkurranse der ein ber om forslag til løysingar og overbygg for pumpestasjonen på allmenningen.

Loket.jpg

Parkeringsloket i Fosnavåg sentrum vert stengt onsdag 28. juni.

Hyggestund med trubadur

Sist torsdag var det duka for ei hyggeleg stund ved omsorgssentera i Myrvåg og på Eggesbønes.

gravmaskin.jpg

Herøy kommune sender ut tilbod til lokale firma etter tilbodskonkurranse på utføring av graving og massetransport.

Moltu barnehage juni 2017.jpg

Moltu barnehage takkar førskulebarna sine etter fem, fine år saman med dei og for den flotte gåva barnehagen fekk før sommarferien.

Skarabakken.png

Herøy kommune, Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune har arbeidd fram ei ny detaljregulering for Skarabakken. 

grylilleneskempton.jpg

Gry Elisabeth Lillenes Kempton er tilsett som ny rektor ved Leikanger skule frå 1.august 2017.

DSC01381.JPG

Seksjon reinhald i Herøy kommune vart under kommunestyremøtet i går tildelt Arbeidsmiljøprisen 2017.

Skjermbilde1.JPG

Pensjonistar frå fire kommunar utdannar seg i Herøy kyrkje. Målet er å hjelpe eldre til å klare seg sjølve betre og lenger i livet. 

coins-948603_1920.jpg

Skatteoppgjeret 2016 er no klart for dei fleste, og vert lagt ut 22.juni. I Herøy vil 6 771 skattytarar få skatteoppgjeret no i juni.

Utbetaling av til gode beløpa vil skje dei komande vekene, men dei fleste vil få utbetalinga på konto den 22.juni.

Grete dalhaug berg.jpg

Grete Dalhaug Berg er tilsett som ny leiar for PPT Herøy frå 1.august.

coins-948603_1920.jpg

 Har det frivillige laget eller organisasjonen din søkt om momskompensasjon ?

Rådmann Olaus-Jon Kopperstad presenterer årsrapport og årsregneskap for 2016 gjennom nye løysingar som er betre tilrettelagde for publikum og politikarar. 

Flyktningar.jpg

Engasjement i flyktningstenesta i Herøy gir resultat.

Herøy kulturhus og idrettshall

Eigedomsavdelinga har no stengt hovudinngangen på kulturhuset. Dette er ein del av førebuinga til arbeidet som skal utførast i sommar.

Prosjekt taredyrking

Det er svært gledeleg at prosjektet har fått klarsignal og kan utforme eit verktøy som er nyttig for dei som ynskjer å etablere seg i næringa.

DSC00629.JPG

Jan Helge Langberg er tilsett som ny rektor for Einedalen skule.

DSC00514.JPG

Oppvekstavdelinga i Herøy kommune minner om at tilbodet om SFO i ferien er ope for alle elevar på 1.-4.trinn i heile kommunen.

Bubil1.jpg

Sommaren 2016 opna Herøy Kommune bubilparkeringa ved parken i sentrum.

2017-05-31 09.51.33.jpg

Herøy kommune gjennomfører open tilbodskonkurranse for anskaffing av graving og massetransport m.m.

Herøy kulturhus og idrettshall

I samband med stenginga av kulturhuset vil også biblioteket verte stengt i sommar. Tidene for avstenging av biblioteket vert imidlertid litt annleis enn for resten av kulturhuset.

bål2 copy.jpg

Herøy brannvern har ei ordning med innmelding og godkjenning av jonsokbål. Det vert normalt berre gjeve løyve til brenning på dei tradisjonelle bålplassane. Det vert ikkje gitt løyve til brenning nær busetnad.    

Sti1.jpg

I 2001 vedtok kommunestyret køyrereglar om lojalitet og ytringsfridom for kommunalt tilsette. Dei finn du i denne saka.

EPC-oppstartsmøtet.jpg

AF Energi & Miljøteknikk AS (AFEMT) starta opp kontraktsarbeidet måndag 22. mai, som omfattar kartlegging av 34 kommunale bygg.

bilde2.jpg

Herøy kommune har fire tomter for sal til privatpersonar som ønskjer å realisere husdraumen på Bergsøya. Tomtene ligg i regulert område for einebustad i Vike/Toftedal. 

Herøy kulturhus og idrettshall

 

Eigedomsavdelinga har no starta riving av bygningsdelar i garderobe og kjøkken i hovudetasjen på kulturhuset. Dette er eit ledd i det førebuande arbeidet til saneringsarbeidet som skal starte 12. juni.

mrfylke.no.jpg

Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer innspel til rutetilbodet på ferjene i jule- og nyttårshelga frå jula 2018.

FramFlexx 2017.JPG

Det vert endringar i FRAM Flexx-tilbodet i Herøy kommune frå 1. juni 2017.

Biblioteket.jpg

Grunna renoveringsarbeid på Herøy kulturhus, som inkluderer asbestsanering, må Herøy folkebibliotek halde stengt for publikum i perioden 12. juni – 7. august 2017. Her finn du informasjonen du treng.

nye-fjord1-ferjer-nett.jpg

Ønskjer du å kome med innspel til ruteendringar?

Tom Barth.JPG

Med 75 påmelde fra helse- og sosialfagleg sektor frå dei fleste kommunene i sjustjerna-samarbeidet og Volda DPS, heldt Tom Barth ei flott og inspirerande innføring i samtaleteknikken motiverande intervju (MI).

IMG_1931.JPG

Det er tid for russetid både i skule og i barnehage. I Bergslia barnehage har 11 rosarussar hatt ei flott russefeiring før det nærmar seg sommarferie og skulestart i august.

tool-2222458_1920.jpg

Det er ein del ting du kan bygge utan at ein treng å søkje kommunen om løyve. Unntaket føreset at det du skal gjere er i samsvar med gjeldande planar for området og reglane i plan- og bygningslova.

EPC.jpg

Herøy kommune har inngått EPC-kontrakt med AF Energi & Miljøteknikk om å analysere energibruken i utvalde kommunale bygg.

kommunevåpen for web

 Det vert ekstraordinært formannskapsmøte 11.05.17.

Utebibliotek 2017.jpg

Tunkatten Lurivar sine populære utebibliotek har no opna for sommaren.

DJI_0030.JPG

Herøy kommune vil informere om at det neste veke vil pågå asfalteringsarbeid ved Leikanger skule. 

RO intervju.jpg

Herøy kommune med helse og omsorgskomiteen i spissen, har bestilt ei ekstern kartlegging og analyse av helse og omsorgstenesta i Herøy.

tapas

Landbruks- og matdepartementet inviterte 24.april alle fylkesvinnarar frå «Gyldne måltidsøyeblikk» 2016 til oppfølgingsseminar. Tema for seminaret var «mat og måltidsglede for eldre på institusjon»

demokrati.png

Herøy kommune er med på ei større undersøking om lokaldemokrati i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS).

Parkeringsplass til park

Det vart vedteke å starte opp arbeid med omregulering av området i formannskapet tysdag 25. april.

 

henriette1.jpg

Myrsnipa barnehage har nyleg gjennomført ein  brukarundersøking. Eit av punkta som vi har diskutert i ettertid, handlar om barnehagen sitt mattilbod ( sunn mat, riktig kosthald).

Veg Mjølstadneset juni 2016 1

Det avfallet du ikkje får henta, kan du levere på miljøstasjonen på Mjølstadneset. Har du ein hektisk kvardag, kan du levere ein utvald laurdag.

Herøy kystmuseum2.JPG

I samband med arbeid med lokal kulturminneplan kan du no registrere forslag til aktuelle kulturminne veldig enkelt via pc eller smarttelefon. Her finn du registreringsskjema.

21.jpg

I går var det Mamma Mia i Leikanger grendahus, og det med stor suksess.

djupneforhold foto_Runde Miljøsenter.jpg

 Marine Grunnkart er på veg inn i neste fase med lasermåling av kystsona på søre Sunnmøre.

Turkart ti på topp

 Det er utvikla eit elektronisk turkart for 10 på topp-turane 2017.

innbyggarundersøkinga.jpg

Til no er det 286 personar som har levert innbyggjarundersøkinga. Det vil seie at berre 14,3 % av dei som har fått brev frå kommunen har levert.

Kathrine Torvik Eikenæs.jpg

Kathrine Torvik Eikenæs frå Herøy er tilsett som ny ergoterapeut i Herøy kommune.

1.plass.jpg

Fredag var det nattcup og det vart som tidlegare eit vellukka arrangement. Vinnarlaget vart «Erna Solbergs Stjernegalleri» som hadde desse spelarane Frå venstre: Robert Alan Moltu, Hans Slettestøl, Sander Jøsok Nilsen, Jens Winsnes, Edvard Berner Gjerde
Liggande: Tobias Hauge Gjerde

Joakim Eiksund

Joakim Eiksund er tilsett som byggdriftar i eigedomsavdelinga og tok til i jobben mandag 24.04.2017.

Kvikk Herøy.jpg

Kvikk Herøy er eit samarbeidsprosjekt mellom Teneste for Psykisk helse og Teneste for bustadsosial og rus. Det er eit lågterskeltilbod til menneske over 18 år med utfordringar i kvardagen. 

rare-ting.jpg

Frå i dag 20. april kan de hente sekkar ved Servicetorget på rådhuset. Ein kan bestille henting av sekkane.

grøn laser

Var du heime i påska og høyrde flydur?

 

 

20170425_111152.jpg

Herøy kommunen går over til nytt høgdesystem den 24. april.

 

Einedalen skule.JPG

Stillinga er fast ved Einedalen skule, og er ledig frå 01.08.17.

Runde Fyr

 Runde Fyr vert stengt frå 18. april.

drone.jpg

I samband med planlegging, prosjektering og inspeksjon kjøpte Herøy kommune ein drone i 2016. Dronen har vore aktivt brukt til å ta ferske bilete av område, bygg og vegar ovanfrå, der ein treng bilete som er nyare enn det som ligg på Norgeskart.

plankart 1.PNG

 

Kommunestyret godkjente i møte 06.04.2017 detaljreguleringsplan for Gjertnesmarka. Plandokumenta finn du her. 

Plankart 1.PNG

 Kommunestyret godkjente 06.04.2017 reguleringsendring for Aspevika. Plandokumenta finn du her.

easter-nest-2157018_1920.jpg

Her finn du informasjon om opningstidene i påskeveka.

Helge Hamre.JPG

 Helge Hamre vert ny rektor frå 1. august.

bubilparkering.jpg

1. april kunne ein igjen nytte bubilparkeringa med både straum og vatn.

Utsyn frå Sandvikhornet

Frå i morgon ettermiddag, fredag 7. april, kan du skaffe deg 10 på topp-kort.

Reguleringsplan 1.PNG

Arbeidet med å regulere eit område for fritidsbustadar på Teigane er godt i gang og no vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Meir informasjon finn du i denne saka. 

Plankart 1.PNG

Arbeidet med å regulere eit område for fritidsbustadar i Tjørvågane er godt i gang og no vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Meir informasjon finn du i denne saka. 

DSC01097.JPG

Denne veka vil 2000 tilfeldig utvalde herøyværingar over 18 år få tilsendt ei spørjeundersøking i posten frå Herøy kommune.

Ansvarleg vertskap i kø.PNG

 8. mai vert det arrangert kurs i kommunestyresalen i Ulsteinvik frå kl. 17:15 - 21:15.

Hjertestarter

 

Eigedomsavdelinga har no registrert hjartestartaren ved Herøy rådhus i det offisielle registreret for hjartestartarar. Dermed kan AMK finne fram til denne hjartestartaren i ein naudsituasjon.

DSC00323.JPG

Ved innføring av teknisk vakt i Herøy kommune, har vi no tatt over tenester i tilknyting til hamn som tidlegare vart utført av Måløy Havneservice AS.

Vakt.JPG

Frå og med i morgon laurdag 1. april startar Herøy kommune med teknisk vakt.

14.jpg

Ynskjer du informasjon om arbeidet med kulturminneplanen eller har du tips om aktuelle kulturminne? Då vonar vi du kjem på bygdemøte.

instagram.jpg

 Herøy kommune er no å finne på Instagram. Følg oss og merk oss gjerne i dine bilete frå Herøy.

Rådhuset 50 år

Rådhuset i Herøy fyller i desse dagar 50 år. I dagens utgåve av Sunnmørsposten kan den engasjerte lesar kose seg med denne notisen om den kaotiske innspurten i byggearbeidet, der både telefonteknikarar, trearbeidarar og vaskekoner sto på for at funksjonærane skulle kome seg i hus...

 

Øyrahornet

Mange har ringt og spurt kva tid 10 på topp-konvoluttane vert lagt ut for sal.

DSC00896.JPG

 Etter sju veker i med «Happy or not»-målinga ved Herøy rådhus, er resultata veldig positive.

Moltu.jpg

Til orientering vil den kommunale vegen Myrabakken på Moltustranda vere stengd i samband med anleggsarbeid i dag, torsdag, og i morgon fredag. Omkøyring via Nygjerdevegen. Gåande vil kunne passere. Oppdatering: vegen blir stengd også i dag, måndag 27. mars.

fasade YHU nær.jpg

Eigedomsavdelinga utførte i 2016 fasaderehabilitering ved Ytre Herøy Ungdomskule. Resterande arbeider er planlagt å sluttføre når værforholda tillet det.

Herøy gard.jpg

 Velkomen til oppstartsmøte for kulturminneplan onsdag 29. mars.

Herøy kulturhus og idrettshall

Eigedomsavdelinga har no starta det førebuande byggearbeidet ved Herøy kulturhus og idrettshall. Avfallscontainerar er utplassert ved bygget og rivingsarbeidet i forkant av planlagt asbestsanering er påbynt.

Herøy gard - hovudhuset
Kjenner du til verdifulle kulturminne som bør vere med i planen? Då vil vi gjerne høyre frå deg.
DSC00324.JPG

Men båteigarar med båt under 15 meter (45 fot) slepp å betale anløpsavgift.

sunnmørskart.jpg

Sunnmørskart er relansert i ny nettløysing som fungerer i alle nettlesarar både på PC og nettbrett/mobil.

hus.png

Husbanken har tildelt Herøy kommune vidaretildelingmiddel for 2017.

Herøy kulturhus og idrettshall

Eigedomsavdelinga inviterer lag, organisasjonar, foreningar og andre brukarar av Herøy kulturhus og idrettshall til informasjonsmøte vedrørande gjennomføringa av planlagte bygningstiltak 16.03.2017 kl. 19:00 i kommunestyresalen ved Herøy rådhus.

budsjett.jpg

Herøy kommune rapporterte for ei tid attende dei førebelse rekneskapstala for 2016 til SSB og Kostra.  Etter at vi har korrigert for RDA-midlane i rekneskapen ser netto driftsresultat ut til å bli om lag 24,2 mill kr.   

Bilete glade barn.jpg

Formannskapet vedtok den 28.02.17 i F-sak 35/17 å legge justert handlingsplan i Trafikktryggingsplanen ut til offentleg ettersyn/høyring i 6 veker.

NAV.docx.jpg

NAV Møre og Romsdal arrangerer jobbmesse i kulturhuset i Ørsta 20. april 2017 

Bergsøy skule Borga

Eigedomsavdelinga legg ned ferdselsforbod på delar av utearealet ved Bergsøy skule Borga grunna fare for ras av takstein.

IMG_1916.JPG

Helse og omsorg arrangerte 2 like fagdagar med etisk refleksjon og arbeidsglede, onsdag og torsdag førre veke. 

Prosjektleiar inviterte på opningsseremoni med marsipankake og kamferdrops

I går var det offisiell opning av den flotte heildøgnsbemanna omsorgsbustaden på Eggesbønes: Eggesbøtun, samt basen for heimetenesta i ytre.

Brann og redning.jpg

Herøy kommune og arbeidstakarorganisasjonane er samde om ei framtidsretta og positiv løysing som sikrar ein god og fullverdig brann og redningsberedskap frå 1 mars 2017.

I medhald av Pbl §§ 12-3, §12-8 og §17-4 varslar ein med dette oppstart av privat detaljregulering og utbyggingsavtale for Indre Bergsøy - gbnr.: 30/9 og 30/3 - i Herøy kommune. Forslagsstillar er TomteserviceAS.

Folkerøysting

Resultatet frå folkerøystinga om kommunesamanslåing er no klart. Valdeltakinga var for Herøy kommune på 21,35 % og dei fleste svara nei.

Rydding Martine Holm 2015 (2).jpg

 SSR tek imot strandryddeavfall gratis på miljøstasjonane

barn.jpg

Om du skal ha barnehageplass frå august 2017, må du hugse å søkje innan 01.03.2017.

Chrysanthemum.jpg

Helse og omsorgssektoren skal i løpet av 2017 køyre fleire brukar- og pårørandeundersøkingar. Hensikta er å få ei tilbakemelding både på kva vi gjer bra og mindre bra, på ulike fagfelt. Målet er at innbyggjarane i Herøy kommune skal oppleve å få gode tenester frå oss. 

marin forsøpling.jpg

Har du ein god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplinga i havet og langs kysten?  Miljødirektoratet si tilskotsordning for opprydding er i år på 35 millionar kroner. 

Herøy kulturhus og idrettshall

Eigedomsavdelinga skal i 2017 gjennomføre ei rekke bygningsmessige tiltak ved Herøy kulturhus og idrettshall. Dette får konsekvensar for både faste brukarar av bygget og planlagte arrangement i og ved bygget.

folkehelseprofil.jpg

Korleis er folkehelsa i Herøy sett opp mot landsgjennomsnittet? Folkehelseinstituttet gjorde folkehelseprofilane for kommunane tilgjengelege 14.februar.

det_gode_liv_plakat_trykk.jpg

Sjustjerna helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal og Høgskulen i Volda arrangerer tysdag 28.februar gratis temakveld som er open for alle.  

010715 088.JPG

Kommunestyret i Herøy vedtok 15.12.2016 K-sak 217/16 å legge intensjonsavtalen mellom Herøy og Sande ut til rådgjevande folkerøysting 27.02.2017.

Blomster (WM).jpg

Vi veit at det no er tid for årsmøter og kanskje har ditt lag valt inn ny leiar i styret?
Det er viktig at det står rett kontaktinformasjon på kommunen si heimeside.

Bergsøy IL Klubbhus-Tribunetak 07.jpg

Sunnmøre regionråd inviterer til ressursgruppesamling idrettsanlegg. Målgruppe er alle som skal drifte eller er i lag og organisasjonar som har ansvar for  drift av idrettsanlegg.

DSC05357.JPG

Regnbueløva har reist heilt ifrå Kalahariørkenen, og ho kom til Myrsnipa barnehage, til både Blåklokka, Røsslyng og Kvitveis. Regnbueløva hadde sendt brev til alle borna, og fortalt at ho var på veg og ville kome på måndag  6.februar.

 

Kornett- framtidige korpsmedlemar

Driftstilskot kan søkjast av alle organisasjonar, lag og foreiningar som driv eller vil starte kulturverksemd i Herøy kommune. Tiltak for born og unge skal prioriterast, og organisasjonar som tradisjonelt berre har medlemer over 20 år kan ikkje søkje om driftstilskot. 

Vegvalg

 

Regjeringa vil styrkje lokaldemokratiet og gjennomfører ei kommunereform. Målet er større, meir robuste kommunar med meir makt og mynde.  Alle landets kommunar er inviterte til å delta i prosessar med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunar.

Arnulf og happy.jpg

I dag aktiverte ordføraren apparatet som skal måle kor godt nøgd du er når du har vore på rådhuset.

ungdomens kulturpris.jpg

Herøy kommune skal dele ut Kulturprisen for 2016 og Ungdommens kulturpris for 2017. Vi ønskjer forslag til kandidatar. Frist for å kome med forslag er 19. februar.

Mobildekning.jpg

Telenor vil betre mobilnettet i Herøy.

IMG_0289.JPG

I går var det ein merkedag for heimetenesta i ytre Herøy som er på flyttefot. 

Komfyrbrann (DSB).jpg

Fersk statistikk frå DSB viser at det var 52 utrykkingar til komfyrbrannar i Møre og Romsdal i 2016. Éin enkel komfyrvakt kan løyse problemet og redde heimen din frå å gå opp i røyk.

Ragnarock får målprisen.jpg

Herøy Mållag delte ut målpris for levande nynorsk/dialekt til rockebandet Ragnarock som framførte den eigenkomponerte låta «Skjær».

Skarabakken.jpg

Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune skal i samarbeid med Herøy kommune starte arbeidet med å lage en ny detaljreguleringsplan for Skarabakken. Vegen skal utbetras og utvidast med tanke på framkomst for biltrafikken, samtidig som det også leggast betre til rette for mjuke trafikantar.

Moltustranda.jpg

 

Til orientering vil den kommunale vegen Nygjerdevegen på Moltustranda i Herøy kommune, vere stengd i samband med anleggsarbeid. Gåande vil kunne passere.

UKM 2017

Alt ligg til rette for ei flott konsertoppleving når 20 unge artistar er klare til å entre scena i Fosnavåg konserthus laurdag 4.februar.

agita.JPG

Herøy kommune tek i bruk ny kartteknologi som gjer det lett å registrere viktig informasjon som kjem innbyggjarane til nytte.

kommunesjefar.jpg

Ordførar, rådmann, kommunalsjefar og avdelingsleiarar hadde tysdag leiarsamling der resultat 2016 og utfordringar 2017 var tema.

Lærling

No kan du søkje lærlingplass. Send søknad innan 1. mars 2017.

anna1.png

Måndag vart sunnmørsjekta «Anna Olava» flytta frå Herøy gard og innandørs til den gamle beddingen på Smedvik. Der skal båten stå dei neste månadane for pussing, overhaling av motorane,
samt reparasjon av skroget.

I samsvar med § 12-14 i plan- og bygningslova (PBL) har B. Tarberg AS på vegne av Sjøkanten AS søkt om ei mindre endring av reguleringsplan for fiskerihamn i Leinevika 198902 område N3.

lege.JPG

Betre skal det også verte, når enda ein ny fastlege er på plass frå 1. september.

Nysignering.jpg

Herøy kommune har singert avtale med David Paulsen om fast bruk av kontor i Fosnavåg nyskapingspark. 

DSC00803.JPG

Herøy kommune har kjøpt inn nye nynorskordlister til dei ulike avdelingane som ikkje hadde det frå før. Alle tilsette skal ha verktøya på plass for å kunne skrive rett og forståeleg.

legevakt.JPG

Grunna ombygging og utkobling av straum/telefon, strengjer Myrvåg legesenter kl. 14 fredag 27.01.17

Herøy produksjon

Herøy Produksjon leverte i dag stativ og tennbrikkar som servicetorget skal selje for dei. I tillegg er det utdeling av vareprøver om ein ønskjer å teste produktet før kjøp.

Skarabakken.png

Avdeling for samfunnsutvikling har gjennomført ei trafikktelling i Skarabakken med fokus på mjuke trafikantar.

Stoklands AS.jpg

Stoklands Bilruter AS skal utføre slamtøming for Herøy, Ulstein, Sande og Hareid.

Kartlegging av tilgjengelegheit

I haust fekk Herøy kommune innvilga eit tilskot  frå Kartverket om å kartlegge tigjengeligheit i kommunen.

No er kartlegging fullført.

 

Folkerøysting

Det vert førehandsrøysting før den rådgjevande folkerøystinga i Herøy kommune om kommunesamanslåing. Valdagen for den rådgjevande folkerøystinga vert 27.02.2017.

regjeringen.no

Herøy kommunestyre har vedteke at det skal vere rådgjevande folkerøysting 27.02.17, og for å kunne røyste under folkerøystinga må du stå i manntalet.

hamna Fosnavåg.jpg

Herøy kommune fekk tildelt 5 278 000 kroner frå tiltakspakken for 2016. Her kan du sjå kva pengane har gått til.

mobildekning 1.png

Herøy kommune skal i møte med Telenor 18 januar der vi m.a skal diskutere utfordringar på mobilnettet i kommunen vår.

090715 086.JPG

Kommunestyret i Herøy vedtok 15.12.2016 K-sak 217/16 å legge intensjonsavtalen mellom Herøy og Sande ut til rådgjevande folkerøysting 27.02.2017.

Næringsliv

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer kommunar, organisasjonar, institusjonar, media og privatpersonar til å kome med forslag på bedrifter som kan vere aktuelle kandidatar til «Fylkespris for Årets Bedrift 2016». 

desember_topp_2010.jpg

Åtte kandidatar er nominerte til den gjeve prisen, og du kan vere med på å bestemme kven av dei som får den.  

HELFO.jpg

Frikort for eigendelstak 2 er automatisert frå 1. januar 2017. Frå denne datoen slepp du å søke om frikort for helsetenester. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at eigendelstaket på 1 990 kroner er nådd.

tilskot.jpg

Herøy kommune fekk i desember 2016 ei ekstratildeling av tilskot til tilpassing av bustad for vidaretildeling, stort kr. 100 000,-. Tilskotsmidlane vert overført til 2017 for vidaretildeling. Det vil og bli søkt om nye tilskotsmidlar til tilpassing for vidaretildeling i 2017.

mobil.jpg

Utviklingsavdelinga kartlegg utfordringar med mobildekninga i Herøy kommune, og ønskjer at publikum kjem med innspel på korleis dei opplever mobildekninga.

Overgang Modeca.jpg

Herøy kommune får 45.000 kroner i tilskot til trafikktryggingstiltak frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Oppstart

Prosjektbygg AS starta mandag 02.01.2017 opp byggearbeid ved Herøy omsorgssenter - raud og grøn avdeling.

skule (small).jpg

No på nyåret vert det innskriving i skule for elevar som er fødde i 2011, og som skal ha skulestart hausten 2017.

stjerneskot av Gabriel Pollard.jpg

Visste du at det er 18-årsgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri, og at det er ulovleg å ta med seg fyrverkeri frå utlandet?

Flaum.jpg

Statleg naturskadeerstatning vert endra frå årsskiftet, og dei som vert ramma av naturskade, skal få ein raskare veg til vedtak. Søknadsprosessen vert også endra.

Bilde 1.jpg

Herøy kommune satsar stort på energisparetiltak i kommunale bygg.

hamna Fosnavåg.jpg

Framlegg til forskrifter og regulativ med sikte på innføring av hamneavgifter i Herøy kommune.

fyrverkeri wikimedia Commons.jpg

Etter fleire brannar ved nyårsskiftet i fjor, går no brann og politi i Møre og Romsdal ut med ei felles påminning om forbodet som gjeld for bruk av naudbluss på nyttårsaftan.

Badeland 3.jpg

Herøy kommune opnar for ladestasjonar for elbil på fleire sentrale lokasjonar.

Iris.jpg

Iris Hauge 6 år, frå Stokksund vann barnepremien sponsa av G-sport Fosnavåg. Iris kom innom Servicetorget saman med bror sin Elias og mormor Lilly Åse.   

myrabakken-c100.jpg

Herøy kommune skal bygge ut den tekniske infrastrukturen i Myrabakken bustadfelt. Utførande entreprenør er B. Tarberg AS.

DSC00216.JPG

Myrvåg omsorgssenter avdeling A og B tok måndag 19.12.16 med bebuarane på utflukt til Pepparkakebyen i Fosnavåg.

Olaus-Jon Kopperstad.jpg

 Olaus Jon Kopperstad vert rådmann i Herøy kommune fram til 2020.

Arnulf.jpg

Lensmannskontoret for Herøy og Sande består, og Vanylven vert etter planen ein del av samarbeidet i den nye utvida tenesteeininga for dei tre kommunane.

Digipost.jpg

Herøy kommune sender no elektronisk til sikker digital postkasse i Digipost.

Folkevalgtdagen2.jpg

Som representant i di kommune har du eit ansvar for at folk får dei tenestene som dei treng. Du har og tatt på deg rolla som samfunnsutviklar.

wenche og robert.JPG

Ein hjartestartar er på plass i 1. etasje i Herøy rådhus og er klar til bruk.

moltu.PNG

 Ny reguleringsplan på Moltu er stadfesta.

Ein flink gjeng frå Troll-myra barnehage stod for underhaldninga..JPG

 Fredag 9. desember opna Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) den nye miljøstasjonen på Mjølstadneset.

belysning.jpg

Herøy kommune har fått 100.000 kr til lokale trafikktryggingstiltak.

Signering Arnulf.jpg

Herøy har inngått intensjonsavtale med Sande om å slå saman dei to kommunane til ei eining.

IMG_20161207_122545.jpg

Onsdag 7. desember arrangerte kreftkoordinatorane i Ulstein og Herøy julelunsj for dei som er ramma av kreft.

ingermarie.jpg

Herøy kommune har fått to nye fastlegar. Det informerer leiar for avdeling Barn, familie og helse, Inger Marie Tofthagen.

standard_SACLAjuv_MaiaKile_NIVA.jpg

Tango Seaweed AS har søkt om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalgar i Måløysundet i Herøy kommune.  Søknaden ligg no til offentleg ettersyn og dokumenta finn du her.

Leiarar1.jpg

Herøy kommune har vedteke ny organisasjonsmodell med 4 kommunalsjefar.

Robert Myklebust.JPG

Om du vil sikre deg eit praktseksemplar av den nyaste utgåva av veggkalendaren for 2017, får du den hjå Servicetorget på rådhuset.

registrering.jpg

Utviklingsavdelinga gjennomfører i desember månad fleire teljingar knytt til parkering og trafikkmønster for mjuke trafikantar.

Kommunestyret vedtok i møte 24.11.2016 å godkjenne planstrategien for perioden 2016-2020. Dokumenta finn du i denne artikkelen.

Laminaria-digitata-3.jpg

Tango Seaweed AS har søkt om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalgar på SKarveskjæret i Herøy kommune.  Søknaden ligg no til offentleg ettersyn og dokumenta finn du her.

IMG_7721.jpg

Vi har framleis problem med telefonane. Det kan derfor i dag vere noko ustabilt og du kan oppleve at du ikkje får svar eller medling om at alle er opptatt.

Stokksund B33

 Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Stokksund B33 i møte 24.11.2016, K-sak 189/16 

Kvartetten.jpg

Det vert musikalsk og kulturelt påfyll ved omsorgssentera no i desember.

frivilligpris 2015, Heida vel fekk prisen for sitt store dugnadsarbeid i turløypa på Heid.jpg

Frivilligsentralen ønskjer at du skal kome med forslag til kandidatar.

Iselin.jpg

Iselin Nevstad Øvrelid har teke til i stillinga som informasjonskonsulent/servicevert.  

Reguleringsplanar Myklebuståsen 1 og 2

Med heimel i plan- og bygningslova § 17-4 vert det med dette kunngjort oppstart av forhandlinga om utbyggingsavtale mellom Herøy kommune og Myklebuståsen Utbygging AS vedrørande området Myklebuståsen.

 

16.jpg

 

Laurdag 4. februar kl. 15.00 er det klart for Ungdommens kulturmønstring (UKM) på Fosnavåg Konserthus. Dette er ei årviss mønstring som samlar fullt hus. Vi reknar med mange påmeldingar både frå scena, videoar og kunst. I år er det 30.gongen Herøy arrangerer UKM. Sjå etter annonser og omtale i media over nyttår

FB_IMG_1479913171013.jpg

Barnehagenettverket på Sunnmøre avslutta i dag to dagars styrarkonferanse i Loen om mobbing og korleis avdekke og stoppe begynnande mobbeåtferd.

kartutsnitt2.png

Ynskjer du å kjøpe tomt i Herøy kommune? Vi har ledige kommunale tomter. Sjekk ut stadane vi har ledige tomter via lenkene nedanfor eller gå inn via Kommunekart.

10påtopp3.jpg

 Gratulerer til alle 505 personane som har fullført årets 10 på topp

influensaNY_0.jpg

DROP-IN ved helsestasjonen på Eggesbønes fredagar

Pensjonerte damer

Kvar 3. torsdag i månaden treffast 7 pensjonerte «rådhusdamer» for å ete lunsj saman. Her vert det mimra frå tida på rådhuset, politikk og daglege gjeremål vert diskutert.

digital_postkasse_illustrasjonsbilde_1.jpg

Digital postkasse til innbyggjarane er ei felles løysing som skal nyttast av både stat og kommune, når forvaltninga kommuniserer med innbyggjarar og næringsliv.
Frå og med 1.1.2016 er alle kommunar pålagt å ta i bruk løysinga.

bilde 2.jpg

Grunna regionmøte vert det stengt på biblioteket heile fredag 18. november

sms.jpg

Har du vanskar med å nå legekontoret på telefon finns  det alternativ, seier kommuneoverlege  Toril Myklebust.

Parkering.jpg

Korttidsparkering ut året 

brøyting

Ynskjer De å søkje om privat brøyting til vinteren, er frist for å søkje 15 november 2016

plan-leikanger.jpg

Herøy kommune ved utviklingsavdelinga vil med dette informere om at anleggsarbeidet startar opp måndag 14.11.2016. 

tenaring-jenter-hpv.jpg

 Helsestasjonen er no klar for oppstart av vaksinasjon av HPV-vaksina

Naust

Avdelingane rapporterer kvar tertial både på sjukefråvær, vedtak (oppfølging), teneste og prosjekt. Siste rapporteringa vart handsama i kommunestyret  18. oktober.

arbeidskatt.png

Interkommunal arbeidsgjevarkontroll held kurs for arbeidsgjevarar og næringsdrivande.

helsenorge_hjerneslag_mannitrapp.png

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.

Dilek Ayhan opner FNP.JPG

Statssekretær Dilek Ayhan frå nærings- og fiskeridepartementet opna onsdag 26.10.2016 Fosnavåg nyskapingspark

krabbe.jpg

No i haust så fekk dei som bur på sjukeheimane både i Myrvåg og på Eggesbønes, ei litt annaleis middagsservering. Då stod nykokte krabbeklø, reker og nydeleg fiskesuppe på menyen.

På grunn av opningsarrangement onsdag 26.10.2016 vert Fosnavåg nyskapingspark delvis stengt. 

 

tenaring-jenter-hpv.jpg

Alle kvinner født 1991 og seinare får frå november 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). 

hus.jpg

Eigedomsavdelinga og flyktningtenesta opplever for tida eit auka behov for private leigebustadar til å busetje flyktningar.Nokre av dei som ynskjer ein privat leigebustad har allereie budd i Noreg ei tid, anten på mottak eller i kommunal leigebustad.

ungdomsrådet1.jpg

Herøy Ungdomsråd arbeider for tida om eit opplegg for å sveise saman herøyungdomen og dei unge gutane som for tida har heimen sin på asylmottaket i Nørvågen. Ungdomsrådet har i samarbeid med biblioteket invitert den profilerte somaliske kvinna Amal Aden til Herøy for å snakke om integrering. 

Liv Berit.jpg

Verdensdagen for Psykisk Helse er kvart år 10 oktober. Tema  i år var :  «fordi livet forandrer seg»

 

gul blomster.jpg

Eldrerådet og Rådet for menneske med nedsett funksjonshemming har konkludert med at det ikkje er behov for å opprette eit nytt,felles brukarutval for å ivareta saker som gjeld personar med nedsett funksjonsevne,  seniorar,flyktningar og innvandrarar.

Bergsøy skule Borga

Bergsøy skule Borga har vore mellombels stengt sidan tirsdag 11. oktober grunna mistanke om spreiing av asbesthaldig støv i samband med byggearbeid.

Med unntak for Internasjonal skule, vert bygga opna igjen 18. oktober etter at prøveresultata frå andre testrunde ikkje viste spor av asbest. Internasjonal skule vert avstengt inntil asbestsanering er gjennomført og nytt gulvbelegg er på plass.

Det vert på denne bakgrunn no arbeida for fullt med å klargjere bygget for ordinær skuledrift.

Denne informasjonssida vert fortløpande oppdatert med nye prøveresultat og vurderingar knytt til vidare framdrift.

Natur.jpg

 Nytt desse flotte haustdagane til å fullføre 10 på topp

pilutta deg omtale.jpg

 
Sist onsdag fekk omsorgssentera besøk av to damer som er på loffen

elevrådsynfaring.jpg

Rett før haustferien var elevrådet på synfaring på tilbygget til Leikanger skule. Det var særs spennande å sjå kor det såg ut på nyeskulen og kor langt dei hadde kome i byggeprosjektet.  

rhododendron.jpg

 

Herøy kommune kjem godt ut i kommunetesten som Forbrukarrådet har gjort for 2016. Herøy kommune er best på Søre Sunnmøre og nr. 4 i fylket.

Ansvarleg vertskap.jpg

 

 "Trygt julebord?" er eit kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad eller skal ha eit arrangement med skjenkeløyve. 

Jarl Martin Møller.jpg

 Utviklingsleiar Jarl Martin Møller opplyser at det er redusert kapasitet på byggesak framover imot jul.

kartskule2.jpg

I Herøy kommune har vi fleire kommunale barne- og ungdomsskular. Til tider er det bruk for tilkallingsvikar for kortare eller lengre tidsrom.

5iwaqwylblt0thohf0432w04003.JPG

 

Denne veka har elevane på 5,-7.trinn jobba med temaet "PÅ FLUKT".

Elevane har vore delt i grupper og lært om land og folk som opplever krig og flukt.

Fredag var alle samla i gymsalen og fekk høyre og sjå sterke opplevingar.

2016-09-16 15.40.37.jpg

 Herøy kommune har ledige næringslokale i Nedre Dragsund 2 for omgåande utleige.

Kjøkkenprat.jpg

Personar over 70 år har fire til fem gongar høgare risiko for å omkome i brann enn resten av befolkninga. Laurdag 1. oktober er FNs eldredag. Det er eit fint høve til å snakke med dei eldre slektningane dine om branntryggleik.

Kongens Nei.jpg

 Akkurat no er det framsyning av Kongens Nei ved Fosnavåg kino og det er full sal.

pårørande.png

Pårørandeskuelen er eit tilbod til deg som har omsorg for, eller har ein nær ven med demenssjukdom 

Kvalneset 154.jpg

 Kystverket Midt-Norge har starta fornyingsarbeid av rekkverket ned til Runde fyr

2016-09-16 15.40.37.jpg

Herøy kommune ved eigedomsavdelinga gjennomfører konkurranse på rehabilitering av yttertak ved Nedre Dragsund 2 (Gnr:45/Bnr:71)

frøystd3.jpg

 

Statens vegvesen startar no bygginga av ny forgjengarundergang på Fr&os