Parkeringsplass til park

Det vart vedteke å starte opp arbeid med omregulering av området i formannskapet tysdag 25. april.

 

henriette1.jpg

Myrsnipa barnehage har nyleg gjennomført ein  brukarundersøking. Eit av punkta som vi har diskutert i ettertid, handlar om barnehagen sitt mattilbod ( sunn mat, riktig kosthald).

Veg Mjølstadneset juni 2016 1

Det avfallet du ikkje får henta, kan du levere på miljøstasjonen på Mjølstadneset. Har du ein hektisk kvardag, kan du levere ein utvald laurdag.

Herøy kystmuseum2.JPG

I samband med arbeid med lokal kulturminneplan kan du no registrere forslag til aktuelle kulturminne veldig enkelt via pc eller smarttelefon. Her finn du registreringsskjema.

21.jpg

I går var det Mamma Mia i Leikanger grendahus, og det med stor suksess.

djupneforhold foto_Runde Miljøsenter.jpg

 Marine Grunnkart er på veg inn i neste fase med lasermåling av kystsona på søre Sunnmøre.

Turkart ti på topp

 Det er utvikla eit elektronisk turkart for 10 på topp-turane 2017.

innbyggarundersøkinga.jpg

Til no er det 286 personar som har levert innbyggjarundersøkinga. Det vil seie at berre 14,3 % av dei som har fått brev frå kommunen har levert.

Kathrine Torvik Eikenæs.jpg

Kathrine Torvik Eikenæs frå Herøy er tilsett som ny ergoterapeut i Herøy kommune.

1.plass.jpg

Fredag var det nattcup og det vart som tidlegare eit vellukka arrangement. Vinnarlaget vart «Erna Solbergs Stjernegalleri» som hadde desse spelarane Frå venstre: Robert Alan Moltu, Hans Slettestøl, Sander Jøsok Nilsen, Jens Winsnes, Edvard Berner Gjerde
Liggande: Tobias Hauge Gjerde

Joakim Eiksund

Joakim Eiksund er tilsett som byggdriftar i eigedomsavdelinga og tok til i jobben mandag 24.04.2017.

Kvikk Herøy.jpg

Kvikk Herøy er eit samarbeidsprosjekt mellom Teneste for Psykisk helse og Teneste for bustadsosial og rus. Det er eit lågterskeltilbod til menneske over 18 år med utfordringar i kvardagen. 

rare-ting.jpg

Frå i dag 20. april kan de hente sekkar ved Servicetorget på rådhuset. Ein kan bestille henting av sekkane.

grøn laser

Var du heime i påska og høyrde flydur?

 

 

20170425_111152.jpg

Herøy kommunen går over til nytt høgdesystem den 24. april.

 

Einedalen skule.JPG

Stillinga er fast ved Einedalen skule, og er ledig frå 01.08.17.

rus ta tak.jpg

TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit.

Runde Fyr

 Runde Fyr vert stengt frå 18. april.

drone.jpg

I samband med planlegging, prosjektering og inspeksjon kjøpte Herøy kommune ein drone i 2016. Dronen har vore aktivt brukt til å ta ferske bilete av område, bygg og vegar ovanfrå, der ein treng bilete som er nyare enn det som ligg på Norgeskart.

plankart 1.PNG

 

Kommunestyret godkjente i møte 06.04.2017 detaljreguleringsplan for Gjertnesmarka. Plandokumenta finn du her. 

Plankart 1.PNG

 Kommunestyret godkjente 06.04.2017 reguleringsendring for Aspevika. Plandokumenta finn du her.

easter-nest-2157018_1920.jpg

Her finn du informasjon om opningstidene i påskeveka.

Helge Hamre.JPG

 Helge Hamre vert ny rektor frå 1. august.

bubilparkering.jpg

1. april kunne ein igjen nytte bubilparkeringa med både straum og vatn.

Utsyn frå Sandvikhornet

Frå i morgon ettermiddag, fredag 7. april, kan du skaffe deg 10 på topp-kort.

Reguleringsplan 1.PNG

Arbeidet med å regulere eit område for fritidsbustadar på Teigane er godt i gang og no vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Meir informasjon finn du i denne saka. 

Plankart 1.PNG

Arbeidet med å regulere eit område for fritidsbustadar i Tjørvågane er godt i gang og no vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Meir informasjon finn du i denne saka. 

DSC01097.JPG

Denne veka vil 2000 tilfeldig utvalde herøyværingar over 18 år få tilsendt ei spørjeundersøking i posten frå Herøy kommune.

Ansvarleg vertskap i kø.PNG

 8. mai vert det arrangert kurs i kommunestyresalen i Ulsteinvik frå kl. 17:15 - 21:15.

Hjertestarter

 

Eigedomsavdelinga har no registrert hjartestartaren ved Herøy rådhus i det offisielle registreret for hjartestartarar. Dermed kan AMK finne fram til denne hjartestartaren i ein naudsituasjon.

DSC00323.JPG

Ved innføring av teknisk vakt i Herøy kommune, har vi no tatt over tenester i tilknyting til hamn som tidlegare vart utført av Måløy Havneservice AS.

Vakt.JPG

Frå og med i morgon laurdag 1. april startar Herøy kommune med teknisk vakt.

14.jpg

Ynskjer du informasjon om arbeidet med kulturminneplanen eller har du tips om aktuelle kulturminne? Då vonar vi du kjem på bygdemøte.

Skarabakken.png

Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune legg i samarbeid med Herøy kommune eit forslag til reguleringsplan for fylkesveg 654 Skarabakken ut til offentleg ettersyn i perioden 30. mars til 11. mai 2017.

instagram.jpg

 Herøy kommune er no å finne på Instagram. Følg oss og merk oss gjerne i dine bilete frå Herøy.

Rådhuset 50 år

Rådhuset i Herøy fyller i desse dagar 50 år. I dagens utgåve av Sunnmørsposten kan den engasjerte lesar kose seg med denne notisen om den kaotiske innspurten i byggearbeidet, der både telefonteknikarar, trearbeidarar og vaskekoner sto på for at funksjonærane skulle kome seg i hus...

 

Øyrahornet

Mange har ringt og spurt kva tid 10 på topp-konvoluttane vert lagt ut for sal.

DSC00896.JPG

 Etter sju veker i med «Happy or not»-målinga ved Herøy rådhus, er resultata veldig positive.

Moltu.jpg

Til orientering vil den kommunale vegen Myrabakken på Moltustranda vere stengd i samband med anleggsarbeid i dag, torsdag, og i morgon fredag. Omkøyring via Nygjerdevegen. Gåande vil kunne passere. Oppdatering: vegen blir stengd også i dag, måndag 27. mars.

fasade YHU nær.jpg

Eigedomsavdelinga utførte i 2016 fasaderehabilitering ved Ytre Herøy Ungdomskule. Resterande arbeider er planlagt å sluttføre når værforholda tillet det.

Herøy gard.jpg

 Velkomen til oppstartsmøte for kulturminneplan onsdag 29. mars.

Herøy kulturhus og idrettshall

Eigedomsavdelinga har no starta det førebuande byggearbeidet ved Herøy kulturhus og idrettshall. Avfallscontainerar er utplassert ved bygget og rivingsarbeidet i forkant av planlagt asbestsanering er påbynt.

Herøy gard - hovudhuset
Kjenner du til verdifulle kulturminne som bør vere med i planen? Då vil vi gjerne høyre frå deg.
DSC00324.JPG

Men båteigarar med båt under 15 meter (45 fot) slepp å betale anløpsavgift.

sunnmørskart.jpg

Sunnmørskart er relansert i ny nettløysing som fungerer i alle nettlesarar både på PC og nettbrett/mobil.

hus.png

Husbanken har tildelt Herøy kommune vidaretildelingmiddel for 2017.

Herøy kulturhus og idrettshall

Eigedomsavdelinga inviterer lag, organisasjonar, foreningar og andre brukarar av Herøy kulturhus og idrettshall til informasjonsmøte vedrørande gjennomføringa av planlagte bygningstiltak 16.03.2017 kl. 19:00 i kommunestyresalen ved Herøy rådhus.

budsjett.jpg

Herøy kommune rapporterte for ei tid attende dei førebelse rekneskapstala for 2016 til SSB og Kostra.  Etter at vi har korrigert for RDA-midlane i rekneskapen ser netto driftsresultat ut til å bli om lag 24,2 mill kr.   

Bilete glade barn.jpg

Formannskapet vedtok den 28.02.17 i F-sak 35/17 å legge justert handlingsplan i Trafikktryggingsplanen ut til offentleg ettersyn/høyring i 6 veker.

NAV.docx.jpg

NAV Møre og Romsdal arrangerer jobbmesse i kulturhuset i Ørsta 20. april 2017 

Bergsøy skule Borga

Eigedomsavdelinga legg ned ferdselsforbod på delar av utearealet ved Bergsøy skule Borga grunna fare for ras av takstein.

IMG_1916.JPG

Helse og omsorg arrangerte 2 like fagdagar med etisk refleksjon og arbeidsglede, onsdag og torsdag førre veke. 

Prosjektleiar inviterte på opningsseremoni med marsipankake og kamferdrops

I går var det offisiell opning av den flotte heildøgnsbemanna omsorgsbustaden på Eggesbønes: Eggesbøtun, samt basen for heimetenesta i ytre.

Brann og redning.jpg

Herøy kommune og arbeidstakarorganisasjonane er samde om ei framtidsretta og positiv løysing som sikrar ein god og fullverdig brann og redningsberedskap frå 1 mars 2017.

I medhald av Pbl §§ 12-3, §12-8 og §17-4 varslar ein med dette oppstart av privat detaljregulering og utbyggingsavtale for Indre Bergsøy - gbnr.: 30/9 og 30/3 - i Herøy kommune. Forslagsstillar er TomteserviceAS.

Folkerøysting

Resultatet frå folkerøystinga om kommunesamanslåing er no klart. Valdeltakinga var for Herøy kommune på 21,35 % og dei fleste svara nei.

Rydding Martine Holm 2015 (2).jpg

 SSR tek imot strandryddeavfall gratis på miljøstasjonane

barn.jpg

Om du skal ha barnehageplass frå august 2017, må du hugse å søkje innan 01.03.2017.

Chrysanthemum.jpg

Helse og omsorgssektoren skal i løpet av 2017 køyre fleire brukar- og pårørandeundersøkingar. Hensikta er å få ei tilbakemelding både på kva vi gjer bra og mindre bra, på ulike fagfelt. Målet er at innbyggjarane i Herøy kommune skal oppleve å få gode tenester frå oss. 

marin forsøpling.jpg

Har du ein god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplinga i havet og langs kysten?  Miljødirektoratet si tilskotsordning for opprydding er i år på 35 millionar kroner. 

Herøy kulturhus og idrettshall

Eigedomsavdelinga skal i 2017 gjennomføre ei rekke bygningsmessige tiltak ved Herøy kulturhus og idrettshall. Dette får konsekvensar for både faste brukarar av bygget og planlagte arrangement i og ved bygget.

folkehelseprofil.jpg

Korleis er folkehelsa i Herøy sett opp mot landsgjennomsnittet? Folkehelseinstituttet gjorde folkehelseprofilane for kommunane tilgjengelege 14.februar.

det_gode_liv_plakat_trykk.jpg

Sjustjerna helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal og Høgskulen i Volda arrangerer tysdag 28.februar gratis temakveld som er open for alle.  

010715 088.JPG

Kommunestyret i Herøy vedtok 15.12.2016 K-sak 217/16 å legge intensjonsavtalen mellom Herøy og Sande ut til rådgjevande folkerøysting 27.02.2017.

Blomster (WM).jpg

Vi veit at det no er tid for årsmøter og kanskje har ditt lag valt inn ny leiar i styret?
Det er viktig at det står rett kontaktinformasjon på kommunen si heimeside.

Bergsøy IL Klubbhus-Tribunetak 07.jpg

Sunnmøre regionråd inviterer til ressursgruppesamling idrettsanlegg. Målgruppe er alle som skal drifte eller er i lag og organisasjonar som har ansvar for  drift av idrettsanlegg.

DSC05357.JPG

Regnbueløva har reist heilt ifrå Kalahariørkenen, og ho kom til Myrsnipa barnehage, til både Blåklokka, Røsslyng og Kvitveis. Regnbueløva hadde sendt brev til alle borna, og fortalt at ho var på veg og ville kome på måndag  6.februar.

 

Kornett- framtidige korpsmedlemar

Driftstilskot kan søkjast av alle organisasjonar, lag og foreiningar som driv eller vil starte kulturverksemd i Herøy kommune. Tiltak for born og unge skal prioriterast, og organisasjonar som tradisjonelt berre har medlemer over 20 år kan ikkje søkje om driftstilskot. 

Vegvalg

 

Regjeringa vil styrkje lokaldemokratiet og gjennomfører ei kommunereform. Målet er større, meir robuste kommunar med meir makt og mynde.  Alle landets kommunar er inviterte til å delta i prosessar med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunar.

Arnulf og happy.jpg

I dag aktiverte ordføraren apparatet som skal måle kor godt nøgd du er når du har vore på rådhuset.

ungdomens kulturpris.jpg

Herøy kommune skal dele ut Kulturprisen for 2016 og Ungdommens kulturpris for 2017. Vi ønskjer forslag til kandidatar. Frist for å kome med forslag er 19. februar.

Mobildekning.jpg

Telenor vil betre mobilnettet i Herøy.

IMG_0289.JPG

I går var det ein merkedag for heimetenesta i ytre Herøy som er på flyttefot. 

Komfyrbrann (DSB).jpg

Fersk statistikk frå DSB viser at det var 52 utrykkingar til komfyrbrannar i Møre og Romsdal i 2016. Éin enkel komfyrvakt kan løyse problemet og redde heimen din frå å gå opp i røyk.

Ragnarock får målprisen.jpg

Herøy Mållag delte ut målpris for levande nynorsk/dialekt til rockebandet Ragnarock som framførte den eigenkomponerte låta «Skjær».

Skarabakken.jpg

Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune skal i samarbeid med Herøy kommune starte arbeidet med å lage en ny detaljreguleringsplan for Skarabakken. Vegen skal utbetras og utvidast med tanke på framkomst for biltrafikken, samtidig som det også leggast betre til rette for mjuke trafikantar.

Moltustranda.jpg

 

Til orientering vil den kommunale vegen Nygjerdevegen på Moltustranda i Herøy kommune, vere stengd i samband med anleggsarbeid. Gåande vil kunne passere.

UKM 2017

Alt ligg til rette for ei flott konsertoppleving når 20 unge artistar er klare til å entre scena i Fosnavåg konserthus laurdag 4.februar.

agita.JPG

Herøy kommune tek i bruk ny kartteknologi som gjer det lett å registrere viktig informasjon som kjem innbyggjarane til nytte.

kommunesjefar.jpg

Ordførar, rådmann, kommunalsjefar og avdelingsleiarar hadde tysdag leiarsamling der resultat 2016 og utfordringar 2017 var tema.

Lærling

No kan du søkje lærlingplass. Send søknad innan 1. mars 2017.

anna1.png

Måndag vart sunnmørsjekta «Anna Olava» flytta frå Herøy gard og innandørs til den gamle beddingen på Smedvik. Der skal båten stå dei neste månadane for pussing, overhaling av motorane,
samt reparasjon av skroget.

I samsvar med § 12-14 i plan- og bygningslova (PBL) har B. Tarberg AS på vegne av Sjøkanten AS søkt om ei mindre endring av reguleringsplan for fiskerihamn i Leinevika 198902 område N3.

lege.JPG

Betre skal det også verte, når enda ein ny fastlege er på plass frå 1. september.

Nysignering.jpg

Herøy kommune har singert avtale med David Paulsen om fast bruk av kontor i Fosnavåg nyskapingspark. 

DSC00803.JPG

Herøy kommune har kjøpt inn nye nynorskordlister til dei ulike avdelingane som ikkje hadde det frå før. Alle tilsette skal ha verktøya på plass for å kunne skrive rett og forståeleg.

legevakt.JPG

Grunna ombygging og utkobling av straum/telefon, strengjer Myrvåg legesenter kl. 14 fredag 27.01.17

Herøy produksjon

Herøy Produksjon leverte i dag stativ og tennbrikkar som servicetorget skal selje for dei. I tillegg er det utdeling av vareprøver om ein ønskjer å teste produktet før kjøp.

Skarabakken.png

Avdeling for samfunnsutvikling har gjennomført ei trafikktelling i Skarabakken med fokus på mjuke trafikantar.

Stoklands AS.jpg

Stoklands Bilruter AS skal utføre slamtøming for Herøy, Ulstein, Sande og Hareid.

Kartlegging av tilgjengelegheit

I haust fekk Herøy kommune innvilga eit tilskot  frå Kartverket om å kartlegge tigjengeligheit i kommunen.

No er kartlegging fullført.

 

Folkerøysting

Det vert førehandsrøysting før den rådgjevande folkerøystinga i Herøy kommune om kommunesamanslåing. Valdagen for den rådgjevande folkerøystinga vert 27.02.2017.

regjeringen.no

Herøy kommunestyre har vedteke at det skal vere rådgjevande folkerøysting 27.02.17, og for å kunne røyste under folkerøystinga må du stå i manntalet.

hamna Fosnavåg.jpg

Herøy kommune fekk tildelt 5 278 000 kroner frå tiltakspakken for 2016. Her kan du sjå kva pengane har gått til.

mobildekning 1.png

Herøy kommune skal i møte med Telenor 18 januar der vi m.a skal diskutere utfordringar på mobilnettet i kommunen vår.

090715 086.JPG

Kommunestyret i Herøy vedtok 15.12.2016 K-sak 217/16 å legge intensjonsavtalen mellom Herøy og Sande ut til rådgjevande folkerøysting 27.02.2017.

Næringsliv

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer kommunar, organisasjonar, institusjonar, media og privatpersonar til å kome med forslag på bedrifter som kan vere aktuelle kandidatar til «Fylkespris for Årets Bedrift 2016». 

desember_topp_2010.jpg

Åtte kandidatar er nominerte til den gjeve prisen, og du kan vere med på å bestemme kven av dei som får den.  

HELFO.jpg

Frikort for eigendelstak 2 er automatisert frå 1. januar 2017. Frå denne datoen slepp du å søke om frikort for helsetenester. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at eigendelstaket på 1 990 kroner er nådd.

tilskot.jpg

Herøy kommune fekk i desember 2016 ei ekstratildeling av tilskot til tilpassing av bustad for vidaretildeling, stort kr. 100 000,-. Tilskotsmidlane vert overført til 2017 for vidaretildeling. Det vil og bli søkt om nye tilskotsmidlar til tilpassing for vidaretildeling i 2017.

mobil.jpg

Utviklingsavdelinga kartlegg utfordringar med mobildekninga i Herøy kommune, og ønskjer at publikum kjem med innspel på korleis dei opplever mobildekninga.

Overgang Modeca.jpg

Herøy kommune får 45.000 kroner i tilskot til trafikktryggingstiltak frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Oppstart

Prosjektbygg AS starta mandag 02.01.2017 opp byggearbeid ved Herøy omsorgssenter - raud og grøn avdeling.

skule (small).jpg

No på nyåret vert det innskriving i skule for elevar som er fødde i 2011, og som skal ha skulestart hausten 2017.

stjerneskot av Gabriel Pollard.jpg

Visste du at det er 18-årsgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri, og at det er ulovleg å ta med seg fyrverkeri frå utlandet?

Flaum.jpg

Statleg naturskadeerstatning vert endra frå årsskiftet, og dei som vert ramma av naturskade, skal få ein raskare veg til vedtak. Søknadsprosessen vert også endra.

Bilde 1.jpg

Herøy kommune satsar stort på energisparetiltak i kommunale bygg.

hamna Fosnavåg.jpg

Framlegg til forskrifter og regulativ med sikte på innføring av hamneavgifter i Herøy kommune.

fyrverkeri wikimedia Commons.jpg

Etter fleire brannar ved nyårsskiftet i fjor, går no brann og politi i Møre og Romsdal ut med ei felles påminning om forbodet som gjeld for bruk av naudbluss på nyttårsaftan.

Badeland 3.jpg

Herøy kommune opnar for ladestasjonar for elbil på fleire sentrale lokasjonar.

Iris.jpg

Iris Hauge 6 år, frå Stokksund vann barnepremien sponsa av G-sport Fosnavåg. Iris kom innom Servicetorget saman med bror sin Elias og mormor Lilly Åse.   

myrabakken-c100.jpg

Herøy kommune skal bygge ut den tekniske infrastrukturen i Myrabakken bustadfelt. Utførande entreprenør er B. Tarberg AS.

DSC00216.JPG

Myrvåg omsorgssenter avdeling A og B tok måndag 19.12.16 med bebuarane på utflukt til Pepparkakebyen i Fosnavåg.

Olaus-Jon Kopperstad.jpg

 Olaus Jon Kopperstad vert rådmann i Herøy kommune fram til 2020.

Arnulf.jpg

Lensmannskontoret for Herøy og Sande består, og Vanylven vert etter planen ein del av samarbeidet i den nye utvida tenesteeininga for dei tre kommunane.

Digipost.jpg

Herøy kommune sender no elektronisk til sikker digital postkasse i Digipost.

Folkevalgtdagen2.jpg

Som representant i di kommune har du eit ansvar for at folk får dei tenestene som dei treng. Du har og tatt på deg rolla som samfunnsutviklar.

wenche og robert.JPG

Ein hjartestartar er på plass i 1. etasje i Herøy rådhus og er klar til bruk.

moltu.PNG

 Ny reguleringsplan på Moltu er stadfesta.

Ein flink gjeng frå Troll-myra barnehage stod for underhaldninga..JPG

 Fredag 9. desember opna Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) den nye miljøstasjonen på Mjølstadneset.

belysning.jpg

Herøy kommune har fått 100.000 kr til lokale trafikktryggingstiltak.

Signering Arnulf.jpg

Herøy har inngått intensjonsavtale med Sande om å slå saman dei to kommunane til ei eining.

IMG_20161207_122545.jpg

Onsdag 7. desember arrangerte kreftkoordinatorane i Ulstein og Herøy julelunsj for dei som er ramma av kreft.

ingermarie.jpg

Herøy kommune har fått to nye fastlegar. Det informerer leiar for avdeling Barn, familie og helse, Inger Marie Tofthagen.

standard_SACLAjuv_MaiaKile_NIVA.jpg

Tango Seaweed AS har søkt om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalgar i Måløysundet i Herøy kommune.  Søknaden ligg no til offentleg ettersyn og dokumenta finn du her.

Leiarar1.jpg

Herøy kommune har vedteke ny organisasjonsmodell med 4 kommunalsjefar.

Robert Myklebust.JPG

Om du vil sikre deg eit praktseksemplar av den nyaste utgåva av veggkalendaren for 2017, får du den hjå Servicetorget på rådhuset.

registrering.jpg

Utviklingsavdelinga gjennomfører i desember månad fleire teljingar knytt til parkering og trafikkmønster for mjuke trafikantar.

Kommunestyret vedtok i møte 24.11.2016 å godkjenne planstrategien for perioden 2016-2020. Dokumenta finn du i denne artikkelen.

Laminaria-digitata-3.jpg

Tango Seaweed AS har søkt om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalgar på SKarveskjæret i Herøy kommune.  Søknaden ligg no til offentleg ettersyn og dokumenta finn du her.

IMG_7721.jpg

Vi har framleis problem med telefonane. Det kan derfor i dag vere noko ustabilt og du kan oppleve at du ikkje får svar eller medling om at alle er opptatt.

Stokksund B33

 Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Stokksund B33 i møte 24.11.2016, K-sak 189/16 

Kvartetten.jpg

Det vert musikalsk og kulturelt påfyll ved omsorgssentera no i desember.

frivilligpris 2015, Heida vel fekk prisen for sitt store dugnadsarbeid i turløypa på Heid.jpg

Frivilligsentralen ønskjer at du skal kome med forslag til kandidatar.

Iselin.jpg

Iselin Nevstad Øvrelid har teke til i stillinga som informasjonskonsulent/servicevert.  

Reguleringsplanar Myklebuståsen 1 og 2

Med heimel i plan- og bygningslova § 17-4 vert det med dette kunngjort oppstart av forhandlinga om utbyggingsavtale mellom Herøy kommune og Myklebuståsen Utbygging AS vedrørande området Myklebuståsen.

 

16.jpg

 

Laurdag 4. februar kl. 15.00 er det klart for Ungdommens kulturmønstring (UKM) på Fosnavåg Konserthus. Dette er ei årviss mønstring som samlar fullt hus. Vi reknar med mange påmeldingar både frå scena, videoar og kunst. I år er det 30.gongen Herøy arrangerer UKM. Sjå etter annonser og omtale i media over nyttår

FB_IMG_1479913171013.jpg

Barnehagenettverket på Sunnmøre avslutta i dag to dagars styrarkonferanse i Loen om mobbing og korleis avdekke og stoppe begynnande mobbeåtferd.

kartutsnitt2.png

Ynskjer du å kjøpe tomt i Herøy kommune? Vi har ledige kommunale tomter. Sjekk ut stadane vi har ledige tomter via lenkene nedanfor eller gå inn via Kommunekart.

10påtopp3.jpg

 Gratulerer til alle 505 personane som har fullført årets 10 på topp

influensaNY_0.jpg

DROP-IN ved helsestasjonen på Eggesbønes fredagar

Pensjonerte damer

Kvar 3. torsdag i månaden treffast 7 pensjonerte «rådhusdamer» for å ete lunsj saman. Her vert det mimra frå tida på rådhuset, politikk og daglege gjeremål vert diskutert.

digital_postkasse_illustrasjonsbilde_1.jpg

Digital postkasse til innbyggjarane er ei felles løysing som skal nyttast av både stat og kommune, når forvaltninga kommuniserer med innbyggjarar og næringsliv.
Frå og med 1.1.2016 er alle kommunar pålagt å ta i bruk løysinga.

bilde 2.jpg

Grunna regionmøte vert det stengt på biblioteket heile fredag 18. november

sms.jpg

Har du vanskar med å nå legekontoret på telefon finns  det alternativ, seier kommuneoverlege  Toril Myklebust.

Parkering.jpg

Korttidsparkering ut året 

brøyting

Ynskjer De å søkje om privat brøyting til vinteren, er frist for å søkje 15 november 2016

plan-leikanger.jpg

Herøy kommune ved utviklingsavdelinga vil med dette informere om at anleggsarbeidet startar opp måndag 14.11.2016. 

tenaring-jenter-hpv.jpg

 Helsestasjonen er no klar for oppstart av vaksinasjon av HPV-vaksina

Naust

Avdelingane rapporterer kvar tertial både på sjukefråvær, vedtak (oppfølging), teneste og prosjekt. Siste rapporteringa vart handsama i kommunestyret  18. oktober.

arbeidskatt.png

Interkommunal arbeidsgjevarkontroll held kurs for arbeidsgjevarar og næringsdrivande.

helsenorge_hjerneslag_mannitrapp.png

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.

Dilek Ayhan opner FNP.JPG

Statssekretær Dilek Ayhan frå nærings- og fiskeridepartementet opna onsdag 26.10.2016 Fosnavåg nyskapingspark

krabbe.jpg

No i haust så fekk dei som bur på sjukeheimane både i Myrvåg og på Eggesbønes, ei litt annaleis middagsservering. Då stod nykokte krabbeklø, reker og nydeleg fiskesuppe på menyen.

På grunn av opningsarrangement onsdag 26.10.2016 vert Fosnavåg nyskapingspark delvis stengt. 

 

tenaring-jenter-hpv.jpg

Alle kvinner født 1991 og seinare får frå november 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). 

hus.jpg

Eigedomsavdelinga og flyktningtenesta opplever for tida eit auka behov for private leigebustadar til å busetje flyktningar.Nokre av dei som ynskjer ein privat leigebustad har allereie budd i Noreg ei tid, anten på mottak eller i kommunal leigebustad.

ungdomsrådet1.jpg

Herøy Ungdomsråd arbeider for tida om eit opplegg for å sveise saman herøyungdomen og dei unge gutane som for tida har heimen sin på asylmottaket i Nørvågen. Ungdomsrådet har i samarbeid med biblioteket invitert den profilerte somaliske kvinna Amal Aden til Herøy for å snakke om integrering. 

Liv Berit.jpg

Verdensdagen for Psykisk Helse er kvart år 10 oktober. Tema  i år var :  «fordi livet forandrer seg»

 

gul blomster.jpg

Eldrerådet og Rådet for menneske med nedsett funksjonshemming har konkludert med at det ikkje er behov for å opprette eit nytt,felles brukarutval for å ivareta saker som gjeld personar med nedsett funksjonsevne,  seniorar,flyktningar og innvandrarar.

Bergsøy skule Borga

Bergsøy skule Borga har vore mellombels stengt sidan tirsdag 11. oktober grunna mistanke om spreiing av asbesthaldig støv i samband med byggearbeid.

Med unntak for Internasjonal skule, vert bygga opna igjen 18. oktober etter at prøveresultata frå andre testrunde ikkje viste spor av asbest. Internasjonal skule vert avstengt inntil asbestsanering er gjennomført og nytt gulvbelegg er på plass.

Det vert på denne bakgrunn no arbeida for fullt med å klargjere bygget for ordinær skuledrift.

Denne informasjonssida vert fortløpande oppdatert med nye prøveresultat og vurderingar knytt til vidare framdrift.

Natur.jpg

 Nytt desse flotte haustdagane til å fullføre 10 på topp

pilutta deg omtale.jpg

 
Sist onsdag fekk omsorgssentera besøk av to damer som er på loffen

elevrådsynfaring.jpg

Rett før haustferien var elevrådet på synfaring på tilbygget til Leikanger skule. Det var særs spennande å sjå kor det såg ut på nyeskulen og kor langt dei hadde kome i byggeprosjektet.  

rhododendron.jpg

 

Herøy kommune kjem godt ut i kommunetesten som Forbrukarrådet har gjort for 2016. Herøy kommune er best på Søre Sunnmøre og nr. 4 i fylket.

Ansvarleg vertskap.jpg

 

 "Trygt julebord?" er eit kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad eller skal ha eit arrangement med skjenkeløyve. 

Jarl Martin Møller.jpg

 Utviklingsleiar Jarl Martin Møller opplyser at det er redusert kapasitet på byggesak framover imot jul.

kartskule2.jpg

I Herøy kommune har vi fleire kommunale barne- og ungdomsskular. Til tider er det bruk for tilkallingsvikar for kortare eller lengre tidsrom.

5iwaqwylblt0thohf0432w04003.JPG

 

Denne veka har elevane på 5,-7.trinn jobba med temaet "PÅ FLUKT".

Elevane har vore delt i grupper og lært om land og folk som opplever krig og flukt.

Fredag var alle samla i gymsalen og fekk høyre og sjå sterke opplevingar.

2016-09-16 15.40.37.jpg

 Herøy kommune har ledige næringslokale i Nedre Dragsund 2 for omgåande utleige.

Kjøkkenprat.jpg

Personar over 70 år har fire til fem gongar høgare risiko for å omkome i brann enn resten av befolkninga. Laurdag 1. oktober er FNs eldredag. Det er eit fint høve til å snakke med dei eldre slektningane dine om branntryggleik.

Kongens Nei.jpg

 Akkurat no er det framsyning av Kongens Nei ved Fosnavåg kino og det er full sal.

pårørande.png

Pårørandeskuelen er eit tilbod til deg som har omsorg for, eller har ein nær ven med demenssjukdom 

Kvalneset 154.jpg

 Kystverket Midt-Norge har starta fornyingsarbeid av rekkverket ned til Runde fyr

2016-09-16 15.40.37.jpg

Herøy kommune ved eigedomsavdelinga gjennomfører konkurranse på rehabilitering av yttertak ved Nedre Dragsund 2 (Gnr:45/Bnr:71)

frøystd3.jpg

 

Statens vegvesen startar no bygginga av ny forgjengarundergang på Frøystadtoppen.

 

 

SSIKT logo

 

 

 

 

 

SSIKT er eit interkommunalt IKT-samarbeid etter §27 i kommunelova for kommunane Sande, Ørsta, Volda, Vanylven, Herøy, Ulstein og Hareid.

Ny plass (2).jpg

 Har du draumar for plassen framfor Valaker?

Arbeidsplasskjema.PNG

Dei som ynskjer tilgang til FNP ut over normal opningstid kan søkje om å få eige nøkkelkort til lokala her. 

Kart Skredfare

 

 

Herøy kommune har sendt brev til alle grunneigarar som har eit eller fleire bustadbygg som ligg innanfor eller veldig nær faresoner 1/100 og 1/1000.

test.jpg

Herøy kommune ved utviklingsavdelinga gjennomfører konkurranse på opparbeiding av vegar og teknisk infrastruktur i Myrabakken bustadfelt på Moltustranda.

haakon på kjøkkenet.jpg

Haakon tok fagbrev som institusjonskokk  torsdag 18. august på kjøkkenet på Myrvåg omsorgssenter. Han har vore lærling på kjøkkenet på Eggesbønes og i Myrvåg i  2 år.

 

Tore2016.jpg

I veke 38 er det brannvernveka. Tore Langvatn (leiar beredskap) oppmodar alle til å ha brannøving heime. Tore Langvatn og dei andre tilsette ved brannvernet er også klar for å ta imot dei som vil til ope brannstasjon 24. september. 

digital_postkasse_illustrasjonsbilde_1.jpg

Frå dags dato vil du kunne få posten din digitalt frå kommunen. Vi jobbar med opplæring av sakshandsamarane, målet er at det meste av kommunikasjon frå kommunen skal vere digital.

Ope møte om bustadsmarknaden

Herøy kommunestyre godkjende Kommunedelplan for Herøy – Bustadpolitikk  2015-2019 i møte 17.03.2016, K-sak 44/16 

Fosnavåg hamn - oversiktsbilde

Herøy kommunestyre godkjende Kommunedelplan for Herøy – Avlaupsplan 2016-2022 i møte 25.08.2016, K-sak 128/16. 

IMG_5972.JPG

Nye HC-parkeringsplasser - Fosnavåg sentrum

billettkø.jpg

Regnet plaska mot asfalten fredagskvelden, men det påvirka ikkje PIRfestivalen. Ungdomane strøymde til og billettkøa var lang.

pir20161.jpg

Kriteria for å bli «Årets PIR» er at ein frivillig  gjer noko for annen ungdom, vere ein aktiv del av ungdomsarrangement og drive dugnadsarbeid for ungdom .

DSC_0354.JPG

Eigedomsavdelinga stengar av delar av uteområdet ved Bergsøy skule Borga for allmenn ferdsel.

Likanger1.jpg

 Torsdag 01. september fylte Leikanger barnehage 30 år

Rapport Skredfarkartlegging

Torsdag 1. september fekk Herøy kommune overlevert rapport om skredfarekartlegging. Rapporten er utarbeida av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Pårørandeskulen 2012 004.JPG

I september er dei igjen sjans til å hauste kunnskap om demenssjukdom. Pårørandeskulen er eit undervisningstilbod til dei som har omsorg for, eller har ein nær ven med demenssjukdom. (Arkivfoto: Pårørandeskulen 2012)

Skjermbilde Kvalsvik hamn.PNG

Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Kvalsvik hamn i møte 25.08.2016, K-sak 127/16.

Feiing - Marte.jpg

 Marte på taket med god utsikt til Herøy

Trekking av tomt på leine. Charlotte Hauge og Eldar Hansen

12 personar ville kjøpe tomta på Leine. Tildeling skjedde derfor ved loddtrekning.

Toftestøda.jpg

Arbeidet med å ferdigstille den tekniske infrastrukturen i byggjefeltet Vike/Toftedal har no starta.

reinhald leikanger skule.jpg

Før skulestart var det dugnad på Leikanger skule.

VR-Briller - Norsk brannvernforening

Mange studentar har ikkje eit medviten forhold til brannsikkerheit. No skal eit nytt VR-mobilspel (virtual reality) lære studentane grunnleggande brannførebygging. 

2016-08-24 09.32.03.jpg

Eigedomsavdelinga er i gang med oppgradering av fasader på Borga. Tiltaket er eit ledd i kommuna si satsing på bygget.

Sommarles 2016

 Du kan registrere på sommales fram til 31. august

UU_4.jpg

I samband med eit nasjonalt kartleggingsprosjekt i regi av Kartverket, har Herøy kommune fått innvilga eit tilskot på kr 35 000,- til kartlegging av universell utforming i kommunen.

bubilparkering.jpg

Den nye bubilparkeringa i Fosnavåg sentrum - eit populært tibod til turistane

Venteliste_medium.jpg

Sommaren er snart over og det er tid for ei god bok

PIR-festivalen

PIRfestivalen 2016 går av stabelen fredag 2.september kl:20:30 på Herøy Kulturhus og alle ungdomar frå 8.klasse og oppover til 19 år kan begynne å glede seg. I år kan vi skilte med artistar som: Morgan Sulele, Adelen, Innertier, Robin & Bugge og sjølvsagt blir det lokale artistar som vi vil presentere i ei reportasje litt seinare 

Liggande b ibel

 Har du eit særeige eksemplar av ein bibel å låne ut?

Randi.jpg

Dei tre jentene på 8 og 11 år lurte på kva dei skulle finne på i ferien. 

Ipad3

 Skulestart  i Herøy måndag 22. august

stengt parkering.jpg

I morgon onsdag 20.juli vil både parkeringsplassen mot Rådhusgata og parkeringsplassen bak rådhuset vere stengde i samband med oppmerkingsarbeid.

Arbeidet startar på parkeringsplassen mot Rådhusgata slik at denne etterkvart kan opnast.

 

Leine bustadfelt 1

Herøy kommune har ledig ei tomt på Leinane. Gnr. 26 bnr. 229.

Rikke Leine

Herøy kommune har tilsett Rikke Leine som prosjektleiar for etablering av Fosnavåg nyskapingspark og ho er godt i gang med design og romløysingar for lokala.

bål2 copy.jpg

 

Norge er i feriemodus og mange dreg på hytta. Norsk brannvernforening kjem med åtvaring i pressemelding.

bobilparkering.jpg

 

Julia Zahl og Nils Djupvik tek den siste inspeksjonen for den nye bubilparkeringa i Fosnavåg sentrum.

Romsdals amt 1884

Ønskjer du å sjå eller laste ned gamle kart? Kartverket sine historiske landkart og sjøkart finn du no lett tilgjengeleg på nettet.

P1060611.JPG

Herøy kommune har fleire bustadtomter for sal, og i dag er det lagt ut to nye.

Veg Mjølstadneset juni 2016 1

Ei ny vegstrekning er ferdigstilt på Mjølstadneset industriområde.

Renathe Rossi-Kaldhol

Leiar for bu- og habiliteringsavdelinga, Renathe Rossi-Kaldhol, vert konstituert som pleie- og omsorgsleiar frå den 1.august 2016.

Stokksund reg.planbilete

Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Stokksund B33 i møte 22.6.2016, K-sak 109/16 (jf. plan- og bygningslova § 12-12).

 I områdene Nerlandsøya og Gurskøya i Herøy kommune vil det i perioden juni-august 2016 være kartleggere engasjert av Miljødirektoratet. Kartleggingen er en del av det såkalte kunnskapsløftet for natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015.

arbeidsmiljø1.jpg

Mange tilsette tok imot arbeidsmiljøprisen av ordførar Arnulf Goksøyr på  siste kommunestyremøtet.

Biblioteket.jpg

 Mykje aktivitet på biblioteket, sjølv om det er sommar!

DSC_1363.JPG

7 tilsette i skuleavdelinga vert pensjonistar i sommar, og vart takka av før helga.

Skjermbilde.PNG

Ein serie med heilt nye marine grunnkart er no tilgjengeleg eksklusivt for fem kommunar på Søre Sunnmøre.  Les meir for å sjå korleis du finn dei nye karta!

bål2 copy.jpg

Herøy brannvern har ei ordning med innmelding og godkjenning av jonsokbål. Det vert normalt berre gjeve løyve til brenning på dei tradisjonelle bålplassane. Det vert ikkje gitt løyve til brenning nær busetnad.    

herøyhallen1.jpg

Alle som ynskjer treningstid i Herøyhallen for komande skuleår 2016/2017, kan no søkje om dette. Søknaden må leverast elektronisk.

Hovudhuset

Onsdag 16. juni avduka ordførar Arnulf Goksøyr informasjonsski​lt som skal gi besøkande informasjon om kva du kan oppleve ved Herøy kystmuseum og Herøy gard.

gerica_-_sluttrapport.jpg

 

 

Rådmannsgruppa på søre Sunnmøre fekk den 10.6 presentert sluttrapport frå eit fellesprosjekt innan pleie- og omsorgstenester for kommunane på søre Sunnmøre. Prosjektet byrja våren 2014 og vart ferdigstilt rundt årsskiftet i år.

rhododendron.jpg

I morgon skal sak om vidareføring av redusert opningstid ved rådhuset handsamast i formannskapet. Kva meiner du?

Fil_004 nett.jpg

Rundt 20 personar deltok på ope møte i går der statens vegvesen presenterte  planarbeidet og grunnlaget for planarbeidet framover.  

Kulturprisen 2015.jpg

Ordføraren nytta høvet under heimekampen mellom Tjørvåg og Hareid 2, på Tjørvåg stadion den 6. juni, til å dele ut kulturprisen for 2015.

PARKPLASS_STENGES1_edited-1.jpg

Arbeidet med å etablere leikeplass utanfor Valaker vert starta opp måndag 13 juni som tidlegare annonsert.

 

13256046_10209321462942945_9210860499002680061_n[1].jpg

Ungdom med MOT består av nokre utvalte 9.klassingar som jobbar med å gjere det lettare for andre ungdomar å ta eigne val. Har du MOT til å seie nei, MOT til å bry deg og MOT til å leve, har du også MOT til å ta eigne val. 

bilde 1.JPG

Over 80 pesonar var samla i Kvalsvikteltet då Tysdagsklubben hadde sesongavslutting denne veka. Ei lang rekke bilar med feststemte menneske trilla inn framfor teltet som var pynta med garn, kuler og blomar.  

Bålkos

Det er veldig tørt i terrenget for tida, spesielt etter dei fine sommardagane vi har hatt i området. Det er meldt om lite nedbør i ei lengre periode framover også. Så vær forsiktig med bruken av open eld (bål) og grill

digital post.jpg

Du har to val  Digipost eller e- Boks. Postkassane er likestilte og begge tilfredsstillar strenge krav til tryggleik.

 

Marine grunnkart.jpg

Nye, høgoppløyselege kart over sjøbotnen  på søre sunnmøre er nå tilgjengeleg. Karta  gir ein detaljert framstilling av botnen og terrengvariasjonar  over 800 km2 av sjøbotnen  i kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven.

lene og Andreas 2.jpg

Herøy kommune har annonsert  ledige tomter i kommunen med frist til å melde seg innan 01.06.2016. Dersom fleire meldte seg ville det verte loddtrekning og det vart gjennomført i dag. 

digital post.jpg

Det offentlege ønskjer at innbyggarane skal ha digital postkasse, har du registert deg?

 

natur 2.jpg

Forbrukarrådet har testa alle kommunane i Noreg og Herøy kommune vart nr. 4 i fylket og som nr. 44 nasjonalt. Dette er ein framgang sidan sist vi vart testa som var i 2013.

 

Rogn

For første gang passerte Herøy kommune 50,0 mill i skatteinntekter på ein månad.  Skatteinntektene til kommunen i mai 2016 vart på kr 50.060.000,-.

MRFK_Trafikk-29_jpg.jpg

Fylkestrafikktryggingsutvalet vil oppmode kommunane i Møre og Romsdal om å sende inn forslag på kandidatar til trafikktryggingsprisen 2016.

oppgradering_ledning.PNG

Utviklingsavdelinga oppgraderer ledningsnettet i Dragsund med ei ny 400 meters kloakkleidning frå oppkøyringa til Dragsundfeltet og til innkøyring ved Fristadbygget.

fosnavåg copy.jpg

 

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og offentleg ettersyn av planprogram for etablering av massedeponi, gnr. 34 bnr 379 mfl., Fosnavåg, Herøy kommune. Området ligg inne på Fosnavåg hamn.

Parkering ved rådhuset.jpg

Det vil i perioden framover vere anleggsarbeid på parkeringsplassen ved rådhuset. I fyrste omgang vert berre innkøyringa ved rådhuset stengd, og innkøyringa mot Fargerike må då nyttast. 

parkeringsplass.PNG

I tråd med prosjektet byutvikling for Fosnavåg vil ein stenge parkeringsplassen utanfor Valaker. Området skal leggast tilrette for barn og unge som bur og besøkjer Fosnavåg sentrum. 

Ein sprek gjeng tek einn pust i bakken

Fredag 27. mai gjekk startskotet for Moltustranda mosjonsfestival for fjerde år på rad. Dette er noko som engasjerer både store og små i bygda. I dette høve hadde også Moltu Barnehage si eiga markering med Mini-mosjonsfestival.  

Nerlandsøy bru- berit sandvik skeide.jpg

 

Statens vegvesen vil i samarbeid med Herøy kommune starte arbeidet med detaljregulering av ei strekning langs fv. 20 frå Bergsøya til Nerlandsøya (Nerlandsøybrua).

Vegstrekninga er om lag 1,5 km lang. Reguleringa vil også omfatte nødvendig sidevegsnett.

herøy gard 1.jpg

"Herøy kommune ei foregangskommune", fekk ein høyre på Herøy gard idag.

Kvifor? Fordi vi systematisk satsar på at elevane våre skal få del i lokal kultur og historie, for å bygge kunnskap og "feste røter ".

alle til topps 16 norges bruk.jpg

«Alle til topps Sunnmøre» arrangerast av frivilligsentralane i 11 kommuner denne dagen.
Dei håper at både private og lag og foreninger vil invitere med seg ein nabo, ven, oldemor eller ein av våre nye landsmenn,
for å introdusere dei for noke av det mest særnorske vi har - nemleg tradisjonen for å gå på tur.

byutvikling.jpg

 

Herøy kommune deltek og presenterer byutviklingsarbeidet sitt på seminar om tettstadsutvikling i Ulsteinvik 7 og 8 juni.

Fosnavåg hamn - oversiktsbilde

 Kommunestyret startar i dag med avduking av byste i Fosnavåg park.

parkering.PNG

 Grunna anleggsarbeid vert parkeringsplassen bak rådhuset midlertidig stengt

kommunevåpen for web

 I morgon kl. 15.30 er det ekstraordinært formannskapsmøte.

digital post.jpg

Ved å bruke digital postkasse får du raskare post frå stat og kommune, samtidig som du sparer miljøet for utsending av fysiske brev og hjelper det offentlege til å jobbe meir effektivt.

 

kommunevåpen for web

 Då er den endelege oppteljinga ferdig og valdeltakinga var på 39 %.

kommunevåpen for web

 Då er resultatet klart og fleirtalet ville at Herøy kommune skal halde fram som i dag.

kommunevåpen for web

 Opptelling av førehandsrøystinga er no ferdig og det var totalt 607 personar som røysta.

røysting2.jpg

I dag er det siste dagen du kan førehandsrøyste og biblioteket stenger kl. 15.00. I og i morgon er det ordinær røysting og siste dagen for å sei kva du meiner om kommunesamanslåing.

Bilde av fjellet

Herøy kommune har utført sikringsarbeid i fjellsida bak Huldal barnehage.

Førehandsrøysting.jpg

Alle veljarar som har røysterett ved eit kommunestyreval i Herøy kommune har røysterett ved folkerøystinga. I tillegg kan alle 16- og 17-åringar røyste, dvs alle som er fylt 16 år innen utgangen av 2016.

Ta med gyldig legitimasjon!

 

Aspevika 2016

 

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 73/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for Aspevika skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Kvalsvik hamn

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 75/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for deler av Kvalsvik hamn gnr.7 bnr. 4 skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Gjertnesmarka

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 76/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for Gjertnesmarka gnr. 23 bnr. 48 m.fl skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Klar, ferdig, gå.JPG

 

 

Sak vedk. «Oversikt helsetilstand og påverknadsfaktorar i Herøy 2015 – Statusrapportering», er no behandla i komitè for Helse og omsorg, i komitè Næring, kultur og idrett og i kommunestyret.

Ipad3

Sist onsdag den 20.april drog vi i gang pilotprosjektet med å bruke Ipad som undervisningsverktøy i Herøyskulen.  I Herøy er det heile 8. trinn ved YHU og heile 5. trinn på Einedalen som er i gang med bruk av Ipad som læringsverktøy.

dokfilmfestival.jpg

 6. og 7.klasse har i år vore med på eit nasjonalt pionerprosjekt gjennom SEANSE-senter for kunstproduksjon.

Ungdom kommunereform myrvåg

 Når ordførar inviterte til ope møte i gymsalen på Møre barne og ungdomskule møtte ungdomen opp.

Herøy rådhus

Formannskapet har gjort vedtak om at ein fram til 01.07.2016 skal ha redusert opningstid ved rådhuset.

elevar 2.jpg

 Denne veka har 400 elevar og foreldre deleteke på informasjonsmøter om narkotika

Spørsmål frå salen kommunereform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tysdag inviterte ordføraren til ope møte om kommunereforma i Herøy frikyrkje og det var høve til å stille spørsmål til både politisk og administrativ leiing. 

Folkemøte.jpg

Har du framleis spørmål knytt til kommunereforma kan det kanskje vere nyttig å møte på folkemøte. 

Rydding Martine Holm 2015 (2).jpg

I forkant av årets strandryddeaksjon inviterer Naturvernforbundet Ytre Søre Sunnmøre i samarbeid med SSR til ein interessant temakveld om marin forsøpling.

Bilde 013

Herøy kommune bygger ut Leikanger skule og grendahus og rehabiliterer fasadene på eksisterande skulebygg. På denne sida vil du finne den offisielle informasjonen om prosjektet.