Barn, unge og gravide

Her finn du informasjon som er retta mot barn og unge.

Er du gravid, avtalt time eller vil ha kontakt med helsestasjonen?

Er du gravid eller har små barn, og har behov for meir informasjon? Det finn du her.

Her finn du portalen for Herøy helsestasjon.

Alle gravide i Herøy kan no velje å ta alle svangerskapskontrollar hos jordmor. Har du time hos fastlegen kan denne byttast til ein time til jordmor på helsestasjonen i staden. Jordmor kan ta aktuelle blodprøver, glukosebelastning og andre aktuelle prøver. 

Meir om svangerskapsomsorg og skulehelsetenestetilbod under koronapandemien.

Døra til helsestasjonen vil vere låst, så jordmor eller helsesjukepleiar hentar deg i døra. Om du ikkje kjenner deg heilt frisk, ring helsestasjonen for å avtale ny tid. Alle skal få den hjelpa dei treng, og har du spørsmål du vil ta opp med jordmor, skal du ringe Elise Mikalsen Vågsholm på tlf. 948 68 451 eller sende e-post til elise.mikalsen.vagsholm@heroy.kommune.no.

For kontakt med helsestasjonen ring 700 81 450 eller ta kontakt med leiande helsesjukepleiar Kari-Janne Ljones Kulø 941 67 708.

Hugs god handhygiene!

Kontaktpersonar for helsestasjonen
Skular Helsesjukepleiar Telefon
Blåhaugen Åse Marie Remøy 480 50 792
Borga Åse Marie Remøy 480 50 792
Einedalen Katrin Kvalsund Leine 941 67 880
Herøy vgs. Kari-Mette Runde Eide 488 65 474
Leikanger Janita Westbø Remøy 416 93 740
Moltu Elisabeth Strand Slettestøl 992 10 027
Møre Katrin Kvalsund Leine 941 67 880
Stokksund barneskule Ingunn Sandvik Bols 918 20 537
Ytre Herøy ungdomsskule Kari-Mette Runde Eide 488 65 474
Nerlandsøy Janne Skeide Eikrem 992 10 023
Stokksund ungdomsskule Kari-Janne Ljones Kulø 941 67 708

Om du ikkje får kontakt med oppsett telefonnummer, ta kontakt med leiande helsesjukepleiar Kari-Janne Ljones Kulø, tlf. 941 67 708.

Tilsette i barnehagar og skular kan også ta kontakt om det er ting dei ønskjer å drøfte med oss.

Ta godt vare på kvarandre!

 

Korleis formidle informasjon om viruset til barn og unge?

I denne videoen som Helsedirektoratet har laga spesielt for barn og unge, er det god informasjon å finne.

 

Korleis ivaretek barnevernet dei som treng det?

Vi i barneverntenesta er tilbake til normal drift på kontoret, og har kursa oss i smittevern og reinhaldsrutinar. Dersom nokon i tenesta har symptom på forkjøling/influensa vert dei sittande på heimekontor til dei har tatt og fått svar på koronatest. Vi vurderer fortløpande om vi kan gjennomføre møte og heimebesøk. Tapt møtetid gjer vi opp for gjennom telefonsamtalar og tverrfagleg samarbeid, men i dei fleste tilfelle er det no mogleg å treffast fysisk så lenge ein klarar å halde smittevernreglane. Døra inn til barn, familie og helse er låst, så om du har avtale må du vente utandørs/i bilen til vi kjem og opnar døra. Du kan gjerne ringe eller sende sms til den du skal møte når du er her. Vi vil at alle vaskar/spritar seg på veg inn og på veg ut av eit møte. Det er ikkje mogleg å kome inn på kontoret utan avtale.

Treng du nokon å snakke med? Har du behov for råd om korleis du sjølv eller nokon du kjenner skal handtere denne vanskelege situasjonen? Å ringe til oss treng ikkje nødvendigvis utløyse ei bekymringsmelding, og du kan være anonym dersom du ynskjer det.

Ring gjerne til Herøy kommune på telefonnummer 700 81 300 og spør etter nokon i barneverntenesta, eller finn vår kontaktinfo her.

Vi er tilgjengelege 08:00 – 16:00 måndag til fredag.

I tillegg er Herøy kommune tilknytt Barnevernvakta for Sunnmøre. Dei er tilgjengelige heile døgnet, inkludert på dagtid.

Barnevernvakta når du på telefonnummer 91576020 eller 111 116 (alarmtelefonen for barn og unge).

Meir om koronairuset på Bufdir sine sider finn du her.

Treng du nokon å snakke med?

Her kan du få hjelp

Her er ei oversikt over telefon- og chattetenester som held ope for deg som treng nokon å snakke med om rus og psykisk helse.

Til deg som er ung

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen er eit naudnummer for deg som er utsett for vald, overgrep eller kjenner deg utrygg på andre måtar. Du kan også ringe dersom du er bekymra for nokon du kjenner. Telefonnummeret er 116 111.

 • BaRsnakk

Eit chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt eit rusproblem. Chatten er open frå måndag til onsdag frå 17.00-20.00 og du kan skrive anonymt om det som opptek deg. Tilbodet er drifta av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

 • Kors på halsen

Eit tilbod til deg under 18 år, bemanna av frivillige vaksne frå Røde Kors. Du kan velje om du vil ringe, chatte, eller sende e-post. Telefonen 800 333 21 er open frå måndag til fredag mellom 14.00-22.00. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet.

 • SnakkOmPsyken.no

Dette er Blå Kors si chatteteneste for deg mellom 9-19 år. Her kan du chatte om vanskelege tankar og kjensler. Opningstidene er måndag-torsdag fra 09.00-21.00, fredag fra 09.00-15.00, og søndag fra 15.00-21.00.

 • UngPrat.no

Samtaleteneste til barn og unge mellom 13-24 år som treng nokon å prate med. Ungprat.no har ope søndag – fredag 09.00-21.00.

 

Til deg som er bekymra for eit barn

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen er det nasjonale naudnummeret for barn og unge. Vaksne som er bekymra for eit barn kan ringe alarmtelefonen.

 • Voksne for Barn

Tilbyr ei rådgivningsteneste for deg med spørsmål om barn og unge kor du kan sende inn spørsmål skriftleg og få svar fra ein fagperson.

 • Barnevernet.no

På barnevernet.no er det informasjon om barnevernvakter og barnevernteneste i alle kommunar og korleis du melder di bekymring til barnevernet.

 

Til deg som har det vanskelig

 • Mental Helse hjelpetelefonen: 116 123

Hjelpetelefonen er Mental Helse si gratis, døgnopne telefonteneste for alle som treng nokon å snakke med. Du kan vere anonym og dei har teieplikt. Dei har også ein chat på sidetmedord.no.

 • Kirkens SOS

Her kan barn, ungdom og vaksne ta kontakt for å snakke med nokon anten på telefon, på melding eller chatte. Her kanein ta kontakt på tlf: 22 400 040 heile døgnet. SOS-chat har ope kvardagar kl. 18.30 – 22.30 og det er heilt anonymt.

 • Foreldresupport

Foreldresupport er ei døgnopen telefon- og chatteteneste for omsorgspersonar som treng hjelp, rettleiing eller har behov for å lufte tankane sine med nokon. Den er drifta av Mental Helse, og telefonnummeret er 116 123 (tast 2).

 • Vold- og over­greps­linjen 116 006

Ei døgnopen hjelpelinje for deg som opplever vald i nære relasjonar eller er bekymra for nokon du kjenner. Tenesta er anonym.  

 • Anonyme Alkoholikere (AA)

Anonyme Alkoholikere er eit fellesskap av kvinner og menn som delar si erfaring, styrke og håp med kvarandre for at dei kan løyse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til frå alkoholisme. Telefon: 911 77 770, ope måndag – fredag (11.00 – 15.00 og 18.00 – 22.00), laurdag – søndag (18.00 – 22.00)

 • Rådgivningstelefon for pårørande

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus. Dei tilbyr rådgiving om pårørande sine rettigheiter og behov, og om hjelpeapparatet. www.piosenteret.no. Dei har også ein chat for unge: http://piosenteret.no/pio-ung/chat.html

Film til foreldre

Kommunepsykolog i Herøy kommune, Ivar Ørstavik, kjem med sju gode råd til foreldre om korleis dei snakkar med borna sine om koronaviruset.
- Vi må snakke om det vi er redde for, seier han.
Sjå den fine filmen med han her: