Barn, unge og gravide

Her finn du informasjon som er retta mot barn og unge.

Barn, unge og gravide

Korleis formidle informasjon om viruset til barn og unge?

I denne videoen som Helsedirektoratet har laga spesielt for barn og unge, er det god informasjon å finne.

 

Korleis vert fråværsgrensa endra?

Fråværsgrensa på videregående skular vert endra som følgje av koronaviruset. Les meir om det her.

Er du gravid eller vil ha kontakt med helsestasjonen?

Er du gravid eller har små barn, og har behov for meir informasjon? Det finn du her.

Her finn du portalen for Herøy helsestasjon.

Alle gravide i Herøy kan no velje å ta alle svangerskapskontrollar hos jordmor. Har du time hos fastlegen kan denne byttast til ein time til jordmor på helsestasjonen i staden. Jordmor kan ta aktuelle blodprøver, glukosebelastning og andre aktuelle prøver. 

Meir om svangerskapsomsorg og skulehelsetenestetilbod under koronapandemien.

Døra til helsestasjonen vil vere låst, så jordmor hentar deg i døra. Om du ikkje kjenner deg heilt frisk, ring jordmor før du kjem. Alle skal få den hjelpa dei treng, og har du spørsmål skal du ringe jordmor Elise Mikalsen Vågsholm på tlf. 948 68 451 eller send e-post til elise.mikalsen.vagsholm@heroy.kommune.no

Hugs god handhygiene!

Kontaktpersonar for helsestasjonen
Skular Helsesjukepleiar Telefon
Blåhaugen Kari-Janne Ljones Kulø 941 67 708
Borga Kari-Janne Ljones Kulø 941 67 708
Einedalen Katrin Kvalsund Leine 941 67 880
Herøy vgs. Kari-Mette Runde Eide 488 65 474
Leikanger Janita Westbø Remøy 416 93 740
Moltu Maria Fjørtoft 901 58 044
Møre Katrin Kvalsund Leine 941 67 880
Stokksund Kari-Janne Ljones Kulø 941 67 708
Ytre Herøy ungdomsskule Kari-Mette Runde Eide 488 65 474
Nerlandsøy Janne Skeide Eikrem 992 10 023

Om du ikkje får kontakt med oppsett telefonnummer, ta kontakt med leiande helsesjukepleiar Kari-Janne Ljones Kulø, tlf. 941 67 708.

Tilsette i barnehagar og skular kan også ta kontakt om det er ting dei ønskjer å drøfte med oss.

Ta godt vare på kvarandre!

 

Korleis ivaretek barnevernet dei som treng det?

Vi i barneverntenesta har hatt ein periode med heimekontor og mykje kontakt på telefon/video. Vi er no stort sett tilbake i kontorlokala, og har kursa oss i smittevern og reinhaldsrutinar. Vi vurderer fortløpande om vi kan gjennomføre møte og heimebesøk. Tapt møtetid gjer vi opp for gjennom telefonsamtalar og tverrfagleg samarbeid, men i dei fleste tilfelle er det no mogleg å treffast fysisk så lenge ein klarar å halde smittevernreglane. Døra inn til barn, familie og helse er låst, så om du har avtale må du vente utandørs/i bilen til vi kjem og opnar døra, og vi vil at alle vaskar/spritar seg på veg inn og på veg ut av eit møte. Det er ikkje mogleg å kome inn på kontoret utan avtale.

Treng du nokon å snakke med? Har du behov for råd om korleis du sjølv eller nokon du kjenner skal handtere denne vanskelege situasjonen? Å ringe til oss treng ikkje nødvendigvis utløyse ei bekymringsmelding, og du kan være anonym dersom du ynskjer det.

Ring gjerne til Herøy kommune på telefonnummer 70081300 og spør etter nokon i barneverntenesta, eller finn vår kontaktinfo her.

Vi er tilgjengelege 08:00 – 16:00 måndag til fredag.

I tillegg er Herøy kommune tilknytt Barnevernvakta for Sunnmøre. Dei er tilgjengelige heile døgnet, inkludert på dagtid.

Barnevernvakta når du på telefonnummer 91576020 eller 111 116 (alarmtelefonen for barn og unge).

Meir om koronairuset på Bufdir sine sider finn du her.

Treng du nokon å snakke med?

Her kan du få hjelp

Her er ei oversikt over telefon- og chattetenester som held ope for deg som treng nokon å snakke med om rus og psykisk helse.

– No er vi i ein krisesituasjon der dei vanlege tilboda held stengt og dagleglivet vert drastisk endra. Vi blir tvungne til å tilbringe mykje mer tid heime kvar for oss, og det betyr at dei som har det tøft frå før vil få det enda vanskelegare no. Då er det viktig å vite at det er hjelp å få, sier ordfører Bjørn-Halvor Prytz.

Til deg som er ung

Om du slit med vonde tankar eller har det vanskeleg heime, er det viktig at du snakkar med nokon du stolar på. Sjølv om skulen held stengt, så er læraren din framleis på jobb og tilgjengeleg for deg.

I tillegg finst det flere moglegheiter for deg som treng nokon å snakke eller chatte med. Vi har samla nokre her:

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen er eit naudnummer for deg som er utsett for vald, overgrep eller kjenner deg utrygg på andre måtar. Du kan også ringe dersom du er bekymra for nokon du kjenner. Telefonnummeret er 116 111 og held døgnope i samband med korona-situasjonen.

 • BaRsnakk

Eit chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt eit rusproblem. Chatten er open frå måndag til onsdag frå 17.00-20.00 og du kan skrive anonymt om det som opptek deg. Tilbodet er drifta av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

 • Kors på halsen

Eit tilbod til deg under 18 år, bemanna av frivillige vaksne frå Røde Kors. Du kan velje om du vil ringe, chatte, eller sende e-post. Telefonen 800 333 21 er open frå måndag til fredag mellom 14.00-22.00. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet.

 • SnakkOmPsyken.no

Dette er Blå Kors si chatteteneste for deg mellom 9-19 år. Her kan du chatte om vanskelege tankar og kjensler. Opningstidene er måndag-torsdag fra 09.00-21.00, fredag fra 09.00-15.00, og søndag fra 15.00-21.00.

 • UngPrat.no

Samtaleteneste til barn og unge mellom 13-24 år som treng nokon å prate med. Ungprat.no har ope søndag – fredag 09.00-21.00.

 

Til deg som er bekymra for eit barn

Når samfunnet stenger ned mistar barna våre kontakt med nettverket sitt i barnehagar, skolar og på fritidsaktivitetar. Dette er tida for å senke terskelen for å ta grep. Her er ei oversikt over kor du kan vende deg for å få råd og rettleiing:

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen er det nasjonale naudnummeret for barn og unge. Vaksne som er bekymra for eit barn kan ringe alarmtelefonen. Telefonen er bemanna av fagpersonell og held døgnope i samband med korona-situasjonen.

 • Voksne for Barn

Tilbyr ei rådgivningsteneste for deg med spørsmål om barn og unge kor du kan sende inn spørsmål skriftleg og få svar fra ein fagperson.

 • Barnevernet.no

Barneverntilsette er inkludert i gruppa samfunnskritisk personell under koronakrisen, for å sikre dei mest utsette barna. På barnevernet.no er det informasjon om barnevernvakter og barnevernteneste i alle kommunar og korleis du melder di bekymring til barnevernet.

 

Til deg som har det vanskelig

Dette er ei krevjande tid for barn og vaksne. Dersom du tykkjer det er vanskeleg å handtere situasjonen, eller treng hjelp for å vere ein god forelder, er det flere gode tilbod til deg.

 • Mental Helse hjelpetelefonen: 116 123

Hjelpetelefonen er Mental Helse si gratis, døgnopne telefonteneste for alle som treng nokon å snakke med. Du kan vere anonym og dei har teieplikt. Dei har også ein chat på sidetmedord.no.

 • Kirkens SOS

Her kan barn, ungdom og vaksne ta kontakt for å snakke med nokon anten på telefon, på melding eller chatte. Her kanein ta kontakt på tlf: 22 400 040 heile døgnet. SOS-chat har ope kvardagar kl. 18.30 – 22.30 og det er heilt anonymt.

 • Foreldresupport

Foreldresupport er ei døgnopen telefon- og chatteteneste for omsorgspersonar som treng hjelp, rettleiing eller har behov for å lufte tankane sine med nokon. Den er drifta av Mental Helse, og telefonnummeret er 116 123 (tast 2).

 • Vold- og over­greps­linjen 116 006

Ei døgnopen hjelpelinje for deg som opplever vald i nære relasjonar eller er bekymra for nokon du kjenner. Tenesta er anonym.  

 • Anonyme Alkoholikere (AA)

Anonyme Alkoholikere er eit fellesskap av kvinner og menn som delar si erfaring, styrke og håp med kvarandre for at dei kan løyse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til frå alkoholisme. Telefon: 911 77 770, ope måndag – fredag (11.00 – 15.00 og 18.00 – 22.00), laurdag – søndag (18.00 – 22.00)

 • Rådgivningstelefon for pårørande

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus. Dei tilbyr rådgiving om pårørande sine rettigheiter og behov, og om hjelpeapparatet. www.piosenteret.no. Dei har også ein chat for unge: http://piosenteret.no/pio-ung/chat.html

Film til barn og ungdom

Kari-Janne Ljones Kulø som jobbar som leiande helsesjukepleiar ved Herøy helsestasjon snakkar til barn og ungdom om korleis dagleglivet er snudd på hovudet, og korleis ein skal klare seg i denne situasjonen framover.

 

Film til foreldre

Kommunepsykolog i Herøy kommune, Ivar Ørstavik, kjem med sju gode råd til foreldre om korleis dei snakkar med borna sine om koronaviruset.
- Vi må snakke om det vi er redde for, seier han.
Sjå den fine filmen med han her: