Barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring

Her finn du informasjon om barnehagar, grunnskular, vidaregåande skular, vaksenopplæring og kulturskule i Herøy kommune knytt til koronavirussituasjonen.

Om opplæringa i kulturskule og skule

Rammer, forventingar og retningslinjer i barnehage og skular

Sektor oppvekst i Herøy ser at det er viktig å informere foreldra om dei rammene, forventingane og retningslinene som gjeld for skule og barnehage. 

Frå 20. januar vert det nasjonale tiltaksnivået for ungdomsskular og vidaregåande skular nedjustert frå raudt til gult nivå. Les meir om det på regjeringa si nettside her.

Historikk:

Rettleiarar for skular og barnehagar

Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har utarbeida ein rettleiar for korleis barnehagane kan organisere kvardagen og samstundes sikre godt smittevern.

Om skuleskyss

Skuleskyssen går som normalt. Elevane treng ikkje halde minst éin meter avstand på skulebussen, sjølv om dette er eit krav for andre reisande.

Vi oppmodar lokalt pr. 04.01.21 om at elevar på ungdomstrinnet nyttar munnbund på skulebussen, sidan det der ikkje er mogleg å halde tilrådd avstand.

Vi minner om at smittevernreglane gjeld i skulen og på skuleveg som elles i samfunnet.

Når må barn halde seg heime frå barnehage/skule?

Rettleiar frå FHI som viser når barn skal vere heime frå barnehage/skule og når dei bør testast for covid-19 finn du her.

Når barn har akutt luftvegsinfeksjon

Barn i barneskulealder og yngre blir sjeldnare sjuke av det nye koronaviruset. Dersom dei blir sjuke, har dei oftast eit lett forløp av covid-19. Symptoma er ofte milde og kortvarige og kan vere vanskelege å skille frå andre luftvegsinfeksjonar. Med luftvegssymptom meiner ein til dømes hoste, sår hals, nesetettheit og rennande nase. Barn med covid-19 har ikkje nødvendigvis feber og hoste. Dersom barn får nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon, skal dei haldast heime, særleg dersom barnet har fleire symptom samstundes eller ikkje er heilt i form (det som vert kalla nedsett allmenntilstand). Det vert gjort unntak for barn i barneskule- og barnehagealder som berre har rennande nase og elles er i god allmenntilstand. Dei barna treng ikkje å vere heime.

Dei minste barna vil ofte ikkje klage på vond hals og kroppsverk, men det merkast gjerne at dei er i ferd med å bli sjuke ved at dei sutrar meir enn vanleg, ikkje vil spise, i tillegg til at dei har til dømes rennande nase eller hoste. Foreldre må derfor vere ekstra merksame når barnet verkar å ikkje vere heilt i form og i tillegg har nokre symptom frå luftvegane, og halde barnet heime.

Ved feber og hoste bør barnet testast for covid-19. Ved kun lette luftvegssymptom utan feber, kan ein sjå an tilstanden heime i eit par dagar. Om barnet ikkje vert betre, tilrår ein testing. Ved rask betring, kan barnet gå tilbake utan test.

Når kan barn i barneskulealder og yngre kome tilbake i barnehage/skule?

Barn som er symptomfrie, kan kome tilbake i barnehage/skule.

Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftvegsinfeksjon, kan kome også tilbake i barnehage/skule. Det betyr at allmenntilstanden avgjer når barn kan kome tilbake i barnehage/skule. Dette gjeld sjølv om barnet framleis har nokre restsymptom som rennande nase (uansett farge på snørret) eller sporadisk hoste. Slike symptom er vanleg i tida etter ein luftvegsinfeksjon hos mindre barn. Så lenge symptoma kan knyttast til ein gjennomgått infeksjon, og ikkje er nyoppståtte eller aukande, kan barnet kome tilbake i barnehage/skule når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet.

Alle som får påvist covid-19 skal i isolasjon, og følgast opp av helsetenesta.

Les meir her.

 

Om skuleskyss og avgrensing av offentleg transport

Elevane kan nytte skuleskyssen som normalt. Dei treng ikkje halde minst éin meter avstand på skulebussen, sjølv om dette er eit krav for andre reisande.

Vi oppmodar lokalt om at elevar på ungdomstrinnet nyttar munnbund på skulebussen, sidan det der ikkje er mogleg å halde tilråda avstand.

 

 

 

Kva gjer kulturskulen?

Alle lærarane har gjennomført kurs i smittevern og følgjer smittevernråd som er fastsett av styresmaktene. Det er laga ein eigen "Veileder om smittevern for kulturskolen" som vi rettar oss etter.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktivitetar som normalt, både ute og inne. Dei kan også verte unntatt frå tilrådinga om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ein derfor gjennomføre ordinær treningsaktivitet internt i klubbar, lag og foreningar, men kampar, cupar, stemne osv. må framleis utsettast. 

Basert på dette, vil kulturskulen starte opp igjen gruppetimane frå 20. januar for alle under 20 år.

Vi minner om framleis gjeldande smittevernreglar relatert til reinhald/hygiene og at ein skal vere heime om ein er sjuk, gjeld framleis.

Les meir her.