Barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring

Her finn du informasjon om opning/stenging av barnehagar, grunnskular, vidaregåande skular, vaksenopplæring og kulturskule i Herøy kommune.

Om opplæringa i kulturskule og skule

Rammer, forventingar og retningslinjer i barnehage og skular

Sektor oppvekst i Herøy ser at det er viktig å informere foreldra om dei rammene, forventingane og retningslinene som gjeld ved starten på nytt skule- og barnehageår. I tillegg vil vi opplyse om korleis reglane har endra seg frå raudt til gult nivå knytt til smittevern. 

Rettleiarar for skular og barnehagar

Barnehagane opna igjen 20. april. 1.-4. trinn i skulane 27. april. Elevar frå 5. - 10. trinn måndag 11. mai.

Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har utarbeida ein rettleiar for korleis barnehagane kan organisere kvardagen og samstundes sikre godt smittevern.

Om skuleskyss

Skuleskyssen går som normalt. Elevane treng ikkje halde minst éin meter avstand på skulebussen, sjølv om dette er eit krav for andre reisande.

Vi minner om at smittevernreglane gjeld i skulen og på skuleveg som elles i samfunnet.

Når må barn halde seg heime frå barnehage/skule?

Rettleiar frå FHI som viser når barn skal vere heime frå barnehage/skule og når dei bør testast for covid-19 finn du her.

Når barn har akutt luftvegsinfeksjon

Barn i barneskulealder og yngre blir sjeldnare sjuke av det nye koronaviruset. Dersom dei blir sjuke, har dei oftast eit lett forløp av covid-19. Symptoma er ofte milde og kortvarige og kan vere vanskelege å skille frå andre luftvegsinfeksjonar. Med luftvegssymptom meiner ein til dømes hoste, sår hals, nesetettheit og rennande nase. Barn med covid-19 har ikkje nødvendigvis feber og hoste. Dersom barn får nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon, skal dei haldast heime, særleg dersom barnet har fleire symptom samstundes eller ikkje er heilt i form (det som vert kalla nedsett allmenntilstand). Det vert gjort unntak for barn i barneskule- og barnehagealder som berre har rennande nase og elles er i god allmenntilstand. Dei barna treng ikkje å vere heime.

Dei minste barna vil ofte ikkje klage på vond hals og kroppsverk, men det merkast gjerne at dei er i ferd med å bli sjuke ved at dei sutrar meir enn vanleg, ikkje vil spise, i tillegg til at dei har til dømes rennande nase eller hoste. Foreldre må derfor vere ekstra merksame når barnet verkar å ikkje vere heilt i form og i tillegg har nokre symptom frå luftvegane, og halde barnet heime.

Ved feber og hoste bør barnet testast for covid-19. Ved kun lette luftvegssymptom utan feber, kan ein sjå an tilstanden heime i eit par dagar. Om barnet ikkje vert betre, tilrår ein testing. Ved rask betring, kan barnet gå tilbake utan test.

Når kan barn i barneskulealder og yngre kome tilbake i barnehage/skule?

Barn som er symptomfrie, kan kome tilbake i barnehage/skule.

Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftvegsinfeksjon, kan kome også tilbake i barnehage/skule. Det betyr at allmenntilstanden avgjer når barn kan kome tilbake i barnehage/skule. Dette gjeld sjølv om barnet framleis har nokre restsymptom som rennande nase (uansett farge på snørret) eller sporadisk hoste. Slike symptom er vanleg i tida etter ein luftvegsinfeksjon hos mindre barn. Så lenge symptoma kan knyttast til ein gjennomgått infeksjon, og ikkje er nyoppståtte eller aukande, kan barnet kome tilbake i barnehage/skule når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet.

Alle som får påvist covid-19 skal i isolasjon, og følgast opp av helsetenesta.

Les meir her.

 

Om skuleskyss og avgrensing av offentleg transport

Elevane kan nytte skuleskyssen som normalt. Dei treng ikkje halde minst éin meter avstand på skulebussen, sjølv om dette er eit krav for andre reisande.

 

 

 

Kva gjer kulturskulen?

Det er normal undervisning i kulturskulen.

Alle lærarane har gjennomført kurs i smittevern og kjem til følgje dei smittevernråd som er fastsett av styresmaktene. Det er laga ein eigen "Veileder om smittevern for kulturskolen" som vi rettar oss etter.

  • Både lærar og elev må vaske hender når dei kjem til øving og når dei går. Det er best å bruke vatn og såpe til dette, og der det ikkje er mogeleg har vi antibac tilgjengeleg. Bordflater/berøringspunkt blir vaska fleire gonger for dag. 
  • Ein må følgje hygieneråda tilknytta det aktuelle instrumentet. Dette vil læraren gi nærare informasjon om. 
  • Vi skal framleis halde god avstand til kvarandre.
  • Ingen skal sjølvsagt møte til undervisning om dei har symptom på luftvegsinfeksjonar, då må ein halde seg heime til ein har vore symptomfri i eitt døgn.
  • Vi ber om at elevar kjem til øvingane direkte utan at dei må vente i gangane på kulturhuset eller på skulane. 
  • Det er ikkje høve for foreldre å vente på borna sine inne i lokala, og ber om at dei blir henta utanfor inngangsdøra.