Barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring

I Herøy kommune er barnehagar, grunnskular, vidaregåande skular, vaksenopplæring og kulturskule stengde frå 13.03.20. Les meir her.

Leitar du etter informasjon om barnehage og skule/SFO i påskeveka? Informasjon om det finn du her.

Herøy kommune stoppar generell fakturering for SFO og barnehage. Meir informasjon om det finn du her.

Informasjon om heimeskule i Herøy i perioden skulane er stengde grunna smittefare finn du her.

Unntak: For å oppretthalde verksemd i helse- og omsorgstenesta og andre kritiske samfunnsfunksjonar og unngå at personar i risikogrupper brukast til barnevakt.

  • Lokalt tilbod til barn med foreldre som arbeider i helse- og omsorgstenesta, transportsektoren eller innan andre kritiske samfunnsfunksjonar
  • Lokalt tilbod til barn med særskilde omsorgsbehov som ikkje kan ivaretakast når barnehage, skule eller andre dagtilbod er stengde.

I praksis vil dette gjelde:

  • Reinhaldarar i kommunale bygg: behov for reinhald meldast reinhaldsleiar.
  • Helsepersonell i direkte pasientarbeid: behov skal meldast via seksjonsleiar til avdelingsleiar (i linja) for vurdering og vidare informasjon til barnehage og skule.
  • Alle andre tilsette må ta kontakt med sin arbeidsgjevar for ei vurdering om det er kritisk at vedkomande er på jobb. Deretter tek arbeidsgivar kontakt med rektor/styrar på aktuell SFO/barnehage. Den enkelte tilsette skal ikkje sjølv ta kontakt.

Tilbod for barn og unge som treng det og ikkje kan vere heime

Helsedirektoratet sine retningslinjer for stenging av skule og barnehage gjer unntak for barn og unge med særskilde omsorgsbehov. Desse er det viktig å ta vare på. Den enkelte skule og barnehage må derfor gjere konkrete og individuelle vurderingar av kven som bør få dette tilbodet. Moment i denne vurderinga kan vere om dei til dømes har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfatta av tiltak frå barnevernet eller andre hjelpetiltak. 

Les meir om vurderingane for det her.

Om opplæringa i kulturskule og skule

Kva gjer kulturskulen?

På same måte som alle andre skular, er Herøy kulturskule i ein situasjon der elevane no får fjernundervisning. Dette blir gjort på fleire måtar, og den enkelte lærar kommuniserer direkte med sine elevar og eventuelt  føresette om dette.

Det kan sjå ut som at vi greier å oppretthalde eit tilbod til alle elevane, og vi håpar alle oppmuntrar borna sine heime til øving og trening.

Vi veit sjølvsagt ikkje kor lenge dette varer. Inntil vidare gjeld dette for denne og neste veke. Vi reknar med alle har forståing for at dette er ein veldig spesiell situasjon, og at vi kjem sterkt tilbake.

Bildet er berre ein illustrasjon på at ein kan finne mange gode nettbaserte verktøy til å gjennomføre musikkopplæring. Ein må likevel hugse at den viktigaste faktoren til å lære er direktekontakten mellom lærar og elev, og vi ser fram til at alt kan fungere som normalt igjen.

Her er nokre gode tips:

Syng ein song for familien, ta nokre dansemoves på stovegolvet, sett deg ved pianoet og spel for dei næraste, ta fram gitaren og hald ein minikonsert for vennane dine. Bruk fantasien og evnene dine til å gjere dagen kjekkare både for deg sjølv og dei rundt deg.

Informasjon om heimeskule i Herøy

Elevane er midt i skuleåret og har både rett og plikt til deltaking i opplæring, men skulane våre er vedtekne stengde av omsyn til alle innbyggjarar sitt liv og helse. I denne situasjonen vert samarbeidet med heimane rundt elevane si opplæring endå viktigare enn elles.

Alle opplæringsinstitusjonar frå barnehage til universitet og høgskule er stengde i denne perioden. Det vil seie at både små barn og ungdommar er heime og foreldra skal så godt det let seg gjere støtte dei i læringsarbeidet sitt, samtidig som dei kanskje skal yte arbeid frå heimekontor og ivareta barn i barnehagealder.

- Lærarane våre er topp motiverte for oppgåva og gjekk fredag i gang med den store jobben det er å leggje til rette for at opplæring skal foregå og følgjast opp heime, utan fysiske møte mellom lærarar og elevar. Dei legg no til rette for ein skuledag som skal vere tilpassa alder og kompetanse og ut frå kva verktøy ein har til rådvelde digitalt. Det er viktig at både store og små elevar kjem seg inn i gode rutiner og har opplevinga av faste rammer, sjølv om skuledagen deira vert heilt annleis, fortel Sølvi Lillebø Remøy, kommunalsjef for oppvekst i Herøy kommune.

Forventningar til tilbodet til elevane:

  • Alle skal ha ein dagsplan/arbeidsplan som skildrar kva dei skal jobbe med i «heimeskulen».
  • Alle elevar/heimar skal følgjast opp iløpet av skuleveka med telefonkontakt frå ein av lærarane sine. Korleis ein løyser dette må avgjerast på den einskilde skule/laget rundt klassa. Vi må vere ekstra obs på elevar som er einsame/åleine i vanlege skuledagar – desse er særs sårbare no når den vanlege ramma for sosialt samspel fell vekk.
  • Alle elevar skal ut frå alderssteg få oppgåver/arbeidsoppdrag som høyrer inn under læreplanane. Kontaktlærarar og timelærarar må samarbeide rundt kva arbeid ein kan forvente. Det er viktig med samarbeid med heimen, slik vi er lydhøre for signal om at ting vert vanskeleg å gjennomføre eller for mykje. Opplæringa skal vere i samarbeid med heimen.
  • Vi nyttar mal/ramme for ein dagsplan/vekeplan slik:

Mal for innhaldet i ein «heimeskuledag» - 2 faglege økter + lesing og fysisk aktivitet kvar dag

Måndag

Tysdag

Onsdag

Torsdag

fredag

Økt1

Økt1

Økt1

Økt1

Økt1

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Økt 2

Økt 2

Økt 2

Økt 2

Økt 2

Leseøkt

Leseøkt

Leseøkt

Leseøkt

Leseøkt

 

- Dette er unntakstilstand og ingen kan forvente at vanlege undervisningsforløp vert gjennomførte. Elevane våre er i ein situasjon der alle dei faste rammene rundt livet deira fell vekk i form av skule, idrett, kulturskule og fritidstilbod. Det er viktig at vi i denne perioden fokuserer og oppmodar til ulike formar for fysisk aktivitet og nyttar moglegheitene vi har til å gjere dei praktiske aktivitetane vi aldri elles rekk å vektlegge: gode oppdrag kan liggje innafor å rydde rommet, lage middag, lufte hunden, leike med litlebror, gå/sykle ein tur med meir, seier Sølvi Lillebø Remøy.

Læraren nyttar showbie, google og e-post for å kommunisere ut arbeidsplanar og lenkjer til nettressursar for elevane.

Oppfølging av elevarbeidet må avtalast utfrå alderssteg og kva digitale moglegheiter ein har tilgjengelege for klassa.

Opnar lisensierte læremiddel

I denne perioden har mange læremiddelprodusentar opna sine lisensierte læremiddel til bruk for alle skular. Dette for å gje elevar og lærarar rikt tilfang med læremiddel der ein kan jobbe med fag på digitale plattformer. Lærarane legg inn tilgjengelege lenker i planane til elevane, slik dei kan finne fram.

- Mange av våre lærarar er med i ein digital dugnad på landsbasis, der lærarar hjelper kvarandre med idear og undervisningsopplegg i ulike fag mot ulike alderssteg. Facebookgruppa Korona-dugnad for digitale lærere, som var oppretta før helga, har i skrivande stund over 48 000 medlemmar frå alle opplæringsinstitusjonar. Her finn du også ei undergruppe for foreldre som tilbyr andre foreldre hjelp og tips digitalt. Det er utruleg kjekt å sjå kor raskt lærarane rundt om i landet organiserte seg for å hjelpe kvarandre med å gjere det beste ut av ein vanskeleg situasjon for elevane våre. Dette er norsk dugnadsånd på sitt aller beste, avsluttar kommunalsjefen.

Eksamen er avlyst

I staden for å bruke tid og ressursar på skriftleg eksamen denne våren, har regjeringa bestemt at skulane skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter.

– Elevene vil få vitnemål sjølv om det ikkje blir skriftlig eksamen i år, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Les meir her.