Barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring

Her finn du informasjon om opning/stenging av barnehagar, grunnskular, vidaregåande skular, vaksenopplæring og kulturskule i Herøy kommune.

Om opplæringa i kulturskule og skule

Gradvis opning av barnehage og skular

Samfunnet er i ferd med å opne opp att, og det gjer vi gradvis og kontrollert, også i skulane. 

Sektor oppvekst i Herøy ser at det er viktig å informere foreldra om dei rammene, forventingane og retningslinene som gjeld fram mot sommaren og ved starten på nytt skuleår. I tillegg vil vi opplyse om korleis reglane har endra seg frå raudt til gult nivå knytt til smittevern. 

Det kan du lese meir om her.

Rettleiarar for skular og barnehagar

Barnehagane opna 20. april. 1.-4. trinn i skulane 27. april. Elevar frå 5. - 10. trinn frå måndag 11. mai.

Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har utarbeida ein rettleiar for korleis barnehagane kan organisere kvardagen og samstundes sikre godt smittevern.

Rettleiaren for barnehagane finn du her.

Les rettleiaren for 1. - 7. klasse her.

Les rettleiaren for ungdomsskule og vidaregåande opplæring her.

Om skuleskyss

Skuleskyssen går som normalt frå måndag 8. juni. Les meir her.

Vi minner om at smittevernreglane gjeld i skulen og på skuleveg som elles i samfunnet.

Om skuleskyss og avgrensing av offentleg transport

Møre og Romsdal fylkeskommune går vekk frå avstandskrav i kollektivtrafikken frå måndag 8. juni.

Med bakgrunn i oppdaterte retningslinjer frå nasjonale styresmakter med ei vidare normalisering og oppmjuking av smitteverntiltak, vil fylkeskommunen oppheve avstandskrava i kollektivtrafikken. 

Dette betyr at fylkeskommunen frå måndag 8.juni vil tilby skuleskyss som normalt. 

Les meir her.

 

 

Kva gjer kulturskulen?

Vi har starta med normal undervisning i kulturskulen igjen. 

Alle lærarane har gjennomført kurs i smittevern og kjem til følgje dei smittevernråd som er fastsett av styresmaktene. Det er laga ein eigen "Veileder om smittevern for kulturskolen" som vi rettar oss etter.

  • Både lærar og elev må vaske hender når dei kjem til øving og når dei går. Det er best å bruke vatn og såpe til dette, og der det ikkje er mogeleg har vi antibac tilgjengeleg. Bordflater/berøringspunkt blir vaska fleire gonger for dag. 
  • Ein må følgje hygieneråda tilknytta det aktuelle instrumentet. Dette vil læraren gi nærare informasjon om. 
  • Vi skal framleis halde god avstand til kvarandre.
  • Ingen skal sjølvsagt møte til undervisning om dei har symptom på luftvegsinfeksjonar, då må ein halde seg heime til ein har vore symptomfri i eitt døgn.
  • Vi ber om at elevar kjem til øvingane direkte utan at dei må vente i gangane på kulturhuset eller på skulane. 
  • Det er ikkje høve for foreldre å vente på borna sine inne i lokala, og ber om at dei blir henta utanfor inngangsdøra.
Eksamen er avlyst

I staden for å bruke tid og ressursar på skriftleg eksamen denne våren, har regjeringa bestemt at skulane skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter.

– Elevene vil få vitnemål sjølv om det ikkje blir skriftlig eksamen i år, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Les meir her.

Om fakturering

Fakturering:

Herøy kommune har stoppa generell fakturering for SFO og barnehage i april.

Regjeringa har avgjort at foreldre som får omsorgstilbod i barnehage eller SFO frå 14. april til og med 17. april, skal betale for dette.

Her kan du lese meir om det.

På grunn av mykje arbeid med oppgjer for denne perioden har Herøy kommune bestemt at tilbakeføringane kjem på junifakturaen. 

Les meir om det her.

Private barnehagar kan søkje kompensasjon

Private barnehagar skal motta kompensasjon for inntektsbortfallet dei har i samband med  foreldrebetaling i perioden barnehagen må halde stengt etter § 2 i midlertidig forskrift om barnehage.

Meir om det kan du lese her.