Besøk ved helseinstitusjon

Med bakgrunn i den sentrale rettleiar, råd frå FHI og lokal smittesituasjon er det utarbeidd lokale presiseringar for besøk i sjukeheim datert 29.05.20, revidert 05.06.20.

Regjeringa har den 27.05.20 utarbeidd ny rettleiar for besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar.

Les meir her:

Det er framleis besøkskontroll ved sjukeheimane. Det vil seie at det er ikkje tillete med besøk på sjukeheimane som ikkje er avtalt på førehand i samsvar med nedståande rutinar. Dørene ved sjukeheimane er difor framleis låste.

Smittesituasjonen lokalt og regionalt er oversiktleg med siste rapporterte tilfelle frå slutten av mars i Herøy.

Det har heller ikkje vore påvist smitte hjå bebuarar eller tilsette ved kommunen sine sjukeheimar.

Det gjeld andre reglar og rutiner ved besøk til pasientar i livets sluttfase.

Dersom lokal smittesituasjon endrar seg kan desse reglane verte endra på kort varsel.

Hovedføremålet med nedanståande rutiner er å unngå å få smitte med SARS-Cov-2 inn i sjukeheimane samstudes som bebuarar i sjukeheimane kan få tilbake noko normalitet i sin kvardag:

 1. Besøk til bebuar i sjukeheim kan gjennomførast enten på pasienten sitt rom (kun der pas har einerom med eige bad/toalett), ute på sjukheimen sitt område eller på eige tilrettelagt besøksrom. Lokale forhold i den einskilde sjukeheim avgjer kvar det aktuelle besøket kan gjennomførast. Besøk kan ikkje gjennomførast på fellesareal i sjukeheimen. Besøk kan og gjennomførast som biltur med 1-2 pårørande evtl som besøk til eigen heim, men då berre saman med den/dei som er registrert som besøkande. Besøk på butikkar, opne forsamlingar, selskap osv er førebels ikkje tillete av då det kan representere større smittefare.

 

 1. Kvar sjukeheim/sjukeheimsseksjon opprettar eit besøksrom som er så stort at det er plass til inntil 3-4 personar som kan ha 1 meters avstand mellom kvarandre i alle retningar.

 

 1. AntalI besøkande bør avgrensast til 1-3 pr gong, og ikkje fleire enn at regelen om minst 1 meters avstand kan haldast av alle. I særskilde høve ved besøk ute, kan det vere inn til 5 besøkande, men slik at avstandsregelen vert følgd.

 

 1. Alle besøk skal avtalast med seksjonsleiar, eller ansvarsvakta, på førehand, og seksjonen samordnar tidspunkta for besøka. Varigheit av besøket bør vere om lag 30 - 45 min.

 

 1. Det skal førast besøksprotokoll som sikrar rask smittesporing dersom det vert naudsynt.

 

 1. Alle besøkande er forplikta å melde frå til institusjonen dersom dei etter besøket får påvist smitte med Covid-19, eller vert definert som nærkontakt ved pågåande smittesporing.

 

 1.  Den/dei som er besøkande skal vere friske, og ikkje ha teikn til luftvegsinfeksjon. Om dei har hatt slik infeksjon skal dei ha hatt minst to døgn uten symptom før besøk.

 

 1. Det skal gjennomførast reinhald inkl kontaktflatereinhald av besøksromet/pasientromet og berørte gjenstandar før og etter besøk.

 

 1. Den/dei besøkande vert møtt av personalet og ført direkte til besøksromet/pasientromet/uteområdet utan kontakt med andre i institusjonen.

 

 1. Besøkande skal gjennomføre handvask/spritvask før og etter besøket. Det same gjeld den som mottek besøk.

 

 1. Når ein har gjennomført god handhygiene er det greit å halde kvarandre i hendene i kortare tid, men unngå klemming og kyssing.

 

 1. Det er lov å ta med gåver, blomster osv.

 

 1. Dersom ein har med mat skal det gjennomførast god handhygiene før måltid.

 

 1. Pasientvenner kan ta med pasientar på tur ut også utanfor sjukeheimsområdet, evtl gjennomføre samlingar inne på fellesareal. Institusjonen har ansvaret for at pasientvenner har oppdatert kunnskap om basalt smittevern. Pasientvenner har ansvar for at smittevernrutiner vert føgde ved gjennomføring av aktivitetar. Aktivitet skal registrerast som besøk.