Førebygging

Styresmaktene rår oss frå 5. november til å avgrense sosial kontakt med andre menneske og halde oss mest mogleg heime.

Dette kan du gjere for å førebygge smitte:

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Hald minst éin meters avstand til personar som hostar.
 • Hoste inn i eit papirlommetørkle som du kastar. Deretter må du vaske deg på hendene.
 • Dersom du ikkje har eit papirlommetørkle, bør du hoste i albogekroken slik at du ikkje sprer dråpar ut i lufta.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunka vann, spesielt når du har vore ute blant folk.
 • Du kan også bruke eit desinfeksjonsmiddel som inneheld alkohol, dersom du ikkje har såpe og vatn tilgjengelig.
 • Finn alternativ til handhelsing og klemming.

Les meir om smitte og inkubasjonstid her.

I tillegg til dei grunnleggjande smittevernreglane er det viktig å avgrense sosial kontakt med andre menneske. I private heimar, hagar eller hytter bør ein ikkje ha fleire enn fem gjestar i tilegg til dei ein bur saman med. Dersom alle gjestane er frå same husstand, kan ein vere fleire. To familiar kan møtast sjølv om dei har mange barn. Denne tilrådinga om fem gjestar gjeld ikkje for barnehage- eller barneskulekohortar.

Unge og vaksne som har vore saman med vener, og i andre situasjoner der det ikkje har vore éin meters avstand, bør halde to meters avstand til personar i risikogruppa.

Smittevernråd for julehandelen finn du her.

Kan barn og ungdom vere saman?

Ein kan vere saman med søsken som normalt. Dette gjeld også barn frå skilde familiar som har fleire heimar. Hovudmålsetjinga er likevel å redusere talet på personar samla saman til eit så lågt nivå som mogleg.

Sjølv om barna kan vere saman med fleire andre i barnehagar og skular, er det viktig at vi framleis følgjer smittevernråda og reduserer talet på personar som vi er nært saman med på fritida.

Det er en fordel at barna i hovudsak er saman med dei same barna som dei er i kohort (gruppe) med i barnehagen, på skulen eller i organiserte fritidsaktivitetar. Avgrens leik med mange andre barn enn desse. Samvær med barn utanom desse gruppene bør vere barn frå eige lokalmiljø.

Les meir om barnebursdagar, leik og fritid her.

Hugs også:

Barn og unge søkjer ofte informasjon på internett. Sjekk barnas internettbruk. Spør gjerne om dei har lese noko om koronaviruset på nettet i dag.

Ungdom

Ungdom og tenåringar snakker ofte mest med vener og kan få mykje informasjon som ikkje er rett. Legg til rette for at dei kan snakke med deg.

På ung.no finn du oppdatert og nyttig informasjon for ungdom mellom 13 og 20 år. Du finn svar på det du lurer på og du kan stille spørsmål på ung.no/oss.

I denne lenkja kan du blant anna få meir informasjon om førebygging av smitte:

 • Generelle hygieneråd
 • Kva gjer du dersom du mistenker at du er sjuk?
 • Råd om førebygging av smitte på arbeidsplassen din.
 • Klesvask og reingjering.