Førebygging

Alle bør avgrense sosial kontakt i størst mogleg grad. Vi blir alle oppmoda om å møte andre utandørs, og ikkje ha besøk av fleire enn fem gjestar i tillegg til dei som allereie bur saman.

Dersom alle gjestane kjem frå same husstand, kan ein vere fleire, men ein må likevel ikkje vere fleire enn at ein kan halde avstand. Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort.

Ein kan sjølvsagt motta nødvendige heimetenester og besøke personar som er i livets siste fase.

Dette kan du gjere for å førebygge smitte:

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Hald minst éin meters avstand til personar som hostar.
 • Hoste inn i eit papirlommetørkle som du kastar. Deretter må du vaske deg på hendene.
 • Dersom du ikkje har eit papirlommetørkle, bør du hoste i albogekroken slik at du ikkje sprer dråpar ut i lufta.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunka vann, spesielt når du har vore ute blant folk.
 • Du kan også bruke eit desinfeksjonsmiddel som inneheld alkohol, dersom du ikkje har såpe og vatn tilgjengelig.
 • Finn alternativ til handhelsing og klemming.

Les meir om smitte og inkubasjonstid her.

Kan barn og ungdom vere saman?

Ein kan vere saman med søsken som normalt. Dette gjeld også barn frå skilde familiar som har fleire heimar. Hovudmålsetjinga er likevel å redusere talet på personar samla saman til eit så lågt nivå som mogleg.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktivitetar som normalt, både ute og inne. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubbar, lag og foreiningar derfor gjennomførast. Dei er unnatekne tilrådinga om å halde éin meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangement som samlar deltakarar frå same kommune. Innandørs kan det vere inntil 50 personar på slike arrangement. Utandørs er grensa 200, det inkluderar utøvarar, trenar, dommarar og eventuelle tilskodarar. Dersom barn og unge trenar med eit idrettslag i ein annen kommune, vil dei kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillèt det.

Barn og unge under 20 år som driv med idrettar som ikkje inneber nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangement utandørs som samlar deltakarar frå same idrettskrets eller region der region vert brukt som geografisk inndeling.

Hugs også:

Barn og unge søkjer ofte informasjon på internett. Sjekk barnas internettbruk. Spør gjerne om dei har lese noko om koronaviruset på nettet i dag.

Ungdom

Ungdom og tenåringar snakker ofte mest med vener og kan få mykje informasjon som ikkje er rett. Legg til rette for at dei kan snakke med deg.

På ung.no finn du oppdatert og nyttig informasjon for ungdom mellom 13 og 20 år. Du finn svar på det du lurer på og du kan stille spørsmål på ung.no/oss.

I denne lenkja kan du blant anna få meir informasjon om førebygging av smitte:

 • Generelle hygieneråd
 • Kva gjer du dersom du mistenker at du er sjuk?
 • Råd om førebygging av smitte på arbeidsplassen din.
 • Klesvask og reingjering.