Kultur og fritid

Her får du informasjon knytt til kultur.

Kultur

Her finn du rettleiar for kor, korps, band og orkester

Er du med i kor, korps, band eller orkester? 

22. april kom rettleiaren for smittevern som skal hjelpe oss å til avgrense smitte under ei kontrollert gjenopptaking av øvingar.

Dei fem pilarane for å bremse smittespreiing under musikkøvingar er:

  1. Sjuke personar skal ikkje delta på musikkøvingar
  2. God hygiene
  3. Unngå fysisk nærkontakt mellom personar
  4. Unngå sambruk av instrument og utstyr
  5. Øvingslokalet må vere eigna: Nok plass til utøvarar og utstyr

Ikkje gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er heilt trygg på at aktiviteten ikkje bidrar til auka smitterisiko og at den kan utøvast i samsvar med tilrådingane. I motsett fall, skal aktiviteten avbrytast med ein gong.

Les rettleiraren her.

Treng du eigen smittevernrettleiar?

Folkehelseinstituttet (FHI) har laga ein mal som bransjar, tenester og organisasjonar kan bruke for å utarbeide eigne smittevernrettleiarar eller bransjestandarar tilpassa sin aktivitet.

FHI får mange førespurnader frå ulike bransjar, verksemder, organisasjonar og andre som ønskjer hjelp til å utarbeide spesifikke smittevernråd eller bransjestandardar.

Malen som no er laga kan tilpassast alt frå offentlege tenester og private verksemder til frivillige organisasjonar og liknande.

Vil du vite meir om dette? Her finn du meir informasjon og lenkje til malen.

Er det avgrensing i kven som kan drive med fritidsaktivitetar?

Vaksne

Vaksne kan drive organisert idretts- og fritidsaktivitetar innandørs i grupper på inntil 10 personar. Det er eit krav at ein kan halde minst éin meter avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Utandørs kan vaksne drive organisert idretts- og fritidsaktivitetar i grupper på inntil 20 personar. Det vert stilt krav til at ein kan halde minst éin meters avstand også her.

Toppidrett

Toppidrettsutøvarar kan trene som normalt, både innandørs og utandørs.

Barn og unge

Barn og unge under 20 år kan delta og trene som normalt på fritidsaktivitetar. Dei unntas frå tilrådinga om å halde éin meters avstand.

Dersom barn og unge under 20 år trenar med eit idrettslag i ein annan kommune, vil dei kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillet det. 

Barn og unge under 20 år som driv med idrettar utan nærkontakt med andre, kan delta i idrettsarrangement utandørs som samlar deltakarar frå same idrettskrets eller region, der region vert brukt som geografisk inndeling.

Les meir om kva som gjeld for barn og unge her.

Treningssenter, badeland osv.

Treningssenter, svømmehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknande kan halde ope dersom dei driv smittevernfagleg forsvarleg. Les meir om det her.