Kultur og fritid

Her får du informasjon knytt til kultur.

Kultur

Har du planlagt dåp, gravferd eller bryllaup i kyrkja?

Dåp, vigsel og gravferd vert gjennomført, om enn med litt andre rammer.

Vi ynskjer å vere kyrkje for alle de som treng og ynskjer våre tenester, i form av dåp, vigsel og gravferd. Dåp og vigsel er gjerne avtalt lang tid i førevegen, og vi vil veldig gjerne samarbeide med dykk om å gjennomføre dykkar planlagde dåp eller vigsel på ein god måte under gjeldande tilhøve. Vi trur at dette blir fine og gode samlingar for dykkar familie sjølv om dei vert prega av smittevern-tiltaka som gjeld.  

Kva er så gjeldande smittevern-tiltak i kyrkjene i Herøy?

Som for alle andre stadar så er dette viktig:

 • Ingen kjem viss ein ikkje er frisk eller er i karantene
 • Gode sanitærtilhøve i bygget
 • God hygiene i bygg
 • God hand/hostehygiene blant dei som møtast
 • Berre mindre grupper menneske kan samlast
 • Aktivitet skjer i store rom for å unngå tette folkemengder/fysisk kontakt  

Les meir om FHI sine reglar om arrangement og samlingar her.

Vi ynskjer å vere kyrkje for alle også denne perioden. For oppdatert informasjon oppmodar vi om at de nyttar nettstadane www.kirken.no eller www.kirken.no/more.

Kyrkjekontoret er å nå både på mail kyrkjekontoret@heroy-kyrkje.no og telefon 700 80 260.

Det vil også vere folk på kontoret, men vi oppmodar om at de tek kontakt på mail eller telefon dersom det er mogleg.

Nødvendige heimebesøk, samtaler og soknebod vil verte gjennomførte, men då i tråd med vanlege smittevernreglar.

 

Råd til feringar, samankomstar og arrangement

Regjeringa har fastsett reglar for feringar, samankomstar og arrangement her.

Praktiske presiseringar for arrangement på offentleg stad (inntil 200 personar):

Det er mange praktiske spørsmål som melder seg når slike arrangement skal gjennomførast.

Det er difor laga nokre presiseringar som kan vere til nytte for arrangørar slik at godt smittevern kan ivaretakast:

 1. Arrangementet skal vere på offentlege stad. Det betyr rådhus, kultur- og grendahus, konserthus, kino, kyrkjer, bedehus, hotell, forsamlingslokaler, skular, offentlege uteplassar osv.
 2. Det skal vere ein namngjeven ansvarleg arrangør.
 3. Det skal vere skriftleg oversyn over kven som har vore til stades på arrangementet, og dette skal vere tilgjengeleg i inntil 10 dagar. Dette fordi smitte skal kunne sporast dersom det oppstår smitte mellom dei som var til stades. Arrangøren er ansvarleg for det.
 4. Dei som er arrangørar vert ikkje rekna inn i talet på deltakarar.
 5. Det skal vere 1 meter avstand mellom deltakarane. Dei som tilhøyrer same hustand/bur saman kan sitte saman.
 6. Er arrangementet inne skal lokalet reingjerast før og etter bruk. Det skal leggast vekt på godt overflatereinhald og godt og hyppig reinhald av toalett for å unngå kontaktsmitte.
 7. Personar med forkjølingssymptom/luftvegsinfeksjonar skal ikkje delta. Du skal ha vore frisk i minst eit døgn etter førkjøling/luftvegsinfeksjon før du kan delta. Arrangør er ansvarleg for dette.
 8. Alle som deltek skal utføre god handvask/evtl spritvask før dei går inn i lokalet/på området, og når dei forlet lokalet/området.
 9. Det er frå 15.07.20 tillete med servering av mat frå buffet. Det er viktig at dei som deltek har god handhygiene, og det vert tilrådd god tilgang på spritvask av hender både før og etter ein forsyner seg frå buffet. Pølser/mår/burger osv kan selgast når ei person lagar til og serverer. Sennep, ketchupflasker osv. bør fortsatt ikkje stå framme, men handterast av den som serverer.
 10. Kaffikanner/vannkaraflar/salt/peppar osv bør fortsatt ikkje sirkulere på borda. Kaffe bør serverast frå ei kanne av ein person pr kanne.
 11. Ved sal/innsamling bør det ikkje nyttast kontantar, kun VIPPS eller anna kontantfri betaling. Det skal ikkje sendast rundt loddbøker. Berre ein person kan skrive i ei bok.

Dersom disse reglane vert følgde sikrar de godt smittevern for alle som deltek.

Desse reglane erstattar reglane frå 16.06.20.

 

Her finn du rettleiar for kor, korps, band og orkester

Er du med i kor, korps, band eller orkester? 

22. april kom rettleiaren for smittevern som skal hjelpe oss å til avgrense smitte under ei kontrollert gjenopptaking av øvingar.

Dei fem pilarane for å bremse smittespreiing under musikkøvingar er:

 1. Sjuke personar skal ikkje delta på musikkøvingar
 2. God hygiene
 3. Unngå fysisk nærkontakt mellom personar
 4. Unngå sambruk av instrument og utstyr
 5. Øvingslokalet må vere eigna: Nok plass til utøvarar og utstyr

Ikkje gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er heilt trygg på at aktiviteten ikkje bidrar til auka smitterisiko og at den kan utøvast i samsvar med tilrådingane. I motsett fall, skal aktiviteten avbrytast med ein gong.

Les rettleiraren her.

Treng du eigen smittevernrettleiar?

Folkehelseinstituttet (FHI) har laga ein mal som bransjar, tenester og organisasjonar kan bruke for å utarbeide eigne smittevernrettleiarar eller bransjestandarar tilpassa sin aktivitet.

FHI får mange førespurnader frå ulike bransjar, verksemder, organisasjonar og andre som ønskjer hjelp til å utarbeide spesifikke smittevernråd eller bransjestandardar.

Malen som no er laga kan tilpassast alt frå offentlege tenester og private verksemder til frivillige organisasjonar og liknande.

Vil du vite meir om dette? Her finn du meir informasjon og lenkje til malen.

Kor mange kan samlast til private arrangement?

Tilrådd storleik på grupper i private samanhengar er maksimalt 20 personar. Føresetnaden er at ein kan halde minst éin meter avstand eller meir mellom personane.

Råd til feiringar og samankomstar finn du her.