Kultur og fritid

Her får du informasjon knytt til kultur.

Kultur

Har du planlagt dåp, gravferd eller bryllaup i kyrkja?

Dåp, vigsel og gravferd vert gjennomført, om enn med litt andre rammer.

Vi ynskjer å vere kyrkje for alle de som treng og ynskjer våre tenester, i form av dåp, vigsel og gravferd. Dåp og vigsel er gjerne avtalt lang tid i førevegen, og vi vil veldig gjerne samarbeide med dykk om å gjennomføre dykkar planlagde dåp eller vigsel på ein god måte under gjeldande tilhøve. Vi trur at dette blir fine og gode samlingar for dykkar familie sjølv om dei vert prega av smittevern-tiltaka som gjeld.  

Kva er så gjeldande smittevern-tiltak i kyrkjene i Herøy?

Som for alle andre stadar så er dette viktig:

 • Ingen kjem viss ein ikkje er frisk eller er i karantene
 • Gode sanitærtilhøve i bygget
 • God hygiene i bygg
 • God hand/hostehygiene blant dei som møtast
 • Berre mindre grupper menneske kan samlast
 • Aktivitet skjer i store rom for å unngå tette folkemengder/fysisk kontakt  

Les meir om FHI sine reglar om arrangement og samlingar her.

Vi ynskjer å vere kyrkje for alle også denne perioden. For oppdatert informasjon oppmodar vi om at de nyttar nettstadane www.kirken.no eller www.kirken.no/more.

Kyrkjekontoret er å nå både på mail kyrkjekontoret@heroy-kyrkje.no og telefon 700 80 260.

Det vil også vere folk på kontoret, men vi oppmodar om at de tek kontakt på mail eller telefon dersom det er mogleg.

Nødvendige heimebesøk, samtaler og soknebod vil verte gjennomførte, men då i tråd med vanlege smittevernreglar.

 

Kva skjer med arrangement i sommar?

Regjeringa har fastsett reglar for samlingar inntil 200 personar gjeldande frå 15.06.20, revidert 15.07.20.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gruppestorrelse-og-avstand

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med mer enn 200 personer tilstede. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, kommer i tillegg til de 200.

Arrangement som omfattes:

 • Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp. Organisert trening omfattes ikke (se egen veileder for smittevern for idrett)
 • Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino. Organiserte øvelser, trening og prøver omfattes ikke (se anbefaling om private sammenkomster)
 • Andre arrangementer, inkludert seminarer, kurs, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

 

Steder som omfattes:

 • et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.
 • lokaler og utendørsarealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Krav til gjennomføring

 • De som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Arrangementet kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for:

 • utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 • toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 • spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller
 • personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt.
 • De som gjennomfører arrangementer bør følge relevante standarder for smittevern.

Folkehelseinstituttet har laget egne råd for sommeraktiviteter av lengre varighet (leirskole, sommerleir, treningsleir og sommerskoler) og avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage.

Lurer du på noe? Se spørsmål og svar om arrangementer (regjeringen.no).

 

Praktiske presiseringar.

Det er mange praktiske spørsmål som melder seg når slike arrangement skal gjennomførast.

Det er difor laga nokre presiseringar som kan vere til nytte for arrangørar slik at godt smittevern kan ivaretakast:

 1. Arrangementet skal vere på offentlege stad. Det betyr rådhus, kultur- og grendahus, konserthus, kino, kyrkjer, bedehus, hotell, forsamlingslokaler, skular, offentlege uteplassar osv.
 2. Det skal vere ein namngjeven ansvarleg arrangør.
 3. Det skal vere skriftleg oversyn over kven som har vore til stades på arrangementet, og dette skal vere tilgjengeleg i inntil 10 dagar. Dette fordi smitte skal kunne sporast dersom det oppstår smitte mellom dei som var til stades. Arrangøren er ansvarleg for det.
 4. Dei som er arrangørar vert ikkje rekna inn i talet på deltakarar.
 5. Det skal vere 1 meter avstand mellom deltakarane. Dei som tilhøyrer same hustand/bur saman kan sitte saman.
 6. Er arrangementet inne skal lokalet reingjerast før og etter bruk. Det skal leggast vekt på godt overflatereinhald og godt og hyppig reinhald av toalett for å unngå kontaktsmitte.
 7. Personar med forkjølingssymptom/luftvegsinfeksjonar skal ikkje delta. Du skal ha vore frisk i minst eit døgn etter førkjøling/luftvegsinfeksjon før du kan delta. Arrangør er ansvarleg for dette.
 8. Alle som deltek skal utføre god handvask/evtl spritvask før dei går inn i lokalet/på området, og når dei forlet lokalet/området.
 9. Det er frå 15.07.20 tillete med servering av mat frå buffet. Det er viktig at dei som deltek har god handhygiene, og det vert tilrådd god tilgang på spritvask av hender både før og etter ein forsyner seg frå buffet. Pølser/mår/burger osv kan selgast når ei person lagar til og serverer. Sennep, ketchupflasker osv. bør fortsatt ikkje stå framme, men handterast av den som serverer.
 10. Kaffikanner/vannkaraflar/salt/peppar osv bør fortsatt ikkje sirkulere på borda. Kaffe bør serverast frå ei kanne av ein person pr kanne.
 11. Ved salg/innsamling bør det ikkje nyttast kontantar, kun VIPPS eller anna kontantfri betaling. Det skal ikkje sendast rundt loddbøker. Berre ein person kan skrive i ei bok.

Dersom disse reglane vert følgde sikrar de godt smittevern for alle som deltek.

Disse reglane erstattar reglane frå 16.06.20.

 

Her finn du rettleiar for kor, korps, band og orkester

Er du med i kor, korps, band eller orkester? 

22. april kom rettleiaren for smittevern som skal hjelpe oss å til avgrense smitte under ei kontrollert gjenopptaking av øvingar.

Dei fem pilarane for å bremse smittespreiing under musikkøvingar er:

 1. Sjuke personar skal ikkje delta på musikkøvingar
 2. God hygiene
 3. Unngå fysisk nærkontakt mellom personar
 4. Unngå sambruk av instrument og utstyr
 5. Øvingslokalet må vere eigna: Nok plass til utøvarar og utstyr

Ikkje gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er heilt trygg på at aktiviteten ikkje bidrar til auka smitterisiko og at den kan utøvast i samsvar med tilrådingane. I motsett fall, skal aktiviteten avbrytast med ein gong.

Les rettleiraren her.

Tenkt deg på hytta, campe eller besøke Herøy med båt?

Forbodet som styresmaktene innførte tok slutt 21. april, så det er opp til kvar enkelt om ein bør gjennomføre reisa/turen no.

Ikkje lenger stengde campingsplassar og bubilparkering

Herøy kommune har ikkje lenger forbod om stengde campingplassar og stadar tilrettelagt for bubilparkering.

Forbodet gjaldt i perioden 01.04 – 13.04.20.

Er hamna i Fosnavåg open for fritidsbåtar?

Ja, det er den.

Hugs på å halde avstand frå andre når du går i land, skal handle eller gå på tur i området. 

Her er Folkehelseinstituttet sine råd om fritidsreiser.

Velkomen til Herøy!

Treng du eigen smittevernrettleiar?

Folkehelseinstituttet (FHI) har laga ein mal som bransjar, tenester og organisasjonar kan bruke for å utarbeide eigne smittevernrettleiarar eller bransjestandarar tilpassa sin aktivitet.

FHI får mange førespurnader frå ulike bransjar, verksemder, organisasjonar og andre som ønskjer hjelp til å utarbeide spesifikke smittevernråd eller bransjestandardar.

Malen som no er laga kan tilpassast alt frå offentlege tenester og private verksemder til frivillige organisasjonar og liknande.

Vil du vite meir om dette? Her finn du meir informasjon og lenkje til malen.

Her finn du praktiske smittevernreglar for samlingar inntil 200 personar
Kor mange kan samlast til private arrangement?

Tilrådd storleik på grupper i private samanhengar er maksimalt 20 personar. Føresetnaden er at ein kan halde minst éin meter avstand eller meir mellom personane.

Råd til feiringar og samankomstar finn du her.