Kultur og fritid

Her får du informasjon knytt til kultur.

Kultur

Har du planlagt dåp, gravferd eller bryllaup i kyrkja?

Dåp, vigsel og gravferd vert gjennomført, om enn med litt andre rammer.

Vi ynskjer å vere kyrkje for alle de som treng og ynskjer våre tenester, i form av dåp, vigsel og gravferd. Dåp og vigsel er gjerne avtalt lang tid i førevegen, og vi vil veldig gjerne samarbeide med dykk om å gjennomføre dykkar planlagde dåp eller vigsel på ein god måte under gjeldande tilhøve. Vi trur at dette blir fine og gode samlingar for dykkar familie sjølv om dei vert prega av smittevern-tiltaka som gjeld.  

Kva er så gjeldande smittevern-tiltak i kyrkjene i Herøy?

Som for alle andre stadar så er dette viktig:

 • Ingen kjem viss ein ikkje er frisk eller er i karantene
 • Gode sanitærtilhøve i bygget
 • God hygiene i bygg
 • God hand/hostehygiene blant dei som møtast
 • Berre mindre grupper menneske kan samlast
 • Aktivitet skjer i store rom for å unngå tette folkemengder/fysisk kontakt  

Les meir om FHI sine reglar om arrangement og samlingar her.

Vi ynskjer å vere kyrkje for alle også denne perioden. For oppdatert informasjon oppmodar vi om at de nyttar nettstadane www.kirken.no eller www.kirken.no/more.

Kyrkjekontoret er å nå både på mail kyrkjekontoret@heroy-kyrkje.no og telefon 700 80 260.

Det vil også vere folk på kontoret, men vi oppmodar om at de tek kontakt på mail eller telefon dersom det er mogleg.

Nødvendige heimebesøk, samtaler og soknebod vil verte gjennomførte, men då i tråd med vanlege smittevernreglar.

 

Kva skjer med arrangement i sommar?

Helsedirektoratet tilrår ikkje kultur- og idrettsarrangement med meir enn 500 deltakarar i perioden frå og med 15. juni til og med 31. august 2020.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet vurdert om store kultur- og idrettsarrangement kan gjennomførast i sommar. Tilrådinga frå Helsedirektoratet er gitt i samråd med Folkehelseinstituttet.

Frå og med 7. mai vil det verte opna for arrangement på offentleg stad for inntil 50 personar, med ansvarleg arrangør. Føresetnaden er at dei nye smittevernreglane på éin meters avstand mellom menneske vert overhaldne.

Les meir her.

Regelen for avstand gjeld for arrangement både utandørs og innandørs.

Arrangement utan ein ansvarleg arrangør er ikkje lov. Det blir forbod mot alle arrangement på offentleg stad for meir enn 50 personar.

Regjeringa vil tillate arrangement med inntil 200 personar frå 15. juni dersom ein framleis har kontroll på smittespreiinga framover.

Her finn du rettleiar for kor, korps, band og orkester

Er du med i kor, korps, band eller orkester? 

22. april kom rettleiaren for smittevern som skal hjelpe oss å til avgrense smitte under ei kontrollert gjenopptaking av øvingar.

Dei fem pilarane for å bremse smittespreiing under musikkøvingar er:

 1. Sjuke personar skal ikkje delta på musikkøvingar
 2. God hygiene
 3. Unngå fysisk nærkontakt mellom personar
 4. Unngå sambruk av instrument og utstyr
 5. Øvingslokalet må vere eigna: Nok plass til utøvarar og utstyr

Ikkje gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er heilt trygg på at aktiviteten ikkje bidrar til auka smitterisiko og at den kan utøvast i samsvar med tilrådingane. I motsett fall, skal aktiviteten avbrytast med ein gong.

Les rettleiraren her.

Tenkt deg på hytta, campe eller besøke Herøy med båt?

Forbodet som styresmaktene innførte tok slutt 21. april, så det er opp til kvar enkelt om ein bør gjennomføre reisa/turen no.

Ikkje lenger stengde campingsplassar og bubilparkering

Herøy kommune har ikkje lenger forbod om stengde campingplassar og stadar tilrettelagt for bubilparkering.

Forbodet gjaldt i perioden 01.04 – 13.04.20.

Er hamna i Fosnavåg open for fritidsbåtar?

Ja, det er den.

Hugs på å halde avstand frå andre når du går i land, skal handle eller gå på tur i området. 

Her er Folkehelseinstituttet sine råd om fritidsreiser.

Velkomen til Herøy!

Treng du eigen smittevernrettleiar?

Folkehelseinstituttet (FHI) har laga ein mal som bransjar, tenester og organisasjonar kan bruke for å utarbeide eigne smittevernrettleiarar eller bransjestandarar tilpassa sin aktivitet.

FHI får mange førespurnader frå ulike bransjar, verksemder, organisasjonar og andre som ønskjer hjelp til å utarbeide spesifikke smittevernråd eller bransjestandardar.

Malen som no er laga kan tilpassast alt frå offentlege tenester og private verksemder til frivillige organisasjonar og liknande.

Vil du vite meir om dette? Her finn du meir informasjon og lenkje til malen.

Her finn du praktiske smittevernreglar for samlingar inntil 50 personar

Regjeringa har fastsett reglar for samlingar inntil 50 personar gjeldande frå 07.05.20.

Arrangementer med inntil 50 personer

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.

 • Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
 • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede.
 • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene. 
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. 
 • Med arrangement menes:
  • a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening. 
   b) kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino. 
   c) andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.
 • Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. 

Arrangementer med 51–499 personer

Inntil videre er arrangementer med 51 eller flere personer forbudt. 

Arrangementer med flere enn 500 personer

Alle kultur- og idrettsarrangementer med mer enn 500 personer er forbudt fram til og med 31. august 2020.

Det er mange praktiske spørsmål som melder seg når slike arrangement skal gjennomførast.

Smittevernoverlegen har difor laga nokre presiseringar som kan vere til nytte for arrangørar slik at godt smittevern kan ivaretakast:

 1. Arrangementet skal vere på offentlege stad. Det betyr rådhus, kultur- og grendahus, konserthus, kino, bedehus, forsamlingslokaler, skular, offentlege uteplassar osv.
 2. Det skal vere ein namngjeven ansvarleg arrangør.
 3. Det skal vere skriftleg oversyn over kven som har vore til stades på arrangementet, og dette skal vere tilgjengeleg i inntil 2 veker dersom det oppstår smitte som må sporast mellom dei som var til stades. Arrangøren er ansvarleg for det.
 4. Dei som er arrangørar vert ikkje rekna inn i talet på deltakarar.
 5. Det skal vere 1 meter avstand mellom deltakarane. Dei som tilhøyrer same hustand/bur saman kan sitte saman.
 6. Er arrangementet inne skal lokalet reingjerast før og etter bruk. Det skal leggast vekt på godt overflatereinhald og godt og hyppig reinhald av toalett for å unngå kontaktsmitte.
 7. Personar med forkjølingssymptom/luftvegsinfeksjonar skal ikkje delta. Du skal ha vore frisk i minst eit døgn etter førkjøling/luftvegsinfeksjon før du kan delta.
 8. Alle som deltek skal utføre god handvask/evtl spritvask før dei går inn i lokalet/på området, og når dei forlet lokalet/området.
 9. Det er forbode å servere mat frå sjølvbetening/buffet/fat som vert sendt rundt. Mat skal vere anretta på tallerken til den einskilde. Is og brus kan selgast frå eiga bod. Pølser/mår kan selgast når ei person lagar til og serverer. Sennep og ketchupflasker skal ikkje stå framme, men handterast av den som serverer pølsene.
 10. Kaffikanner skal ikkje sirkulere på borda, kaffi skal serverast frå ei kanne av ein person pr kanne.
 11. Ved salg/innsamling skal det ikkje nyttast kontantar, kun VIPPS eller anna kontantfri betaling. Det skal ikkje sendast rundt loddbøker. Berre ein person kan skrive i ei bok.

Dersom desse reglane vert følgde sikrar de godt smittevern for alle som deltek.

Desse reglane erstattar reglane frå 05.05.20.

 

Kor mange kan samlast til private arrangement?

Tilråda storleik på grupper i private samanhengar vert auka frå fem til maksimalt 20 personar. Føresetnaden er at ein kan halde minst éin meter avstand eller meir mellom personane.

Les meir her.