Mest stilte spørsmål

Her får du ei oversikt over dei mest stilte spørsmåla vi får knytt til koronaviruset.

Mest stilte spørsmål om koronavirus

Når må barn vere heime frå barnehage/skule?

Rettleiar frå FHI som viser når barn skal vere heime frå barnehage/skule og når dei bør testast for covid-19 finn du her.

Når barn har akutt luftvegsinfeksjon

Barn i barneskulealder og yngre blir sjeldnare sjuke av det nye koronaviruset. Dersom dei blir sjuke, har dei oftast eit lett forløp av covid-19. Symptoma er ofte milde og kortvarige og kan vere vanskelege å skille frå andre luftvegsinfeksjonar. Med luftvegssymptom meiner ein til dømes hoste, sår hals, nesetettheit og rennande nase. Barn med covid-19 har ikkje nødvendigvis feber og hoste. Dersom barn får nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon, skal dei haldast heime, særleg dersom barnet har fleire symptom samstundes eller ikkje er heilt i form (det som vert kalla nedsett allmenntilstand). Det vert gjort unntak for barn i barneskule- og barnehagealder som berre har rennande nase og elles er i god allmenntilstand. Dei barna treng ikkje å vere heime.

Dei minste barna vil ofte ikkje klage på vond hals og kroppsverk, men det merkast gjerne at dei er i ferd med å bli sjuke ved at dei sutrar meir enn vanleg, ikkje vil spise, i tillegg til at dei har til dømes rennande nase eller hoste. Foreldre må derfor vere ekstra merksame når barnet verkar å ikkje vere heilt i form og i tillegg har nokre symptom frå luftvegane, og halde barnet heime.

Ved feber og hoste bør barnet testast for covid-19. Ved kun lette luftvegssymptom utan feber, kan ein sjå an tilstanden heime i eit par dagar. Om barnet ikkje vert betre, tilrår ein testing. Ved rask betring, kan barnet gå tilbake utan test.

Når kan barn i barneskulealder og yngre kome tilbake i barnehage/skule?

Barn som er symptomfrie, kan kome tilbake i barnehage/skule.

Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftvegsinfeksjon, kan kome også tilbake i barnehage/skule. Det betyr at allmenntilstanden avgjer når barn kan kome tilbake i barnehage/skule. Dette gjeld sjølv om barnet framleis har nokre restsymptom som rennande nase (uansett farge på snørret) eller sporadisk hoste. Slike symptom er vanleg i tida etter ein luftvegsinfeksjon hos mindre barn. Så lenge symptoma kan knyttast til ein gjennomgått infeksjon, og ikkje er nyoppståtte eller aukande, kan barnet kome tilbake i barnehage/skule når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet.

Alle som får påvist covid-19 skal i isolasjon, og følgast opp av helsetenesta.

Les meir her.

 

Kor mange nærkontaktar kan eg ha?

Smittesporing er ein omfattande jobb for kommunane. Det er difor tilrådd å avgrense og ha oversikt over kven som er nærkontaktane dine.

Lurer du på kva som er definisjonen på ein nærkontakt? Les om det her.

Du bør ikkje ha besøk av fleire enn 5 gjestar i tillegg til dei du allereie bur saman med. Dersom alle gjestane kjem frå same husstand, kan ein vere fleire, men ein må likevel ikkje vere fleire enn at ein kan halde avstand. Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort.

Ein kan sjølvsagt motta nødvendige heimetenester og besøke personar som er i livets siste fase.

Skal du på reise andre plassar i landet, bør du undersøke kva reglar som gjeld for den kommunen du skal besøke.

Reglar for kor mange som kan samlast finn du her.

Råd for koronakvardagen finn du her.

Når skal eg teste meg?

Oppfyller du kriterium for korona-test?

Då vil vi at du skal teste deg.

1. Har du eitt eller fleire av desse symptoma?

 • forkjøling (snørr, hoste)
 • tungpust
 • tap av smak eller luktesans
 • feber
 • sår hals
 • sjukdomsfølelse

2. Kjem du på reise frå utlandet?

Då bør du lese om obligatorisk testing på grensa for deg som har vore i utlandet her. Utenlandske reisande må i tillegg vise negativ test som ikkje er eldre enn 24 timar før avreise til Noreg.

Fleire land er også ramma av innstrammingar knytt til testing og karantene. Det er Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Austerrike, Portugal og Brasil. Alle personar som har opphalde seg i desse seks landa skal testast med testmetoden PCR ved grensepasseringa.

Reisande som kjem til Noreg fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidlegast dag sju dersom ein testar negativt for covid-19 to gongar etter framkomst. Den første testen skal takast innan tre dagar etter framkomst, den andre tidlegast sju døgn etter framkomst. NB! Dette gjeld ikkje reisande frå Storbritannia. Les dei nye reglane her.

3. Har du mistanke om at du sjølv kan ha vore utsett for smitte? 

Sjølv om symptoma er svært milde, vil vi teste deg. Legesentera i Herøy har god kapasitet til testing av dei som har behov for det.

Bestill tid for test her.

Ta ein koronasjekk her.

4. Skal barnet mitt ta test?

Her kan du lese meir om når barn bør ta test og skal vere heime frå skule eller barnehage?

 

Eg har blitt testa. Kvar finn eg prøvesvar?

Det tek vanlegvis 24-36 timar før vi får svar på prøva di. Er prøva positiv vert det gitt svar med ein gong til både deg og kommuneoverlegen som så set i verk nødvendige tiltak.

Svaret vert lagt på helsenorge.no, slik at du kan sjå svaret sjølv.

Du får varsling på SMS eller e-post når prøvesvaret er klart. Les meir om det her.

 

Kva reglar gjeld for arrangement?

Alle bør avgrense sosial kontakt i størst mogleg grad. Vi blir alle oppmoda om å møte andre utandørs, og ikkje ha besøk av fleire enn fem gjestar i tillegg til dei som allereie bur saman. Dersom alle gjestane kjem frå same husstand, kan ein vere fleire, men ein må likevel ikkje vere fleire enn at ein kan halde avstand. Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort.

Medlemsmøte, inkludert møte i foreiningar og likande vert rekna som arrangement.

Dei fleste private samankomstar og arrangement bør utsettast eller avlysast. Om ein likevel vel å gjennomføre, gjeld følgjande reglar:

Private samankomstar på offentleg stad

Maksimalt ti personar kan samlast på private samankomstar utanfor eigen heim, som for ein bursdag i leigde lokale. Dersom den private samankomsten er utandørs, er grensa 20 personar.

Les meir her om private arrangement på offentleg stad her.

Offentlege arrangement utandørs

Det er lov med maks 200 personar på arrangement utandørs, men 200 personar x 3 kohortar dersom dei sit i faste tilviste plassar og der det er to meters avstand mellom kohortane. 

Det skal være minst éin meter mellom alle personane innad i gruppene på 200 personar.

Offentleg arrangement innandørs

Det er lov å samle maks 50 personar på innandørs idrettsarrangement for barn som samlar deltakarar frå same kommune.

Det er lov å samle maks 100 personar på arrangement der alle i publikum sit på faste, tilviste sitteplassar.

På helsenorge sine nettsider finn du meir informasjon om blant anna:

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakarar som ikkje er i same husstand på arrangement der publikum sit på faste, tilviste sitteplassar. Om det er nødvendig skal det nyttast vakthald for å sikre dette. Dette gjeld både utandørs og innandørs.

Barnebursdag

Om ein vil feire barnebursdag gjeld ikkje avgrensingane for barn i same barnehage- og barneskulekohort. Barn i same kohort kan vere på besøk hos kvarandre og er unntatt frå avstandskravet på arrangement.

Les meir om korleis arrangere barnebursdag på privat stad eller i leigde lokale her.

Uteliv og serveringsstadar

I dag er det tillatt å servere alkohol til dei som får servert mat. Skjenkestopp vert endra til kl. 22.00.Bakgrunnen er den usikre smittesituasjonen nasjonalt. 

Det vert høve til å skjenke alkohol på arrangement som på serveringsstadar.

Les meir om  reglane for mat- og alkoholservering her.

Spørsmål og svar om arrangement finn du her.

Kyrkjevandring og gravferd

Dei særlege reglane for kyrkjevandringar vart oppheva frå 4. januar.

I gravferder kan det vere opp mot 100 personar på faste, tilviste plassar.

Kontakt med kyrkja

Treng du informasjon om gjennomføring av bryllaup, dåp, gravferd eller gudsteneste i kyrkja. For oppdatert informasjon oppmodar vi om at de nyttar nettstadane www.kirken.no eller www.kirken.no/more.

Kyrkjekontoret er å nå både på e-post kyrkjekontoret@heroy-kyrkje.no og telefon 700 80 260.

 

Kan eg besøke familie på sjukeheimen?

Dersom du skal besøke nokon på sjukeheimen er det viktig at du tek kontakt for avtale på førehand.

Telefonnummer for å avtale besøk :

 • Eggesbøtun 96094502
 • Grøn avdeling 96094521
 • Raud avdeling 96094511
 • Avdeling B 97055471 (gruppe 1), 97055474 (gruppe 2)
 • Avdeling A 96094532 og 96094533

Hugs å lese over retningslinjene for besøk i sjukeheim.

Besøkstida kvar dag frå kl. 14.30-19.00 på ettermiddag.

Kva reglar gjeld for reise?

Unngå unødvendige reiser utanlands

Ikkje gjennomfør reiser til utlandet, med mindre det er nødvendig. For å avgrense risikoen for spreiing av den meir smittsame varianten av koronaviruset, strammar regjeringa kraftig inn på innreise til Noreg for utlendingar. I utgangspunktet vil berre utlendingar som er busettt i Noreg få høve til å reise inn i Noreg med få unntak.

Her ser du kven som kan reise inn i Noreg.

Her ser du kva reglar som gjeld ved innreise til Noreg.

Lurer du på reglane for koronatest ved innreise til Noreg?

Og kva reglar gjeld for reisekarantene?

Spørsmål og svar om innreise til Noreg finn du her.

Unngå unødvendige reiser innlanlands

Ikkje gjennomfør reiser i Noreg, med mindre det er nødvendig.

Kva som er definert som nødvendige reiser ser du her.

Må du til Svalbard? Reglane for reise til Svalbard finn du her.

Har du vore på reise i eit område med auka risiko for smitte?

Kommuneoverlegen oppmodar om å følgje desse råda dei første ti dagane:

 • Hald 2 meters avstand til alle du møter.
 • Ikkje oppsøk restaurantar og andre møteplassar der det er vanskeleg å halde avstand.
 • Ikkje gå på besøk til sjukeheim, omsorgsbustad og dei eldre i familien.
 • Du som arbeider i helse- og omsorgstenesta, bruk munnbind ved pasientkontakt.
 • Får du symptom så hald deg borte frå arbeid og ta ein test.
 • Bestill time til testing etter 6-8 dagar sjølv om du ikkje har symptom.
Eg har personar i risikogruppe i husstanden/familien min. Kva gjer eg?
Kvar kan eg verte testa når eg er på ferie i Herøy?

Dersom du er på ferie i Herøy og har lang veg til fastlegen din, kan du ta kontakt med nærmaste legekontor i Herøy.

Kan eg nytte leikeområde og idrettsanlegg?

Vi følgjer dei nasjonale reglane for bruk av idrettsanlegg og leikeområde.

Dei kommunale barnehagane sine leikeplassar er opne for alle.

Les meir i smittevernrettleiaren for barnehage her.