Mest stilte spørsmål

Her får du ei oversikt over dei mest stilte spørsmåla vi får knytt til koronaviruset.

Når er ein beskytta og fullvaksinert?

Det finn du svar på helsenorge.no sine nettsider.

Kan eg få gratis hurtigtest med kommunen?

Det er berre dei som er nærkontaktar som får utdelt hurtigtestar. Dette for å teste seg etter gjeldande testregime i staden for å vere i karantene.

Det er smittesporingsteamet som avgjer kven som skal få gratis hurtigtest.

Såleis får du ikkje gratis test ved kommunen ved nyleg oppståtte luftvegssymptom, dersom nokon i heimen er sjuke, eller at du skal i eit selskap eller på reise og vil teste deg for å vere sikker.

Dei som får tilbod om gratis hurtigtest, får informasjon med smittesporingsteamet om kvar ein kan hente slike testar.

Det er fritt føre å kjøpe hurtigtestar sjølv på apotek eller på butikkar. Det er mange ulike typar hurtigtestar ein kan kjøpe, men kommunen kjenner ikkje kvaliteten på dei ulike hurtigtestane som er i marknaden. Herøy kommune har ikkje oversikt over kva verksemder i Herøy som sel hurtigtestar.

Korleis du brukar hurtigtestar kan du sjå video av her:

Videoen har engelsk teksting.

 

 

Når må barn vere heime frå barnehage/skule?

Rettleiar frå FHI som viser når barn skal vere heime frå barnehage/skule og når dei bør testast for covid-19 finn du her.

Når barn har akutt luftvegsinfeksjon

Barn i barneskulealder og yngre blir sjeldnare sjuke av det nye koronaviruset. Dersom dei blir sjuke, har dei oftast eit lett forløp av covid-19. Symptoma er ofte milde og kortvarige og kan vere vanskelege å skille frå andre luftvegsinfeksjonar. Med luftvegssymptom meiner ein til dømes hoste, sår hals, nesetettheit og rennande nase. Barn med covid-19 har ikkje nødvendigvis feber og hoste. Dersom barn får nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon, skal dei haldast heime, særleg dersom barnet har fleire symptom samstundes eller ikkje er heilt i form (det som vert kalla nedsett allmenntilstand). Det vert gjort unntak for barn i barneskule- og barnehagealder som berre har rennande nase og elles er i god allmenntilstand. Dei barna treng ikkje å vere heime.

Dei minste barna vil ofte ikkje klage på vond hals og kroppsverk, men det merkast gjerne at dei er i ferd med å bli sjuke ved at dei sutrar meir enn vanleg, ikkje vil spise, i tillegg til at dei har til dømes rennande nase eller hoste. Foreldre må derfor vere ekstra merksame når barnet verkar å ikkje vere heilt i form og i tillegg har nokre symptom frå luftvegane, og halde barnet heime.

Her kan du lese meir om når barn bør ta test og skal vere heime frå skule eller barnehage?

Dersom barn har fått symptom på luftvegsinfeksjon siste døgn (nyoppstått), bør barnet vere heime, særleg dersom barnet har fleire symptom samsundes eller har nedsett allmentilstand. Barn med nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon bør ta test, i samråd med føresette. For at barn skal oppleve prøvetakinga som mindre ubehageleg, kan ein ta prøva i fremste del av nasen eller frå halsen. 

Les også meir på FHI.

Når kan barn i barneskulealder og yngre kome tilbake i barnehage/skule?

Barn som er symptomfrie, kan kome tilbake i barnehage/skule.

Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftvegsinfeksjon, kan kome også tilbake i barnehage/skule. Det betyr at allmenntilstanden avgjer når barn kan kome tilbake i barnehage/skule. Dette gjeld sjølv om barnet framleis har nokre restsymptom som rennande nase (uansett farge på snørret) eller sporadisk hoste. Slike symptom er vanleg i tida etter ein luftvegsinfeksjon hos mindre barn. Så lenge symptoma kan knyttast til ein gjennomgått infeksjon, og ikkje er nyoppståtte eller aukande, kan barnet kome tilbake i barnehage/skule når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet.

Alle som får påvist covid-19 skal i isolasjon, og følgast opp av helsetenesta.

Les meir her.

 

Kor mange kan eg vere saman med?

 

På helsenorge.no finn du nasjonale reglar og råd om kor mange ein kan vere saman med.

Kva er ei nærkontakt? Les om det her.

Unntak for vaksinerte finn du her.

 

Når skal eg teste meg?

helsenorge.no står det om kven som må teste seg,

Bestill tid for test her.

 

Eg har blitt testa. Kvar finn eg prøvesvar?

Det tek vanlegvis 24-36 timar før vi får svar på prøva di. Er prøva positiv vert det gitt svar med ein gong til både deg og kommuneoverlegen som så set i verk nødvendige tiltak.

Svaret vert lagt på helsenorge.no, slik at du kan sjå svaret sjølv.

Du får varsling på SMS eller e-post når prøvesvaret er klart. Les meir om det her.

 

Kva reglar gjeld for arrangement?

Ein bør ikkje ha besøk av fleire enn 20 gjestar. Det gjeld både innandørs heime, på hytta og utandørs i eigen hage.

Les meir om samankomstar på privat stad på helsenorge.no

Private samankomstar på offentleg stad

Maksimalt 100 personar kan samlast på private samankomstar utanfor eigen heim, som for ein bursdag eller samankomst etter seremoni i leigde lokale. Dette inkluderer også beskytta personar, då det ikkje er tilrettelagt for at privatpersonar kan kontrollere deltakarane sine koronasertifikat.

Les meir om private arrangement på offentleg stad.

Arrangement med og utan koronasertifikat

Offentlege arrangement, både innandørs og utandørs skil no på om arrangementet brukar koronasertifikat eller ikkje. Arrangement som brukar koronasertifikat får ha fleire deltakarar enn arrangement som ikkje brukar koronasertifikatet.

Kravet om avstand og dei andre reglane for arrangement gjeld også når ein brukar koronasertifikatet. Det er derfor viktig å ikke ha fleire deltakarar enn ein har plass og kapasitet til.

Kor mange som kan vere deltakarar på arrangement med og utan koronasertifikat, kan du lese om på helsenorge.no.

Kick-off-samlingar

Bedrifter og organisasjonar som ønskjer å ha sosiale samankomstar for sine tilsette, slik som kick-off-samlinger, vert frå 2. august definert som eit offentleg arrangement. Det er ein føresetnad at arrangementet skjer i regi av ein ekstern aktør.

Idrett og fritid for vaksne, barn og unge

Innandørs kan vaksne drive organisert idretts- og fritidsaktivitetar innandørs i grupper på inntil 30 personer. Det vert ikkje lenger stilt krav til at ein skal halde minst éin meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Utandørs kan vaksne drive organisert idretts- og fritidsaktivitetar i grupper på inntil 40 personar. Det vert ikkje lenger stilt krav til at ein kan halde minst éin meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Ein oppmodar til å trene utandørs.

Vaksne i breiddeidretten får unntak frå 1-metersregelen ved deltaking på idrettsarrangement, både utandørs og innanførs, innan region/kretsen, til dømes kampar og stevner.

Toppidrettsutøvarar kan trene som normalt, både innandørs og utandørs.

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvarar på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regionar/kretsar (nasjonalt), både utandørs og innandørs, utan krav om å halde 1 meter avstand. Sjå meir om barn og unge her. Det kan også vaksne frå 2. august.

Uteliv og serveringsstadar

Serveringsstadar med skjenkeløyve skal ikkje sleppe inn gjestar etter klokka 24.00.

Serveringsstadar kan ikkje ha servering for eit privat selskap med fleire enn 20 personar.

Serveringsstadar skal sørge for at det er minst éin meter mellom sitteplassane.

Servering av alkohol skal berre skje ved bordservering

Serveringsstadar skal registrere kontaktopplysingar til dei gjestane som samtykkar til det.

Spørsmål og svar om arrangement finn du på regjeringa.no

Kontakt med kyrkja

Treng du informasjon om gjennomføring av bryllaup, dåp, gravferd eller gudsteneste i kyrkja. For oppdatert informasjon oppmodar vi om at de nyttar nettstadane www.kirken.no eller www.kirken.no/more.

Kyrkjekontoret er å nå både på e-post kyrkjekontoret@heroy-kyrkje.no og telefon 700 80 260.

 

Eg har personar i risikogruppe i husstanden/familien min. Kva gjer eg?