Mest stilte spørsmål

Her får du ei oversikt over dei mest stilte spørsmåla vi får knytt til koronaviruset.

Mest stilte spørsmål om koronavirus

Kan eg nytte leikeområde og idrettsanlegg?

Vi følgjer dei nasjonale reglane for bruk av idrettsanlegg og leikeområde.

Vi vil likevel oppmode folk til ikkje å nytte leikeapparata rundt barnehagar og skular/SFO på fritida, av omsyn til borna sitt smittevern.

Enkelte barnehagar stenger av uteområde utanom opningstid, av omsyn til det same.

Kva skjer med arrangement i sommar?

Frå og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangement på offentleg stad for inntil 200 personer. 

Les gjeldande reglar for større arrangement her.

Inntil vidare er arrangement med fleire enn 200 personar forbode.

Moglegheita for å auke frå 200 personar og opp mot 500 personar vil bli vurdert kvar månad. Det vil ikkje bli opna for arrangement med over 500 personar før tidligast 1. september 2020.

Kan eg skipe til årsmøte, foreingsmøte, styremøte og liknande?

Ja, det kan du, men ein må følgje retningslinjene.

Kor mange som kan samlast til arrangement og andre samankomstar er avhengig av om arrangementet vert skipa til på privat eigendom eller offentlege stadar. Arrangement på offentlege stedar må ha ein ansvarleg arrangør.

For private arrangement kan inntil 20 personer vere samla, men det må vere minst éin meter mellom gjestane som ikkje tilhøyrer same husstand. Kvar person tel som éin, sjølv om ein høyrer til same familie.

For arrangement på offentleg stad kan det etter 15. juni vere opptil 200 personar samla.

Les praktiske smittevernreglar for samlingar opp til 200 personar her.

Les meir om samankomstar, feiringar osv. her.

Les meir om større arrangement her.

 

 

Kan eg besøke familie på sjukeheimen?

Ja, det kan du, men besøk skal avtalast på førehand.

Les gjeldande reglar her.

Kor mange kan samlast til private arrangement?

Tilrådd storleik på grupper i private samanhengar er maksimalt 20 personar. Føresetnaden er at ein kan halde minst éin meter avstand eller meir mellom personane.

Råd til feiringar og samankomstar finn du her.

 

Om mannskapsskifte

Herøy kommune følgjer dei nasjonale retningslinjene for karantene og isolasjon. Jamfør § 5 og 6.

Karantene ved innreise til Noreg gjeld uavhengig om det er gjennomført strenge karantenereglar i utlandet.

Smittevernoverlegen har ikkje mynde til å gjere unntak.

Eg har blitt testa. Kvar finn eg prøvesvar?
Kven blir testa?

Alle med symptom på luftvegsinfeksjon skal testast.

Det er ikkje eit krav at du har feber for å bli testa.

Dersom du berre har eitt av desse symptoma skal du få tilbod om test:

 • hoste
 • tungpust
 • tap av smak eller luktesans
 • feber
 • sår hals
 • sjukdomsfølelse

Sjølv om symptoma er svært milde, vil vi teste deg. Legesentera i Herøy har god kapasitet til testing av dei som har behov for det.

Barn skal testast på lik linje med vaksne. Barn blir oftare mindre sjuke enn vaksne av covid-19, men dei kan like fullt smitte andre.

Pasientar skal ikkje betale eigendel ved mistanke om smitte som fører til undersøking. Fritaket for eigendel gjeld også ved behandling og kontroll av sjukdomen. Les meir om det her.

Ta ein koronasjekk her.

Kan eg få besøk frå andre delar av landet?

Ja, det kan du. 

Det er opp til det sjølv å avgjere om du vil motta besøk og om personen bør/kan reise.

For meir detaljar, kan du lese Folkehelseinstituttet sine råd om fritidsreiser her.

Les også meir om reise på helsenorge.no.

 

Kan eg reise til Bergen, Oslo, Trondheim, Molde, andre plassar og til nabokommunane?

Ja, det kan du. 

Det er opp til det sjølv å avgjere om du vil/bør reise.

Dei nasjonale råda er:

 • Er du sjuk skal du ikkje gjennomføre fritidsreiser. Heller ikkje til hytta. Då skal du vere heime.
 • Ikkje reis eller far på hytta dersom du er i karantene. Det einaste unnataket er dersom du er utan symptom og opphald på hytta er einaste måte å unngå nær kontakt med ein person i same husstand som er smitta av covid-19.
 • Reis heim, dersom tilstanden tillet det, dersom du blir sjuk medan du er på hytta eller er på reise.
 • Ikkje reis eller gjennomfør aktivitetar som gir auka risiko for at du får behov for redningsteneste eller helseteneste.
 • Unngå kollektivtransport når det er mogleg.
 • Pass på avstanden til andre menneske.
 • Unngå trengsel i butikkar som er dimensjonert for færre menneske. 
 • Sjekk nettsida til kommunen du skal reise til for å finne ut om dei har lokale restriksjonar eller råd som er relevante. 

For meir detaljar, kan du lese Folkehelseinstituttet sine råd om fritidsreiser her.

Eller les meir på helsenorge.no her.

Eg har personar i risikogruppe i husstanden/familien min. Kva gjer eg?
Kan eg reise til hytta/fritidseigedomen min?

Ja, det kan du. 

Forbodet mot å reise på hytte og fritidseigedomar tok slutt 21. april. Det er derfor opp til det sjølv å avgjere om du vil/bør reise.

Dei nasjonale råda er:

 • Er du sjuk skal du ikkje gjennomføre fritidsreiser. Heller ikkje til hytta. Då skal du vere heime.
 • Ikkje reis eller far på hytta dersom du er i karantene. Det einaste unnataket er dersom du er utan symptom og opphald på hytta er einaste måte å unngå nær kontakt med ein person i same husstand som er smitta av covid-19.
 • Reis heim, dersom tilstanden tillet det, dersom du blir sjuk medan du er på hytta eller er på reise.
 • Ikkje reis eller gjennomfør aktivitetar som gir auka risiko for at du får behov for redningsteneste eller helseteneste.
 • Unngå kollektivtransport når det er mogleg.
 • Pass på avstanden til andre menneske.
 • Unngå trengsel i butikkar som er dimensjonert for færre menneske. 
 • Sjekk nettsida til kommunen du skal reise til for å finne ut om dei har lokale restriksjonar eller råd som er relevante. 

For meir detaljar, kan du lese Folkehelseinstituttet sine råd om fritidsreiser her.

Eller her på helsenorge.no.

 

Kan eg nytte bubil eller campe ?

Ja, det kan du. Campingplassar og stadar tilrettelagt for bubilparkering i Herøy er ikkje lenger stengde.

For meir detaljar, kan du lese Folkehelseinstituttet sine råd om fritidsreiser her.

Eller på helsenorge.no her.

Er hamna i Fosnavåg open for fritidsbåtar?

Ja, det er den. 

Hugs på å halde avstand frå andre når du går i land, skal handle eller gå på tur i området. 

Velkomen til Herøy!

Her er Folkehelseinstituttet sine råd om fritidsreiser.

Helsenorge.no sin informasjon om reiser finn du her.