Mest stilte spørsmål

Her får du ei oversikt over dei mest stilte spørsmåla vi får knytt til koronaviruset.

Mest stilte spørsmål om koronavirus

Når må barn vere heime frå barnehage/skule?

Rettleiar frå FHI som viser når barn skal vere heime frå barnehage/skule og når dei bør testast for covid-19 finn du her.

Når barn har akutt luftvegsinfeksjon

Barn i barneskulealder og yngre blir sjeldnare sjuke av det nye koronaviruset. Dersom dei blir sjuke, har dei oftast eit lett forløp av covid-19. Symptoma er ofte milde og kortvarige og kan vere vanskelege å skille frå andre luftvegsinfeksjonar. Med luftvegssymptom meiner ein til dømes hoste, sår hals, nesetettheit og rennande nase. Barn med covid-19 har ikkje nødvendigvis feber og hoste. Dersom barn får nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon, skal dei haldast heime, særleg dersom barnet har fleire symptom samstundes eller ikkje er heilt i form (det som vert kalla nedsett allmenntilstand). Det vert gjort unntak for barn i barneskule- og barnehagealder som berre har rennande nase og elles er i god allmenntilstand. Dei barna treng ikkje å vere heime.

Dei minste barna vil ofte ikkje klage på vond hals og kroppsverk, men det merkast gjerne at dei er i ferd med å bli sjuke ved at dei sutrar meir enn vanleg, ikkje vil spise, i tillegg til at dei har til dømes rennande nase eller hoste. Foreldre må derfor vere ekstra merksame når barnet verkar å ikkje vere heilt i form og i tillegg har nokre symptom frå luftvegane, og halde barnet heime.

Ved feber og hoste bør barnet testast for covid-19. Ved kun lette luftvegssymptom utan feber, kan ein sjå an tilstanden heime i eit par dagar. Om barnet ikkje vert betre, tilrår ein testing. Ved rask betring, kan barnet gå tilbake utan test.

Når kan barn i barneskulealder og yngre kome tilbake i barnehage/skule?

Barn som er symptomfrie, kan kome tilbake i barnehage/skule.

Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftvegsinfeksjon, kan kome også tilbake i barnehage/skule. Det betyr at allmenntilstanden avgjer når barn kan kome tilbake i barnehage/skule. Dette gjeld sjølv om barnet framleis har nokre restsymptom som rennande nase (uansett farge på snørret) eller sporadisk hoste. Slike symptom er vanleg i tida etter ein luftvegsinfeksjon hos mindre barn. Så lenge symptoma kan knyttast til ein gjennomgått infeksjon, og ikkje er nyoppståtte eller aukande, kan barnet kome tilbake i barnehage/skule når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet.

Alle som får påvist covid-19 skal i isolasjon, og følgast opp av helsetenesta.

Les meir her.

 

Kor mange nærkontaktar kan eg ha?

Styresmaktene rår oss til å avgrense sosial kontakt med andre menneske og halde oss mest mogleg heime. Det betyr at ein tilrår å ha så få nærkontaktar som mogleg.

I private heimar, hagar eller hytter bør ein ikkje ha fleire enn fem gjestar i tilegg til dei ein bur saman med. Dersom alle gjestane er frå same husstand, kan ein vere fleire. To familiar kan møtast sjølv om dei har mange barn. Denne tilrådinga om fem gjestar gjeld ikkje for barnehage- eller barneskulekohortar

I kommunar med høg smittespreiing seier helsestyresmaktene blant anna at ein ikkje bør overstige 10 personar i sosiale samanhengar på ei veke, utover husstandsmedlemmer og barnehage- og klassekohortar. Desse tiltaka gjeld ikkje for Herøy no, då vi har låg smittespreiing i befolkninga. Skal du på reise andre plassar i landet, bør du undersøke kva reglar som gjeld for den kommunen du skal besøke.

 

Korleis kan eg få testa meg?

Oppfyller du kriteritum for korona-test?

Då vil vi at du skal teste deg.

1. Har du eitt eller fleire av desse symptoma?

 • forkjøling (snørr, hoste)
 • tungpust
 • tap av smak eller luktesans
 • feber
 • sår hals
 • sjukdomsfølelse

2. Kjem du på reise frå raudt land?

3. Har du mistanke om at du sjølv kan ha vore utsett for smitte? 

Sjølv om symptoma er svært milde, vil vi teste deg. Legesentera i Herøy har god kapasitet til testing av dei som har behov for det.

No kan du bestille tid for testing i app, SMS, og på nett. Det finn du meir informasjon om her.

Barn skal testast på lik linje med vaksne. Barn blir oftare mindre sjuke enn vaksne av covid-19, men dei kan like fullt smitte andre.

Pasientar skal ikkje betale eigendel ved mistanke om smitte som fører til undersøking. Fritaket for eigendel gjeld også ved behandling og kontroll av sjukdomen. Les meir om det her.

Ta ein koronasjekk her.

Når skal barna testast og haldast heime?

Barn i barneskulealder og yngre blir sjeldnare sjuke av det nye koronaviruset. Dersom dei blir sjuke, har dei oftast eit lett forløp av covid-19. Symptoma er ofte milde og kortvarige og kan vere vanskelege å skille frå andre luftvegsinfeksjonar. Med luftvegssymptom meiner ein til dømes hoste, sår hals, nesetettheit og rennande nase. Barn med covid-19 har ikkje nødvendigvis feber og hoste. Dersom barn får nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon, skal dei haldast heime, særleg dersom barnet har fleire symptom samstundes eller ikkje er heilt i form (det som vert kalla nedsett allmenntilstand). Det vert gjort unntak for barn i barneskule- og barnehagealder som berre har rennande nase og elles er i god allmenntilstand. Dei barna treng ikkje å vere heime.

Dei minste barna vil ofte ikkje klage på vond hals og kroppsverk, men det merkast gjerne at dei er i ferd med å bli sjuke ved at dei sutrar meir enn vanleg, ikkje vil spise, i tillegg til at dei har til dømes rennande nase eller hoste. Foreldre må derfor vere ekstra merksame når barnet verkar å ikkje vere heilt i form og i tillegg har nokre symptom frå luftvegane, og halde barnet heime.

Ved feber og hoste bør barnet testast for covid-19. Ved kun lette luftvegssymptom utan feber, kan ein sjå an tilstanden heime i eit par dagar. Om barnet ikkje vert betre, tilrår ein testing. Ved rask betring, kan barnet gå tilbake utan test.

Når kan barn i barneskulealder og yngre kome tilbake i barnehage/skule?

Barn som er symptomfrie, kan kome tilbake i barnehage/skule.

Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftvegsinfeksjon, kan kome også tilbake i barnehage/skule. Det betyr at allmenntilstanden avgjer når barn kan kome tilbake i barnehage/skule. Dette gjeld sjølv om barnet framleis har nokre restsymptom som rennande nase (uansett farge på snørret) eller sporadisk hoste. Slike symptom er vanleg i tida etter ein luftvegsinfeksjon hos mindre barn. Så lenge symptoma kan knyttast til ein gjennomgått infeksjon, og ikkje er nyoppståtte eller aukande, kan barnet kome tilbake i barnehage/skule når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet.

Alle som får påvist covid-19 skal i isolasjon, og følgast opp av helsetenesta.

Les meir her.

Eg har blitt testa. Kvar finn eg prøvesvar?

Vi tek alltid kontakt med deg, anten prøva er positiv eller negativ. Vi kontaktar deg på SMS eller ringjer deg. Svaret vert lagt på helsenorge.no, slik at du kan sjå svaret sjølv, samstundes som legen din får svaret.

 

Kva reglar gjeld for private og offentlege arrangement?

Her finn du retningslinjer for arrangement på privat og offentleg stad.

Private samankomstar på offentleg stad

Kor mange som kan samlast til konfirmasjon, bryllaup, julebord og liknande arrangement er avhengig av om du skal ha arrangementet på privat eigendom eller offentleg stad. Private arrangement på offentlege stadar eller i leigde lokale kan ikkje samle fleire saman enn 20 personar.

Les meir her om private arrangement på offentleg stad her.

Offentlege arrangement utandørs

På offentleg stad utandørs, der det er fastmonterte seter, er det lov å ha opp til 600 deltakere. Arrangøren må sørge for at deltakarane er avgrensa i grupper på inntil 200 personar. Til kvar tid skal det vere minst to meters avstand mellom dei ulike gruppene.

Det skal være minst éin meter mellom alle personane innad i gruppene på 200 personar.

Offentleg arrangement innandørs

På offentlege arrangement som blir arrangert på ein offentleg stad innandørs er det ikkje lov til å ha samla fleire enn 50 personar samstundes der det ikkje er fastmonterte sete.

Innandørs kan det vere inntil 200 personar på arrangement der alle i publikum sit i fastmonterte sete.

På helsenorge sine nettsider finn du meir informasjon om blant anna:

Arrangement på privat stad (i heimen, hagen eller hytta)

Skal du invitere til selskap eller fering i heimen din? Det er ikkje tilrådd å samle fleire enn 5 gjestar i tillegg til husstandsmedlemmane dine. Dersom alle gjestane er frå same husstand, kan ein vere fleire. Det betyr at to familiar kan møtast sjølv om ein har mange barn. 

Les meir om arrangement på privat stad på helsenorge sine nettsider.

Hugs også alltid på reglane om avstand. Det må vere minst éin meter mellom gjestane. Dette gjeld ikkje for dei som tilhøyrer same husstand. Møt heller aldri opp på eit arrangement/samankomst dersom du har symptom på forkjøling/luftvegsinfeksjon.

Barnebursdag

Avgrensinga om at ein ikkje bør ha fleire enn 5 gjestar, gjeld ikkje for barnehage- eller barneskulekohortar. Barn i samme kohort unntas frå avstandskravet på arrangement.

Les meir om reglane for barnebursdag og Halloween-feiring her.

I område der det er høgt smittepress, kan det vere andre eller fleire reglar som gjeld for gjennomføring av ulike typar arrangement. Det kan også vere andre reglar for serveringsbransjen. Herøy kommune har ikkje innført lokale tiltak, og derfor er det dei nasjonale tiltaka og reglane som gjeld her i kommunen. 

Uteliv

Det er innført nasjonal skjenkestopp frå kl. 24.00. Serveringsstader med skjenkeløyve kan ikkje sleppe inn nye gjestar etter kl. 22.00.

Spørsmål og svar om arrangement finn du her.

Kan eg skipe til årsmøte, foreingsmøte, styremøte og liknande?

Ja, det kan du, men ein må følgje retningslinjene.

Kor mange som kan samlast til arrangement og andre samankomstar er avhengig av om arrangementet vert skipa til på privat eigendom eller på offentleg stad.

Les meir om gjeldande reglar her.

Spørsmål og svar om arrangement finn du her.

 

 

Kor mange kan samlast til private arrangement?

Kor mange som kan samlast til arrangement og andre samankomstar er avhengig av om arrangementet vert skipa til på privat eigendom eller offentleg stad.

Private arrangement på offentleg stad eller i leigde lokale kan ikkje samle fleire enn 20 personar.

Skal du invitere til selskap eller fering i heimen din? Det er ikkje tilrådd å samle fleire enn 5 gjestar i tillegg til husstandsmedlemmane dine. Dersom alle gjestane er frå same husstand, kan ein vere fleire. Det betyr at to familiar kan møtast sjølv om ein har mange barn. 

Avgrensinga om at ein ikkje bør ha fleire enn 5 gjestar, gjeld ikkje for barnehage- eller barneskulekohortar. Barn i samme kohort unntas frå avstandskravet på arrangement.

Les meir her.

Spørsmål og svar om arrangement finn du her.

Kva reglar gjeld for reise?

Helsestyresmaktene seier vi skal unngå unødvendige innanlandsreiser. Arbeidsreiser som vert vurderte som nødvendige, samt reiser til fritidseigedomar som kan gjennomførast utan kontakt med andre, er det gjort unntak for.

Her finn du råd for utanlandsreiser.

Her finn du råd ved innanlandsreiser.

Følg med på FHI sine nettsider for oppdatert kart over raude og grøne land.

Spørsmål og svar om innreise til Norge finn du her.

Kvar kan eg verte testa når eg er på ferie i Herøy?

Dersom du er på ferie og har lang veg til fastlegen din, kan du ta kontakt med nærmaste legekontor i Herøy.

Kan eg besøke familie på sjukeheimen?

Dersom du skal besøke nokon på sjukeheimen er det viktig at du tek kontakt for avtale på førehand.

Telefonnummer for å avtale besøk :

 • Eggesbøtun 96094502
 • Grøn avdeling 96094521
 • Raud avdeling 96094511
 • Avdeling B 97055471 (gruppe 1), 97055474 (gruppe 2)
 • Avdeling A 96094532 og 96094533

Hugs å lese over retningslinjene for besøk i sjukeheim.

Det ikkje ønskjeleg med besøk før det har gått 10 dagar dersom du har vore ute av landet.

Besøkstidene er frå 11.00 -13.00 og 16.00-18.00.

Eg har personar i risikogruppe i husstanden/familien min. Kva gjer eg?
Kva reglar gjeld for mannskapsskifte?

Herøy kommune følgjer dei nasjonale retningslinjene for karantene og isolasjon. Jamfør § 5 og 6.

Karantene ved innreise til Noreg gjeld uavhengig om det er gjennomført strenge karantenereglar i utlandet.

Smittevernoverlegen har ikkje mynde til å gjere unntak.

Dersom du er i tvil om reglane kan du kontakte kommuneoverlege, Bjørn Martin Aasen:

Tlf. 90 11 77 91

E-post: bjorn.martin.aasen@heroy.kommune.no

Kan eg nytte leikeområde og idrettsanlegg?

Vi følgjer dei nasjonale reglane for bruk av idrettsanlegg og leikeområde.

Dei kommunale barnehagane sine leikeplassar er opne for alle.

Les meir i smittevernrettleiaren for barnehage her.