Mest stilte spørsmål

Her får du ei oversikt over dei mest stilte spørsmåla vi får knytt til koronaviruset.

Når er ein beskytta og fullvaksinert?

Fullvaksinert:

 • fått to vaksinedosar, og det har gått over ei veke sidan du fekk den siste dosen.
 • dei som har fått vaksine med éindose-vaksine, med verknad frå 3 veker etter vaksinasjonen.
 • gjennomgått covid-19 og fått éin dose med koronavaksine for over ei veke siden. Du kan ikkje få vaksinedosen før tre veker etter du tok testen som var positiv.
 • Fått éin vaksinedose og etter tre veker testar positivt på ein koronatest. Du er då fullvaksinert når du er ferdig med isoleringa.

Beskytta:

 • er fullvaksinert.
 • har fått éin dose, og det har gått 3 til 15 veker etter du fekk dosen.
 • har gjennomgått covid-19-sjukdom dei siste seks månadane.
Når må barn vere heime frå barnehage/skule?

Rettleiar frå FHI som viser når barn skal vere heime frå barnehage/skule og når dei bør testast for covid-19 finn du her.

Når barn har akutt luftvegsinfeksjon

Barn i barneskulealder og yngre blir sjeldnare sjuke av det nye koronaviruset. Dersom dei blir sjuke, har dei oftast eit lett forløp av covid-19. Symptoma er ofte milde og kortvarige og kan vere vanskelege å skille frå andre luftvegsinfeksjonar. Med luftvegssymptom meiner ein til dømes hoste, sår hals, nesetettheit og rennande nase. Barn med covid-19 har ikkje nødvendigvis feber og hoste. Dersom barn får nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon, skal dei haldast heime, særleg dersom barnet har fleire symptom samstundes eller ikkje er heilt i form (det som vert kalla nedsett allmenntilstand). Det vert gjort unntak for barn i barneskule- og barnehagealder som berre har rennande nase og elles er i god allmenntilstand. Dei barna treng ikkje å vere heime.

Dei minste barna vil ofte ikkje klage på vond hals og kroppsverk, men det merkast gjerne at dei er i ferd med å bli sjuke ved at dei sutrar meir enn vanleg, ikkje vil spise, i tillegg til at dei har til dømes rennande nase eller hoste. Foreldre må derfor vere ekstra merksame når barnet verkar å ikkje vere heilt i form og i tillegg har nokre symptom frå luftvegane, og halde barnet heime.

Her kan du lese meir om når barn bør ta test og skal vere heime frå skule eller barnehage?

Dersom barn har fått symptom på luftvegsinfeksjon siste døgn (nyoppstått), bør barnet vere heime, særleg dersom barnet har fleire symptom samsundes eller har nedsett allmentilstand. Barn med nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon bør ta test, i samråd med føresette. For at barn skal oppleve prøvetakinga som mindre ubehageleg, kan ein ta prøva i fremste del av nasen eller frå halsen. 

Les også meir på FHI.

Når kan barn i barneskulealder og yngre kome tilbake i barnehage/skule?

Barn som er symptomfrie, kan kome tilbake i barnehage/skule.

Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftvegsinfeksjon, kan kome også tilbake i barnehage/skule. Det betyr at allmenntilstanden avgjer når barn kan kome tilbake i barnehage/skule. Dette gjeld sjølv om barnet framleis har nokre restsymptom som rennande nase (uansett farge på snørret) eller sporadisk hoste. Slike symptom er vanleg i tida etter ein luftvegsinfeksjon hos mindre barn. Så lenge symptoma kan knyttast til ein gjennomgått infeksjon, og ikkje er nyoppståtte eller aukande, kan barnet kome tilbake i barnehage/skule når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet.

Alle som får påvist covid-19 skal i isolasjon, og følgast opp av helsetenesta.

Les meir her.

 

Kor mange nærkontaktar kan eg ha?

Smittesporing er ein omfattande jobb for kommunane. Det er difor tilrådd å avgrense og ha oversikt over kven som er nærkontaktane dine.

Lurer du på kva som er definisjonen på ein nærkontakt? Les om det her.

Du bør ikkje ha besøk av fleire enn ti gjestar på besøk i tillegg til dei du allereie bur saman med. Dette gjeld både innandørs og utandørs.

Beskytta personar, som til dømes fullvaksinerte, kan ha meir nærkontakt med andre og vert heller ikkje rekna inn i talet gjestar du kan ha på besøk.

Les meir om dette på helsenorge.no.

Når skal eg teste meg?

Oppfyller du kriterium for korona-test?

Då vil vi at du skal teste deg.

1. Har du eitt eller fleire av desse symptoma?

 • forkjøling (snørr, hoste)
 • tungpust
 • tap av smak eller luktesans
 • feber
 • sår hals
 • sjukdomsfølelse

2. Kjem du på reise frå utlandet?

Då bør du lese om obligatorisk testing på grensa for deg som har vore i utlandet her. Du må ha attest på negativ koronatest 24 timar før ankomst til Noreg. Du må også ta test på flyplassen eller ved grensepasseringa når du landar. Du skal då ta antigen hurtigtest og du må vente på prøvesvar før du fer vidare. 

Får du symptom på covid-19 medan du er i reisekarantene skal du ta test.

Alle som er i innreisekarantene og som ikkje oppheld seg på karantenehotell skal testast dag 7 med PCR-test.

3. Har du mistanke om at du sjølv kan ha vore utsett for smitte? 

Sjølv om symptoma er svært milde, vil vi teste deg. Legesentera i Herøy har god kapasitet til testing av dei som har behov for det. Alle som er i smittekarantene og får symptom skal ta test.

Bestill tid for test her.

Ta ein koronasjekk her.

4. Skal barnet mitt ta test?

Her kan du lese meir om når barn bør ta test og skal vere heime frå skule eller barnehage?

Dersom barn har fått symptom på luftvegsinfeksjon siste døgn (nyoppstått), bør barnet vere heime, særleg dersom barnet har fleire symptom samsundes eller har nedsett allmentilstand. Barn med nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon bør ta test, i samråd med føresette. For at barn skal oppleve prøvetakinga som mindre ubehageleg, kan ein ta prøva i fremste del av nasen eller frå halsen. 

Les også meir på FHI.

 

Eg har blitt testa. Kvar finn eg prøvesvar?

Det tek vanlegvis 24-36 timar før vi får svar på prøva di. Er prøva positiv vert det gitt svar med ein gong til både deg og kommuneoverlegen som så set i verk nødvendige tiltak.

Svaret vert lagt på helsenorge.no, slik at du kan sjå svaret sjølv.

Du får varsling på SMS eller e-post når prøvesvaret er klart. Les meir om det her.

 

Kva reglar gjeld for arrangement?

Ein bør ikkje ha besøk av fleire enn 20 gjestar. Det gjeld både innandørs heime, på hytta og utandørs i eigen hage.

Les meir om samankomstar på privat stad på helsenorge.no

Private samankomstar på offentleg stad

Maksimalt 100 personar kan samlast på private samankomstar utanfor eigen heim, som for ein bursdag eller samankomst etter seremoni i leigde lokale. Dette inkluderer også beskytta personar, då det ikkje er tilrettelagt for at privatpersonar kan kontrollere deltakarane sine koronasertifikat.

Les meir om private arrangement på offentleg stad.

Arrangement med og utan koronasertifikat

Offentlege arrangement, både innandørs og utandørs skil no på om arrangementet brukar koronasertifikat eller ikkje. Arrangement som brukar koronasertifikat får ha fleire deltakarar enn arrangement som ikkje brukar koronasertifikatet.

Kravet om avstand og dei andre reglane for arrangement gjeld også når ein brukar koronasertifikatet. Det er derfor viktig å ikke ha fleire deltakarar enn ein har plass og kapasitet til.

Kor mange som kan vere deltakarar på arrangement med og utan koronasertifikat, kan du lese om på helsenorge.no.

Idrett og fritid for vaksne, barn og unge

Innandørs kan vaksne drive organisert idretts- og fritidsaktivitetar innandørs i grupper på inntil 30 personer. Det vert ikkje lenger stilt krav til at ein skal halde minst éin meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Utandørs kan vaksne drive organisert idretts- og fritidsaktivitetar i grupper på inntil 40 personar. Det vert ikkje lenger stilt krav til at ein kan halde minst éin meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Ein oppmodar til å trene utandørs.

Vaksne i breiddeidretten får unntak frå 1-metersregelen ved deltaking på idrettsarrangement, både utandørs og innanførs, innan region/kretsen, til dømes kampar og stevner.

Toppidrettsutøvarar kan trene som normalt, både innandørs og utandørs.

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvarar på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regionar/kretsar (nasjonalt), både utandørs og innandørs, utan krav om å halde 1 meter avstand. Sjå meir om barn og unge her.

Uteliv og serveringsstadar

Serveringsstadar med skjenkeløyve skal ikkje sleppe inn gjestar etter klokka 24.00.

Serveringsstadar kan ikkje ha servering for eit privat selskap med fleire enn 20 personar.

Serveringsstadar skal sørge for at det er minst éin meter mellom sitteplassane.

Servering av alkohol skal berre skje ved bordservering

Serveringsstadar skal registrere kontaktopplysingar til dei gjestane som samtykkar til det.

Spørsmål og svar om arrangement finn du på regjeringa.no

Kontakt med kyrkja

Treng du informasjon om gjennomføring av bryllaup, dåp, gravferd eller gudsteneste i kyrkja. For oppdatert informasjon oppmodar vi om at de nyttar nettstadane www.kirken.no eller www.kirken.no/more.

Kyrkjekontoret er å nå både på e-post kyrkjekontoret@heroy-kyrkje.no og telefon 700 80 260.

 

Kan eg besøke familie på sjukeheimen?

Dersom du skal besøke nokon på sjukeheimen er det viktig at du tek kontakt for avtale på førehand.

Telefonnummer for å avtale besøk :

 • Eggesbøtun 96094502
 • Grøn avdeling 96094521
 • Raud avdeling 96094511
 • Avdeling B 97055471 (gruppe 1), 97055474 (gruppe 2)
 • Avdeling A 96094532 og 96094533

Hugs å lese over retningslinjene for besøk i sjukeheim.

Kva reglar gjeld for reise?

Unngå unødvendige reiser utanlands

Ikkje gjennomfør reiser til utlandet, med mindre det er nødvendig. 

Kven får reise inn i Noreg?

Sjå kven som får lov til å reise inn i Noreg her.

Dette er reglane som gjeld for deg som skal reise inn i Noreg. 

Kva reglar gjeld for karantene og karantenehotell?

Reisereglane endrar seg stadig.

Frå 11. juni kl. 15 er det desse reglane som gjeld. 

Fullvaksinerte og personar som har gjennomgått koronasjukdom dei siste seks månadane får fritak for innreisekarantene. Føresetnaden er at ein kan vise fram eit norsk koronasertifikat.

Hald deg oppdatert på helsenorge.no om innreisereglar.

Frå 27. mai skal ikkje norske studenter som kjem heim fra studieopphald i utlandet betale eigendel for eventuelt opphald på karantenehotell.

Reglane som gjeld frå 27. mai kan du lese meir om på regjeringa.no.

Les meir om karantenehotell på helsenorge.no.

Hugs reglar for testing og innreiseregistreringsskjema.

Om innanlandsreiser

Reiser innanlands kan gjennomførast, også dei som ikkje er nødvendige.

Les meir om innanlandsreiser her.

Må du til Svalbard? Reglane for reise til Svalbard finn du her.

Har du vore på reise i eit område med auka risiko for smitte?

Kommuneoverlegen oppmodar om å følgje desse råda dei første ti dagane:

 • Hald 2 meters avstand til alle du møter.
 • Ikkje oppsøk restaurantar og andre møteplassar der det er vanskeleg å halde avstand.
 • Ikkje gå på besøk til sjukeheim, omsorgsbustad og dei eldre i familien.
 • Du som arbeider i helse- og omsorgstenesta, bruk munnbind ved pasientkontakt.
 • Får du symptom så hald deg borte frå arbeid og ta ein test.
 • Bestill time til testing etter 6-8 dagar sjølv om du ikkje har symptom.

 

Eg har personar i risikogruppe i husstanden/familien min. Kva gjer eg?
Kvar kan eg verte testa når eg er på ferie i Herøy?

Dersom du er på ferie i Herøy og har lang veg til fastlegen din, kan du ta kontakt med nærmaste legekontor i Herøy.

Kan eg nytte leikeområde og idrettsanlegg?

Vi følgjer dei nasjonale reglane for bruk av idrettsanlegg og leikeområde.

Dei kommunale barnehagane sine leikeplassar er opne for alle.

Les meir i smittevernrettleiaren for barnehage her.