Mest stilte spørsmål

Her får du ei oversikt over dei mest stilte spørsmåla vi får knytt til koronaviruset.

Mest stilte spørsmål om koronavirus

Når må barn vere heime frå barnehage/skule?

Rettleiar frå FHI som viser når barn skal vere heime frå barnehage/skule og når dei bør testast for covid-19 finn du her.

Når barn har akutt luftvegsinfeksjon

Barn i barneskulealder og yngre blir sjeldnare sjuke av det nye koronaviruset. Dersom dei blir sjuke, har dei oftast eit lett forløp av covid-19. Symptoma er ofte milde og kortvarige og kan vere vanskelege å skille frå andre luftvegsinfeksjonar. Med luftvegssymptom meiner ein til dømes hoste, sår hals, nesetettheit og rennande nase. Barn med covid-19 har ikkje nødvendigvis feber og hoste. Dersom barn får nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon, skal dei haldast heime, særleg dersom barnet har fleire symptom samstundes eller ikkje er heilt i form (det som vert kalla nedsett allmenntilstand). Det vert gjort unntak for barn i barneskule- og barnehagealder som berre har rennande nase og elles er i god allmenntilstand. Dei barna treng ikkje å vere heime.

Dei minste barna vil ofte ikkje klage på vond hals og kroppsverk, men det merkast gjerne at dei er i ferd med å bli sjuke ved at dei sutrar meir enn vanleg, ikkje vil spise, i tillegg til at dei har til dømes rennande nase eller hoste. Foreldre må derfor vere ekstra merksame når barnet verkar å ikkje vere heilt i form og i tillegg har nokre symptom frå luftvegane, og halde barnet heime.

Ved feber og hoste bør barnet testast for covid-19. Ved kun lette luftvegssymptom utan feber, kan ein sjå an tilstanden heime i eit par dagar. Om barnet ikkje vert betre, tilrår ein testing. Ved rask betring, kan barnet gå tilbake utan test.

Når kan barn i barneskulealder og yngre kome tilbake i barnehage/skule?

Barn som er symptomfrie, kan kome tilbake i barnehage/skule.

Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftvegsinfeksjon, kan kome også tilbake i barnehage/skule. Det betyr at allmenntilstanden avgjer når barn kan kome tilbake i barnehage/skule. Dette gjeld sjølv om barnet framleis har nokre restsymptom som rennande nase (uansett farge på snørret) eller sporadisk hoste. Slike symptom er vanleg i tida etter ein luftvegsinfeksjon hos mindre barn. Så lenge symptoma kan knyttast til ein gjennomgått infeksjon, og ikkje er nyoppståtte eller aukande, kan barnet kome tilbake i barnehage/skule når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet.

Alle som får påvist covid-19 skal i isolasjon, og følgast opp av helsetenesta.

Les meir her.

 

Korleis kan eg få testa meg?

Oppfyller du kriteritum for korona-test?

Då vil vi at du skal teste deg.

1. Har du eitt eller fleire av desse symptoma?

 • forkjøling (snørr, hoste)
 • tungpust
 • tap av smak eller luktesans
 • feber
 • sår hals
 • sjukdomsfølelse

2. Kjem du på reise frå raudt land?

3. Har du mistanke om at du sjølv kan ha vore utsett for smitte? 

Sjølv om symptoma er svært milde, vil vi teste deg. Legesentera i Herøy har god kapasitet til testing av dei som har behov for det.

No kan du bestille tid for testing i app, SMS, og på nett. Det finn du meir informasjon om her.

Barn skal testast på lik linje med vaksne. Barn blir oftare mindre sjuke enn vaksne av covid-19, men dei kan like fullt smitte andre.

Pasientar skal ikkje betale eigendel ved mistanke om smitte som fører til undersøking. Fritaket for eigendel gjeld også ved behandling og kontroll av sjukdomen. Les meir om det her.

Ta ein koronasjekk her.

Når skal barna testast og haldast heime?

Barn i barneskulealder og yngre blir sjeldnare sjuke av det nye koronaviruset. Dersom dei blir sjuke, har dei oftast eit lett forløp av covid-19. Symptoma er ofte milde og kortvarige og kan vere vanskelege å skille frå andre luftvegsinfeksjonar. Med luftvegssymptom meiner ein til dømes hoste, sår hals, nesetettheit og rennande nase. Barn med covid-19 har ikkje nødvendigvis feber og hoste. Dersom barn får nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon, skal dei haldast heime, særleg dersom barnet har fleire symptom samstundes eller ikkje er heilt i form (det som vert kalla nedsett allmenntilstand). Det vert gjort unntak for barn i barneskule- og barnehagealder som berre har rennande nase og elles er i god allmenntilstand. Dei barna treng ikkje å vere heime.

Dei minste barna vil ofte ikkje klage på vond hals og kroppsverk, men det merkast gjerne at dei er i ferd med å bli sjuke ved at dei sutrar meir enn vanleg, ikkje vil spise, i tillegg til at dei har til dømes rennande nase eller hoste. Foreldre må derfor vere ekstra merksame når barnet verkar å ikkje vere heilt i form og i tillegg har nokre symptom frå luftvegane, og halde barnet heime.

Ved feber og hoste bør barnet testast for covid-19. Ved kun lette luftvegssymptom utan feber, kan ein sjå an tilstanden heime i eit par dagar. Om barnet ikkje vert betre, tilrår ein testing. Ved rask betring, kan barnet gå tilbake utan test.

Når kan barn i barneskulealder og yngre kome tilbake i barnehage/skule?

Barn som er symptomfrie, kan kome tilbake i barnehage/skule.

Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftvegsinfeksjon, kan kome også tilbake i barnehage/skule. Det betyr at allmenntilstanden avgjer når barn kan kome tilbake i barnehage/skule. Dette gjeld sjølv om barnet framleis har nokre restsymptom som rennande nase (uansett farge på snørret) eller sporadisk hoste. Slike symptom er vanleg i tida etter ein luftvegsinfeksjon hos mindre barn. Så lenge symptoma kan knyttast til ein gjennomgått infeksjon, og ikkje er nyoppståtte eller aukande, kan barnet kome tilbake i barnehage/skule når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet.

Alle som får påvist covid-19 skal i isolasjon, og følgast opp av helsetenesta.

Les meir her.

Eg har blitt testa. Kvar finn eg prøvesvar?

Vi tek alltid kontakt med deg, anten prøva er positiv eller negativ. Vi kontaktar deg på SMS eller ringjer deg. Svaret vert lagt på helsenorge.no, slik at du kan sjå svaret sjølv, samstundes som legen din får svaret.

 

Vi skal ha konfirmasjon. Kva reglar gjeld?

Kor mange som kan samlast til konfirmasjon er avhengig av om du skal ha konfirmasjonen på privat eigendom eller offentleg stad. Arrangement på offentlege stadar må ha ein ansvarleg arrangør og kan samle inntil 200 personar.

Her finn du praktiske smittevernreglar - samlingar inntil 200 personar.

Dette må du hugse på ved konfirmasjon på offentleg stad:

 • Éin ansvarleg arrangør.
 • Arrangør skal føre liste med namn og telefonnummer over alle gjestane og hjelparar i konfirmasjonen. Denne lista skal du ta vare på i 10 dagar etter at konfirmasjonen er ferdig.
 • Du kan ikkje ha fleire gjestar enn at alle kan overhalde avstandsregelen på minimum 1 meter.

For arrangement på privat eigedom kan inntil 20 personer vere samla. Det gjeld både ute og inne.  Det er viktig å hugse på at det må vere minst éin meter mellom gjestane som ikkje tilhøyrer same husstand. Kvar person tel som éin, sjølv om ein høyrer til same familie.

 

 

Kva reglar gjeld for offentlege arrangement?

Frå og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangement på offentleg stad for inntil 200 personer. 

Les gjeldande reglar for større arrangement her.

Inntil vidare er offentlege arrangement med fleire enn 200 personar forbode.

Om du skal invitere gjestar heim til deg, er det andre reglar som gjeld. Då kan ein ikkje vere fleire enn 20 personar samla.

Kan eg skipe til årsmøte, foreingsmøte, styremøte og liknande?

Ja, det kan du, men ein må følgje retningslinjene.

Kor mange som kan samlast til arrangement og andre samankomstar er avhengig av om arrangementet vert skipa til på privat eigendom eller offentlege stadar. Arrangement på offentlege stadar må ha ein ansvarleg arrangør.

For private arrangement kan inntil 20 personer vere samla, men det må vere minst éin meter mellom gjestane som ikkje tilhøyrer same husstand. Kvar person tel som éin, sjølv om ein høyrer til same familie.

For arrangement på offentleg stad kan det vere opptil 200 personar samla.

Les praktiske smittevernreglar for samlingar opp til 200 personar her.

Les meir om samankomstar, feiringar osv. her.

Les meir om større arrangement her.

 

 

Kor mange kan samlast til private arrangement?

Kor mange som kan samlast til arrangement og andre samankomstar er avhengig av om arrangementet vert skipa til på privat eigendom eller offentlege stadar. Arrangement på offentlege stadar må ha ein ansvarleg arrangør.

For private arrangement kan inntil 20 personer vere samla, men det må vere minst éin meter mellom gjestane som ikkje tilhøyrer same husstand. Kvar person tel som éin, sjølv om ein høyrer til same familie.

Råd til feiringar og samankomstar finn du her.

 

Kvar kan eg verte testa når eg er på ferie i Herøy?

Dersom du er på ferie og har lang veg til fastlegen din, kan du ta kontakt med nærmaste legekontor i Herøy.

Kan eg besøke familie på sjukeheimen?

Dersom du skal besøke nokon på sjukeheimen er det viktig at du tek kontakt for avtale på førehand.

Telefonnummer for å avtale besøk :

 • Eggesbøtun 96094502
 • Grøn avdeling 96094521
 • Raud avdeling 96094511
 • Avdeling B 97055471 (gruppe 1), 97055474 (gruppe 2)
 • Avdeling A 96094532 og 96094533

Hugs å lese over retningslinjene for besøk i sjukeheim.

Det ikkje ønskjeleg med besøk før det har gått 10 dagar dersom du har vore ute av landet.

Besøkstidene er frå 11.00 -13.00 og 16.00-18.00.

Eg har personar i risikogruppe i husstanden/familien min. Kva gjer eg?
Kva reglar gjeld for mannskapsskifte?

Herøy kommune følgjer dei nasjonale retningslinjene for karantene og isolasjon. Jamfør § 5 og 6.

Karantene ved innreise til Noreg gjeld uavhengig om det er gjennomført strenge karantenereglar i utlandet.

Smittevernoverlegen har ikkje mynde til å gjere unntak.

Dersom du er i tvil om reglane kan du kontakte smittevernoverlege, Bjørn Martin Aasen:

Tlf. 90 11 77 91

E-post: bjorn.martin.aasen@heroy.kommune.no

Kan eg nytte leikeområde og idrettsanlegg?

Vi følgjer dei nasjonale reglane for bruk av idrettsanlegg og leikeområde.

Vi vil likevel oppmode folk til ikkje å nytte leikeapparata rundt barnehagar og skular/SFO på fritida, av omsyn til borna sitt smittevern.

Enkelte barnehagar stenger av uteområde utanom opningstid, av omsyn til det same.