Testing, karantene, isolasjon og reising

I denne artikkelen finn du informasjon om reising, registrering av innreise til Noreg, testing, karantene og isolasjon.

Om testing, karantene og isolasjon

Information about your coronavirus test in different languages
Krev arbeidsgjevar, flyselskap eller andre test?

Då bør du lese kva reglar som gjeld for å få dekt kostnader knytt til testing her. Nokre må nemleg betale dette sjølv. Slik testing får ein ikkje utført ved legesentera i Herøy.

Skal eg registrere meg ved innreise til Noreg?

Ja, det skal du! Dette gjeld også norske statsborgarar.

Her finn du alt du treng å vite om innreise til Noreg.

Forsterka TISK og ventekarantene

TISK betyr testing, isolering, smittesporing, karantene.

Forsterka TISK er den strategien vi brukar dersom det oppstår eit utbrot av koronavirus i lokalsamfunnet. På grunn av mutert koronavirus si spreiing nasjonalt, er dette ein viktig strategi som omfattar meir utstrakt testing og karantenesetting enn tidlegare, og meir vektlegging av god gjennomføring av karantene og isolering. 

Les meir om forsterka TISK her.

Kvifor må nokon i ventekarantene?

Når ein person får påvist koronavirus skal han eller ho rett i isolasjon.

Nærkontaktar til den smitte er pålagt karantene. Nærkontaktar bør teste seg straks og etter dag sju. Dei som nærkontakten bur saman eller har hatt sosial kontakt med (som ein kjærast), pliktar å halde seg heime. Det vert kalla ventekarantene. Dersom første test er negativ hos nærkontakten, kan husstandsmedlemmar og andre gå ut av ventekarantene, men nærkontaktar må fullføre karantenetida eller ha negativ test etter dag 7.

Ventekarantene vert nytta for å avgrense vidare spreiing av covid-19.

Det er verdt å merke seg at personar som har gjennomgått covid-19 dei siste 6 månedane eller er vaksinerte (3 veker etter første dose), ikkje treng å vere i ventekarantene.

Det er ikkje grunn til å sette husstandsmedlemmar til dei som er i ventekarantene i ventekarantene. 

Andre kan også bli testa og må vente

Forsterka TISK legg også vekt på å teste andre i miljøet rundt den smitta. Tek du test for å avklare smitte, skal du halde deg heime til testresultatet er klart.

Oppfølgjing av den smitta

Ein følgjer opp den smitta ved å sørgje for at personen gjennomfører isolering med råd og rettleiing. Det blir gjort ei vurdering om personen har ein eigna stad å vere i isolasjon. Det kan bli aktuelt å tilby erstatningsbustad i isolasjonsperioden dersom bustaden ikkje er eigna.

Kven varslar meg?

Smittesporingseininga i Herøy kommune er leia av kommuneoverlege, Bjørn Martin Aasen, og består av fleire tilsette i Herøy kommune som startar smittesporing med ein gong det blir meldt om ein positiv test.

Herøy kommune brukar nettsida og Facebook aktivt til å informere om siste nytt når det gjeld smitte i Herøy. Hald deg oppdatert på situasjonen her.

 

Når skal eg teste meg?

Oppfyller du kriterium for korona-test?

Då vil vi at du skal teste deg.

1. Har du eitt eller fleire av desse symptoma?

 • forkjøling (snørr, hoste)
 • tungpust
 • tap av smak eller luktesans
 • feber
 • sår hals
 • sjukdomsfølelse

2. Kjem du på reise frå utlandet?

Då bør du lese om obligatorisk testing på grensa for deg som har vore i utlandet her. Utenlandske reisande må i tillegg vise negativ test som ikkje er eldre enn 24 timar før avreise til Noreg.

Fleire land er også ramma av innstrammingar knytt til testing og karantene. Det er Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Austerrike, Portugal og Brasil. Alle personar som har opphalde seg i desse seks landa skal testast med testmetoden PCR ved grensepasseringa.

Reisande som kjem til Noreg fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidlegast dag sju dersom ein testar negativt for covid-19 to gongar etter framkomst. Den første testen skal takast innan tre dagar etter framkomst, den andre tidlegast sju døgn etter framkomst. NB! Dette gjeld ikkje reisande frå Storbritannia. Les dei nye reglane her.

3. Har du mistanke om at du sjølv kan ha vore utsett for smitte? 

Sjølv om symptoma er svært milde, vil vi teste deg. Legesentera i Herøy har god kapasitet til testing av dei som har behov for det.

Bestill tid for test her.

Ta ein koronasjekk her.

4. Skal barnet mitt ta test?

Her kan du lese meir om når barn bør ta test og skal vere heime frå skule eller barnehage?

Dersom barn har fått symptom på luftvegsinfeksjon siste døgn (nyoppstått), bør barnet vere heime, særleg dersom barnet har fleire symptom samsundes eller har nedsett allmentilstand. Barn med nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon bør ta test, i samråd med føresette. For at barn skal oppleve prøvetakinga som mindre ubehageleg, kan ein ta prøva i fremste del av nasen eller frå halsen. 

Les også meir på FHI.

Korleis skjer testinga og når får eg svar?

Testing skal alltid vere avtalt på førehand. Du vil få beskjed om når du skal møte og kvar du skal møte. 

Herøy legesenter:

Testing går føre seg før kl.11 på kvardagar. 

Myrvåg legesenter:

Testing skjer kvardagar mellom kl. 11-12.

Korleis går testinga føre seg?

Du får informasjon med helsepersonell om kvar og kva tid du skal møte. Testing går føre seg utanfor legekontoret. Du sit i bilen heile tida og skal ikkje gå ut. Når det er din tur, blir du/de vinka fram. Då rullar du ned litt bilvindauget og personellet tek prøve frå bakre del av svelget/halsen og nasa. Det er fort gjort og etterpå køyrer du/de heim.

Kva skjer etter eg har tatt ein test?

Når du venter på prøvesvar må du halde deg heime, anten i karantene eller isolasjon. Der er viktig at du følgjer dei råda du har fått angåande dette.

Kor lang tid tek det før eg får svar?

Det tek vanlegvis 24-36 timar før vi får svar på prøva di. Er prøva positiv vert det gitt svar med ein gong til både deg og kommuneoverlegen som så set i verk nødvendige tiltak.

Svaret vert lagt på helsenorge.no, slik at du kan sjå svaret sjølv.

Du får varsling på SMS eller e-post når prøvesvaret er klart. Les meir om det her.

Om isolasjon

Dersom du har fått påvist covid-19, skal du i isolasjon.

Les meir om retningslinjene for isolasjon her.

Om karantene

Det er to årsaker til at du må i karantene. Anten at du har vore på utanlandsreise eller at du har vore i kontakt med ein person som har påvist covid-19.

Les om karantene og isolasjon her.

Dersom du har vore på utanlandsreise frå raude land skal du i karantene i 10 døgn. Innreisekarantene gjeld frå den dagen du kjem til Noreg. Sjå kart over raude og grøne land her.

Reisande som kjem til Noreg fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidlegast dag sju dersom ein testar negativt for covid-19 to gongar etter framkomst. Den første testen skal takast innan tre dagar etter framkomst, den andre tidlegast sju døgn etter framkomst. NB! Dette gjeld ikkje reisande frå Storbritannia. Les reglane her.

Frå 29. mars må personar som har vore på unødvendige utanlandsreiser, opphalde seg på karantenehotell heile karanteneperioden.

Vil du lese meir?

Kva reglar gjeld for reise?

Unngå unødvendige reiser utanlands

Ikkje gjennomfør reiser til utlandet, med mindre det er nødvendig. For å avgrense risikoen for spreiing av den meir smittsame varianten av koronaviruset, strammar regjeringa kraftig inn på innreise til Noreg for utlendingar. I utgangspunktet vil berre utlendingar som er busettt i Noreg få høve til å reise inn i Noreg med få unntak.

Her ser du kven som kan reise inn i Noreg.

Her ser du kva reglar som gjeld ved innreise til Noreg.

Lurer du på reglane for koronatest ved innreise til Noreg?

Og kva reglar gjeld for reisekarantene?

Frå 17. mars må fleire på karantenehotell. Les om det her.

Spørsmål og svar om innreise til Noreg finn du her.

Unngå unødvendige reiser innlanlands

Ikkje gjennomfør reiser i Noreg, med mindre det er nødvendig.

Kva som er definert som nødvendige reiser ser du her.

Må du til Svalbard? Reglane for reise til Svalbard finn du her.

Har du vore på reise i eit område med auka risiko for smitte?

Kommuneoverlegen oppmodar om å følgje desse råda dei første ti dagane:

 • Hald 2 meters avstand til alle du møter.
 • Ikkje oppsøk restaurantar og andre møteplassar der det er vanskeleg å halde avstand.
 • Ikkje gå på besøk til sjukeheim, omsorgsbustad og dei eldre i familien.
 • Du som arbeider i helse- og omsorgstenesta, bruk munnbind ved pasientkontakt.
 • Får du symptom så hald deg borte frå arbeid og ta ein test.
 • Bestill time til testing etter 6-8 dagar sjølv om du ikkje har symptom.

 

Karantenereglar for studentar

Norske studentar som studerer i eit av dei nordiske landa, treng ikkje å gjennomføre karantene på karantenehotell sjølv om dei ikkje er folkeregistrerte i Noreg.

Meir om det kan du lese her.

Her finn du fleire spørsmål og svar om koronasituasjonen for utanlandsstudentar.

 

 

Om karantenehotell

Karantenehotell er ein av måtane ein kan eller skal gjennomføre innreisekarantene på.

Frå 29. mars må personar som har vore på unødvendige utanlandsreiser, opphalde seg på karantenehotell heile karanteneperioden.

Meir informasjon om karantenehotell og reglane som gjeld, finn du her.

Frå 17. mars må fleire på karantenehotell. Les om det her.

Kvar er karantenehotell her?

Scandic Parken Hotell i Ålesund er karantenhotell for dei som kjem frå utlandet, og som ikkje har ein godkjend plass å bu.

Kva kostar det?

Kravet om opphald i karantenehotell for reisande frå utlandet, utan fast og eigna bustad i Noreg er gitt av Staten. Det er fastsett ein eigendel på kr. 500/natt.

Det gjeld både privatreisande og arbeidsreisande.

Barn under 10 år som bur på rom med føresette, skal ikkje betale eigendel. For barn i alderen 10 til 18 år er eigendelen 250 kroner per døgn.