Testing, karantene, isolasjon og reising

I denne artikkelen finn du informasjon om reising, registrering av innreise til Noreg, testing, karantene og isolasjon.

Information about your coronavirus test in different languages
Krev arbeidsgjevar, flyselskap eller andre test?

Krav om test frå arbeidsplassar, reise, reiarlag, flyselskap osv. før ein får gå på arbeid eller om bord, er testar som ikkje har eit grunnlag i symptom på sjukdom, mistanke om smitte eller smittesporing.

Desse må du eller arbeidsplassen difor dekke sjølv.

Kommunen sine teststasjonar er ikkje dimensjonerte for å utføre disse oppgåvene, men du kan få utført slik testing hos private medisinske verksemder som t.d. bedriftshelsetenesta og ved Fosnavåg helsehus.

Skal eg registrere meg ved innreise til Noreg?

Dei fleste skal registrere seg, men det finst unnatak.

Her finn du alt du treng å vite om innreise til Noreg.

Forsterka TISK og smittesporing

TISK betyr testing, isolering, smittesporing, karantene.

Forsterka TISK er den strategien vi brukar dersom det oppstår eit utbrot av koronavirus i lokalsamfunnet. På grunn av mutert koronavirus si spreiing nasjonalt, er dette ein viktig strategi som omfattar meir utstrakt testing og karantenesetting enn tidlegare, og meir vektlegging av god gjennomføring av karantene og isolering. 

Men personar som er «beskytta», dvs. 3-15 veker etter første vaksinedose, eller er fullvaksinert, eller har gjennomgått covid-19 siste 6 mnd. slepp karantene etter å ha vore utsett for smitte.

Les meir om karantene og isolering her.

Forsterka TISK legg også vekt på å teste andre i miljøet rundt den smitta. Tek du test for å avklare smitte, skal du halde deg heime til testresultatet er klart.

Ein følgjer opp den smitta ved å sørgje for at personen gjennomfører isolering med råd og rettleiing. Det blir gjort ei vurdering om personen har ein eigna stad å vere i isolasjon. Det kan bli aktuelt å tilby erstatningsbustad i isolasjonsperioden dersom bustaden ikkje er eigna.

Smittesporingseininga i Herøy kommune er leia av kommuneoverlege, Bjørn Martin Aasen, og består av fleire tilsette i Herøy kommune som startar smittesporing med ein gong det blir meldt om ein positiv test.

Herøy kommune brukar nettsida og Facebook aktivt til å informere om siste nytt når det gjeld smitte i Herøy. Hald deg oppdatert på situasjonen her.

 

Når skal eg teste meg?

Vi ønsker at du skal ha lav terskel for å teste seg. Er du i tvil, kan du ta koronasjekken

Legesentera i Herøy har god kapasitet til testing av dei som har behov for det. Alle som er i smittekarantene og får symptom skal ta test.

 

Kjem du på reise frå utlandet?

Då bør du lese om obligatorisk testing på grensa og om testing når du er i reisekarantene. 

Får du symptom på covid-19 medan du er i reisekarantene skal du ta test.

Bestill tid for test her.

Ta ein koronasjekk her.

Skal barnet mitt ta test?

Her kan du lese meir om når barn bør ta test og skal vere heime frå skule eller barnehage?

 

Korleis skjer testinga og når får eg svar?

Når du bestiller time til koronatesting, er det viktig at du opplyser om årsak til kvifor du vil teste deg.

Vi treng årsak til testing for å få sendt prøva til laboratoriet. Om årsak ikkje er oppgitt må vi å ringe deg opp før testing.

Teststasjon i sommar

I sommar og fram til 16. august skjer koronatesting ved Myrvåg legesenter. Slik er køyreruta ved Myrvåg legesenter:

Klikk for stort bilete 

Ved Herøy legesenter kan du bestille time frå 13. august. Testing skjer frå 16. august.

Når testar du deg

Det er lav terskel for å bestille test. Årsak kan vere:

 • Du er sjuk
 • Du har vore ute og reist
 • Du er usikker på om du kan ha vore utsatt for smitte
 • Du er i karantene
 • Du har hatt besøk frå område der det er høgt smittetrykk

Ta koronasjekken om du lurer på om du skal teste deg

Testing ved flyreiser, krav frå arbeidsgivar eller liknande

Krav om test frå arbeidsplassar, reise, reiarlag, flyselskap osv. før ein får gå på arbeid eller om bord, er testar som ikkje har eit grunnlag i symptom på sjukdom, mistanke om smitte eller smittesporing.

Desse må du eller arbeidsplassen difor dekke sjølv.

Kommunen sine teststasjonar er ikkje dimensjonerte for å utføre disse oppgåvene, men du kan få utført slik testing hos private medisinske verksemder som t.d. bedriftshelsetenesta og ved Fosnavåg helsehus.

Koronasertifikat

Testing til koronasertifikat – informasjon her

Kor lang tid tek det før eg får svar?

Det tek vanlegvis 24-36 timar før vi får svar på prøva di. Er prøva positiv vert det gitt svar med ein gong til både deg og kommuneoverlegen som så set i verk nødvendige tiltak.

Svaret vert lagt på helsenorge.no, slik at du kan sjå svaret sjølv.

Du får varsling på SMS eller e-post når prøvesvaret er klart. Svar på ulike spørsmål finn du her.

Karantenesjekken

Det er ulike årsaker til et ein skal eller bør teste seg. Karantenesjekken fortel deg korleis du skal forhalde deg etter testing

Nyttige lenkje:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronasjekk/

Nyttig å vite om testing, karantene, isolasjon og reising finn du her.

Om isolasjon

Dersom du har fått påvist covid-19, skal du i isolasjon.

Les meir om retningslinjene for isolasjon her.

Om karantene

Det er fleire årsaker til at du må i karantene.

Les om karantene og isolasjon her.

Vil du lese meir?

Kva reglar gjeld for reise?

Reiser i inn og utland

Reisereglane endrar seg stadig.

Hald deg derfor oppdatert på helsenorge.no om reglar for reise i inn- og utland.

Les meir om det på regjeringa.no

Har du vore på reise i eit område med auka risiko for smitte?

Kommuneoverlegen oppmodar om å følgje desse råda dei første ti dagane:

 • Hald 2 meters avstand til alle du møter.
 • Ikkje oppsøk restaurantar og andre møteplassar der det er vanskeleg å halde avstand.
 • Ikkje gå på besøk til sjukeheim, omsorgsbustad og dei eldre i familien.
 • Du som arbeider i helse- og omsorgstenesta, bruk munnbind ved pasientkontakt.
 • Får du symptom så hald deg borte frå arbeid og ta ein test.
 • Bestill time til testing etter 6-8 dagar sjølv om du ikkje har symptom.
Karantenereglar for studentar

Alle som kjem frå raude land eller område, skal som hovudregel 10 døgn i karantene frå den dagen ein kjem til Noreg. Dette vert kalla reisekarantene og det kan du lese meir om på helsenorge.no

Kjem du inn i Noreg frå eit land eller område i EØS/Schengen eller Storbritannia, er det smitten i landet du reiste frå som avgjer om du må på karantenehotell eller om du kan gjennomføre reisekarantene heime/på anna eigna opphaldsstad.

Frå 27. mai skal ikkje norske studenter som kjem heim fra studieopphald i utlandet betale eigendel for eventuelt opphald på karantenehotell.

Les meir om det her.

Om karantenehotell

Karantenehotell er ein av måtane ein kan eller skal gjennomføre innreisekarantene på.

Meir informasjon om karantenehotell og reglane som gjeld, finn du her.

Kvar er karantenehotell her?

Scandic Parken Hotell i Ålesund er karantenhotell for dei som kjem frå utlandet, og som ikkje har ein godkjend plass å bu.

Kva kostar det?

Kravet om opphald i karantenehotell for reisande frå utlandet, utan fast og eigna bustad i Noreg er gitt av Staten. Det er fastsett ein eigendel på kr. 500/natt.

Det gjeld både privatreisande og arbeidsreisande.

Barn under 10 år som bur på rom med føresette, skal ikkje betale eigendel. For barn i alderen 10 til 18 år er eigendelen 250 kroner per døgn.