Politiske møte, stenging av bygg, informasjon til bedrifter og om NAV

Her finn du informasjon om NAV sine tenester, kyrkjene, politiske møte og andre arrangement. I tillegg finn du informasjon til bedrifter.

Arrangement, bedrifter og NAV

Treng du ein eigen smittevernrettleiar?

Folkehelseinstituttet (FHI) har laga ein mal som bransjar, tenester og organisasjonar kan bruke for å utarbeide eigne smittevernrettleiarar eller bransjestandarar tilpassa sin aktivitet.

FHI får mange førespurnader frå ulike bransjar, verksemder, organisasjonar og andre som ønskjer hjelp til å utarbeide spesifikke smittevernråd eller bransjestandardar.

Malen som no er laga kan tilpassast alt frå offentlege tenester og private verksemder til frivillige organisasjonar og liknande.

Vil du vite meir om dette? Her finn du meir informasjon og lenkje til malen.

Kva skjer med politiske møte?

Politiske møter vert avvikla etter møteplanen så godt som råd. I møteinnkallingane vert det informert om korleis møtet vert avvikla og kva rammer som ligg til grunn.

Offentleg møteplan, saksdokument og protokollar finn du her.

 

Slik kan NAV hjelpe deg

Kontoret er stengt fram til 10. august, men vi har lokale for fysiske møte. Møta må avtalast på førehand og det er kvar enkelt sakshandsamar som vurderer om det er behov for dette.

Det lokale NAV-kontoret har god kontroll på søknadar om sosialhjelp. Omdisponering av tilsette er gjort for å vere rusta til å handsame auka søknadsmengde i samband med koronaviruset.

Trenger du hjelp kan du kontakte: NAV kontaktsenter tlf. 55 55 33 33 har ope 08.00 - 15.30 alle kvardagar.

Er du i naud? Tlf. 40 46 37 37 kl. 09.00 – 15.30 (lokalt nummer for folk i Herøy og Vanylven). Er det kø, vil tilsette ringe deg tilbake når dei vert ledige. Det er stor pågang på telefon og chat til NAV sitt kontaktsenter.

Når mottaket opnar 10. august, vert opningstidene som før: tysdag og torsdag frå kl. 10.00 - 12.00.

Ny kanal for dei som treng sosiale tenester og kontakt med ditt NAV kontor finn du her.

Ein kan søkje sosialhjelp digitalt via nav.no

Forskot dagpengar – dette kan du søkje om frå måndag. Utbetaling skjer før påske.

Her finn du meir informasjon frå NAV i samband med koronaviruset.