Endringar i seksjon psykisk helse og rus som fylgje av koronarestriksjonar

Seksjon psykisk helse og rus opnar no  tenesta opp mot normal drift. Som tenestemottakar vil du framover få tilbod om  teneste i tråd med enkeltvedtaket du har. Dei tilsette er tilbake på kontora sine, og gruppetilboda opnar opp igjen.

Du vil etter avtale med kontaktpersonen din i tenesta, motta heimebesøk, samtalar på kontor og vi kan fortsatt gå tur og ringe deg for samtale. Inngangsdøra til Herøy Helsesenter er framleis låst, ring til den du har avtale med og du vert henta.

Psykologtenesta gir tilbod etter nærmare avtale med deg direkte.

Dagaktivtet / Aktivitetsretta låg terskel tilbod i grupper startar også opp med tilbod etter oppsett i Aktivitetsplan  07.05.2020.

Vi innrettar oss etter gjeldande smitteverns reglar til ei kvar tid. Døra på Solheim er låst og du må ringe på slik at personale låser deg inn.

Det er trygt å motta teneste frå oss framover. Alle tilsette er kursa i smittevern og tenesta innrettar seg etter gjeldande smittevern reglar.

Har du spørsmål kan du ta kontakt her :
Svanhild Rise, seksjonsleiar: 990 90 691
May Gunn Ertesvåg, fagleiar rus: 481 22 637
Gjertrud Johnsen, fagleiar psykisk helse: 488 95 635

Er du einsam eller bekymra? Treng du nokon å snakke med?

Her er også ei oversikt over ulike telefonar eller nettsider som kan vere til hjelp (skrive av Psykologforeningen).