Seksjon psykisk helse og rus - koronarestriksjonar

Tenestetilbodet er omtrent som normalt. Du vil etter avtale med kontaktpersonen din i tenesta, motta heimebesøk, samtalar på kontor og vi kan framleis gå tur og ringe deg for samtale.

Inngangsdøra til Herøy Helsesenter er framleis låst. Ring til den du har avtale med og du vert henta.

Dagaktivtet / Aktivitetsretta lågterskeltilbod i grupper gir tilbod etter oppsett i Aktivitetsplan. Døra på Solheim er låst og du må ringe på slik at personalet låser deg inn.

Vi innrettar oss etter gjeldande smittevernreglar til ei kvar tid. 

Det er trygt å motta tenester frå oss framover. Alle tilsette er kursa i smittevern og tenesta innrettar seg etter gjeldande smittevernreglar.

Kontaktpersonar:

May Gunn Ertesvåg, fagleiar rus: 481 22 637
Liv Berit Hauge, fagleiar psykisk helse: 489 93 469

Fleire nettressursar finn du her:

Her er også ei oversikt over ulike telefonar eller nettsider som kan vere til hjelp (skrive av Psykologforeningen).

Treng du nokon å snakke med?

Ta vare på deg sjølv og andre.