Endringar i seksjon psykisk helse og rus som fylgje av koronarestriksjonar

Alle tilsette er å treffe på sine vanlege telefonnummer. Tenesta vil halde kontakt med dei som har vedtak på teneste etter inngåtte avtalar via telefon i tida framover.

Dersom du har behov for å snakke med nokon før du har avtale kan du ringe primærkontakta di i arbeidstida måndag – fredag, klokka 08-16. Får du ikkje svar med ein gong ringer vi deg opp  så snart vi kan .

Dei to kommunepsykologane er også å treffe på følgjande telefon:

Ivar Ørstavik: 916 36 698

Lisa Torun Gottliebsen: 941 70 705

Måndag – fredag kl  08-16 vil du få svar på Solheim dagsenter sin mobiltelefon. 

Alle aktivitetar i grupper er innstilte inn til vidare. 

Dersom det er vanskeleg å oppnå kontakt kan du forsøke eit av desse nummera:
May Gunn Ertesvåg, fagleiar rus: 481 22 637
Gjertrud Johnsen, fagleiar psykisk helse: 488 95 635
Svanhild Rise, seksjonsleiar: 990 90 691

Er du einsam eller bekymra? Treng du nokon å snakke med?

Her kan du få hjelp

Her kan du få hjelp:

Her er ei oversikt over telefon- og chattetenester som held ope for deg som treng nokon å snakke med om rus og psykisk helse.

– No er vi i ein krisesituasjon der dei vanlege tilboda held stengt og dagleglivet vert drastisk endra. Vi blir tvungne til å tilbringe mykje mer tid heime kvar for oss, og det betyr at dei som har det tøft frå før vil få det enda vanskelegare no. Då er det viktig å vite at det er hjelp å få, sier ordfører Bjørn-Halvor Prytz.

Til deg som er ung

Om du slit med vonde tankar eller har det vanskeleg heime, er det viktig at du snakkar med nokon du stolar på. Sjølv om skulen held stengt, så er læraren din framleis på jobb og tilgjengeleg for deg.

I tillegg finst det flere moglegheiter for deg som treng nokon å snakke eller chatte med. Vi har samla nokre her:

Alarmtelefonen er eit naudnummer for deg som er utsett for vald, overgrep eller kjenner deg utrygg på andre måtar. Du kan også ringe dersom du er bekymra for nokon du kjenner. Telefonnummeret er 116 111 og held døgnope i samband med korona-situasjonen.

Eit chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt eit rusproblem. Chatten er open frå måndag til onsdag frå 17.00-20.00 og du kan skrive anonymt om det som opptek deg. Tilbodet er drifta av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

Eit tilbod til deg under 18 år, bemanna av frivillige vaksne frå Røde Kors. Du kan velje om du vil ringe, chatte, eller sende e-post. Telefonen 800 333 21 er open frå måndag til fredag mellom 14.00-22.00. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet.

Dette er Blå Kors si chatteteneste for deg mellom 9-19 år. Her kan du chatte om vanskelege tankar og kjensler. Opningstidene er måndag-torsdag fra 09.00-21.00, fredag fra 09.00-15.00, og søndag fra 15.00-21.00.

Samtaleteneste til barn og unge mellom 13-24 år som treng nokon å prate med. Ungprat.no har ope søndag – fredag 09.00-21.00.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte som er eit døgnope, landsdekkande gratis tilbod til seksuelt misbrukte barn og vaksne av begge kjønn, samt pårørande til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontenesta for råd og rettleiing. Hjelpetelefonen har døgnope alle dagar i året. 

 

Til deg som er bekymra for eit barn

Når samfunnet stenger ned mistar barna våre kontakt med nettverket sitt i barnehagar, skolar og på fritidsaktivitetar. Dette er tida for å senke terskelen for å ta grep. Her er ei oversikt over kor du kan vende deg for å få råd og rettleiing:

Alarmtelefonen er det nasjonale naudnummeret for barn og unge. Vaksne som er bekymra for eit barn kan ringe alarmtelefonen. Telefonen er bemanna av fagpersonell og held døgnope i samband med korona-situasjonen.

Tilbyr ei rådgivningsteneste for deg med spørsmål om barn og unge kor du kan sende inn spørsmål skriftleg og få svar fra ein fagperson.

Barneverntilsette er inkludert i gruppa samfunnskritisk personell under koronakrisen, for å sikre dei mest utsette barna. På barnevernet.no er det informasjon om barnevernvakter og barnevernteneste i alle kommunar og korleis du melder di bekymring til barnevernet.

 

Til deg som har det vanskelig

Dette er ei krevjande tid for barn og vaksne. Dersom du tykkjer det er vanskeleg å handtere situasjonen, eller treng hjelp for å vere ein god forelder, er det flere gode tilbod til deg.

Hjelpetelefonen er Mental Helse si gratis, døgnopne telefonteneste for alle som treng nokon å snakke med. Du kan vere anonym og dei har teieplikt. Dei har også ein chat på sidetmedord.no.

Her kan barn, ungdom og vaksne ta kontakt for å snakke med nokon anten på telefon, på melding eller chatte. Her kanein ta kontakt på tlf: 22 400 040 heile døgnet. SOS-chat har ope kvardagar kl. 18.30 – 22.30 og det er heilt anonymt.

Foreldresupport er ei døgnopen telefon- og chatteteneste for omsorgspersonar som treng hjelp, rettleiing eller har behov for å lufte tankane sine med nokon. Den er drifta av Mental Helse, og telefonnummeret er 116 123 (tast 2).

Ei døgnopen hjelpelinje for deg som opplever vald i nære relasjonar eller er bekymra for nokon du kjenner. Tenesta er anonym.  

Anonyme Alkoholikere er eit fellesskap av kvinner og menn som delar si erfaring, styrke og håp med kvarandre for at dei kan løyse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til frå alkoholisme. Telefon: 911 77 770, ope måndag – fredag (11.00 – 15.00 og 18.00 – 22.00), laurdag – søndag (18.00 – 22.00)

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus. Dei tilbyr rådgiving om pårørande sine rettigheiter og behov, og om hjelpeapparatet. www.piosenteret.no. Dei har også ein chat for unge: http://piosenteret.no/pio-ung/chat.html

 

Her er også ei oversikt over ulike telefonar eller nettsider som kan vere til hjelp (skrive av Psykologforeningen).