Reising, testing, karantene og isolasjon

I denne artikkelen finn du informasjon om reising, testing, karantene og isolasjon.

Om testing, karantene og isolasjon

Kven blir testa?

Dette er anbefalingar for testing for covid-19

WHO tilrår at alle med luftvegssymptom vert testa. Noreg er blant dei landa som testar flest i forhold til innbyggjartal. Blant dei som er testa i Noreg til no, har 95 prosent fått negativt prøvesvar. 

For å sikre at helseressursar og testkapasitet vert brukt på best mogleg måte, er det naudsynt å presisere at personar utan symptom ikkje skal testast. Vidare presiserer ein no at helsepersonell med milde symptom kan sjå an symptoma i to døgn før dei vert testa. Gruppa av sårbare personar er også betre definert.

Dei som bør prioriterast for testing er:

Dei som har akutt luftvegsinfeksjon med feber, hoste eller kortpust og som samstundes:   

 • Har behov for innskriving på sjukehus. 
 • Er pasient eller bur i ein helseinstitusjon.  
 • Er tilsett i helsetenesta med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan bli vurdert for testing også ved mildare akutte luftvegssymptom som har vart over to døgn (medan dei held seg heime).
 • Er over 65 år og har underliggande, kronisk sjukdom (som hjarte-karsjukdom, diabetes, kronisk lungesjukdom, kreft og høgt blodtrykk).  
 • Har vore i nærkontakt med ein person som har stadfesta koronavirussjukdom (covid-19). (Denne gruppa kan om naudsynt bli nedprioritert ved mangel på kapasitet).

Kven skal ikkje prioriterast?

 • Personar utan symptom skal IKKJE testast for covid-19.
 • Personar som har lettare akutt luftvegsinfeksjon, vert vanlegvis ikkje tilbydd test, heller ikkje etter reise. Dei skal halde seg heime til ein dag etter at ein ikkje lenger har symptom. Lettare akutt luftvegsinfeksjon kan til dømes vere ei forkjøling eller vondt i halsen. 

Det kan bli gjort unntak og lokale tilpassingar.

Frå 18. mars er også gjeldande retningslinjer at apotekpersonell skal reknast som tilsette i helsetenesta med pasientnært arbeid og skal derfor testast for koronavirus på lik linje med anna helsepersonell. Kven som er nærkontakt vert avgjort av lokale helsestyresmakter.

Les meir her.

 

Korleis skjer testinga og når får eg svar?

Testing skal alltid vere avtalt på førehand. Du vil få beskjed om når du skal møte og kvar du skal møte. 

Herøy legesenter:

Testing går føre seg før kl.11 på alle kvardagar. 

Myrvåg legesenter:

Testing skjer kvardagar mellom kl. 13-14.

Korleis går testinga føre seg?

Du får informasjon med helsepersonell om kvar og kva tid du skal møte. Testing går føre seg utanfor legekontoret. Du sit i bilen heile tida og skal ikkje gå ut. Når det er din tur, blir du/de vinka fram. Då rullar du ned litt bilvindauget og personellet tek prøve frå bakre del av svelget/halsen og nasa. Det er fort gjort og etterpå køyrer du/de heim.

Kva skjer etter eg har tatt ein test?

Når du venter på prøvesvar må du halde deg heime, anten i karantene eller isolasjon. Der er viktig at du fyl dei råda du har fått angåande dette.

Kor lang tid tek det før eg får svar?

Det tek vanlegvis 2-4 dagar før vi får svar på prøva di.

Vi tek alltid kontakt med deg, enten prøva er positiv eller negativ.

Vi kontaktar deg på SMS eller ringjer deg.

Om karantene og isolasjon

Karantenereglane for Herøy kommune gjeld til midnatt 27.03.20. Etter dette gjeld dei nasjonale reglane. Følg likevel med på heimesida vår i tilfelle det kjem endringar.

Hugs at dei nasjonale råda er å reise minst mogleg, å vere saman med færrast mogleg folk og å halde avstand.

Skal du halde deg heime?

​Dersom du tilhøyrer ei av følgjande grupper, skal du vere heime:

 • Du mistenker at du kan vere smitta.
 • Du har fått stadfesta at du er smitta.
 • Du er stadfesta sjuk av covid-19, men treng ikkje å leggast inn på sjukehus.
 • Du har hatt nær kontakt med ein som er stadfesta smitta, eller ein du bur saman med er stadfesta smitta (nærkontakt). Kva som er nærkontakt vert definert her.
 • Om du har vore på reise i utlandet skal du i karantene i 14 dagar.
 • Helsepersonell som jobbar med pasientbehandling  har forbod mot utanlandsreiser

Her finn du Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

Les meir om skilnaden på heimeisolering og heimekarantene her.

Les om din rettigheiter her.

Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftvegsinfeksjon, men ikkje vert testa

Folkehelseinstituttet har fått tilbakemeldingar på at helsepersonell ønskjer klarare anbefalingar om dei kan gå på jobb dersom dei har nærkontaktar med symptom på luftvegsinfeksjon.

Be om eigenmelding for karantene

Alle som sit i karantene etter utanlandsopphald må be arbeidsgivar om å få bruke eigenmelding slik at de unngår å oppsøke fastlege eller legevakt.

Arbeidsgivarar kan gi tilsette rett til å bruke eigenmelding for heile arbeidsgivarperioden – dei første 16 dagane av ei sjukmelding.

Les meir om det her.

Hald avstand for å hindre smitte - råd og rettleiing

Auka fysisk avstand mellom menneske bremsar spreiing av covid-19, men det kan vere vanskelig å få oversikt over råda som vert gitt ulike grupper.

Les meir her.

Råd om reise

Dei nasjonale råda er at vi berre skal gjennomføre heilt nødvendige reiser, både når det gjeld fritid- og jobbreiser.

Enkelte kommunar har innført eigne karantenereglar. Hugs på at du må sjekke karantenereglane dit du reiser.

Les meir om smittevernoverlegen sine råd for reiser.