Risikogruppe og helsepersonell

Her finn du informasjon om kven som er i risikogruppe og retningslinjer for helsepersonell.

Risikogruppe og helsepersonell

Kommunen som arbeidsgivar

Har du spørsmål om kommunen sin  rolle som arbeidsgivar i samband med koronaviruset?  KS har samla spørsmål knytt til tema arbeidsgivar/arbeidstakar.

Les mest stilte spørsmål på KS sine nettsider.

Tilsette med fleire arbeidsgjevarar

Ein arbeidstakar som har fleire arbeidstilhøve vil auke talet på kontaktpunkt med moglege smittekjelder og auke risiko for spreiing av eventuell smitte både mellom arbeidstakar og brukarar, men også mellom tilsette.

I slike tilhøve skal arbeidsgjevar gjere ei konkret vurdering av risiko og kva løysingar som kan vere aktuelle for å betre situasjonen. Arbeidsgjevar skal gjere tiltak i dialog med både arbeidstakar og annan arbeidsgjevar

Om besøk på sjukeheim

Du kan besøke dine nære og kjære på sjukeheimen eller i omsorgsbustader, men vi vil at du skal avtale besøket på førehand.

Les gjeldande reglar her.

 

Er du helsepersonell?

Helsepersonell med luftvegsinfeksjon skal testast. 

Det er ikkje eit krav at du har feber for å bli testa.

Dersom du berre har eitt av desse symptoma skal du få tilbod om test:

  • hoste
  • tungpust
  • tap av smak eller luktesans
  • feber

Sjølv om symptoma er svært milde, vil vi teste deg. Legesentera i Herøy har god kapasitet til testing av dei som har behov for det.

Råd til helsetenesta for å verne om risikogruppene, finn du her.

Temasida til Folkehelseinstituttet inneheld råd og informasjon om det nye koronaviruset. Les meir her.

Informasjon om arbeidsrestriksjonar, heimekarantene og heimeisolering i samband med koronaviruset finn du her.

Reiseforbodet til utlandet for helsepersonell er oppheva. Helsepersonell må som alle andre i karantene i 10 døgn ved ankomst til Noreg med visse unntak i Norden.

Helsepersonell som har måtte avlyse utanlandsreise som følgje av reiseforbodet gitt i Covid-19-forskrifta, har rett til dekning av utgifter til reise og overnatting. Les om det her.