Risikogruppe og helsepersonell

Her finn du informasjon om kven som er i risikogruppe og retningslinjer for helsepersonell.

Risikogruppe og helsepersonell

Kommunen som arbeidsgivar

Har du spørsmål om kommunen sin  rolle som arbeidsgivar i samband med koronaviruset?  KS har samla spørsmål knytt til tema arbeidsgivar/arbeidstakar.

Les mest stilte spørsmål på KS sine nettsider.

Tilsette med fleire arbeidsgjevarar

Ein arbeidstakar som har fleire arbeidstilhøve vil auke talet på kontaktpunkt med moglege smittekjelder og auke risiko for spreiing av eventuell smitte både mellom arbeidstakar og brukarar, men også mellom tilsette.

I slike tilhøve skal arbeidsgjevar gjere ei konkret vurdering av risiko og kva løysingar som kan vere aktuelle for å betre situasjonen. Arbeidsgjevar skal gjere tiltak i dialog med både arbeidstakar og annan arbeidsgjevar

Risikogrupper - Råd og informasjon

Personer som har høgare risiko for alvorleg sjukdom og død dersom dei vert smitta med koronavirus:

  • Eldre (over 65, men særleg dei over 80 år)
  • Personar med hjartekarsjukdom
  • Personar med kronisk lungesjukdom
  • Personar med nedsett immunforsvar
  • Personar med diabetes
  • Personar med kreft
  • Basert på upubliserte data kan også røyking og fedme auke risiko

Risikogruppene er overlappande med gruppene som vert anbefalte influensavaksine kvar sesong, og denne utgjer om lag 1,6 millionar personer.

Her kan du blant anna lese om:

  • Korleis kan sårbare grupper prøve å beskytte seg for koronavirus.
  • Råd til pårørande til personar som er i særleg risiko.
  • Råd til helsetenesta.

Her kan du lese at brukarorganisasjonar utvidar informasjonstilbodet til personar med kroniske sjukdomar

Er du helsepersonell?

Helsepersonell med pasientnært arbeid som har symptom på luftvegsinfeksjon (minst eitt av symptoma feber, hoste, kortpust) kontaktar fastlegen for å få vurdert om dei skal testast.

Råd til helsetenesta for å verne om risikogruppene, finn du her.

Temasida til Folkehelseinstituttet inneheld råd og informasjon om det nye koronaviruset. Les meir her.

Informasjon om arbeidsrestriksjonar, heimekarantene og heimeisolering i samband med koronaviruset finn du her.