Selskap og bryllaup - offentlege og private arrangement

Her finn du retningslinjer for arrangement på privat og offentleg stad.

Alle bør avgrense sosial kontakt i størst mogleg grad. Arrangement og private samankomstar der personar frå ulike kommunar møtast, bør utsettast eller avlysast.

 • Hald 1 meter avstand til andre der det er mogleg, bortsett frå dei du bur saman med, kjærasten din eller 1-2 faste kontaktar dersom du bur aleine.
 • Barn og ungdom kan ha besøk frå eigen kohort. I tillegg kan dei ha besøk av 1 - 2 faste vener ut over dette.
 • Helsestyresmaktene tilrår oss å ha maks fem gjestar på besøk. Det er i tillegg til dei du allereie bur saman med. Dersom alle gjestane er frå same husstand kan ein ha fleire enn fem. Det gjeld både innandørs og utandørs i eige hus, hytte eller hage.
 • Dersom du kjem frå eit område med høgt smittenivå, bør du korkje fare på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk av andre. 
 • Møt gjerne andre utandørs om det er mogleg. Det er lettare å halde avstand her. 

Medlemsmøte, inkludert møte i foreiningar og likande vert rekna som arrangement.

Private samankomstar på offentleg stad

Maksimalt ti personar kan samlast på private samankomstar utanfor eigen heim, som for ein bursdag i leigde lokale. Dersom den private samankomsten er utandørs, er grensa 20 personar.

Les meir her om private arrangement på offentleg stad her.

Offentlege arrangement utandørs

Det er lov med maks 200 personar på arrangement utandørs på offentleg stad utan faste tilviste sitteplassar. Om det er eit arrangement med faste, tilviste sitteplassar kan ein maksimalt ha 600 (3 X 200) deltakarar tilstades. Det skal vere to meters avstand mellom kohortane.

Offentleg arrangement innandørs

På eit innandørs arrangement på offentleg stad, utan faste, tilviste sitteplassar kan det vere maks 10 deltakarar.

Det er lov å samle maks 100 personar på arrangement der alle i publikum sit på faste, tilviste sitteplassar.

Det kan vere kino, teater, seminar eller religiøs seremoni.

På helsenorge sine nettsider finn du meir informasjon om blant anna:

Idrett og fritid for vaksne, barn og unge

Vaksne kan drive organisert idretts- og fritidsaktivitetar innandørs i grupper på inntil 10 personar. Det er eit krav at ein kan halde minst éin meter avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Utandørs kan vaksne drive organisert idretts- og fritidsaktivitetar i grupper på inntil 20 personar. Det vert stilt krav til at ein kan halde minst éin meters avstand også her.

Toppidrettsutøvarar kan trene som normalt, både innandørs og utandørs.

Barn og unge under 20 år kan delta og trene som normalt på fritidsaktivitetar. Dei unntas frå tilrådinga om å halde éin meters avstand.

Dersom barn og unge under 20 år trenar med eit idrettslag i ein annan kommune, vil dei kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillet det. 

Barn og unge under 20 år som driv med idrettar utan nærkontakt med andre, kan delta i idrettsarrangement utandørs som samlar deltakarar frå same idrettskrets eller region, der region vert brukt som geografisk inndeling.

Les meir om kva som gjeld for barn og unge på helsenorge.no.

Treningssenter, badeland osv.

Treningssenter, svømmehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknande kan halde ope dersom dei driv smittevernfagleg forsvarleg. Les meir om det her.

Barnebursdag

Det er anbefalt å ikkje ha besøk av fleire enn fem gjestar. Det gjeld både innandørs heime, på hytta og utandørs i eigen hage. Dette gjeld også for barn i same kohort i barnehagen eller på barneskulen.

Barnebursdag på privat stad:

 • Ingen sjuke kan kome. Sjølv ikkje med milde luftvegssymptom.
 • Handvask eller handdesinfeksjon skal vere lett tilgjengeleg. Hender bør reingjerast før ankomst, før ein et og når besøket er over.
 • Helst bør ein møtast utandørs.
 • Mat bør serverast ferdig i porsjonar, også kake. Hugs reine hender.

Barnebursdag i leigd lokale:

Dersom ein leiger lokale til barnebursdag eller annan offentleg stad, kan ein samle maks 10 personar inne. Dersom ein er utandørs kan ein vere 20 personar. 

 • Følg elles reglane som gjeld for arrangement på offentleg stad.
 • Alle bør halde minst éin meters avstand. Barnehage- og barneskulekohortar er unntatt dette kravet.
 • Vaksne og arrangør som er med i selskap, bør halde avstand til andre barn og vaksne.
 • Dersom det er mogleg bør feiringa skje utandørs.
 • Mat bør serverast ferdig i porsjonar, også kake. Hugs reine hender.

Les meir om korleis arrangere barnebursdag på privat stad eller i leigde lokale på helsenorge.no

Uteliv og serveringsstadar

Serveringsstadar som har skjenkeløyve kan servere alkohol til gjestar som får servert mat. Det er ikkje tilstrekkeleg med servering av nøtter, sjokolade eller andre kioskvarer.

Servering av alkohol kan berre skje ved bordservering, og må avsluttast kl. 22.00. Gjestane har då 30 minutt på å drikke opp.

Serveringsstadar kan ikkje ha servering for eit privat selskap med fleire enn 10 personar.

Serveringsstader skal sørge for at det er minst éin meter mellom sitteplassane.

Spørsmål og svar om arrangement finn du på regjeringa.no

Gravferd og bisetting

I ei innandørs gravferd kan det vere maks 100 personar, og dei som deltek må sitte på faste, tilviste sitteplassar under heile seremonien.

For minnestund eller samankomstar etter seremonien gjeld reglar for private samankomstar på offentleg stad.

Kontakt med kyrkja

Treng du informasjon om gjennomføring av bryllaup, dåp, gravferd eller gudsteneste i kyrkja. For oppdatert informasjon oppmodar vi om at de nyttar nettstadane www.kirken.no eller www.kirken.no/more.

Kyrkjekontoret er å nå både på e-post kyrkjekontoret@heroy-kyrkje.no og telefon 700 80 260.