Siste oppdatering i Herøy

Klikk for stort bileteSiste oppdatering finn du her!

Situasjonsrapport 18.11.20, kl. 11.15:

Ein utanlandsk arbeidar, busett i Herøy, har testa positivt på Covid-19. Personen kom til Herøy 09.11.20, har vore i innreisekarantene, og testa altså positivt no. Det er gjennomført smittesporing og ein person, også utanlandsk arbeidstakar, er sett i smittekarantene.

Det er oppretta kontakt med arbeidsgjevar og situasjonen er så langt oversiktleg og avklara, opplyser kommuneoverlegen.

Situasjonsrapport 17.11.20:

Alle som har vore i isolasjon og smittekarantene i Herøy er no ferdige med det.

Det er ikkje påvist nye positive tilfelle sidan 28.10.20.

Til saman har vi fram til 16.11.20 utført 2295 testar. Siste veke 119 testar.

- Eg vil oppmode alle om å ha låg terskel for å la seg teste. Det er den beste måten for oss å ha oversikt for å fange opp eventuelt smitte så tidleg som råd er. Spesielt vil eg oppmode alle som har vore på reise i område med meir smitte enn her å ta ein test, seier kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen.

Situasjonsrapport 09.11.20, kl. 15.50:

Det er teke 2154 testar i Herøy til no, 100 testar siste veke.

Til saman har vi hatt 12 personar som har testa positivt i Herøy frå mars til no, 4 personar i mars og 8 personar no i haust. Til saman har vi også følgd opp 37 nærkontaktar.

Situasjonane har så langt vore oversiktlege og under kontroll.

- Nasjonalt er vi inne i ei alvorleg smittebølgje som også kan treffe oss her i Herøy. Det ser vi også i nabokommunane våre, seier kommuneoverlege, Bjørn Martin Aasen. Han oppmodar alle om å gjere ein ekstra innsats i å:

- vere nøye med dei daglege smittevernreglane.

- vurdere om den samlinga, festen, korøvinga, årsmøtet, selskapet e.l. som du ser fram til, kan utsettast til seinare.

- vurdere om den planlagde reisa er nødvendig.

- teste deg om du er i det minste tvil om du har symptom.

Kvar av oss kan ved å redusere talet på sosiale kontaktar også redusere talet på personar som vert smitta om viruset kjem til vår kommune. 

- La dette vere vår personlege innsats i vekene framover mot jul! Og hugs: Vi må ta vare på dei som er einsame allereie, avsluttar Bjørn Martin Aasen.

Situasjonsrapport 28.10.20, kl. 22.45:

Ein utanlandsk arbeidar, busett i Herøy, som var sett i karantene i samband med utbrotet av Covid -19 i Sande kommune tidlegare i veka, har testa positivt og er sett i isolasjon, melder kommuneoverlegen.

Det er oppretta kontakt med arbeidsgjevar og situasjonen er oversiktleg så langt, seier kommuneoverlege, Bjørn Martin Aasen.

Situasjonsrapport 28.10.20, kl. 20.00:


Ein utanlandsk arbeidar, busett i Herøy, som kom til Norge mandag 26.10.20, testa positivt på Covid -19, ved innreise til Vigra, melder kommuneoverlegen 28.10.20 kl. 20.00. Resultatet vart meldt i kveld.

Personen er sett i isolasjon i eigen bustad.

Vidare er 3 personar i same bustad sett i karantene.

Det er oppretta kontakt med utleigar av husvære.

Så langt er situasjonen oversiktleg, seier kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen.

 

Situasjonsrapport 26.10.20, kl. 12.00:

Ytterlegare ein person er sett i karantene i samband med det nye smittetilfellet som vart avdekka i går 25.10.20, opplyser smittevernoverlegen.

Situasjonen er oversiktleg og det er etablert godt samarbeid med berørte bedrifter.

Situasjonsrapport 25.10.20, kl. 20.00 (pressemelding frå smittevernoverlegen)

Ein utanlandsk arbeidar som kom til Noreg fredag 23.10.20, busett i Herøy, testa positivt på Covid -19, ved innreise til Vigra, melder smittevernoverlegen 25.10.20 kl 19.45. Resultatet vart meldt smittevernoverlegen i ettermiddag kl 18.30.

Personen er sett i isolasjon i eigen bustad.

Under smittesporinga kom det fram at smittevernreglane er følgde i ventetida før prøvesvar.

Ein person er i tillegg sett i karantene.

Det er oppretta kontakt med arbeidsgjevar.

Situasjonsrapport 21.10.20, kl. 15.30 (pressemelding frå smittevernoverlegen):

 

Alle fem personane i Herøy som testa positivt i slutten av september og starten av oktober, er no friske og har avslutta sin isolasjon. 

Det er så langt ikkje kome meldingar om nye personar som har testa positivt til no i oktober.

Det er motteke melding om at ein person som er folkeregistrert i Herøy, men bur og oppheld seg annan stad i landet, har testa positivt siste veke.

Situasjonsrapport 14.10.20 kl. 16.00 (pressemelding frå smittevernoverlegen):


Som oppfølging av den smittsporinga som er gjennomført siste dagane vart det teke 75 testar i Herøy måndag 12.10. 20. Det er beroligande at det til no ikkje er meldt om nye positive prøver i Herøy, seier smittevernoverlege Bjørn Martin Aasen. Det er såleis til no ikkje funne noko som gir mistanke om ein pågåande smittesituasjon i kommunen.

Vi held sjølvsagt fram med dagleg testing av alle som melder seg.

Det er kome spørsmål om det siste tilfellet kan vere eit falsk positivt svar, dvs. at analysen gir utslag utan at det ligg føre smitte. Det er alltid ei muligheit for det, seier Aasen, men vi må alltid ha det svaret vi får til grunn for det vi gjer. Det er først i ettertid, når det er gjennomført ei blodprøve som testar antistoff, at ein kan får svar på det spørsmålet. Ein slik test vert også teken i dette tilfellet, men svar ligg ikkje føre før det er gått 2-3 veker.

Dei som er i karantene må gjennomføre denne slik som fastsett. Noko anna kan sette andre i fare sidan smitten kan bryte ut seint i eit forløp, avsluttar Aasen.

Situasjonsrapport 12.10.20 kl. 22.45 (pressemelding frå smittevernoverlegen):

 

Alle dei 22 testane som var tekne den 11.10.20 som ledd i smittesporinga i Herøy i helga var negative.

Også den person som testa positivt før helga hadde negativ test no.

- Dette er beroligande, seier smittevernoverlege Bjørn Martin Aasen. Dette betyr at smitten så langt ikkje har spreidd seg til nærkontaktene. Men smittekjelda har vi ikkje funne, seiar han.

Vi arbeider no med å informere den einskilde. Den informasjon som vert gitt er følgjande:

Testen var negativ, det betyr at det ikkje er påvist smitte hjå den einskilde på noverande tidspunkt. Karantenebestemmelsane gjeld likevel, det vil sei at den einskilde må vere i karantene slik som bestemt før helga. Karantenetida for dei fleste går til og med laurdag 17.10.20. Bestemmelsane er slik fordi koronainfeksjonen har ei inkubasjonstid (tid det tek frå smittetidspunkt til sjukdom oppstår) på 2 – 10 (-12) dagar. Brot på karantenen kan sette andre i fare dersom smitten bryt ut seint karanteneperioden.

Alle 22 vert rådd til å ta ny test torsdag 15.10 ved Myrvåg legesenter/teststasjon. Kvar einskild bestiller time for dette via Myrvåg legesenter sine heimesider. Det gjer du her.

 

Situasjonsrapport 11.10.20 kl 16:30 (pressemelding frå smittevernoverlegen): 

 

I samband med påvist positiv test for Covid-19 i Herøy fredag 09.10.20, er det no gjennomført testar av alle nærkontaktar og re-test av den som var smitta. Vi reknar med svar tysdag 13.10.

Det er avdekka 21 nærkontaktar. Dei fleste er elevar fordelt på 5 skular. Skuleleiarane er informert. Skulane held fram med vanleg drift.

Sidan vi ikkje har funne kjelda for smitten oppmodar smittevernoverlegen at alle som kjenner på det minste symptom av sår hals, forkjøling eller snue, bestiller seg time for testing. Dette kan du gjere over nettet på Herøy legesenter eller Myrvåg legesenter. Det vert utført testar alle kvardagar.

At så mange som råd er testar seg vil vere svært nyttig for å avdekke om vi har pågåande skjult smitte i kommunen slik at ytterligare tiltak kan settast i verk, seier smittevernoverlege Bjørn Martin Aasen.

 

Situasjonsrapport 10.10.20 kl 18:15(pressemelding frå smittevernoverlegen): 

Smittesporinga i Herøy etter tilfellet av positiv coronatest som vart avdekt 09.10.20, har halde fram. Det er til no avdekka 21 nærkontaktar som alle er sett i karantene.

Alle nærkontaktar og den som fekk positiv test, vert testa i morgon. Det er forventa svar på disse tysdag formiddag. Det vil avklare om der er vidare smitte eller ikkje.

Så langt har ein dessverre ikkje funne kjelda for smitten, noko som uroar meg, opplyser smittvernoverlege Bjørn Martin Aasen.

Det har siste to vekene vore utført 132 testar i Herøy, og det er i disse ikkje påvist smitte som kan settast i samanheng med dette siste tilfellet. Det er litt beroligande, opplyser han.

Nærkontaktane og indekstilfellet er elevar ved tre forskjellige skular, Herøy VGS, Ulstein VGS og Stokksund skule. Skulane er alle informerte om situasjonen. Alle tre skulane har vanleg drift frametter. Dette i samråd med Fokehelseinstituttet.

To utanlandske arbeidarar som testa positivt ved innreise til Norge den 30.09.20 testa fortsatt positivt. Dei vert fortsatt isolerte. Ein annan utanlandsk arbeider testa positivt 06.10 har på nytt testa positivt, og isolasjonen vert også her forlenga. Det vert teke nye testar av disse 14.10.20.

 

Situasjonsrapport 09.10.20 kl 22:30(pressemelding frå smittevernoverlegen): 

 

I samband med det nye tilfelle av påvist Covid- 19 i Herøy i dag, er det så langt kartlagt 17 nærkontaktar. Disse vart kontakta i ettermiddag og kveld. Dei har fått informasjon om korleis dei skal forhalde seg når dei er i karantene.

For å styrke smittesporinga er det sett opp ekstra teststasjon søndag 11.10.20.

Alle nærkontaktar som skal testast får eigen melding om stad og tidspunkt.

Arbeidet med smittesporing held fram i morgon. Så langt er ikkje kjelda for smitten avdekka. Det uroer meg noko, seier smittevernoverlegen. Gjennom testing og vidare kartlegging vonar vi å få ei bedre avklaring i løpet av nokre dagar, seier han.

Den som er smitta er elev ved Herøy vidaregåande skule. Eleven tok testen i samband med arbeidsutplassering som del av utdanninga.

Skulen har hatt haustferie denne veka, så eleven har ikkje vore ved skulen siste 8 dagane. Skulen er informert i kveld. Om det er behov for tiltak ved skulen vert vurdert i morgon. Skulen vil deretter sjølv informere sine elevar.

Eg vil gi ros til dei ungdomane vi har vore i kontakt med i samband med smittesporinga, seier smittevernoverlegen. Dei har vist stort ansvar slik at dei rette tiltaka kan gjennomførast på ein trygg og god måte både for dei og for lokalsamfunnet.

Arbeidet med vidare kartlegging vil halde fram i morgon.

Situasjonsrapport 09.10.20 kl 17:15 (pressemelding frå smittevernoverlegen): 

 

I samband med det nye tilfelle av påvist Covid- 19 i Herøy er det så langt kartlagt 15 nærkontaktar. Disse vert kontakta fortløpande i ettermiddag og gitt informasjon om korleis dei skal forhalde seg.Det vert sett opp ekstra teststasjon søndag 11.10.

Alle nærkontaktar som skal testast får eigen melding om stad og tidspunkt.

Arbeid med smittesporing held fram. Så langt er ikkje kjelda for smitten avdekka. Arbeidet med dette vert prioritert frametter, melder smittevernoverlegen i Herøy.

 

Situasjonsrapport 09.10.20 kl 15:38(pressemelding frå smittevernoverlegen): 

Smittevernoverlegen i Herøy fekk i dag 09.10.20 kl. 14:15 melding om eit nytt tilfelle av Covid-19. Ein arbeider no med å få oversikt over nærkontaktar, og disse vert kontakta fortløpande.

Alle som er nærkontaktar, dvs. har vore nærare enn 2 meter i meir enn 15 minutt, til den som har testa positivt, skal vere i karantene.

Familien til dei som er nærkontaktar skal ikkje vere i karantene.

Dei av pårørande til nærkontaktar som skal på arbeid i ettermiddag/kveld, t.d. i helse- og omsorgsinstitusjonar, kan orientere si leiing om at eit familiemedlem er sett i karantene.

Forsterka smittevern med god handhygiene og munnbind kan då settast i verk.

Det vert gitt fortløpande informasjon frametter ettermiddagen.

 

Situasjonsrapport 06.10.20 kl 22:45 (pressemelding frå smittevernoverlegen): 


Ein av dei utanlandske arbeidarane som var sett i karantene/isolasjon den 30.09.20 har testa positivt på Covid-19 melder smittevernoverlegen  Herøy kommune i kveld. Både personen og arbeidsgjevar er informerte.

Personen har vore i isolasjon sidan 30.09.20. Denne vert forlenga i samsvar med regelverket.

Tilsaman er det no 8 personar som har testa positivt i Herøy kommune sidan i mars.

Situasjonsrapport 05.10.20 kl 2100 (pressemelding frå smittevernoverlegen): 

 

Smittevernoverlegen opplyser i kveld at smittesporing i samband med det nye tilfelle av Covid-19 i Herøy er gjennomført. Det er registrert 8 nærkontaktar fordelt mellom kommunane Herøy, Sande, Hareid, Ålesund og Oslo.

Alle nærkontaktar er sett i karantene i samsvar med regelverket, og dei vert testa i morgon i sine kommunar. Testresultat vert følgd opp i bustadkommunen eller opphaldskommunen.

Situasjonen er såleis oversiktleg og under kontroll.

 

Situasjonsrapport 05.10.20, kl. 16:30 (pressemelding frå smittevernoverlegen):

Eit nytt tilfelle av Covid-19 er oppdaga i Herøy i ettermiddag, melder smittevernoverlegen.

Personen vart smitta under opphald i Oslo sist veke.

Smittesporing er sett i verk og nærkontakter vert fortløpande kontakta i ettermiddag. Situasjonen er så langt oversiktleg og under kontroll.

 

Situasjonsrapport 01.10.20, kl. 13.24:

Som tidlegare meldt har to utanlandske arbeidarar som kom til Noreg måndag 28.09.20, busett i Herøy, testa positivt på Covid -19. Som ledd i smittesporinga er også reiseruta til personane gjennomgått.

Ein av personane kom med eigen bil. Den andre kom med fly til Vigra om ettermiddagen, vidare med buss og hurtigbåt til bustaden.

Reiseruta er gjennomgått med FHI (Folkehelseinstituttet). Konklusjoner er at sidan denne personen ikkje hadde eller har symptom på Covid-19, er det ikkje nødvendig å gjennomføre vidare smittesporing på fly, buss eller båt.

Situasjonsrapport 01.10.20, kl.10:32:

Som meldt den 30.09.20 kl. 22.00 var det to utanlandske arbeidarar som kom til Norge måndag 28.09.20, busett i Herøy, som testa postitivt på Covid-19. Dei vart den 30.09.20 sett i isolasjon. Desse to personane har ikkje symptom på Covid-19.

Ytterlegare to personar i same bufelleskap som testa negativ, vart samstundes sett i isolasjon som følgje av den nære kontakt det er i eit bufelleskap.

Smittesporinga har avklart at ingen av dei to som testa positivt har hatt nærkontakt med andre personar sidan dei kom til Norge utover bufelleskapet. Dei har m.a. ikkje vore innom butikkar eller andre offentlege stadar.

Desse fire personane vert følgd opp med nye testar i samsvar med fastsette rutiner.

Både arbeidstakarane og arbeidsgjevarane samarbeider godt.

Situasjonen er såleis oversiktleg og under kontroll.

 

Situasjonsrapport 30.09.20:

To utanlandske arbeidarar som kom til Noreg måndag 28.09.20, busett i Herøy, testa positivt på Covid-19 (koronavirus), melder smittevernoverlegen 30.09.20 kl 22.00.

Begge personane er i kveld sett i isolasjon. Det er oppretta kontakt med arbeidsgjevar, og det er i kveld sett i verk smittesporing. Førebels er også to personar sett i karantene.

1525 testar tekne per 30.09.20.

 

Situasjonsrapport 25.09.20

Pr. 25.09.20 er det til saman teke 1479 testar i Herøy.

Utanom personen som har testa positivt for Covid-19 i utlandet, var siste positive prøve i Herøy registrert 27.03.20.

Fire personar som er busette i Herøy har tidlegare testa positivt på covid-19.

Den første personen som testa positivt på koronaviruset fekk vi melding om 24.03.20.