Nyaste oppdatering på smittesituasjonen finn du her

Pixabay Hald deg oppdatert på smittesituasjonen i Herøy kommune her:

Pressemelding 17.01.22, kl. 23.00:

- Det er i dag meldt om 6 nye positive sjølvtestar i Herøy, melder kommuneoverlegen.

3 av dei er avdekt gjennom testing ved Bergslia barnehage, avdeling Hakkebakken. 

Eit anna tilfelle er knytt til Herøy vidaregåande skule. 

Tilsette og føresette ved både barnehagen og skulen er informerte og tiltak er sett i verk.

Dei to andre melde tilfella er personar som allereie er i smittekarantene eller isolasjon.

Pressemelding 16.01.22, kl. 22.30:

- Det er i løpet av laurdag og søndag meldt om ni nye tilfelle av covid-19 i Herøy, seier kommuneoverlegen.

Eitt smittetilfelle er knytt til Bergslia barnehage, avdeling Hakkebakken, to tilfelle er knytt til klasse 6A ved Bergøy skule, to tilfelle ved Ytre Herøy ungdomsskule (klasse 9D og 10C) og til sist eit tilfelle ved Herøy vidaregåande skule (helsefag, klasse 2). 

Føresette og tilsette er informerte om testopplegget utover veka og gjeldande regelverk.

Tiltak er såleis sett i verk og smittesporinga held fram.

Pressemeldig 14.01.22, kl. 23.00:

- Det er i dag meldt to nye tilfelle av covid-19 i Herøy, melder kommuneoverlegen.

Eitt av tilfella er knytt til utanlandsreise, medan det andre frå reise ein anna stad i landet. Tiltak er sett i verk.

Pressemelding 13.01.22, kl. 22.30:

- Det er i dag meldt om 4 nye tilfelle av covid-19 i Herøy, opplyser kommuneoverlegen i kveld.

To av tilfella er knytt til personar som allereie var i karantene. To tilfelle er knytt til innreise. Tiltak er sett i verk.

Pressemelding 12.01.22, kl. 23.10:

- Det er i dag registret 13 nye tilfelle med covid-19 i Herøy, opplyser kommuneoverlegen i kveld.

Fleire av tilfella er personar som allereie er i karantene eller isolasjon, eller har fått påvist positiv test ved innreise frå utlandet. 

Det er i dag ikkje rapportert om positive svar frå dei testane som tekne ved Troll-lia barnehage., Gnist barnehage Myklebust og Stokksund skule.

- Det er fint, seier kommuneoverlegen.

Vi kan vente at vi vil få eit jamt tilsig av nye positive testar i dagane og vekene som kjem. Dersom nasjonale styresmakter sine spådomar slår til i Herøy så vil vi få ein vekst i talet på personar som får covid-19 dei komande vekene.

- Det beste forsvar den einskilde kan ha er å vere godt vaksinert. Kring 90 % av alle over 65 år har no teke den tredje vaksinedosen i Herøy.. Det er det beste forsvar mot å verte alvorleg sjuk. Det er og viktig at dei yngre aldersgruppene møter opp og får sin tredje dose. Vi har god kapasitet til at alle som vil, kan få den når det er gått 20 veker frå dose 2, seier han til slutt.

Pressemelding 11.01.22, kl. 21.45:

Det er i dag meldt fire ny tilfelle av covid-19 i kommunen, melder kommuneoverlegen i kveld.

Alle fire er knytt til to innreiser frå utlandet. Alle hadde testa positivt ved grensepassering, og var sett i isolasjon med ein gong.

Pressemelding 10.01.22, kl. 22.50:

Det er i dag meldt éin positiv covid-19-test i Herøy. Testen var teken som rutineundersøking i samband med helseteneste. Den vert følgd opp med PCR-test for å stadfeste funnet. Isolasjon og karantene er sett i verk førebyggande. Testinga ved Stokksund skule, Troll-lia barnehage og Gnist barnehage Myklebust har i dag ikkje avdekt nye positive testar.

- Dette er så langt roande, men det er litt tidleg å konkludere enno, meiner kommuneoverlegen.

- Eg vil rose barnehage, skule og føresette for å utvise ro og tryggleik overfor barn og elevar når vi har ein testsituasjon som ved desse tre lokalisasjonane. Å finne balansen mellom tiltak for å avgrense smitten, samstundes som barn og unge får ha ein så normal kvardag både i barnehage, på skulen og i fritida saman med vener, er eit overordna mål både for regjeringa og kommunen. All erfaring viser at det er fråvær frå skule, vener og aktivitet som er den største belastinga for dei, avsluttar kommuneoverlegen.

Pressemelding 09.01.22, kl. 21.20:

Det er i dag meldt 3 nye positive testar for Covid-19 i kommunen. Alle tre er hjå personar som er i karantene, der er såleis ikkje nye nærkontaktar som kan vere smitta, opplyser kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen i kveld.

Det er i kveld ikkje meldt om positive testsvar i samband med den pågåande testinga ved Stokksund skule. Testinga dei komande dagane vil avklare om det vert nødvendig med ytterlegare tiltak, avsluttar han.

Pressemelding 08.01.22, kl. 22.00:

Det er i dag meldt 9 nye tilfelle med positiv covid-19-test i Herøy.

- Til saman er det meldt 26 tilfelle dei siste tre døgna, opplyser kommuneoverlegen. Det ser ut til at vi står overfor eit nytt utbrot av covid-19 i kommunen, seier han.  

Det er sett i verk omfattande tiltak med isolering, karantenesetting og testing. Det er sett i verk tiltak både ved Troll-lia barnehage, Gnist barnehage Myklebust, NAV Herøy, distriktstannklinikken i Fosnavåg og Stokksund skule i tillegg til tiltak som er knytt til fleire familiar og einskildpersonar. Det er siste veka avdekte fleire smittevegar inn i kommunen, både frå nabokommunar og frå utlandet (Danmark, Storbritannia).

- Gjennomføring av dei oppstarta testregima vil avdekke om vi får fleire tilfelle den komande veka, seier kommuneoverlege, Bjørn Martin Aasen.

Det er grunn til nok ein gong å gi følgjande oppmoding:

 • Ikkje ha fleire kontaktar enn nødvendig
 • Unngå større samlingar både i familien og sosialt elles i dei komande vekene.
 •  Ta ein test om du har symptom.

Pressemelding 07.01.22, kl. 22.30:

- Det er i dag meldt om 6 nye positive covid-19-testar i Herøy, opplyser kommuneoverlegen i kveld.

Desse synest så langt å vere knytt til påviste smittetilfelle der personar allereie er sett i isolasjon eller karantene.

Det er i dag påvist eitt tilfelle hjå eit barn i Troll-lia barnehage, og hjå ein tilsett ved Stokksund skule. Det er sett i verk særskilde tiltak på desse stadane. Tilsette og føresette er særskild informert.

- Dei testregima vi har sett i gang vil vonleg avdekke nye tilfelle knytt til pågåande utbrot, slik av vi kan avgrense vidare spreiing av smitten. Dei komande dagane vil avklare om vi lukkast med dette, seier kommuneoverlegen til slutt.

Pressemelding 06.01.22, kl. 23.00:

Herøy kommune har i dag registrert 10 nye tilfelle med positive covid-19-testar. Fem av dei er hjå personar som alt er i isolasjon eller karantene. Dei andre fem har litt ulike smittevegar som smittesporinga ikkje har avdekt fullt ut enno. Alle er sette i isolasjon og nærkontaktar og familiemedlemmer er sette i karantene.

- Testing og sporing held fram i morgon, opplyser kommuneoverlegen.

Eitt av tilfella, med framleis ukjend smitteveg, er ein elev ved Ytre Herøy ungdomsskule klasse 9 D. I samsvar med rutinane er føresette og tilsette informerte, og det vert gjennomført testing av tilsette og medelevar i same klasse i samsvar med regelverket. Det vart gjennomført kontrolltest av eleven og familien i dag som vi får svar på i morgon ettermiddag.

- Vi er no inne i ein stigande trend med smitte i kommunen, seier kommuneoverlegen. Vi må vente oss at dette held fram i vekene som kjem. Tiltaka vi set i verk har som føremål:

 • å avgrense smitten slik at den ikkje får spreie seg til dei mest sårbare gruppene - eldre personar med svekka helsetilstand  - og dei middelaldrande uvaksinerte. Det er desse to gruppene som har størst risiko for alvorleg sjukdom ved smitte.
 • å sikre at barn og unge får gå i barnhage eller skule, og delta i fritidsaktivitetar så normalt som råd er.
 • å hindre at mange vert sjuke på ein gong slik at helsetenesta, skulen, barnehagen osv. må stenge fordi folk ikkje kan møte på arbeid fordi dei er isolerte eller i karantene.

Pressemelding 05.01.22, kl. 22.00:

Det er i dag registrert 7 nye tilfelle med covid-19, opplyser kommuneoverlegen i kveld.

Desse tilfella er knytt til tre ulike smittevegar. Tiltak er sett i verk. 

Det er også sett i verk testing i Troll-lia barnehage, avdeling Tusseladden, etter at ein tilsett fekk positiv testsvar i dag. Det er sendt ut særskild informasjon til tilsette og føresette i ettermiddag.

- Vi er, som tidlegare varsla, inne i ein stigande trend med fleire positive testar for kvar dag som går, opplyser kommuneoverlegen.

Til saman er det registrert 18 nye tilfelle på dei fem første dagane i året. Dei nye tilfella er knytt til innreise frå utland og til nyttårsfeiringa. 

Det er to hovudoppgåver som gjeld dei komande vekene:

- Avgrense påvist smitte slik at færrast mulig vert smitta og sjuke.

- Forhindre at det oppstår alvorleg sjukdom som følgje av smitten.

Det første oppnår vi med å:

 • halde avstand
 • bruke munnbind
 • halde seg heime når ein er sjuk
 • ha så få nærkontaktar som råd er
 • unngå samlingar eller selskap med mange personar

Det andre oppnår vi med å vaksinere oss anten det er dose nr 1 , 2 eller 3.

Det er snart 800 personar i Herøy som har fått dose 2 som kan ta dose 3 innan 10.01 (meir enn 20 veker sidan dose 2), som ikkje har bestilt seg time for dose 3!

Er du ein av dei?

Bestill deg time her eller berre møt opp for å ta vaksinen din!

Oversikt over vaksinasjonsdatoar og tider finn du her.

Pressemelding 04.01.22, kl. 21.45:

Det er i dag meldt fire ny tilfelle av positiv covid-19-test i Herøy, opplyser kommuneoverlegen.

Eitt tilfelle er knytt til person som allereie er i isolasjon.

Eitt tilfelle er knytt til innreise frå Spania, og eitt har utgangspunkt i Ørsta. 

Det siste tilfellet er usikkert og avdekt gjennom testing før skulestart. Dette vert følgd opp i morgon med ny kontrolltesting. Det er ikkje meldt nokon positive testar hjå born i grunnskulen som testa seg i dag før skulestart.

- Det er oppløftande, seier kommuneoverlegen, som seier vidare at det kan tyde på at det er lite uoppdaga smitte mellom born og unge i kommunen akkurat no.

Omikron i Herøy

Fleire av tilfella som er avdekt siste dagane i Herøy, er smitta med omikron-varianten. Det vert det i dag opplyst frå Mikrobiologisk laboratorium i Molde. Dei siste dagane er meir enn halvparten av smittetilfella i Møre og Romsdal denne varianten.

- Omikronvarianten er meir smittsam, men den gir heldigvis litt mindre alvorleg sjukdom, seier kommuneoverlegen. Vi ser framleis, som også tidlegare opplyst, at dei som er vaksinerte, vert sjeldnare smitta, dei smittar færre og dei vert mindre sjuke. Det er den tredje dosen som er mest utslagsgjevande også for denne varianten. Ein andre eller tredje dose med Moderna-vaksinen ser ut til å gi litt betre immunitet mot akkurat omikronvarianten, seier han.

Kva kan vi vente oss framover?

- Eg forventar at vi i januar - mars vil få mange nye tilfelle med covid-19 i kommunen, seier kommuneoverlegen.

- Vi vil på beste måte avgrense og forseinke smitten, slik at ikkje alle vert sjuke samstundes. Det beste du sjølv kan bidra med, er å halde dei vanlege smitteverneglane og å vaksinere deg. Smittesporing, karantensetting og isolering er ikkje nok aleine til å hindre at mange vert smitta. Vaksinasjon er det som fungerer best, avsluttar kommuneoverlegen.

Pressemelding 03.01.22, kl. 22.30:

Det er i dag meldt om 5 nye positive covid-19-testar i Herøy. 4 av dei er knytt til personar som allereie er i testregime  og i karantene.

Ein positiv test er knytt til rutinetesting i samband med arbeidsoppdrag, opplyser kommuneoverlegen i kveld.

Tiltak med karantene og isolasjon har som føremål i å avgrense smitten til grupper av personar som no er identifiserte som nærkontaktar.

Pressemelding 02.01.22, kl. 22.15:

- Nyttårsaftan vart det meldt tre covid-19-tilfelle i Herøy, den 01.01 eitt tilfelle, og eitt i dag 02.01, melder kommuneoverlegen i kveld.

Alle fem har direkte tilknyting til dei tilfella vi melde den 30.12, og er såleis knytt til innreise frå utlandet.

Dei første analysane om vi står overfor omikron-varianten er venta i morgon ettermiddag.

Det er til no ikkje påvist nye tilfelle ved seksjon blå, Herøy omsorgssenter, men tiltaka med testing og besøksrestriksjonar ved seksjonen (A og B) vert vidareført ut komande veke.

- Det er sett i verk både isolering og karantenesetting med det formål å avgrense den vidare smittespreiinga, avsluttar han.