Parkeringsplass til park

Det vart vedteke å starte opp arbeid med omregulering av området i formannskapet tysdag 25. april.

 

Herøy kystmuseum2.JPG

I samband med arbeid med lokal kulturminneplan kan du no registrere forslag til aktuelle kulturminne veldig enkelt via pc eller smarttelefon. Her finn du registreringsskjema.

plankart 1.PNG

 

Kommunestyret godkjente i møte 06.04.2017 detaljreguleringsplan for Gjertnesmarka. Plandokumenta finn du her. 

Plankart 1.PNG

 Kommunestyret godkjente 06.04.2017 reguleringsendring for Aspevika. Plandokumenta finn du her.

Reguleringsplan 1.PNG

Arbeidet med å regulere eit område for fritidsbustadar på Teigane er godt i gang og no vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Meir informasjon finn du i denne saka. 

Plankart 1.PNG

Arbeidet med å regulere eit område for fritidsbustadar i Tjørvågane er godt i gang og no vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Meir informasjon finn du i denne saka. 

14.jpg

Ynskjer du informasjon om arbeidet med kulturminneplanen eller har du tips om aktuelle kulturminne? Då vonar vi du kjem på bygdemøte.

Skarabakken.png

Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune legg i samarbeid med Herøy kommune eit forslag til reguleringsplan for fylkesveg 654 Skarabakken ut til offentleg ettersyn i perioden 30. mars til 11. mai 2017.

Herøy gard.jpg

 Velkomen til oppstartsmøte for kulturminneplan onsdag 29. mars.

Herøy gard - hovudhuset
Kjenner du til verdifulle kulturminne som bør vere med i planen? Då vil vi gjerne høyre frå deg.

Varsel om oppstart og forslag til planprogram til offentleg ettersyn:

Kommunestyret vedtok i k-sak 19/17 å starte opp arbeid med revidering av Hamneplan for 2017-2027, jf. plan- og bygninslova § 11-12. Kommunestyret vedtok samstundes å leggje forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn i minimum seks veker, jf. plan- og bygningslova § 11-13. 

Bilete glade barn.jpg

Formannskapet vedtok den 28.02.17 i F-sak 35/17 å legge justert handlingsplan i Trafikktryggingsplanen ut til offentleg ettersyn/høyring i 6 veker.

I medhald av Pbl §§ 12-3, §12-8 og §17-4 varslar ein med dette oppstart av privat detaljregulering og utbyggingsavtale for Indre Bergsøy - gbnr.: 30/9 og 30/3 - i Herøy kommune. Forslagsstillar er TomteserviceAS.

16-1556 Framsidebilde med plangrense.png

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar vi med dette at formannskapet i møtet 24.01.2017, F-sak 6/17, vedtok å godkjenne søknad om oppstart på privat reguleringsarbeid frå Raymond A. Nykrem. Det vert vidare varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gnr. 76/1 på Leikong, Herøy kommune. 

16-461 Plankart.jpg

 

Varsel om oppstart på planarbeid

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar vi med dette at formannskapet i møtet 24.01.2017, F-sak 5/17, vedtok å godkjenne søknad om oppstart på privat reguleringsarbeid frå Reidar Blankholm. Det vert vidare varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gnr. 27/1 på Flusund, Herøy kommune.

 

I samsvar med § 12-14 i plan- og bygningslova (PBL) har B. Tarberg AS på vegne av Sjøkanten AS søkt om ei mindre endring av reguleringsplan for fiskerihamn i Leinevika 198902 område N3.

hamna Fosnavåg.jpg

Framlegg til forskrifter og regulativ med sikte på innføring av hamneavgifter i Herøy kommune.

Framsidebilde.png

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 varslar vi med dette at formannskapet i møtet 29.11.2016, F-sak 267/16, vedtok å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Tarberg hytteområde, gnr. 62/2 m. fl. ut til offentleg ettersyn i seks veker.

standard_SACLAjuv_MaiaKile_NIVA.jpg

Tango Seaweed AS har søkt om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalgar i Måløysundet i Herøy kommune.  Søknaden ligg no til offentleg ettersyn og dokumenta finn du her.

Kommunestyret vedtok i møte 24.11.2016 å godkjenne planstrategien for perioden 2016-2020. Dokumenta finn du i denne artikkelen.

Laminaria-digitata-3.jpg

Tango Seaweed AS har søkt om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalgar på SKarveskjæret i Herøy kommune.  Søknaden ligg no til offentleg ettersyn og dokumenta finn du her.

Stokksund B33

 Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Stokksund B33 i møte 24.11.2016, K-sak 189/16 

Reguleringsplanar Myklebuståsen 1 og 2

Med heimel i plan- og bygningslova § 17-4 vert det med dette kunngjort oppstart av forhandlinga om utbyggingsavtale mellom Herøy kommune og Myklebuståsen Utbygging AS vedrørande området Myklebuståsen.

 

test.jpg

Herøy kommune ved utviklingsavdelinga gjennomfører konkurranse på opparbeiding av vegar og teknisk infrastruktur i Myrabakken bustadfelt på Moltustranda.

Ope møte om bustadsmarknaden

Herøy kommunestyre godkjende Kommunedelplan for Herøy – Bustadpolitikk  2015-2019 i møte 17.03.2016, K-sak 44/16 

Fosnavåg hamn - oversiktsbilde

Herøy kommunestyre godkjende Kommunedelplan for Herøy – Avlaupsplan 2016-2022 i møte 25.08.2016, K-sak 128/16. 

Skjermbilde Kvalsvik hamn.PNG

Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Kvalsvik hamn i møte 25.08.2016, K-sak 127/16.

38_2_frontbilde.jpg

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 varslar vi med dette at formannskapet i møte 16.08.2016, F-sak 153/16, vedtok å leggje vedlagt framlegg til reguleringsendring for del av Eggesbøjorda ut til offentleg ettersyn i seks veker.

Stokksund reg.planbilete

Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Stokksund B33 i møte 22.6.2016, K-sak 109/16 (jf. plan- og bygningslova § 12-12).

Aspevika 2016

 

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 73/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for Aspevika skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Kvalsvik hamn

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 75/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for deler av Kvalsvik hamn gnr.7 bnr. 4 skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Gjertnesmarka

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 76/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for Gjertnesmarka gnr. 23 bnr. 48 m.fl skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Formannskapet vedtok i møte 8.3.2016, sak 51/16, å leggje ut Kommunedelplan for Herøy – avlaupsplan 2016-2022 til offentleg ettersyn.

Stokksund B33

Formannskapet behandla i møte den 19.1.2016 forslag til detaljregulering for Stokksund B33 og gjorde vedtak om å legge planen ut på høyring. 

indre moltu forslag reguleringsplan.jpg

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 12-14 varslar ein med dette igangsetjing av arbeid med privat detaljregulering for Indre Moltumyr gnr/ bnr.: 60/32 m.fl.i Herøy kommune på vegne av forslagsstillar, Jan og Kristin Hide Truelsen. 

Aspevika - foto ved Svein Holmen AG Plan og arkitektur.jpg

I samsvar med reglane i PBL§12-3  og §12-8 vil vi med dette gjere kjent at det vert sett i gang arbeid med reguleringsendring av gjeldande plan «Aspevika hytteområde» Plan ID 201202 i Herøy kommune  

Ope møte om bustadsmarknaden

 

Formannskapet vedtok i møte 8.9.2015, sak 167/15, å leggje ut Kommunedelplan for bustadpolitikk 2015 - 2019 til offentleg ettersyn.

Frøystad skule.JPG

Arbeidet med miljøsanering og riving av gamledelen på Frøystad skule og Eggesbøvegen 20 startar opp i løpet av august. 

Byutvikling fosnavåg 2015

Vi kan presentere dei tre som skal vere med i byutviklingsprosjektet for Fosnavåg.
 

Nerlandsøy bru- berit sandvik skeide.jpg

 

Kommunestyret i Herøy vedtok i møte 30.10.2014 i medhald av plan- og bygningslova §11-15 Kommuneplan 2013 - 2025 – Arealdel. 

Trim er viktig for god folkehelse

 

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-15 har kommunestyret i møte 27.2.2014 godkjent «Kommunedelplan for Herøy – Helse og omsorg 2013-2020».

Fann du det du leita etter?
Login for redigering