Skarabakken.jpg

Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune skal i samarbeid med Herøy kommune starte arbeidet med å lage en ny detaljreguleringsplan for Skarabakken. Vegen skal utbetras og utvidast med tanke på framkomst for biltrafikken, samtidig som det også leggast betre til rette for mjuke trafikantar.

16-1556 Framsidebilde med plangrense.png

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar vi med dette at formannskapet i møtet 24.01.2017, F-sak 6/17, vedtok å godkjenne søknad om oppstart på privat reguleringsarbeid frå Raymond A. Nykrem. Det vert vidare varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gnr. 76/1 på Leikong, Herøy kommune. 

16-461 Plankart.jpg

 

Varsel om oppstart på planarbeid

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar vi med dette at formannskapet i møtet 24.01.2017, F-sak 5/17, vedtok å godkjenne søknad om oppstart på privat reguleringsarbeid frå Reidar Blankholm. Det vert vidare varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gnr. 27/1 på Flusund, Herøy kommune.

 

I samsvar med § 12-14 i plan- og bygningslova (PBL) har B. Tarberg AS på vegne av Sjøkanten AS søkt om ei mindre endring av reguleringsplan for fiskerihamn i Leinevika 198902 område N3.

hamna Fosnavåg.jpg

Framlegg til forskrifter og regulativ med sikte på innføring av hamneavgifter i Herøy kommune.

Framsidebilde.png

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 varslar vi med dette at formannskapet i møtet 29.11.2016, F-sak 267/16, vedtok å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Tarberg hytteområde, gnr. 62/2 m. fl. ut til offentleg ettersyn i seks veker.

standard_SACLAjuv_MaiaKile_NIVA.jpg

Tango Seaweed AS har søkt om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalgar i Måløysundet i Herøy kommune.  Søknaden ligg no til offentleg ettersyn og dokumenta finn du her.

Kommunestyret vedtok i møte 24.11.2016 å godkjenne planstrategien for perioden 2016-2020. Dokumenta finn du i denne artikkelen.

Laminaria-digitata-3.jpg

Tango Seaweed AS har søkt om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalgar på SKarveskjæret i Herøy kommune.  Søknaden ligg no til offentleg ettersyn og dokumenta finn du her.

Stokksund B33

 Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Stokksund B33 i møte 24.11.2016, K-sak 189/16 

Reguleringsplanar Myklebuståsen 1 og 2

Med heimel i plan- og bygningslova § 17-4 vert det med dette kunngjort oppstart av forhandlinga om utbyggingsavtale mellom Herøy kommune og Myklebuståsen Utbygging AS vedrørande området Myklebuståsen.

 

test.jpg

Herøy kommune ved utviklingsavdelinga gjennomfører konkurranse på opparbeiding av vegar og teknisk infrastruktur i Myrabakken bustadfelt på Moltustranda.

Plansystem.png

Formannskapet i Herøy kommune gjorde 06.09.2016, F-sak 167/16, vedtak om at forslag til Planstrategi for Herøy 2016 – 2020 vert offentleggjort minimum 30 dagar før vedtak i kommunestyret.

Ope møte om bustadsmarknaden

Herøy kommunestyre godkjende Kommunedelplan for Herøy – Bustadpolitikk  2015-2019 i møte 17.03.2016, K-sak 44/16 

Fosnavåg hamn - oversiktsbilde

Herøy kommunestyre godkjende Kommunedelplan for Herøy – Avlaupsplan 2016-2022 i møte 25.08.2016, K-sak 128/16. 

Skjermbilde Kvalsvik hamn.PNG

Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Kvalsvik hamn i møte 25.08.2016, K-sak 127/16.

38_2_frontbilde.jpg

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 varslar vi med dette at formannskapet i møte 16.08.2016, F-sak 153/16, vedtok å leggje vedlagt framlegg til reguleringsendring for del av Eggesbøjorda ut til offentleg ettersyn i seks veker.

Stokksund reg.planbilete

Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Stokksund B33 i møte 22.6.2016, K-sak 109/16 (jf. plan- og bygningslova § 12-12).

Aspevika 2016

 

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 73/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for Aspevika skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Kvalsvik hamn

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 75/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for deler av Kvalsvik hamn gnr.7 bnr. 4 skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Gjertnesmarka

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 76/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for Gjertnesmarka gnr. 23 bnr. 48 m.fl skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Formannskapet vedtok i møte 8.3.2016, sak 51/16, å leggje ut Kommunedelplan for Herøy – avlaupsplan 2016-2022 til offentleg ettersyn.

Stokksund B33

Formannskapet behandla i møte den 19.1.2016 forslag til detaljregulering for Stokksund B33 og gjorde vedtak om å legge planen ut på høyring. 

indre moltu forslag reguleringsplan.jpg

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 12-14 varslar ein med dette igangsetjing av arbeid med privat detaljregulering for Indre Moltumyr gnr/ bnr.: 60/32 m.fl.i Herøy kommune på vegne av forslagsstillar, Jan og Kristin Hide Truelsen. 

Aspevika - foto ved Svein Holmen AG Plan og arkitektur.jpg

I samsvar med reglane i PBL§12-3  og §12-8 vil vi med dette gjere kjent at det vert sett i gang arbeid med reguleringsendring av gjeldande plan «Aspevika hytteområde» Plan ID 201202 i Herøy kommune  

Ope møte om bustadsmarknaden

 

Formannskapet vedtok i møte 8.9.2015, sak 167/15, å leggje ut Kommunedelplan for bustadpolitikk 2015 - 2019 til offentleg ettersyn.

Frøystad skule.JPG

Arbeidet med miljøsanering og riving av gamledelen på Frøystad skule og Eggesbøvegen 20 startar opp i løpet av august. 

Byutvikling fosnavåg 2015

Vi kan presentere dei tre som skal vere med i byutviklingsprosjektet for Fosnavåg.
 

Nerlandsøy bru- berit sandvik skeide.jpg

 

Kommunestyret i Herøy vedtok i møte 30.10.2014 i medhald av plan- og bygningslova §11-15 Kommuneplan 2013 - 2025 – Arealdel. 

Trim er viktig for god folkehelse

 

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-15 har kommunestyret i møte 27.2.2014 godkjent «Kommunedelplan for Herøy – Helse og omsorg 2013-2020».

Fann du det du leita etter?
Login for redigering