Elsebø bilde til kunngjering.PNG

 Kommunestyret i Herøy godkjente detaljreguleringsplan for Elsebø i møte 23.08.2018, K-sak 93/18.

Figur_plangrense_m_gjeldande plan.PNG

 Vi varslar med dette at formannskapet i møtet 14.08.2018 (F-sak 145/18) vedtok å varsle oppstart på detaljreguleringsplan for Igesundvegen-Kleiva. Målet med planen er i hovudsak å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs Igesundvegen (Fv20) frå Igesund/Kleivavika til Fosnavåg sentrum.

Utkast til ny plan.PNG

 I samsvar med § 12-14 i plan- og bygningslova har B.Tarberg AS på vegne av Sjøkanten AS søkt om endring av Detaljreguleringsplan – bustadområde på Nerøy

Bilde til heimesida.PNG

Formannskapet i Herøy godkjende reguleringsendring for B5 Vågsholmen i møte 03.07.2018, F-sak 130/18.

 

 

Plangrense Interkommunal kystsoneplan.png

 

Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven har utarbeidd eit forslag til planprogram for arbeidet med interkommunal kystsoneplan.

Vi varsler derfor no oppstart og offentleg ettersyn (PBL §§11-12 og 11-13).

Reguleringsplanar Myklebuståsen 1 og 2

Formannskapet vedtok 12.06.2018 å leggje utkast til utbyggingsavtale vedkomande Myklebuståsen bustadfelt ut til offentleg ettersyn. Dokumenta kan du lese i denne saka. 

Skjermbilde.PNG

Formannskapet vedtok i møte 29.05.2018 (F-sak 103/18) å melde oppstart på planarbeid, samt å leggje forslag til reguleringsendring for del av Bergshaugen ut til offentleg ettersyn i minst seks veker.

Nerlandsøy bru- berit sandvik skeide.jpg

Formannskapet vedtok i møte 29. mai (F-sak 102/18) å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Nerlandsøybrua ut til offentleg ettersyn i minst seks veker. Plandokumenta finn du nederst i artikkelen. 

Planforslag Nedre Sørlia, 24.04.2018.JPG

Her finn du planforslaget for bustader og naust i Nedre Sørlia, vedtatt i formannskapet 15. mai. 

Regulert park_leikeområde i Fosnavåg sentrum.JPG

Kommunestyret har vedteke å gjere om parkeringa ved Valaker i Fosnavåg sentrum til park-/leikeområde. 

Bilde til heimesida.PNG

 Dokumenta for reguleringsendring på Vågsholmen er lagt ut til offentleg ettersyn.

Reguleringsplan.jpg

Sjøkanten AS har utbyggingsplanar på Nærøya, og går no i forhandling med Herøy kommune om utbyggingsavtale. 

Illustrasjon for nettsideartikkel.PNG

Per Mulvik AS har sendt inn forslag for korleis utnytte eit tomteareal på Bergsøya til fleiremannsbustadar. Les meir i denne saka.  

Skjermbilde.PNG

Kommunestyret vedtok i møtet 22. mars (K-sak 23/18) å godkjenne detaljreguleringsplanen for indre Moltumyr. Planen legg til rette for nye bustadhus sentralt på Moltu. Klagefristen er sett til 27. april 2018. 

Bilde til heimesida.PNG

Herøy kommune har gitt løyve til at grunneigarane av eit område på Vågsholmen startar ei reguleringsendring for å få moglegheit til å etablere både bustadar og kontor på Vågsholmen.

15-1763 Framsidebilde.png

Kommunestyret godkjende i møte 15. februar, reguleringsplanen for ytre del av Fosnavåg hamn. Planen legg til rette for mellom anna eit strandkantdeponi, nytt bustad- og sentrumsareal, samt ei ny djupvasskai. Det er dermed lagt til rette for ein heilt ny bydel i Fosnavåg

Rundebrua

Sektor for samfunnsutvikling går ut i dag ut med konkurranse der vi ber om tilbod på å levere ein "Masterplan for reiselivsnæringa" i Herøy.

Plankart_bilde.png

Kommunestyret handsama saka i møte 14.12.2017 og gjorde vedtak om godkjenning av detaljreguleringsplanen for indre Fosnavåg hamn. Deponiprosjektet er dermed eit steg nærmare realisering. Klagefrist på vedtaket er 24.01.2018 

coins-948603_1920.jpg

Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 har no blitt handsama i tre formannskapsmøter – sist i møte 28. november. Rådmannens forslag vart vedteke med nokre endringar.

4.PNG

 

Formannskapet vedtok 21.11.2017 reguleringsendring som vil opne etablering av båtgarasjer i Leinevika fiskerihamn. Du kan lese meir om saka her. 

Skisse Solparken 24.11.17.JPG

Forslag til omregulering frå parkering til park/leik (Solparken) blir no lagt ut til høyring. Det vedtok formannskapet tysdag 28. november. Det betyr at du kan få sjå planen og seie di meining. 

Godkjent reguleringsplan for Håvika 3D og ortofoto.PNG

Herøy kommunestyre har godkjent reguleringsplan for Håvika. Godkjende plandokument ligg ved denne saka. 

Planforslag.png

Formannskapet vedtok 17. oktober (F-sak 157/17) at planforslaget til detaljregulering på Flusund brygge skulle leggast ut til offentleg ettersyn i minst seks veker. Planforslaget vil legge til rette for etablering av mellom anna naust og rorbuer, samt eit nytt kaianlegg for småbåtar i Straumane.  

Plankart Teigebogen på ortofoto

 

 

Arbeidet med å regulere eit område for fritidsbustadar langsTeigeebogen er godt i gang og no vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Meir informasjon finn du i denne saka.  

Plankart over ortofoto.PNG

 

Herøy kommunestyre har godkjent reguleringsplan for Teigane. Godkjende plandokument ligg ved denne saka.

Plankart.png

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 varslar vi med dette at formannskapet i møtet 22.08.2017 F-sak 124/17, vedtok å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for øvre Flusund, gnr. 27, bnr. 1 m. fl. ut til offentleg ettersyn i minst seks veker.  

wordcloud kunnskapsgrunnlaget.jpg

I denne saka finn du utkast til kunnskapsgrunnlag som skal danne ramma for Strategisk næringsplan for Herøy kommune.

DJI_0004.JPG

Varslar oppstart på planarbeid og legg forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn i minst seks veker.

Bilete glade barn.jpg

Herøy kommunestyre vedtok i sak 73/17 den 21.06.2017 revidert handlingsprogram for trafikktryggingstiltak. Både store og små tiltak er prioriterte for gjennomføring dei neste åra. 

Skarabakken.png

Herøy kommune, Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune har arbeidd fram ei ny detaljregulering for Skarabakken. 

Fosnavåg hamn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 varslar vi med dette at formannskapet i møtet 06.06.2017 F-sak 100/17, vedtok å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Fosnavåg hamn – indre hamn ut til offentleg ettersyn i minst seks veker.

Framsidebilde.png

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 varslar vi med dette at formannskapet i møtet 06.06.2017 F-sak 99/17, vedtok å leggje framlegg til detaljreguleringsplan med konsekvensutgreiing for Fosnavåg hamn – ytre hamn ut til offentleg ettersyn i minst seks veker.

14-1715 Framside kart.png

I medhald av plan- og bygningslova §12-10 varslar vi med dette at formannskapet i møte 24.05.2017, F-sak 85/17 vedtok å legge forslag til detaljreguleringsplan for indre Moltumyr, gnr. 60, bnr. 32 m. fl. ut til offentleg ettersyn i minst seks veker.

Plankart

Kommunestyret godkjente i møte 11.05.2017 detaljreguleringsplan for Tarberg Hytteområde. Plandokumenta finn du her.

Parkeringsplass til park

Det vart vedteke å starte opp arbeid med omregulering av området i formannskapet tysdag 25. april.

 

Herøy kystmuseum2.JPG

I samband med arbeid med lokal kulturminneplan kan du no registrere forslag til aktuelle kulturminne veldig enkelt via pc eller smarttelefon. Her finn du registreringsskjema.

plankart 1.PNG

 

Kommunestyret godkjente i møte 06.04.2017 detaljreguleringsplan for Gjertnesmarka. Plandokumenta finn du her. 

Plankart 1.PNG

 Kommunestyret godkjente 06.04.2017 reguleringsendring for Aspevika. Plandokumenta finn du her.

Reguleringsplan 1.PNG

Arbeidet med å regulere eit område for fritidsbustadar på Teigane er godt i gang og no vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Meir informasjon finn du i denne saka. 

Plankart 1.PNG

Arbeidet med å regulere eit område for fritidsbustadar i Tjørvågane er godt i gang og no vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Meir informasjon finn du i denne saka. 

14.jpg

Ynskjer du informasjon om arbeidet med kulturminneplanen eller har du tips om aktuelle kulturminne? Då vonar vi du kjem på bygdemøte.

Herøy gard.jpg

 Velkomen til oppstartsmøte for kulturminneplan onsdag 29. mars.

Herøy gard - hovudhuset
Kjenner du til verdifulle kulturminne som bør vere med i planen? Då vil vi gjerne høyre frå deg.

Varsel om oppstart og forslag til planprogram til offentleg ettersyn:

Kommunestyret vedtok i k-sak 19/17 å starte opp arbeid med revidering av Hamneplan for 2017-2027, jf. plan- og bygninslova § 11-12. Kommunestyret vedtok samstundes å leggje forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn i minimum seks veker, jf. plan- og bygningslova § 11-13. 

Bilete glade barn.jpg

Formannskapet vedtok den 28.02.17 i F-sak 35/17 å legge justert handlingsplan i Trafikktryggingsplanen ut til offentleg ettersyn/høyring i 6 veker.

I medhald av Pbl §§ 12-3, §12-8 og §17-4 varslar ein med dette oppstart av privat detaljregulering og utbyggingsavtale for Indre Bergsøy - gbnr.: 30/9 og 30/3 - i Herøy kommune. Forslagsstillar er TomteserviceAS.

16-1556 Framsidebilde med plangrense.png

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar vi med dette at formannskapet i møtet 24.01.2017, F-sak 6/17, vedtok å godkjenne søknad om oppstart på privat reguleringsarbeid frå Raymond A. Nykrem. Det vert vidare varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gnr. 76/1 på Leikong, Herøy kommune. 

16-461 Plankart.jpg

 

Varsel om oppstart på planarbeid

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar vi med dette at formannskapet i møtet 24.01.2017, F-sak 5/17, vedtok å godkjenne søknad om oppstart på privat reguleringsarbeid frå Reidar Blankholm. Det vert vidare varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gnr. 27/1 på Flusund, Herøy kommune.

 

I samsvar med § 12-14 i plan- og bygningslova (PBL) har B. Tarberg AS på vegne av Sjøkanten AS søkt om ei mindre endring av reguleringsplan for fiskerihamn i Leinevika 198902 område N3.

hamna Fosnavåg.jpg

Framlegg til forskrifter og regulativ med sikte på innføring av hamneavgifter i Herøy kommune.

Framsidebilde.png

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 varslar vi med dette at formannskapet i møtet 29.11.2016, F-sak 267/16, vedtok å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Tarberg hytteområde, gnr. 62/2 m. fl. ut til offentleg ettersyn i seks veker.

standard_SACLAjuv_MaiaKile_NIVA.jpg

Tango Seaweed AS har søkt om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalgar i Måløysundet i Herøy kommune.  Søknaden ligg no til offentleg ettersyn og dokumenta finn du her.

Kommunestyret vedtok i møte 24.11.2016 å godkjenne planstrategien for perioden 2016-2020. Dokumenta finn du i denne artikkelen.

Laminaria-digitata-3.jpg

Tango Seaweed AS har søkt om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalgar på SKarveskjæret i Herøy kommune.  Søknaden ligg no til offentleg ettersyn og dokumenta finn du her.

Stokksund B33

 Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Stokksund B33 i møte 24.11.2016, K-sak 189/16 

Reguleringsplanar Myklebuståsen 1 og 2

Med heimel i plan- og bygningslova § 17-4 vert det med dette kunngjort oppstart av forhandlinga om utbyggingsavtale mellom Herøy kommune og Myklebuståsen Utbygging AS vedrørande området Myklebuståsen.

 

test.jpg

Herøy kommune ved utviklingsavdelinga gjennomfører konkurranse på opparbeiding av vegar og teknisk infrastruktur i Myrabakken bustadfelt på Moltustranda.

Ope møte om bustadsmarknaden

Herøy kommunestyre godkjende Kommunedelplan for Herøy – Bustadpolitikk  2015-2019 i møte 17.03.2016, K-sak 44/16 

Fosnavåg hamn - oversiktsbilde

Herøy kommunestyre godkjende Kommunedelplan for Herøy – Avlaupsplan 2016-2022 i møte 25.08.2016, K-sak 128/16. 

Skjermbilde Kvalsvik hamn.PNG

Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Kvalsvik hamn i møte 25.08.2016, K-sak 127/16.

38_2_frontbilde.jpg

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 varslar vi med dette at formannskapet i møte 16.08.2016, F-sak 153/16, vedtok å leggje vedlagt framlegg til reguleringsendring for del av Eggesbøjorda ut til offentleg ettersyn i seks veker.

Stokksund reg.planbilete

Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Stokksund B33 i møte 22.6.2016, K-sak 109/16 (jf. plan- og bygningslova § 12-12).

Aspevika 2016

 

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 73/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for Aspevika skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Kvalsvik hamn

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 75/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for deler av Kvalsvik hamn gnr.7 bnr. 4 skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Gjertnesmarka

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 76/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for Gjertnesmarka gnr. 23 bnr. 48 m.fl skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Formannskapet vedtok i møte 8.3.2016, sak 51/16, å leggje ut Kommunedelplan for Herøy – avlaupsplan 2016-2022 til offentleg ettersyn.

Stokksund B33

Formannskapet behandla i møte den 19.1.2016 forslag til detaljregulering for Stokksund B33 og gjorde vedtak om å legge planen ut på høyring. 

indre moltu forslag reguleringsplan.jpg

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 12-14 varslar ein med dette igangsetjing av arbeid med privat detaljregulering for Indre Moltumyr gnr/ bnr.: 60/32 m.fl.i Herøy kommune på vegne av forslagsstillar, Jan og Kristin Hide Truelsen. 

Aspevika - foto ved Svein Holmen AG Plan og arkitektur.jpg

I samsvar med reglane i PBL§12-3  og §12-8 vil vi med dette gjere kjent at det vert sett i gang arbeid med reguleringsendring av gjeldande plan «Aspevika hytteområde» Plan ID 201202 i Herøy kommune  

Ope møte om bustadsmarknaden

 

Formannskapet vedtok i møte 8.9.2015, sak 167/15, å leggje ut Kommunedelplan for bustadpolitikk 2015 - 2019 til offentleg ettersyn.

Frøystad skule.JPG

Arbeidet med miljøsanering og riving av gamledelen på Frøystad skule og Eggesbøvegen 20 startar opp i løpet av august. 

Byutvikling fosnavåg 2015

Vi kan presentere dei tre som skal vere med i byutviklingsprosjektet for Fosnavåg.
 

Nerlandsøy bru- berit sandvik skeide.jpg

 

Kommunestyret i Herøy vedtok i møte 30.10.2014 i medhald av plan- og bygningslova §11-15 Kommuneplan 2013 - 2025 – Arealdel. 

Trim er viktig for god folkehelse

 

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-15 har kommunestyret i møte 27.2.2014 godkjent «Kommunedelplan for Herøy – Helse og omsorg 2013-2020».

Fann du det du leita etter?
Login for redigering