Logo til finn.jpg

 

Er du ein leiar som brenn for samfunnsutvikling? Då kan vi tilby ei spennande stilling i eit utviklande miljø.

Det er ledig 71,6 % stilling vikariat som sjukepleiar ved pleie og omsorg, seksjon grøn med moglegheit til fast tilsetting. Vikariatet er ledig frå 01.12.2018 til 30.11.2019. Turnusen er for tida 2 delt, med arbeid to av seks helgar.

Herøy kommune har ledig ei spanande stilling som avdelingsleiar for Dokumentsenteret og politisk sekretariat. Avdelinga er organisert i Sektor for stab. Avdelinga har ansvaret for mellom anna arkivet, sekretær- og servicefunksjon for dei politiske organa, fagleg rettleiing og valgjennomføring. Avdelingsleiaren deltek i Kommunalsjefen for stab si leiargruppe. Du vil få ei sentral rolle i vidareutviklinga av avdelinga og stabssektoren, og i samarbeidet mellom administrasjon og politikarar. Kommunal sektor er i ei rivande utvikling og det vert stilt stadig nye krav til oss. Du må difor vere budd på endringar i organisering og arbeidsoppgåver.

Skatterådgjevar.png

Søre Sunnmøre Kemnerkontor (SSK) er eit nyoppretta interkommunalt samarbeid mellom kommunane Herøy, Vanylven og Ulstein, om skatteoppkrevjarfunksjonen. SSK er administrativt organisert i Herøy kommune, Fosnavåg. I samarbeidsregionen bur det om lag 21 000 innbyggarar. Som kystregion er næringslivet i stor grad knytt opp til dei maritime næringane, slik som verfts- og leverandørindustri, offshore, fiskeri og fiskeindustri.   

Dette er ei treåring engasjementstilling med høve for fast tilsetting.  Stillinga er fagområde plan og utbygging, med planlegging og prosjektleiing innen anleggsprosjekt som hovudarbeidsområde.

 

Eigedomsavdeling  hjelm.jpg

Har du leiareigenskapar eller leiarerfaring? Har du interesse og erfaring frå drift og vedlikehald av bygg? Har du servicevilje og innsikt i bygningsmessige utfordringar og tekniske anlegg? Då kan du vere den rette personen til stillinga som seksjonsleiar Byggdrift i Eigedomsavdelinga.

Herøy kommune satsar på bibliotek. Vil du vere med å realisere ei offensiv bibliotekteneste? Herøy folkebibliotek ynskjer å auke den utadretta aktiviteten med særleg fokus på formidling, samt vidareutvikle vårt Meirope bibliotek som møteplass og debattarena.

Sanserom2.jpg

Stillinga er fast ved Toftetunet avlastninga/ Toftestøvegen/Miljøterapeut i skule, og er ledig frå d.d. Turnus er under arbeid. 

hospice-1797305_1920.jpg

Stillingane er faste ved Toftetunet avlastninga/Toftestøvegen/Miljøarbeidar i skule, og er ledig frå d.d.  Turnus er under arbeid.

Fann du det du leita etter?
Login for redigering