Stillinga er eit vikariat i barneverntensta frå d.d. til 31.12.17, med høve til forlenging.

Herøy kommune er i ein spennande prosess for å utvikle barnevernet i eit samla miljø med andre tenesteområde som arbeider med barn og unge. Vi har fokus på tverrfagleg samarbeid til beste for brukarane våre.  Barnevernet er eit satsingsområde med spennande og utfordrande arbeidsoppgåver.

Stillingane sitt hovudarbeidsområde er:

Sakshandsaming etter lov om barnevernteneste.

Heimelen er ledig frå 01.10.17, og er på 900 listepasientar kombinert med kommunelegestilling inntil 7,5 t/veke. Den er tilknytta næringsverksemd.  Økonomiske vilkår ved overtaking av praksis må avtalast med den som har hatt heimelen no.

Heimelen er ledig frå 01.10.17, og  er på 800 listepasientar kombinert med kommunelegestilling inntil 7,5 t/veke. Den er tilknytta næringsverksemd.  Økonomiske vilkår ved overtaking av praksis må avtalast med den som har hatt heimelen no.

Stillinga er eit vikariat ved Nestunet for snarleg oppstart. Vikariatet vil sannsynleg vare til utgangen av september 2018 ev. lenger, og kan i perioden mogleg verte auka til 100 %. Det vert i hovudsak søkt etter vernepleiar som har kompetanse på autisme, men andre med relevant utdanning kan også søkje stillinga.

Nestunet er ein omsorgsbustad for funksjonshemma. Stillingane inneber tredelt turnus med arbeid kvar tredje helg og har 35,5 t arbeidsveke. Stillinga som miljøterapeut kan innebere å vere primærkontakt for brukar.

Fann du det du leita etter?
Login for redigering