Stillinga er fast, med arbeid på dagtid måndag til fredag i Heimetenesta Ytre frå d.d.

 Heimetenesta i Herøy er delt inn i to soner, heimetenesta Indre og heimetenesta Ytre.

Søkjar må ha sertifikat og disponere eigen bil.

 

Stillinga er fast, med arbeid på dagtid mandag til fredag i Heimetenesta Ytre frå d.d.

Heimetenesta i Herøy er delt inn i to soner, heimetenesta Indre og heimetenesta Ytre.

Søkjar må ha sertifikat og disponere eigen bil.

 Sektor for Oppvekst i Herøy vil kunne ha ledige stillingar som assistent i barnehage, skule og SFO, gjeldande frå 1.august 2017. Stillingane er deltidsstillingar, og kan bli både faste og som vikariat, for heile skuleåret eller vikariat for kortare periode.

Herøy kommune har desse barnehagane:  Bergslia, Moltu, Myrsnipa og Leikanger.

Sektor Oppvekst i Herøy søkjer ped.leiarar og barnehagelærarar til ledige stillingar frå august 2017. Eit uspesifisert tal stillingar vert ledige, både faste, vikariat, heil- og deltid.

Stillinga er eit vikariat for perioden august 2017 - juni 2018, nærare avtale om dato. 

Formålet med stillinga er å støtte barnehagar og skular i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling, sakkunning arbeid etter opplæringslova, tverrfagleg forebyggjande arbeid.

 Det er ledig stilling som støttepedagog for barnehagane i Herøy. Stillinga vert knytt til barn/barnegrupper i både kommunale og private barnehagar.  Den som vert tilsett, skal samarbeide med spesialpedagog og andre fagmiljø rundt barn med ulike behov. Stillinga rapporterer til seksjonsleiar for barnehage

 Skuleavdelinga i Herøy søkjer lærarar til norskopplæring og grunnskuleopplæring for minoritetsspråklege, i hovudsak einslege, mindreårige asylsøkjarar.

Herøy kommune har desse skulane: Barneskulane Nerlandsøy, Moltu, Einedalen, Bergsøy og Leikanger. Ytre Herøy ungdomsskule. Stokksund skule 1-10.

Skuleavdelinga i Herøy søkjer lærarar til ledige undervisningsstillingar frå august 2017. Eit uspesifisert tal stillingar vert ledige, både faste, vikariat, heil- og deltid. Tilsetjingar vil bli gjort framover våren, når behovet ved den einskilde skule vert klart.

Stillinga er fast ved Ytre Herøy ungdomsskule, og er ledig frå 01.08.17.

Ytre Herøy ungdomsskule har ca. 250 elevar, og er lokalisert på Bergsøya i Herøy kommune. Skulen har eit godt fagleg miljø, med fokus på trivsel og læring for alle.

Rektor skal leie skulen slik at alle elevar har eit trygt og godt læringsmiljø og dei tilsette eit godt arbeidsmiljø. Det skal leggast til rette for trivsel og læring, gjennom dagleg drift og langsiktig utvikling.

Stillinga er fast ved Einedalen skule, og er ein kombinasjon av undervisning og administrasjon, med oppgåver inn mot drift og utvikling av skulen - etter nærare avtale med rektor.  Ledig frå 01.08.17.

Stillinga er fast ved Stokksund skule, og er ein kombinasjon av undervisning og administrasjon, med oppgåver inn mot drift og utvikling av skulen - etter nærare avtale med rektor. Ledig frå 01.08.17.

sommarvikar.png

Helse og omsorg inviterer DEG til å søkje som ferievikar!

Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven har eit felles opplæringskontor som m.a. organiserer inntaket av lærlingar.

 

Fann du det du leita etter?
Login for redigering