Parkeringsplass til park

Det vart vedteke å starte opp arbeid med omregulering av området i formannskapet tysdag 25. april.

 

henriette1.jpg

Myrsnipa barnehage har nyleg gjennomført ein  brukarundersøking. Eit av punkta som vi har diskutert i ettertid, handlar om barnehagen sitt mattilbod ( sunn mat, riktig kosthald).

Veg Mjølstadneset juni 2016 1

Det avfallet du ikkje får henta, kan du levere på miljøstasjonen på Mjølstadneset. Har du ein hektisk kvardag, kan du levere ein utvald laurdag.

Herøy kystmuseum2.JPG

I samband med arbeid med lokal kulturminneplan kan du no registrere forslag til aktuelle kulturminne veldig enkelt via pc eller smarttelefon. Her finn du registreringsskjema.

21.jpg

I går var det Mamma Mia i Leikanger grendahus, og det med stor suksess.

djupneforhold foto_Runde Miljøsenter.jpg

 Marine Grunnkart er på veg inn i neste fase med lasermåling av kystsona på søre Sunnmøre.

Turkart ti på topp

 Det er utvikla eit elektronisk turkart for 10 på topp-turane 2017.

innbyggarundersøkinga.jpg

Til no er det 286 personar som har levert innbyggjarundersøkinga. Det vil seie at berre 14,3 % av dei som har fått brev frå kommunen har levert.

Kathrine Torvik Eikenæs.jpg

Kathrine Torvik Eikenæs frå Herøy er tilsett som ny ergoterapeut i Herøy kommune.

1.plass.jpg

Fredag var det nattcup og det vart som tidlegare eit vellukka arrangement. Vinnarlaget vart «Erna Solbergs Stjernegalleri» som hadde desse spelarane Frå venstre: Robert Alan Moltu, Hans Slettestøl, Sander Jøsok Nilsen, Jens Winsnes, Edvard Berner Gjerde
Liggande: Tobias Hauge Gjerde

Joakim Eiksund

Joakim Eiksund er tilsett som byggdriftar i eigedomsavdelinga og tok til i jobben mandag 24.04.2017.

Kvikk Herøy.jpg

Kvikk Herøy er eit samarbeidsprosjekt mellom Teneste for Psykisk helse og Teneste for bustadsosial og rus. Det er eit lågterskeltilbod til menneske over 18 år med utfordringar i kvardagen. 

rare-ting.jpg

Frå i dag 20. april kan de hente sekkar ved Servicetorget på rådhuset. Ein kan bestille henting av sekkane.

grøn laser

Var du heime i påska og høyrde flydur?

 

 

20170425_111152.jpg

Herøy kommunen går over til nytt høgdesystem den 24. april.

 

Einedalen skule.JPG

Stillinga er fast ved Einedalen skule, og er ledig frå 01.08.17.

rus ta tak.jpg

TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit.

Runde Fyr

 Runde Fyr vert stengt frå 18. april.

drone.jpg

I samband med planlegging, prosjektering og inspeksjon kjøpte Herøy kommune ein drone i 2016. Dronen har vore aktivt brukt til å ta ferske bilete av område, bygg og vegar ovanfrå, der ein treng bilete som er nyare enn det som ligg på Norgeskart.

plankart 1.PNG

 

Kommunestyret godkjente i møte 06.04.2017 detaljreguleringsplan for Gjertnesmarka. Plandokumenta finn du her. 

Plankart 1.PNG

 Kommunestyret godkjente 06.04.2017 reguleringsendring for Aspevika. Plandokumenta finn du her.

easter-nest-2157018_1920.jpg

Her finn du informasjon om opningstidene i påskeveka.

Helge Hamre.JPG

 Helge Hamre vert ny rektor frå 1. august.

bubilparkering.jpg

1. april kunne ein igjen nytte bubilparkeringa med både straum og vatn.

Utsyn frå Sandvikhornet

Frå i morgon ettermiddag, fredag 7. april, kan du skaffe deg 10 på topp-kort.

Reguleringsplan 1.PNG

Arbeidet med å regulere eit område for fritidsbustadar på Teigane er godt i gang og no vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Meir informasjon finn du i denne saka. 

Plankart 1.PNG

Arbeidet med å regulere eit område for fritidsbustadar i Tjørvågane er godt i gang og no vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Meir informasjon finn du i denne saka. 

DSC01097.JPG

Denne veka vil 2000 tilfeldig utvalde herøyværingar over 18 år få tilsendt ei spørjeundersøking i posten frå Herøy kommune.

Ansvarleg vertskap i kø.PNG

 8. mai vert det arrangert kurs i kommunestyresalen i Ulsteinvik frå kl. 17:15 - 21:15.

Hjertestarter

 

Eigedomsavdelinga har no registrert hjartestartaren ved Herøy rådhus i det offisielle registreret for hjartestartarar. Dermed kan AMK finne fram til denne hjartestartaren i ein naudsituasjon.

DSC00323.JPG

Ved innføring av teknisk vakt i Herøy kommune, har vi no tatt over tenester i tilknyting til hamn som tidlegare vart utført av Måløy Havneservice AS.

Vakt.JPG

Frå og med i morgon laurdag 1. april startar Herøy kommune med teknisk vakt.

14.jpg

Ynskjer du informasjon om arbeidet med kulturminneplanen eller har du tips om aktuelle kulturminne? Då vonar vi du kjem på bygdemøte.

Skarabakken.png

Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune legg i samarbeid med Herøy kommune eit forslag til reguleringsplan for fylkesveg 654 Skarabakken ut til offentleg ettersyn i perioden 30. mars til 11. mai 2017.

instagram.jpg

 Herøy kommune er no å finne på Instagram. Følg oss og merk oss gjerne i dine bilete frå Herøy.

Rådhuset 50 år

Rådhuset i Herøy fyller i desse dagar 50 år. I dagens utgåve av Sunnmørsposten kan den engasjerte lesar kose seg med denne notisen om den kaotiske innspurten i byggearbeidet, der både telefonteknikarar, trearbeidarar og vaskekoner sto på for at funksjonærane skulle kome seg i hus...

 

Øyrahornet

Mange har ringt og spurt kva tid 10 på topp-konvoluttane vert lagt ut for sal.

DSC00896.JPG

 Etter sju veker i med «Happy or not»-målinga ved Herøy rådhus, er resultata veldig positive.

Moltu.jpg

Til orientering vil den kommunale vegen Myrabakken på Moltustranda vere stengd i samband med anleggsarbeid i dag, torsdag, og i morgon fredag. Omkøyring via Nygjerdevegen. Gåande vil kunne passere. Oppdatering: vegen blir stengd også i dag, måndag 27. mars.

fasade YHU nær.jpg

Eigedomsavdelinga utførte i 2016 fasaderehabilitering ved Ytre Herøy Ungdomskule. Resterande arbeider er planlagt å sluttføre når værforholda tillet det.

Herøy gard.jpg

 Velkomen til oppstartsmøte for kulturminneplan onsdag 29. mars.

Herøy kulturhus og idrettshall

Eigedomsavdelinga har no starta det førebuande byggearbeidet ved Herøy kulturhus og idrettshall. Avfallscontainerar er utplassert ved bygget og rivingsarbeidet i forkant av planlagt asbestsanering er påbynt.

Herøy gard - hovudhuset
Kjenner du til verdifulle kulturminne som bør vere med i planen? Då vil vi gjerne høyre frå deg.
DSC00324.JPG

Men båteigarar med båt under 15 meter (45 fot) slepp å betale anløpsavgift.

sunnmørskart.jpg

Sunnmørskart er relansert i ny nettløysing som fungerer i alle nettlesarar både på PC og nettbrett/mobil.

hus.png

Husbanken har tildelt Herøy kommune vidaretildelingmiddel for 2017.

Herøy kulturhus og idrettshall

Eigedomsavdelinga inviterer lag, organisasjonar, foreningar og andre brukarar av Herøy kulturhus og idrettshall til informasjonsmøte vedrørande gjennomføringa av planlagte bygningstiltak 16.03.2017 kl. 19:00 i kommunestyresalen ved Herøy rådhus.

budsjett.jpg

Herøy kommune rapporterte for ei tid attende dei førebelse rekneskapstala for 2016 til SSB og Kostra.  Etter at vi har korrigert for RDA-midlane i rekneskapen ser netto driftsresultat ut til å bli om lag 24,2 mill kr.   

Bilete glade barn.jpg

Formannskapet vedtok den 28.02.17 i F-sak 35/17 å legge justert handlingsplan i Trafikktryggingsplanen ut til offentleg ettersyn/høyring i 6 veker.

NAV.docx.jpg

NAV Møre og Romsdal arrangerer jobbmesse i kulturhuset i Ørsta 20. april 2017 

Bergsøy skule Borga

Eigedomsavdelinga legg ned ferdselsforbod på delar av utearealet ved Bergsøy skule Borga grunna fare for ras av takstein.

IMG_1916.JPG

Helse og omsorg arrangerte 2 like fagdagar med etisk refleksjon og arbeidsglede, onsdag og torsdag førre veke. 

Prosjektleiar inviterte på opningsseremoni med marsipankake og kamferdrops

I går var det offisiell opning av den flotte heildøgnsbemanna omsorgsbustaden på Eggesbønes: Eggesbøtun, samt basen for heimetenesta i ytre.

Brann og redning.jpg

Herøy kommune og arbeidstakarorganisasjonane er samde om ei framtidsretta og positiv løysing som sikrar ein god og fullverdig brann og redningsberedskap frå 1 mars 2017.

I medhald av Pbl §§ 12-3, §12-8 og §17-4 varslar ein med dette oppstart av privat detaljregulering og utbyggingsavtale for Indre Bergsøy - gbnr.: 30/9 og 30/3 - i Herøy kommune. Forslagsstillar er TomteserviceAS.

Folkerøysting

Resultatet frå folkerøystinga om kommunesamanslåing er no klart. Valdeltakinga var for Herøy kommune på 21,35 % og dei fleste svara nei.

Rydding Martine Holm 2015 (2).jpg

 SSR tek imot strandryddeavfall gratis på miljøstasjonane

barn.jpg

Om du skal ha barnehageplass frå august 2017, må du hugse å søkje innan 01.03.2017.

Chrysanthemum.jpg

Helse og omsorgssektoren skal i løpet av 2017 køyre fleire brukar- og pårørandeundersøkingar. Hensikta er å få ei tilbakemelding både på kva vi gjer bra og mindre bra, på ulike fagfelt. Målet er at innbyggjarane i Herøy kommune skal oppleve å få gode tenester frå oss. 

marin forsøpling.jpg

Har du ein god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplinga i havet og langs kysten?  Miljødirektoratet si tilskotsordning for opprydding er i år på 35 millionar kroner. 

Herøy kulturhus og idrettshall

Eigedomsavdelinga skal i 2017 gjennomføre ei rekke bygningsmessige tiltak ved Herøy kulturhus og idrettshall. Dette får konsekvensar for både faste brukarar av bygget og planlagte arrangement i og ved bygget.

folkehelseprofil.jpg

Korleis er folkehelsa i Herøy sett opp mot landsgjennomsnittet? Folkehelseinstituttet gjorde folkehelseprofilane for kommunane tilgjengelege 14.februar.

det_gode_liv_plakat_trykk.jpg

Sjustjerna helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal og Høgskulen i Volda arrangerer tysdag 28.februar gratis temakveld som er open for alle.  

010715 088.JPG

Kommunestyret i Herøy vedtok 15.12.2016 K-sak 217/16 å legge intensjonsavtalen mellom Herøy og Sande ut til rådgjevande folkerøysting 27.02.2017.

Blomster (WM).jpg

Vi veit at det no er tid for årsmøter og kanskje har ditt lag valt inn ny leiar i styret?
Det er viktig at det står rett kontaktinformasjon på kommunen si heimeside.

Bergsøy IL Klubbhus-Tribunetak 07.jpg

Sunnmøre regionråd inviterer til ressursgruppesamling idrettsanlegg. Målgruppe er alle som skal drifte eller er i lag og organisasjonar som har ansvar for  drift av idrettsanlegg.

DSC05357.JPG

Regnbueløva har reist heilt ifrå Kalahariørkenen, og ho kom til Myrsnipa barnehage, til både Blåklokka, Røsslyng og Kvitveis. Regnbueløva hadde sendt brev til alle borna, og fortalt at ho var på veg og ville kome på måndag  6.februar.

 

Kornett- framtidige korpsmedlemar

Driftstilskot kan søkjast av alle organisasjonar, lag og foreiningar som driv eller vil starte kulturverksemd i Herøy kommune. Tiltak for born og unge skal prioriterast, og organisasjonar som tradisjonelt berre har medlemer over 20 år kan ikkje søkje om driftstilskot. 

Vegvalg

 

Regjeringa vil styrkje lokaldemokratiet og gjennomfører ei kommunereform. Målet er større, meir robuste kommunar med meir makt og mynde.  Alle landets kommunar er inviterte til å delta i prosessar med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunar.

Arnulf og happy.jpg

I dag aktiverte ordføraren apparatet som skal måle kor godt nøgd du er når du har vore på rådhuset.

ungdomens kulturpris.jpg

Herøy kommune skal dele ut Kulturprisen for 2016 og Ungdommens kulturpris for 2017. Vi ønskjer forslag til kandidatar. Frist for å kome med forslag er 19. februar.

Mobildekning.jpg

Telenor vil betre mobilnettet i Herøy.

IMG_0289.JPG

I går var det ein merkedag for heimetenesta i ytre Herøy som er på flyttefot. 

Komfyrbrann (DSB).jpg

Fersk statistikk frå DSB viser at det var 52 utrykkingar til komfyrbrannar i Møre og Romsdal i 2016. Éin enkel komfyrvakt kan løyse problemet og redde heimen din frå å gå opp i røyk.

Ragnarock får målprisen.jpg

Herøy Mållag delte ut målpris for levande nynorsk/dialekt til rockebandet Ragnarock som framførte den eigenkomponerte låta «Skjær».

Skarabakken.jpg

Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune skal i samarbeid med Herøy kommune starte arbeidet med å lage en ny detaljreguleringsplan for Skarabakken. Vegen skal utbetras og utvidast med tanke på framkomst for biltrafikken, samtidig som det også leggast betre til rette for mjuke trafikantar.

Moltustranda.jpg

 

Til orientering vil den kommunale vegen Nygjerdevegen på Moltustranda i Herøy kommune, vere stengd i samband med anleggsarbeid. Gåande vil kunne passere.

UKM 2017

Alt ligg til rette for ei flott konsertoppleving når 20 unge artistar er klare til å entre scena i Fosnavåg konserthus laurdag 4.februar.

agita.JPG

Herøy kommune tek i bruk ny kartteknologi som gjer det lett å registrere viktig informasjon som kjem innbyggjarane til nytte.

kommunesjefar.jpg

Ordførar, rådmann, kommunalsjefar og avdelingsleiarar hadde tysdag leiarsamling der resultat 2016 og utfordringar 2017 var tema.

Lærling

No kan du søkje lærlingplass. Send søknad innan 1. mars 2017.

anna1.png

Måndag vart sunnmørsjekta «Anna Olava» flytta frå Herøy gard og innandørs til den gamle beddingen på Smedvik. Der skal båten stå dei neste månadane for pussing, overhaling av motorane,
samt reparasjon av skroget.

I samsvar med § 12-14 i plan- og bygningslova (PBL) har B. Tarberg AS på vegne av Sjøkanten AS søkt om ei mindre endring av reguleringsplan for fiskerihamn i Leinevika 198902 område N3.

lege.JPG

Betre skal det også verte, når enda ein ny fastlege er på plass frå 1. september.

Nysignering.jpg

Herøy kommune har singert avtale med David Paulsen om fast bruk av kontor i Fosnavåg nyskapingspark. 

DSC00803.JPG

Herøy kommune har kjøpt inn nye nynorskordlister til dei ulike avdelingane som ikkje hadde det frå før. Alle tilsette skal ha verktøya på plass for å kunne skrive rett og forståeleg.

legevakt.JPG

Grunna ombygging og utkobling av straum/telefon, strengjer Myrvåg legesenter kl. 14 fredag 27.01.17

Herøy produksjon

Herøy Produksjon leverte i dag stativ og tennbrikkar som servicetorget skal selje for dei. I tillegg er det utdeling av vareprøver om ein ønskjer å teste produktet før kjøp.

Skarabakken.png

Avdeling for samfunnsutvikling har gjennomført ei trafikktelling i Skarabakken med fokus på mjuke trafikantar.

Stoklands AS.jpg

Stoklands Bilruter AS skal utføre slamtøming for Herøy, Ulstein, Sande og Hareid.

Kartlegging av tilgjengelegheit

I haust fekk Herøy kommune innvilga eit tilskot  frå Kartverket om å kartlegge tigjengeligheit i kommunen.

No er kartlegging fullført.

 

Folkerøysting

Det vert førehandsrøysting før den rådgjevande folkerøystinga i Herøy kommune om kommunesamanslåing. Valdagen for den rådgjevande folkerøystinga vert 27.02.2017.

regjeringen.no

Herøy kommunestyre har vedteke at det skal vere rådgjevande folkerøysting 27.02.17, og for å kunne røyste under folkerøystinga må du stå i manntalet.

hamna Fosnavåg.jpg

Herøy kommune fekk tildelt 5 278 000 kroner frå tiltakspakken for 2016. Her kan du sjå kva pengane har gått til.

mobildekning 1.png

Herøy kommune skal i møte med Telenor 18 januar der vi m.a skal diskutere utfordringar på mobilnettet i kommunen vår.

090715 086.JPG

Kommunestyret i Herøy vedtok 15.12.2016 K-sak 217/16 å legge intensjonsavtalen mellom Herøy og Sande ut til rådgjevande folkerøysting 27.02.2017.

Næringsliv

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer kommunar, organisasjonar, institusjonar, media og privatpersonar til å kome med forslag på bedrifter som kan vere aktuelle kandidatar til «Fylkespris for Årets Bedrift 2016». 

desember_topp_2010.jpg

Åtte kandidatar er nominerte til den gjeve prisen, og du kan vere med på å bestemme kven av dei som får den.  

HELFO.jpg

Frikort for eigendelstak 2 er automatisert frå 1. januar 2017. Frå denne datoen slepp du å søke om frikort for helsetenester. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at eigendelstaket på 1 990 kroner er nådd.

tilskot.jpg

Herøy kommune fekk i desember 2016 ei ekstratildeling av tilskot til tilpassing av bustad for vidaretildeling, stort kr. 100 000,-. Tilskotsmidlane vert overført til 2017 for vidaretildeling. Det vil og bli søkt om nye tilskotsmidlar til tilpassing for vidaretildeling i 2017.

mobil.jpg

Utviklingsavdelinga kartlegg utfordringar med mobildekninga i Herøy kommune, og ønskjer at publikum kjem med innspel på korleis dei opplever mobildekninga.

Overgang Modeca.jpg

Herøy kommune får 45.000 kroner i tilskot til trafikktryggingstiltak frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Oppstart

Prosjektbygg AS starta mandag 02.01.2017 opp byggearbeid ved Herøy omsorgssenter - raud og grøn avdeling.

skule (small).jpg

No på nyåret vert det innskriving i skule for elevar som er fødde i 2011, og som skal ha skulestart hausten 2017.

stjerneskot av Gabriel Pollard.jpg

Visste du at det er 18-årsgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri, og at det er ulovleg å ta med seg fyrverkeri frå utlandet?

Flaum.jpg

Statleg naturskadeerstatning vert endra frå årsskiftet, og dei som vert ramma av naturskade, skal få ein raskare veg til vedtak. Søknadsprosessen vert også endra.

Bilde 1.jpg

Herøy kommune satsar stort på energisparetiltak i kommunale bygg.

hamna Fosnavåg.jpg

Framlegg til forskrifter og regulativ med sikte på innføring av hamneavgifter i Herøy kommune.

fyrverkeri wikimedia Commons.jpg

Etter fleire brannar ved nyårsskiftet i fjor, går no brann og politi i Møre og Romsdal ut med ei felles påminning om forbodet som gjeld for bruk av naudbluss på nyttårsaftan.

Badeland 3.jpg

Herøy kommune opnar for ladestasjonar for elbil på fleire sentrale lokasjonar.

Iris.jpg

Iris Hauge 6 år, frå Stokksund vann barnepremien sponsa av G-sport Fosnavåg. Iris kom innom Servicetorget saman med bror sin Elias og mormor Lilly Åse.   

myrabakken-c100.jpg

Herøy kommune skal bygge ut den tekniske infrastrukturen i Myrabakken bustadfelt. Utførande entreprenør er B. Tarberg AS.

DSC00216.JPG

Myrvåg omsorgssenter avdeling A og B tok måndag 19.12.16 med bebuarane på utflukt til Pepparkakebyen i Fosnavåg.

Olaus-Jon Kopperstad.jpg

 Olaus Jon Kopperstad vert rådmann i Herøy kommune fram til 2020.

Arnulf.jpg

Lensmannskontoret for Herøy og Sande består, og Vanylven vert etter planen ein del av samarbeidet i den nye utvida tenesteeininga for dei tre kommunane.

Digipost.jpg

Herøy kommune sender no elektronisk til sikker digital postkasse i Digipost.

Folkevalgtdagen2.jpg

Som representant i di kommune har du eit ansvar for at folk får dei tenestene som dei treng. Du har og tatt på deg rolla som samfunnsutviklar.

wenche og robert.JPG

Ein hjartestartar er på plass i 1. etasje i Herøy rådhus og er klar til bruk.

moltu.PNG

 Ny reguleringsplan på Moltu er stadfesta.

Ein flink gjeng frå Troll-myra barnehage stod for underhaldninga..JPG

 Fredag 9. desember opna Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) den nye miljøstasjonen på Mjølstadneset.

belysning.jpg

Herøy kommune har fått 100.000 kr til lokale trafikktryggingstiltak.

Signering Arnulf.jpg

Herøy har inngått intensjonsavtale med Sande om å slå saman dei to kommunane til ei eining.

IMG_20161207_122545.jpg

Onsdag 7. desember arrangerte kreftkoordinatorane i Ulstein og Herøy julelunsj for dei som er ramma av kreft.

ingermarie.jpg

Herøy kommune har fått to nye fastlegar. Det informerer leiar for avdeling Barn, familie og helse, Inger Marie Tofthagen.

standard_SACLAjuv_MaiaKile_NIVA.jpg

Tango Seaweed AS har søkt om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalgar i Måløysundet i Herøy kommune.  Søknaden ligg no til offentleg ettersyn og dokumenta finn du her.

Leiarar1.jpg

Herøy kommune har vedteke ny organisasjonsmodell med 4 kommunalsjefar.

Robert Myklebust.JPG

Om du vil sikre deg eit praktseksemplar av den nyaste utgåva av veggkalendaren for 2017, får du den hjå Servicetorget på rådhuset.

registrering.jpg

Utviklingsavdelinga gjennomfører i desember månad fleire teljingar knytt til parkering og trafikkmønster for mjuke trafikantar.

Kommunestyret vedtok i møte 24.11.2016 å godkjenne planstrategien for perioden 2016-2020. Dokumenta finn du i denne artikkelen.

Laminaria-digitata-3.jpg

Tango Seaweed AS har søkt om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalgar på SKarveskjæret i Herøy kommune.  Søknaden ligg no til offentleg ettersyn og dokumenta finn du her.

IMG_7721.jpg

Vi har framleis problem med telefonane. Det kan derfor i dag vere noko ustabilt og du kan oppleve at du ikkje får svar eller medling om at alle er opptatt.

Stokksund B33

 Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Stokksund B33 i møte 24.11.2016, K-sak 189/16 

Kvartetten.jpg

Det vert musikalsk og kulturelt påfyll ved omsorgssentera no i desember.

frivilligpris 2015, Heida vel fekk prisen for sitt store dugnadsarbeid i turløypa på Heid.jpg

Frivilligsentralen ønskjer at du skal kome med forslag til kandidatar.

Iselin.jpg

Iselin Nevstad Øvrelid har teke til i stillinga som informasjonskonsulent/servicevert.  

Reguleringsplanar Myklebuståsen 1 og 2

Med heimel i plan- og bygningslova § 17-4 vert det med dette kunngjort oppstart av forhandlinga om utbyggingsavtale mellom Herøy kommune og Myklebuståsen Utbygging AS vedrørande området Myklebuståsen.

 

16.jpg

 

Laurdag 4. februar kl. 15.00 er det klart for Ungdommens kulturmønstring (UKM) på Fosnavåg Konserthus. Dette er ei årviss mønstring som samlar fullt hus. Vi reknar med mange påmeldingar både frå scena, videoar og kunst. I år er det 30.gongen Herøy arrangerer UKM. Sjå etter annonser og omtale i media over nyttår

FB_IMG_1479913171013.jpg

Barnehagenettverket på Sunnmøre avslutta i dag to dagars styrarkonferanse i Loen om mobbing og korleis avdekke og stoppe begynnande mobbeåtferd.

kartutsnitt2.png

Ynskjer du å kjøpe tomt i Herøy kommune? Vi har ledige kommunale tomter. Sjekk ut stadane vi har ledige tomter via lenkene nedanfor eller gå inn via Kommunekart.

10påtopp3.jpg

 Gratulerer til alle 505 personane som har fullført årets 10 på topp

influensaNY_0.jpg

DROP-IN ved helsestasjonen på Eggesbønes fredagar

Pensjonerte damer

Kvar 3. torsdag i månaden treffast 7 pensjonerte «rådhusdamer» for å ete lunsj saman. Her vert det mimra frå tida på rådhuset, politikk og daglege gjeremål vert diskutert.

digital_postkasse_illustrasjonsbilde_1.jpg

Digital postkasse til innbyggjarane er ei felles løysing som skal nyttast av både stat og kommune, når forvaltninga kommuniserer med innbyggjarar og næringsliv.
Frå og med 1.1.2016 er alle kommunar pålagt å ta i bruk løysinga.

bilde 2.jpg

Grunna regionmøte vert det stengt på biblioteket heile fredag 18. november

sms.jpg

Har du vanskar med å nå legekontoret på telefon finns  det alternativ, seier kommuneoverlege  Toril Myklebust.

Parkering.jpg

Korttidsparkering ut året 

brøyting

Ynskjer De å søkje om privat brøyting til vinteren, er frist for å søkje 15 november 2016

plan-leikanger.jpg

Herøy kommune ved utviklingsavdelinga vil med dette informere om at anleggsarbeidet startar opp måndag 14.11.2016. 

tenaring-jenter-hpv.jpg

 Helsestasjonen er no klar for oppstart av vaksinasjon av HPV-vaksina

Naust

Avdelingane rapporterer kvar tertial både på sjukefråvær, vedtak (oppfølging), teneste og prosjekt. Siste rapporteringa vart handsama i kommunestyret  18. oktober.

arbeidskatt.png

Interkommunal arbeidsgjevarkontroll held kurs for arbeidsgjevarar og næringsdrivande.

helsenorge_hjerneslag_mannitrapp.png

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.

Dilek Ayhan opner FNP.JPG

Statssekretær Dilek Ayhan frå nærings- og fiskeridepartementet opna onsdag 26.10.2016 Fosnavåg nyskapingspark

krabbe.jpg

No i haust så fekk dei som bur på sjukeheimane både i Myrvåg og på Eggesbønes, ei litt annaleis middagsservering. Då stod nykokte krabbeklø, reker og nydeleg fiskesuppe på menyen.

På grunn av opningsarrangement onsdag 26.10.2016 vert Fosnavåg nyskapingspark delvis stengt. 

 

tenaring-jenter-hpv.jpg

Alle kvinner født 1991 og seinare får frå november 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). 

hus.jpg

Eigedomsavdelinga og flyktningtenesta opplever for tida eit auka behov for private leigebustadar til å busetje flyktningar.Nokre av dei som ynskjer ein privat leigebustad har allereie budd i Noreg ei tid, anten på mottak eller i kommunal leigebustad.

ungdomsrådet1.jpg

Herøy Ungdomsråd arbeider for tida om eit opplegg for å sveise saman herøyungdomen og dei unge gutane som for tida har heimen sin på asylmottaket i Nørvågen. Ungdomsrådet har i samarbeid med biblioteket invitert den profilerte somaliske kvinna Amal Aden til Herøy for å snakke om integrering. 

Liv Berit.jpg

Verdensdagen for Psykisk Helse er kvart år 10 oktober. Tema  i år var :  «fordi livet forandrer seg»

 

gul blomster.jpg

Eldrerådet og Rådet for menneske med nedsett funksjonshemming har konkludert med at det ikkje er behov for å opprette eit nytt,felles brukarutval for å ivareta saker som gjeld personar med nedsett funksjonsevne,  seniorar,flyktningar og innvandrarar.

Bergsøy skule Borga

Bergsøy skule Borga har vore mellombels stengt sidan tirsdag 11. oktober grunna mistanke om spreiing av asbesthaldig støv i samband med byggearbeid.

Med unntak for Internasjonal skule, vert bygga opna igjen 18. oktober etter at prøveresultata frå andre testrunde ikkje viste spor av asbest. Internasjonal skule vert avstengt inntil asbestsanering er gjennomført og nytt gulvbelegg er på plass.

Det vert på denne bakgrunn no arbeida for fullt med å klargjere bygget for ordinær skuledrift.

Denne informasjonssida vert fortløpande oppdatert med nye prøveresultat og vurderingar knytt til vidare framdrift.

Natur.jpg

 Nytt desse flotte haustdagane til å fullføre 10 på topp

pilutta deg omtale.jpg

 
Sist onsdag fekk omsorgssentera besøk av to damer som er på loffen

elevrådsynfaring.jpg

Rett før haustferien var elevrådet på synfaring på tilbygget til Leikanger skule. Det var særs spennande å sjå kor det såg ut på nyeskulen og kor langt dei hadde kome i byggeprosjektet.  

rhododendron.jpg

 

Herøy kommune kjem godt ut i kommunetesten som Forbrukarrådet har gjort for 2016. Herøy kommune er best på Søre Sunnmøre og nr. 4 i fylket.

Ansvarleg vertskap.jpg

 

 "Trygt julebord?" er eit kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad eller skal ha eit arrangement med skjenkeløyve. 

Jarl Martin Møller.jpg

 Utviklingsleiar Jarl Martin Møller opplyser at det er redusert kapasitet på byggesak framover imot jul.

kartskule2.jpg

I Herøy kommune har vi fleire kommunale barne- og ungdomsskular. Til tider er det bruk for tilkallingsvikar for kortare eller lengre tidsrom.

5iwaqwylblt0thohf0432w04003.JPG

 

Denne veka har elevane på 5,-7.trinn jobba med temaet "PÅ FLUKT".

Elevane har vore delt i grupper og lært om land og folk som opplever krig og flukt.

Fredag var alle samla i gymsalen og fekk høyre og sjå sterke opplevingar.

2016-09-16 15.40.37.jpg

 Herøy kommune har ledige næringslokale i Nedre Dragsund 2 for omgåande utleige.

Kjøkkenprat.jpg

Personar over 70 år har fire til fem gongar høgare risiko for å omkome i brann enn resten av befolkninga. Laurdag 1. oktober er FNs eldredag. Det er eit fint høve til å snakke med dei eldre slektningane dine om branntryggleik.

Kongens Nei.jpg

 Akkurat no er det framsyning av Kongens Nei ved Fosnavåg kino og det er full sal.

pårørande.png

Pårørandeskuelen er eit tilbod til deg som har omsorg for, eller har ein nær ven med demenssjukdom 

Kvalneset 154.jpg

 Kystverket Midt-Norge har starta fornyingsarbeid av rekkverket ned til Runde fyr

2016-09-16 15.40.37.jpg

Herøy kommune ved eigedomsavdelinga gjennomfører konkurranse på rehabilitering av yttertak ved Nedre Dragsund 2 (Gnr:45/Bnr:71)

frøystd3.jpg

 

Statens vegvesen startar no bygginga av ny forgjengarundergang på Frøystadtoppen.

 

 

SSIKT logo

 

 

 

 

 

SSIKT er eit interkommunalt IKT-samarbeid etter §27 i kommunelova for kommunane Sande, Ørsta, Volda, Vanylven, Herøy, Ulstein og Hareid.

Ny plass (2).jpg

 Har du draumar for plassen framfor Valaker?

Arbeidsplasskjema.PNG

Dei som ynskjer tilgang til FNP ut over normal opningstid kan søkje om å få eige nøkkelkort til lokala her. 

Kart Skredfare

 

 

Herøy kommune har sendt brev til alle grunneigarar som har eit eller fleire bustadbygg som ligg innanfor eller veldig nær faresoner 1/100 og 1/1000.

test.jpg

Herøy kommune ved utviklingsavdelinga gjennomfører konkurranse på opparbeiding av vegar og teknisk infrastruktur i Myrabakken bustadfelt på Moltustranda.

haakon på kjøkkenet.jpg

Haakon tok fagbrev som institusjonskokk  torsdag 18. august på kjøkkenet på Myrvåg omsorgssenter. Han har vore lærling på kjøkkenet på Eggesbønes og i Myrvåg i  2 år.

 

Tore2016.jpg

I veke 38 er det brannvernveka. Tore Langvatn (leiar beredskap) oppmodar alle til å ha brannøving heime. Tore Langvatn og dei andre tilsette ved brannvernet er også klar for å ta imot dei som vil til ope brannstasjon 24. september. 

digital_postkasse_illustrasjonsbilde_1.jpg

Frå dags dato vil du kunne få posten din digitalt frå kommunen. Vi jobbar med opplæring av sakshandsamarane, målet er at det meste av kommunikasjon frå kommunen skal vere digital.

Ope møte om bustadsmarknaden

Herøy kommunestyre godkjende Kommunedelplan for Herøy – Bustadpolitikk  2015-2019 i møte 17.03.2016, K-sak 44/16 

Fosnavåg hamn - oversiktsbilde

Herøy kommunestyre godkjende Kommunedelplan for Herøy – Avlaupsplan 2016-2022 i møte 25.08.2016, K-sak 128/16. 

IMG_5972.JPG

Nye HC-parkeringsplasser - Fosnavåg sentrum

billettkø.jpg

Regnet plaska mot asfalten fredagskvelden, men det påvirka ikkje PIRfestivalen. Ungdomane strøymde til og billettkøa var lang.

pir20161.jpg

Kriteria for å bli «Årets PIR» er at ein frivillig  gjer noko for annen ungdom, vere ein aktiv del av ungdomsarrangement og drive dugnadsarbeid for ungdom .

DSC_0354.JPG

Eigedomsavdelinga stengar av delar av uteområdet ved Bergsøy skule Borga for allmenn ferdsel.

Likanger1.jpg

 Torsdag 01. september fylte Leikanger barnehage 30 år

Rapport Skredfarkartlegging

Torsdag 1. september fekk Herøy kommune overlevert rapport om skredfarekartlegging. Rapporten er utarbeida av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Pårørandeskulen 2012 004.JPG

I september er dei igjen sjans til å hauste kunnskap om demenssjukdom. Pårørandeskulen er eit undervisningstilbod til dei som har omsorg for, eller har ein nær ven med demenssjukdom. (Arkivfoto: Pårørandeskulen 2012)

Skjermbilde Kvalsvik hamn.PNG

Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Kvalsvik hamn i møte 25.08.2016, K-sak 127/16.

Feiing - Marte.jpg

 Marte på taket med god utsikt til Herøy

Trekking av tomt på leine. Charlotte Hauge og Eldar Hansen

12 personar ville kjøpe tomta på Leine. Tildeling skjedde derfor ved loddtrekning.

Toftestøda.jpg

Arbeidet med å ferdigstille den tekniske infrastrukturen i byggjefeltet Vike/Toftedal har no starta.

reinhald leikanger skule.jpg

Før skulestart var det dugnad på Leikanger skule.

VR-Briller - Norsk brannvernforening

Mange studentar har ikkje eit medviten forhold til brannsikkerheit. No skal eit nytt VR-mobilspel (virtual reality) lære studentane grunnleggande brannførebygging. 

2016-08-24 09.32.03.jpg

Eigedomsavdelinga er i gang med oppgradering av fasader på Borga. Tiltaket er eit ledd i kommuna si satsing på bygget.

Sommarles 2016

 Du kan registrere på sommales fram til 31. august

UU_4.jpg

I samband med eit nasjonalt kartleggingsprosjekt i regi av Kartverket, har Herøy kommune fått innvilga eit tilskot på kr 35 000,- til kartlegging av universell utforming i kommunen.

bubilparkering.jpg

Den nye bubilparkeringa i Fosnavåg sentrum - eit populært tibod til turistane

Venteliste_medium.jpg

Sommaren er snart over og det er tid for ei god bok

PIR-festivalen

PIRfestivalen 2016 går av stabelen fredag 2.september kl:20:30 på Herøy Kulturhus og alle ungdomar frå 8.klasse og oppover til 19 år kan begynne å glede seg. I år kan vi skilte med artistar som: Morgan Sulele, Adelen, Innertier, Robin & Bugge og sjølvsagt blir det lokale artistar som vi vil presentere i ei reportasje litt seinare 

Liggande b ibel

 Har du eit særeige eksemplar av ein bibel å låne ut?

Randi.jpg

Dei tre jentene på 8 og 11 år lurte på kva dei skulle finne på i ferien. 

Ipad3

 Skulestart  i Herøy måndag 22. august

stengt parkering.jpg

I morgon onsdag 20.juli vil både parkeringsplassen mot Rådhusgata og parkeringsplassen bak rådhuset vere stengde i samband med oppmerkingsarbeid.

Arbeidet startar på parkeringsplassen mot Rådhusgata slik at denne etterkvart kan opnast.

 

Leine bustadfelt 1

Herøy kommune har ledig ei tomt på Leinane. Gnr. 26 bnr. 229.

Rikke Leine

Herøy kommune har tilsett Rikke Leine som prosjektleiar for etablering av Fosnavåg nyskapingspark og ho er godt i gang med design og romløysingar for lokala.

bål2 copy.jpg

 

Norge er i feriemodus og mange dreg på hytta. Norsk brannvernforening kjem med åtvaring i pressemelding.

bobilparkering.jpg

 

Julia Zahl og Nils Djupvik tek den siste inspeksjonen for den nye bubilparkeringa i Fosnavåg sentrum.

Romsdals amt 1884

Ønskjer du å sjå eller laste ned gamle kart? Kartverket sine historiske landkart og sjøkart finn du no lett tilgjengeleg på nettet.

P1060611.JPG

Herøy kommune har fleire bustadtomter for sal, og i dag er det lagt ut to nye.

Veg Mjølstadneset juni 2016 1

Ei ny vegstrekning er ferdigstilt på Mjølstadneset industriområde.

Renathe Rossi-Kaldhol

Leiar for bu- og habiliteringsavdelinga, Renathe Rossi-Kaldhol, vert konstituert som pleie- og omsorgsleiar frå den 1.august 2016.

Stokksund reg.planbilete

Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Stokksund B33 i møte 22.6.2016, K-sak 109/16 (jf. plan- og bygningslova § 12-12).

 I områdene Nerlandsøya og Gurskøya i Herøy kommune vil det i perioden juni-august 2016 være kartleggere engasjert av Miljødirektoratet. Kartleggingen er en del av det såkalte kunnskapsløftet for natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015.

arbeidsmiljø1.jpg

Mange tilsette tok imot arbeidsmiljøprisen av ordførar Arnulf Goksøyr på  siste kommunestyremøtet.

Biblioteket.jpg

 Mykje aktivitet på biblioteket, sjølv om det er sommar!

DSC_1363.JPG

7 tilsette i skuleavdelinga vert pensjonistar i sommar, og vart takka av før helga.

Skjermbilde.PNG

Ein serie med heilt nye marine grunnkart er no tilgjengeleg eksklusivt for fem kommunar på Søre Sunnmøre.  Les meir for å sjå korleis du finn dei nye karta!

bål2 copy.jpg

Herøy brannvern har ei ordning med innmelding og godkjenning av jonsokbål. Det vert normalt berre gjeve løyve til brenning på dei tradisjonelle bålplassane. Det vert ikkje gitt løyve til brenning nær busetnad.    

herøyhallen1.jpg

Alle som ynskjer treningstid i Herøyhallen for komande skuleår 2016/2017, kan no søkje om dette. Søknaden må leverast elektronisk.

Hovudhuset

Onsdag 16. juni avduka ordførar Arnulf Goksøyr informasjonsski​lt som skal gi besøkande informasjon om kva du kan oppleve ved Herøy kystmuseum og Herøy gard.

gerica_-_sluttrapport.jpg

 

 

Rådmannsgruppa på søre Sunnmøre fekk den 10.6 presentert sluttrapport frå eit fellesprosjekt innan pleie- og omsorgstenester for kommunane på søre Sunnmøre. Prosjektet byrja våren 2014 og vart ferdigstilt rundt årsskiftet i år.

rhododendron.jpg

I morgon skal sak om vidareføring av redusert opningstid ved rådhuset handsamast i formannskapet. Kva meiner du?

Fil_004 nett.jpg

Rundt 20 personar deltok på ope møte i går der statens vegvesen presenterte  planarbeidet og grunnlaget for planarbeidet framover.  

Kulturprisen 2015.jpg

Ordføraren nytta høvet under heimekampen mellom Tjørvåg og Hareid 2, på Tjørvåg stadion den 6. juni, til å dele ut kulturprisen for 2015.

PARKPLASS_STENGES1_edited-1.jpg

Arbeidet med å etablere leikeplass utanfor Valaker vert starta opp måndag 13 juni som tidlegare annonsert.

 

13256046_10209321462942945_9210860499002680061_n[1].jpg

Ungdom med MOT består av nokre utvalte 9.klassingar som jobbar med å gjere det lettare for andre ungdomar å ta eigne val. Har du MOT til å seie nei, MOT til å bry deg og MOT til å leve, har du også MOT til å ta eigne val. 

bilde 1.JPG

Over 80 pesonar var samla i Kvalsvikteltet då Tysdagsklubben hadde sesongavslutting denne veka. Ei lang rekke bilar med feststemte menneske trilla inn framfor teltet som var pynta med garn, kuler og blomar.  

Bålkos

Det er veldig tørt i terrenget for tida, spesielt etter dei fine sommardagane vi har hatt i området. Det er meldt om lite nedbør i ei lengre periode framover også. Så vær forsiktig med bruken av open eld (bål) og grill

digital post.jpg

Du har to val  Digipost eller e- Boks. Postkassane er likestilte og begge tilfredsstillar strenge krav til tryggleik.

 

Marine grunnkart.jpg

Nye, høgoppløyselege kart over sjøbotnen  på søre sunnmøre er nå tilgjengeleg. Karta  gir ein detaljert framstilling av botnen og terrengvariasjonar  over 800 km2 av sjøbotnen  i kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven.

lene og Andreas 2.jpg

Herøy kommune har annonsert  ledige tomter i kommunen med frist til å melde seg innan 01.06.2016. Dersom fleire meldte seg ville det verte loddtrekning og det vart gjennomført i dag. 

digital post.jpg

Det offentlege ønskjer at innbyggarane skal ha digital postkasse, har du registert deg?

 

natur 2.jpg

Forbrukarrådet har testa alle kommunane i Noreg og Herøy kommune vart nr. 4 i fylket og som nr. 44 nasjonalt. Dette er ein framgang sidan sist vi vart testa som var i 2013.

 

Rogn

For første gang passerte Herøy kommune 50,0 mill i skatteinntekter på ein månad.  Skatteinntektene til kommunen i mai 2016 vart på kr 50.060.000,-.

MRFK_Trafikk-29_jpg.jpg

Fylkestrafikktryggingsutvalet vil oppmode kommunane i Møre og Romsdal om å sende inn forslag på kandidatar til trafikktryggingsprisen 2016.

oppgradering_ledning.PNG

Utviklingsavdelinga oppgraderer ledningsnettet i Dragsund med ei ny 400 meters kloakkleidning frå oppkøyringa til Dragsundfeltet og til innkøyring ved Fristadbygget.

fosnavåg copy.jpg

 

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og offentleg ettersyn av planprogram for etablering av massedeponi, gnr. 34 bnr 379 mfl., Fosnavåg, Herøy kommune. Området ligg inne på Fosnavåg hamn.

Parkering ved rådhuset.jpg

Det vil i perioden framover vere anleggsarbeid på parkeringsplassen ved rådhuset. I fyrste omgang vert berre innkøyringa ved rådhuset stengd, og innkøyringa mot Fargerike må då nyttast. 

parkeringsplass.PNG

I tråd med prosjektet byutvikling for Fosnavåg vil ein stenge parkeringsplassen utanfor Valaker. Området skal leggast tilrette for barn og unge som bur og besøkjer Fosnavåg sentrum. 

Ein sprek gjeng tek einn pust i bakken

Fredag 27. mai gjekk startskotet for Moltustranda mosjonsfestival for fjerde år på rad. Dette er noko som engasjerer både store og små i bygda. I dette høve hadde også Moltu Barnehage si eiga markering med Mini-mosjonsfestival.  

Nerlandsøy bru- berit sandvik skeide.jpg

 

Statens vegvesen vil i samarbeid med Herøy kommune starte arbeidet med detaljregulering av ei strekning langs fv. 20 frå Bergsøya til Nerlandsøya (Nerlandsøybrua).

Vegstrekninga er om lag 1,5 km lang. Reguleringa vil også omfatte nødvendig sidevegsnett.

herøy gard 1.jpg

"Herøy kommune ei foregangskommune", fekk ein høyre på Herøy gard idag.

Kvifor? Fordi vi systematisk satsar på at elevane våre skal få del i lokal kultur og historie, for å bygge kunnskap og "feste røter ".

alle til topps 16 norges bruk.jpg

«Alle til topps Sunnmøre» arrangerast av frivilligsentralane i 11 kommuner denne dagen.
Dei håper at både private og lag og foreninger vil invitere med seg ein nabo, ven, oldemor eller ein av våre nye landsmenn,
for å introdusere dei for noke av det mest særnorske vi har - nemleg tradisjonen for å gå på tur.

byutvikling.jpg

 

Herøy kommune deltek og presenterer byutviklingsarbeidet sitt på seminar om tettstadsutvikling i Ulsteinvik 7 og 8 juni.

Fosnavåg hamn - oversiktsbilde

 Kommunestyret startar i dag med avduking av byste i Fosnavåg park.

parkering.PNG

 Grunna anleggsarbeid vert parkeringsplassen bak rådhuset midlertidig stengt

kommunevåpen for web

 I morgon kl. 15.30 er det ekstraordinært formannskapsmøte.

digital post.jpg

Ved å bruke digital postkasse får du raskare post frå stat og kommune, samtidig som du sparer miljøet for utsending av fysiske brev og hjelper det offentlege til å jobbe meir effektivt.

 

kommunevåpen for web

 Då er den endelege oppteljinga ferdig og valdeltakinga var på 39 %.

kommunevåpen for web

 Då er resultatet klart og fleirtalet ville at Herøy kommune skal halde fram som i dag.

kommunevåpen for web

 Opptelling av førehandsrøystinga er no ferdig og det var totalt 607 personar som røysta.

røysting2.jpg

I dag er det siste dagen du kan førehandsrøyste og biblioteket stenger kl. 15.00. I og i morgon er det ordinær røysting og siste dagen for å sei kva du meiner om kommunesamanslåing.

Bilde av fjellet

Herøy kommune har utført sikringsarbeid i fjellsida bak Huldal barnehage.

Førehandsrøysting.jpg

Alle veljarar som har røysterett ved eit kommunestyreval i Herøy kommune har røysterett ved folkerøystinga. I tillegg kan alle 16- og 17-åringar røyste, dvs alle som er fylt 16 år innen utgangen av 2016.

Ta med gyldig legitimasjon!

 

Aspevika 2016

 

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 73/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for Aspevika skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Kvalsvik hamn

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 75/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for deler av Kvalsvik hamn gnr.7 bnr. 4 skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Gjertnesmarka

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 76/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for Gjertnesmarka gnr. 23 bnr. 48 m.fl skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Klar, ferdig, gå.JPG

 

 

Sak vedk. «Oversikt helsetilstand og påverknadsfaktorar i Herøy 2015 – Statusrapportering», er no behandla i komitè for Helse og omsorg, i komitè Næring, kultur og idrett og i kommunestyret.

Ipad3

Sist onsdag den 20.april drog vi i gang pilotprosjektet med å bruke Ipad som undervisningsverktøy i Herøyskulen.  I Herøy er det heile 8. trinn ved YHU og heile 5. trinn på Einedalen som er i gang med bruk av Ipad som læringsverktøy.

dokfilmfestival.jpg

 6. og 7.klasse har i år vore med på eit nasjonalt pionerprosjekt gjennom SEANSE-senter for kunstproduksjon.

Ungdom kommunereform myrvåg

 Når ordførar inviterte til ope møte i gymsalen på Møre barne og ungdomskule møtte ungdomen opp.

Herøy rådhus

Formannskapet har gjort vedtak om at ein fram til 01.07.2016 skal ha redusert opningstid ved rådhuset.

elevar 2.jpg

 Denne veka har 400 elevar og foreldre deleteke på informasjonsmøter om narkotika

Spørsmål frå salen kommunereform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tysdag inviterte ordføraren til ope møte om kommunereforma i Herøy frikyrkje og det var høve til å stille spørsmål til både politisk og administrativ leiing. 

Folkemøte.jpg

Har du framleis spørmål knytt til kommunereforma kan det kanskje vere nyttig å møte på folkemøte. 

Rydding Martine Holm 2015 (2).jpg

I forkant av årets strandryddeaksjon inviterer Naturvernforbundet Ytre Søre Sunnmøre i samarbeid med SSR til ein interessant temakveld om marin forsøpling.

Bilde 013

Herøy kommune bygger ut Leikanger skule og grendahus og rehabiliterer fasadene på eksisterande skulebygg. På denne sida vil du finne den offisielle informasjonen om prosjektet.

Strandrydding (3).jpg

 Strandryddedagen er 7 mai og 17. mai rydding i perioda 25 april - 9 mai.

Landskap utan søppel

Ubebygd kommunal eigedom rundt omkring i kommunen er ikkje mottaksplass verken for hageavfall eller anna søppel. Hageavfall kan leverast på SSR sin miljøstasjon på Mjølstadneset. Her kan du også levere miljøskadeleg avfall, til dømes malingsrestar og elektriske artiklar, utrangerte møblar og utslitte springformer for ostekaker.

Olbjørn.jpeg

 

Temakveld ved Thon Hotel Fosnavåg, foredragshaldar Olbjørn Klepp.

20160330_214755-1_resized (2).jpg

Lov om barnehagar og forskrift om foreldrebetaling i barnehagen avgjer foreldrebetalinga i barnehagen. Foreldre med barn i barnehagen skal ikkje betale meir enn makspris for ein barnehageplass.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal handsame søknad om reduksjon og gratis kjernetid. 

kommunevåpen for web

 

I samband med folkerøystinga i Herøy kommune 19. mai 2016 kan det nyttast brevrøysting. Dette skal nyttast av dei som ikkje kan røyste i førehandsperioden frå 06.04. til 18.05.2016 eller på sjølve dagen 19.05.2016.

brannbil.jpg

 

PLIVO øving tysdag 12.04.16 frå kl. 18 og fram mot kl. 23 på Kvalsvik skule.

 

PLIVO= Pågåande Livstrugande Vold.

Dette vert ei felles øving mellom Politi, Helse (ambulanse) og Brann.

Formannskapet vedtok i møte 8.3.2016, sak 51/16, å leggje ut Kommunedelplan for Herøy – avlaupsplan 2016-2022 til offentleg ettersyn.

runde fyr.jpg

Intensjonsavtale mellom kommunane Hareid, Herøy, Ulstein, Sande og Vanylven.

rådhuset arbeid parkering.jpg

Det vil i perioda framover vere anleggsarbeid på parkeringsplassen ved Herøy rådhus, då vi skal sette opp ein støttemur mot sør/sør aust

Bilde av fjellet.jpg

 Herøy kommune får no utført skredsikring av fjellet bak Huldal barnehage.

manntall.jpg

 

Herøy kommunestyre har vedteke at det skal vere rådgjevande folkerøysting 19.05.2016, og for å kunne røyste under folkerøystinga må du stå i manntalet. 

 

20160330_214755-1_resized (2).jpg

 Barnehagane i Herøy jobbar målretta med å utvikle seg til å bli meir autoritative omsorgspersonar for born.

Kjellaug Tønnesen.jpg

Lærarar og foreldra på Bergsøy skule avd. Borga starta rett på etter påskeferie med felles foreldremøte med tema: Trygg og bevisst mediebruk. Smarte val på nett. Korleis som vaksen vere eit godt førebilde?

5

For første gong, går no alle barnehagane i Herøy  saman om å arrangere ei felles samling for småbarnforeldre. Dette skjer i konsertsalen på Thon Hotell Fosnavåg.
tysdag 5. april kl 19.00 – 21.00

Situasjonsplan_Huldal_29032016.png

Herøy kommune skal utføre skredsikring i fjellsida bak Huldal barnehage. I samband med arbeida vil trafikk til og frå barnehagen verte via innkøyrsle på vestsida av bana, sjå situasjonsplan.

Plakat søknadsfrist  sfo.jpg

Alle som treng NY plass på SFO må søkje innan 10. april. 

blomster

Kreftkoordinatorar i Herøy og Ulstein vil arrangere temakafé første onsdag i kvar månad. Vi vekslar mellom Herøy og Ulstein annankvar gong. Temakafe er eit tilbod til alle som er berørt av kreft på søre Sunnmøre.

Britt-Synnøve3.jpg

10 på topp 2016 skal vere klart til påske

helse 2.jpg

 Det er snart påske og legekontora har endra opningstid.

skogrydding.jpg

Fylket vil i morgon  ta ned noko skog (skogrydding)  langs nordsida av Myklebustvatnet m.a. på nedsida av badeland. Noko av det delvis inn på kommunal grunn.

alkohol 3.jpg

Alkohollova gjer det mogleg for kommunane å utforme lokal alkoholpolitikk. Planen skal reviderast jamt og i fylgje med kommunevalet for å vere oppdatert, aktuell og legge føringar for eit målretta arbeid innan rusfeltet.

 

3d1.jpg

Kartleverandør til Herøy kommune tilbyr no ei teneste der ein kan få fram brukarvenlege 3D kart med nyttige data som reguleringsplanar, sol/skyggefunksjonalitet mv. Sjå meir ved å gå til denne lenka

Torgeir1.jpg

Veka er over og Torgeir Myklebust Stenersen fortel at han har hatt det veldig kjekt og at det har vore ein lærerik oppleving.

barnehage.jpg

Søknadsfristen til hovudopptaket i kommunale og private barnehagar var 1. mars. Det kom inn 90 søknader innan søknadsfristen.

Eit samordna barnehageopptak med tildeling av plass vart gjennomført av Herøy kommune ved barnehageleiar og styrarane ved kommunale og private barnehagar 11. mars 2016

IMG_1796.JPG

1. april 2016 er fristen for å søkje driftstilskot til laget, tilskot til leikeplassar og nye tiltak/investeringar. Dei andre kategoriane kan ein søkje på heile året.  

rehab1.jpg

Rehabilitering er ein seksjon i avdeling barn, familie og helse. Seksjonen omfattar ergoterapitenesta og kommunal og privat fysioterapiteneste. Vi gir tilbod til alle aldersgrupper på ulike arenaer som heim, barnehage, skule, institusjonar og fysikalske institutt.

Torgeir.jpg

Torgeir Myklebust Stenersen skal denne veka ha arbeidsveke på rådhuset.  Ei veke som vert noko annaleis enn ei vanleg skuleveke. Kanskje vil Torgeir i løpet av veka ha fått innspel som gir han retninga for utdanningsval etter ungdomsskulen?

Veglys.jpg

 Mørenett har no lokalisert feilen på gatelysa ned mot Myklebust Campus - Sunnmørsbadet - Herøy kulturhus.

Runde - inn imot grotta

 

Møre og Romsdal Reiseliv oppretta i 2007 ”Årets Reiselivpris”. Denne ble for første gang delt ut under Reiselivskonferansen i 2007 som ble arrangert i Molde. Forslag til kandidatar for 2016 kan du sendast inn.

IMG_7131.JPG

 Gjeldande rammeavtale med Aurvoll og Furesund AS gjeld formelt til og med 30.06.2016.

030.JPG

 I går var den nasjonale barnehagedagen i Norge.

pårørande.png

 

 Tilbodet er gratis og går over seks kveldar med første kursdag onsdag 30.mars. Kurset vert arrangert på Møteplassen Aktivitetssenter og Kafe, Berte Kanutte-vegen 4, 6150 Ørsta.

temakafe.jpg

Kreftkoordinatorar i Herøy og Ulstein vil arrangere temakafé første onsdag i kvar månad. Vi vekslar mellom Herøy og Ulstein annankvar gong. Temakafe er eit tilbod til alle som er berørt av kreft på søre Sunnmøre.

 

Barn i Bergslia barnehage

I Herøy kommune har vi 4 kommunale og 5 private barnehagar. Vi har felles søknad og opptak ved barnehagane. Du kan no søkje om plass.

din utvei.png

 

Vold i nære relasjonar, overgrep og voldtekt kan ramme menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva hjelp ein kan få eller kor hjelpa finnast. Mange ønskjer også meir kunnskap om vold og overgrep.

Christine copy.jpg

Etter å ha finrekna på minutta som Herøy kommune har til disposisjon under fylkesmønstringa er det med glede vi kan konstatere at også Christine Grace Moltu er vidare til Aure.  

Feil dato_edited-1.jpg

 

Kommunestyremøte er den 18.02.2016, annonse i Vestlandsnytt er feil.

Ein beklagar feilen.

blomster

 Det er i dag fleire feil på nettsida til kommunen og tilhøyrande portalar. 

kum myklebustvatnet.JPG

Den 15.02 startar eit arbeid med å tette lekkasjane rundt kummen sør i Myklebustvatnet. Vasstanden søkk ein halv meter på det meste, og dette gjer at nedre delar av det verdfulle våtmarksområdet tørkar opp og gror igjen. Fylkesmannen har difor sett i gang eit titak for å tette lekkasjane.

20130906_122723.jpg

I Norge er omsorg og oppseding av barn i fyrste rekke foreldra sitt ansvar. Foreldre kan ha behov for hjelp i korte eller lengre periodar fordi dei er i ein vanskeleg livssituasjon. Dei klarer kanskje ikkje åleine å gi barnet den omsorg og tryggleik det har behov for. Då har barnevernet eit ansvar å hjelpe til.

ingermarie.jpg

Herøy kommune var i førre veka invitert til dialogkonferanse med statsråd Solveig Horne. Kommunen er stolt av å vere ein av 7 kommunar i Møre og Romsdal som var plukka ut til å delta i dialogkonferansen med statsråden. 

ungdomens kulturpris.jpg

Ungdommens kulturpris kan tildelast ungdom som utmerker seg i ein kulturaktivitet – eller – personar, lag eller organisasjonar som har drive eller driv kulturarbeid mellom ungdom i Herøy på fritida. Ungdommens kulturpris 2016 gikk til Karoline Velsvik Sivertsen.

16.jpg

 I helga var det UKM og der var mange dyktige unge artistar på scena. Inga enkel oppgåve å velge ut dei som gikk bidare.

ukm2a.jpg

På laurdag brakar det laust med ungdommens kulturmønstring eller «Ung Kultur Møtes» som er det nye slagordet. Mange flinke ungdomar er klare til å entre scena, nokre av dei for aller fyrste gong.

kommunevåpen for web

1. februar i tida 16.30 - 20.00 vil nettsida til kommunen vere ute av drift. Dette med bakgrunn i vedlikehaldsarbeid og oppgraderingar. 

Stokksund B33

Formannskapet behandla i møte den 19.1.2016 forslag til detaljregulering for Stokksund B33 og gjorde vedtak om å legge planen ut på høyring. 

Startskudd for innovasjonsprosjekt

Pleie- og omsorgsavdelinga i Herøy ligg langt framme i bruk av velferdsteknologi, og pleie- og omsorgsleiar Ragnhild Velsvik Berge er ein av deltakarane i prosjektet. Herøy kommune er glade for å få tilbodet om å vere med på dette spennande innovasjonsprosjektet og Ragnhild Velsvik Berge ser fram til samarbeidet med Noveau.

Opplæring av pasientar og pårørande

I løpet av eit år blir det arrangert mange ulike kurs og grupper for opplæring av pasientar og deira pårørande.

robert_hoppid2.jpg

 Oversikt over komande kurs er klart.

snø8

Det snør det snør tidelibom.

brøyting

 Brøytaren på rode 5 har tekniske problem

 Under finn du referat frå nabopratane som er gjennomført i samband med kommunereforma:

 Under finn du alle referat frå forhandlingsutvala i kommunereforma.

Olympic Bibby.jpg

Herøy kommune har over lang tid påpeika at sysselsettingsstatistikken for Herøy ikkje er rett. Dette med bakgrunn i at det innanfor offshorenæringa arbeidar mange som ikkje er busett i Herøy.

alkohol.jpg

Bransjetreff for alle som arbeidar i utelivsbransjen i kommunane på Søre Sunnmøre.

Heida_vel.jpg

Heida Vel fekk årets Frivilligpris, det var 10 verdige kandidatar nominert til den gjeve prisen.

fram2.jpg

FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet, men ikkje som vanleg busstur. Ordninga held fram i Herøy. 

kva skjerweb.jpg

På heimesida til kommunen er det lenke til felles kullturkalender på søre sunnmøre. Lenge har ein ikkje funne arrangement for konserthuset og  kinoen i Fosnavåg. Dette er no ordna. 

Ada og David.jpg

 

 

David 4 år vann barnepremien sponsa av G-sport Fosnavåg. Han kom innom Servicetorget sist fredag, saman med den blide systra Ada og mor Guro som fylje.   

1. klassingar.jpg

13. og 14. januar er det innskriving ved alle barneskulane i Herøy. Dette gjeld elevar fødde i 2010 med skulestart hausten 2016

Inger Vikene fått utdelt kongen sin fortenestemedalje

Under gårsdagens julekonserten i Herøy kyrkje med Bergsøy Blandakor og Herøy brass vart Inger Vikene  heidra med kongen sin fortenestemedalje.

kommunevåpen for web

På nettsida er det ein funksjon i kvar enkelt artikkel der du kan gi tilbakemelding til kommunen om du fann/ikkje fann det du leita etter.  Tilbakemelding er viktig for oss for at vi skal få ei betre og meir brukarvennleg side.

hurtiglader.jpg

Herøy kommune har fått tilskot på 60 000 kroner frå Møre og Romsdal fylkeskommune til etablering av hurtigladestasjon i Fosnavåg.

DSC00216.JPG

Arbeidsgruppa for kommunereform og ungdomsrådet har gjennomført spørjeundersøking på alle ungdomskulane i Herøy om kommunereforma. 180 elevar har svart på spørjeundersøkinga.

kalender 2016

Fotograf Kristoffer Nærø Ytterland sitt bilete prydar Herøy kommune sin kalender i år også. Veggkalenderen kan du hente på Servicetorget – så lenge det rekk.

 

pokalar og medalje.jpg

Gratulerer til alle 436 personane som har fullført årets 10 på topp.  

Årets fotballkommune.jpg

Herøy kommune vart årets fotballkommune for 2015 og det var ein stolt ordførar Arnulf Goksøyr som tok imot prisen.

 

LMP_Ulstein1_09122015.jpg

Dei sju kommunane har i haust sluttført fleire store samhandlingsprosjekt knytt til elektroniske datasystem. Sist ut er mobil pleie for alle heimetenestene.

skogsnissen sin  slede.jpg

Elevar og lærarar ved Bergsøy skule avd. Borga  har igjen teke oss med til Nisseland. 

Nisseguten fall for freistinga og lurte seg til å prøve sjølvaste julenissen sitt magiske reiseskjegg. 

kommunevåpen for web

 

 Kommunestyremøte i dag 10. desember startar kl. 13.00 og vert som vanleg direkteoverført. Saklista finn du under.

Folkevalde1.jpg

 Etter valet fikk ein litt utskifting i kommunestyret. 17. november vart representantane som går ut av kommunestyret heidra.

frivilligprisen.jpg

10 kandidatar er nominerte til den gjeve prisen.Juryen har i år beslutta at innbyggarane i Herøy skal få bestemme kven som får denne prisen. Alle er verdige kandidatar som har utmerka seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.  

1a.jpg

 

Torsdag 3. desember var dagen komen for grunnskulefest på Leikanger skule. Tema i år var å glede seg til jul - så veldig at det vert vanskeleg å få sove om kveldane.

Vi får ikkje sove – gler oss til jul!

kjøkkensjefen får diplom

 

Den 24.november inviterte Fylkesmannen til fest hos fylkesvinnar Herøy helse- og omsorgssenter for å overekke diplom og premie frå Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Ein klar vinnar i konkurransen Gylne måltidsøyeblikk!

frøystadvegen 20.jpg

 Møre miljøsanering AS er no ferdig med jobben med å rive Eggesbøvegen 20. 

191a.jpg

 Det er ein tradisjon ved Bergsøy skule å ha julespel. Kjempeflinke elevar øver kvart år for at publikum skal få ein god opplevelse før jul.

Camilla og Berit.jpg

Herøy kommune gjennomførte i dag to møte om akuttinnkvarteringa i Herøy kommune. 

utropsteikn.jpg

Komande veke vil det arrangerast fleire folkemøte om akuttinnkvarteringa. 

herøy kulturhus.jpg

Herøy kommune ved varaordførar Camilla Storøy som er ordførar i saka, inviterer alle innbyggarar til eit informasjons- og dialogmøte om akuttinnkvarteringa i Herøy kommune.

Jul på Herøy 2015.jpg

Søndag 22. november kl. 14.00-18.00 ynskjer vi velkomen til «Jul på Herøy». 

christineborg gjestehus AS - foto.Christineborg gjestehus AS.jpg

Christineborg Gjestehus AS har inngått ein avtale med Utlendingsdirektoratet (UDI) om å ha 180 akuttinnkvarteringar i Herøy kommune. 

konsertsal.jpg

Møre og Romsdal fylkeskommune ved kultur- og folkehelseutvalet har vedteke nye reviderte retningslinjer for tilskot til kulturbygg.

indre moltu forslag reguleringsplan.jpg

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 12-14 varslar ein med dette igangsetjing av arbeid med privat detaljregulering for Indre Moltumyr gnr/ bnr.: 60/32 m.fl.i Herøy kommune på vegne av forslagsstillar, Jan og Kristin Hide Truelsen. 

Hele Norges julelenke2.jpg

Norgesklasset NRK P1 og Norge Rundt NRK 1 byd alle til å sende inn personlege julelenkje-ringar til tidenes største juleverkstad.

Ringane skal settast saman til ei stor lenkje - "Heile Noreg si julelenkje" - som fortel historia om Noreg i 2015. Julelenkja vil få stor plass i radio og TV fredag 4. desember.

språkkafe.jpg

Språkkafé på biblioteket er eit nytt tiltak for alle i Herøy. Folk med innvandrarbakgrunn kan praktisere og trene norskkunskapane sine, og etniske norske kan treffe andre.

brøyting

 Herøy kommune har ledig: Rode 6 og ved dei kommunale bygningane i Myrvågområdet.

Bergsøy skule - Borga - frå sørvest.jpg

Elevar og tilsette ved Bergsøy skule Borga har i lengre tid klaga over dårleg lukt i bygget.  Lukta har spreia seg utover bygget frå fellesareal ved det avstengte bassenget og inn i klasserom og arbeidsrom. Lukta har leia til mistanke om mugg og andre helseskadelege stoff.

7.jpg

" Skodde, skodde dra deg heimatt!
Mannen din henge, bonna dine brenne og lykjelen den e på Trandal!"

Kjoekkenpersonalet-Heroey-helse-og-omsorgssenter.jpg

Ein samrøystes fylkesjury har kåra Herøy helse- og omsorgssenter til vinnar av konkurransen «Gylne måltidsøyeblikk» i Møre og Romsdal. Herøy helse- og omsorgssenter utpeikar seg ved at menyane er svært fristande. Middagsmenyane inneheld mykje heimelaga mat, som gjenspeglar sesongane, og er ofte basert på lokale råvarer 

TT-kortet_medium.png

Nye retningslinjene for Transporttenesta i Møre og Romsdal, gjeldande frå  01.11.2015. No kan du søkje heile året.

 

brøyting

 

Herøy kommune tilbyr tenesta «Brøyting av privat veg». For å få tenesta må vilkår for tenesta vere oppfylt og grunneigar kan då sende inn søknad til kommunen. Denne søknaden finn du her.

Bilete Arne Mørch.jpg

12. november kjem Minnenes Melodi ved Arne Mørch til Herøy. Arnes Einmannsorkester har bestått sidan 1976, men Arne Mørch har vore aktiv dansemusikar sidan 1963.

Mjølstadneset etappevis utbygging.jpg

 Kommunen skal etter løyving i budsjett for 2015 starte etappevis utbygging av infrastruktur på Mjølstadneset.

Helg.JPG

I sommar så vart alle landets sjuke- og aldersheimar invitert av statsråd Sylvi Listhaug, via Fylkesmannen i kvart fylke,  til å delta i ein konkurranse for å betre matomsorga rundt om på institusjonane.

 

ungdomsråda i søre sunnmøre.jpg

Måndag 19.oktober var i overkant av 50 ungdommar frå kommunane på Søre Sunnmøre samla til ungdomskonferanse på Herøy kulturhus.

tv-aksjonen 15.JPG

På vegne av årets aksjonskomite, vil eg takke alle som har bidrege med smått og stort til at denne Tv-aksjonen også kom godt i havn med eit flott resultat. 

Aspevika - foto ved Svein Holmen AG Plan og arkitektur.jpg

I samsvar med reglane i PBL§12-3  og §12-8 vil vi med dette gjere kjent at det vert sett i gang arbeid med reguleringsendring av gjeldande plan «Aspevika hytteområde» Plan ID 201202 i Herøy kommune  

August Nærø.jpg

Vi flaggar i dag for dåpen av fartøyet «August Nærø». Herøy Kommune er medarrangør når «August Nærø» vert døypt i Fosnavåg fredag. August vert med dette heidra for sin innsats for Noreg under andre verdskrig.

Trafikktryggingstiltak Moltu.JPG

Idar Tarberg (leiar i maritim og teknisk komitè) og utviklingsleiar Jarl Martin Møller var i dag med å opne offisielt det nye gangfeltet ved Moltu skule.

barnehagekurs oktober 2015.jpg

Måndag 5 okt var Sjøborg i Ulsteinvik  fylt opp av barnehagetilsette som fekk høyre på Kari Pape som snakka om kva kompetanse vaksne i barnehagen må ha for at alle barn skal oppleve seg inkludert og med i leik og fellesskap. Dette var ein dag til ettertanke og refleksjon, og mange kjente seg berørt med ei tåre i augekroken over kor viktig ein kan vere for det einskilde barn si framtid.  

Kulturprisvinnar Inger vikene

Herøy kommune i samarbeid med Sparebanken Møre deler i år ut prisen for 31. gong. Frist for å fremje kandidatar er sett til 15. oktober. 

doktorproktor2.jpg

Vi inviterer til stooor bursdagsfeiring på laurdag. Det blir eksklusiv førpremiere, premiedryss, popcorn-badekar-bading, kake og mykje meir

Ansvarleg Vertskap plakat.PNG

 

 

Kommunane på Søre Sunnmøre inviterer til kurs i "Ansvarelg Vertskap".  

Ansvarleg Vertskap er et kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad/utestad med løyve til å skjenke alkohol. Kurset gjev deg opplæring i kva alkohollova krev, og kunnskap om kva som skjer med kroppen når det vert drukke alkohol, både fysisk og psykisk.

john og tore.jpg

Med nokre enkle grep kan du hjelpe til å redusere brannfaren hjå eldre du bryr deg om. Ta den viktige «kjøkkenpraten», ein prat om kva slags brannfarar som finst i heimen, og kva ein kan gjere for å betre branntryggleiken.

 

Ope møte om bustadsmarknaden

 

Formannskapet vedtok i møte 8.9.2015, sak 167/15, å leggje ut Kommunedelplan for bustadpolitikk 2015 - 2019 til offentleg ettersyn.

kompetanseheving1.jpg

Ved hjelp av bulystprosjektet og Camilla Storøy  kunne barnehageansvarlege i Ulstein og Herøy tilby ein kurskveld for alle tilsette i barnehagane i desse to kommunane.

utropsteikn.jpg

Torsdag 24. og fredag 25. september held Økonomiavdelinga og Personal- og organisasjonsavdelinga stengt.  

10påtopp2.jpg

Hugs innlevering av 10 på topp 2015. Frist 20 oktober! 

 

Vilde Bjerke.jpg

«EN PERSONLIG REISE I ANDRÉ BJERKES LIV OG DIKTNING – ved hans datter Vilde Bjerke» 

Frøystad skule.JPG

 

Onsdag den 16. og 23. september vert det gjennomført brannøving på Frøystad skule. I den samanheng vert det trafikk av utrykkingskjøretøy og det kan verte litt røyk/lukt frå bygningen. Dersom De skulle vere allergisk eller vert plaga av røyklukt så ber vi dykk halde dykk innandørs mens øvinga vert gjennomført. 

hamna Fosnavåg.jpg

Røystene ved kommunestyrevalet i Herøy er no talde  og her er resultatet.

ope dag på brannstasjonen 2014.jpg

Laurdag 19. september er det open Brannstasjon i Fosnavåg. Det vert aktivitetar for borna med m.a. kunnskapsløype der premien er ein raud brannhjelm. Vi har mange å dele ut.

veglys2nett.jpg

Tidlegare meldte ein feil på gatelys inn til kommunen ved å ringe servicetorget. No kan du sjølv gå inn på nettet for å melde inn – ei enkel ordning der du melder inn, sjekkar om lyset allereie er meldt inn og om der er gjort rettingar.

Bufdir_fb_1200x628a_Line_Bjorn_Oslo.jpg

Over 11 000 barn og unge i Noreg bur i fosterheim og talet aukar frå år til år. I den nasjonale rekrutteringskampanjen for fosterheimar som startar denne veka, leiter ein etter folk med rom for ein til i livet sitt.

Vallogo 2015

 

Kven har røysterett?

• Norske statsborgarar

• Nordiske statsborgarar som er registrerte som busette i Noreg seinast 30. juni 2015

• Andre utanlandske statsborgarar som er registrerte som busette i Norge dei tre siste åra før valdagen

• Alle må ha fylt 18 år innan utgangen av 2015

 

utropsteikn.jpg

 I høve omlegging til nytt datasystem er Myrvåg legesenter stengt tysdag 8. og onsdag 9. september.

viser av eldre årgang.JPG

Måndag 21. september kjem Leif Inge Thormodsæter til Myrvåg Omsorgssenter og Herøy Omsorgssenter, Eggesbønes med konserten ”Viser av eldre årgang”. Leif Inge har jobba som profesjonell musikar sidan 1987 og har hatt over 10 000 institusjonskonsertar. Han har utdanning frå Agder Musikk-konservatorium på klassisk gitar og song. 

RFFMN.jpg

Denne utlysninga retter seg mot små og mellomstore bedrifter (inntil 250 tilsette), næringsklynger og næringsnettverk, samt aktørar innan offentleg sektor. Universitet, høgskular og FoU-institusjonar kan søkje om eit forskingsprosjekt når det er i samarbeid med en eller fleire bedrifter og/eller aktørar innan offentleg sektor innanfor regionen. 

Haus_Sigurd_V08_02_resize.jpg

Bulystprosjektet har som ei målsetting at det skal arrangerast ein del kurs som er viktige for både kommuneorganisasjonen, frivillige lag- og organisasjonar samt næringsliv som lærer oss meir om kulturforståing og gir oss bedre interkulturell kompetanse. Vi trur at svært mange av oss jobbar i lag med ein som kjem frå eit anna land, møter ein på fritida eller har ein til nabo.  

Haus_Sigurd_V08_02_resize.jpg

 

 

Bulystprosjektet har som ei målsetting at det skal arrangerast ein del samlingar som lærer oss meir om kulturforståing og gir oss bedre interkulturell kompetanse. Dette treng både dei som er norske og dei som er nye i Norge.

Med dette til bakgrunn, har Bulystprosjektet no ordna til to kveldssamlingar som skal vere opne FOR ALLE, og desse samlingane vil vere særleg tilrettelagde for innvandrarane.

valglogo_gull_nynorsk_100x75.jpg

Sjuke og uføre som ikkje kan nytte vanleg førehandsrøysting kan få røyste i eigen heim.

levaktnummer.jpg

Alle kommunar i Noreg har ei legevaktordning for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet. Når du ringjer 116 117 kjem du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppheld deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

collage.jpg

PIRfestivalen 2015 går av stabelen fredag 4.september på Herøy kulturhus. Dette er ein rusfri festival med nulltoleranse. Her får lokale artistar boltre seg på scena ilag med nasjonale stjerner. 

Alle kommunar utarbeidar ulike planar for å styre utviklinga i organisasjonen og lokalsamfunnet. Herøy kommune sin Planstrategi er eit dokument som tek føre seg status på plansystemet og behovet for revidering eller nye planar i kommunen. Planstrategien gjer såleis opp status for planverket og er ikkje ein plan i seg sjølv.
 

utropsteikn.jpg

 Herøy Legesenter, vil på grunn av bytte av datasystem, vere stengt tirsdag 25.august og onsdag 26.august.

1. klassingar.jpg

 

Då er det ei veke att av skuleferien. Nytt skuleår startar måndag 17. august. Kulturskulen starter undervisninga 24. august.

naust.jpg

Utviklingsavdelinga ynskjer å presisere at ein fortsatt må søkje om dispensasjon for å bygge mindre enn 100 meter frå sjø og vassdrag, jfr plan- og bygningslova § 1-8. Regelendringane som trådde i kraft 1. juli 2015 opphevar ikkje byggjeforbodet i strandsona.

svangerskapomsorg1.jpg

Det vil bli holdt fødselsforberedande kurs torsdag 10. september og torsdag 17. september.

Vedlegg D - ortofoto nett.jpg

Jf. plan- og bygningslova, §12-8, gjerast det kjent at det er starta opp privat reguleringsarbeid på del av gnr. 23 bnr. 3 –

Gjertnesmarka. Planarbeidet utførast av proESS AS på vegne av Tomteservice AS.

valglogo_gull_nynorsk_100x75.jpg

 

 Om du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røyste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015.

Barneboktua Herøy Gard Foto Eileen Gjerde

Kulturavdelinga i Herøy inviterer til lesestund og offisiell opning av Barneboktua på Herøy Gard torsdag 9. juli kl. 11.00. 

Herøy gard

Det vert mykje å oppleve på Herøy gard  denne sommaren. Herøy kystmuseum og kulturavdelinga samarbeider i år om aktivitetar rundt vårt flotte kystmuseum. Vi kan nemne opning av barneboktua med forteljarstund, ordløype, strikke kafé, handtverksdag, utlån av robåtar, leik og moro ved huset, utstilling, og forteljarframsyning ved Guri Aasen på sjøbuda.  

Pressebilde Djupdykk - Fotograf Bjørn Vatne, Sunnmørsposten.jpg

 

Kulturavdelinga i Herøy inviterer til forteljeframsyning i sjøbuda på Herøy Kystmuseum fredag 10. juli kl. 13.00.

brøyting

 Herøy Kommune gjennomfører konkurranse på BRØYTING

Frøystad skule.JPG

Arbeidet med miljøsanering og riving av gamledelen på Frøystad skule og Eggesbøvegen 20 startar opp i løpet av august. 

store naust.JPG

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent Herøy kommune sitt vedtak av arealdelen av kommuneplanen 2013–2025. Vedtaket inneber at det vert opna for naust med storleik inntil 60 m² BRA. 

DSC_0032.JPG

I dag var det høgtidleg opning av den nye gangvegen Torsethøgda – Kalveneset.  Myrsnipa barnehage var spesielt invitert for å halde snora i lag med statens vegvesen. Ordførar Arnulf Goksøyr og representant frå Møre og Romsdal fylkeskommune, Bjarne Kvalsvik, klipte snora i lag og erklærte gang- og sykkelstien for open. 

Gunnar.jpg

 

Gunnar Roseth tok imot arbeidsmiljøprisen av ordførar Arnulf Goksøyr på kommunestyremøte i går.

 

Utropsteikn

 På grunn av ein teknisk feil vil har det ikkje vore gjort noko opptak av kommunestyret i går, 25. juni.

jonsok 2015.jpg

 

I dag er lindukane komne på borda i spisesalen ved omsorgssenteret,  og vasane er fulle av friske, fargerike sommarblomar. 

kartutsnitt vegutbetring Kleppeåsen.jpg

Herøy kommune går i desse dagar i gang med utbetringsarbeid på ein del av vegen rundt Kleppeåsen. Det er i første omgang vegpartiet frå fylkesvegen i Raudvika og fram til Leikong skule som vert prioritert (sjå bilete).

Helsefaglærlingane frå venstre - Stine Myklebust, Astrid Bigseth Gjerde, Maria Ingebrigtsen, Lise Seljen Breiteig og Jeanette Lande.JPG

18.juni hadde helsefaglærlingane i Herøy sommarbingo for alle bebuarane ved omsorgssenteret.  

8.JPG

 

To måndagane i juni har Herøy helse og omsorgssenter hatt besøk av 8.klassingar frå YHU.

Vegard Storbråten Øye.jpg

Søndag 28. juni vert det Toradar-konsert på Omsorgsentra i Herøy kommune. På Herøy Omsorgsenter kl. 11.00 og på Myrvåg Omsorgsenter kl. 15.00.

_TH_5395.jpg

I dag startar arrangementet «Fosnavågveka» og det skjer ein del i sentrum, du kan også få  kjøpt grilla laks. Marine Harvest gir inntekta av salet til Frivilligsentralen.

Klar, ferdig, gå.JPG

Sist tysdag vart arrangert Aktivitetsdag for dei eldre på Herøy Omsorgssenter og for fleire som bur heime. Alle pensjonistar var invitert gjennom media og Herøy kommune sin nettstad. 

havella.jpg

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2015.

herøy kulturhus.jpg

 

 

 

Treng du eller laget ditt treningstider i Herøyhallen komande skuleår?  

Heid Tursti - utsikt Våji.jpg

Komande torsdag vert Heid Turløype offisielt opna med invitasjon av sponsorar, kommune, fylke, dugnadsgjengen, entreprenør  og grunneigarar.

Moltu barnehage - krabbefiske

En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen blir innført fra 1. mai 2015. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. 

IMG_0666.JPG

Komande tysdag vert det stor aktivitetsdag på Herøy Omsorgsenter. Opplegget vert om lag som i fjor og opninga vert ved varaordførar Tor Sindre Steinsvik.  

rap.jpg

Det er snart sommarferie og 5. klassingane på Leikanger skule har den siste vekene nytta engelsktimane til å øve inn ein "rappemusikal" om eventyret om dei tre bukkane bruse.

Under finn du referat frå alle møter i arbeidsgruppa for kommunereform.

 

Takk for oss

8. klassene ved ytre Herøy ungdomskule har våre på elevbesøk på rådhuset denne veka. Spennande både for tilsette ved rådhuset og elevane.

 

bilde 2.jpg

Alle born i 1.-7. klasse kan delta i sommarkonkurransen SommarLes 2015. Du kan lesebøker, e-bøker, teikneseriar eller høyre på lydbøker. Så her er det berre å registrere seg!

rekneskap14.jpg

Herøy kommune sin driftsrekneskap for 2014 fekk eit underskott (meirforbruk) på kr 934.821,-.  Ein har foreslått at dette vert dekt opp ved bruk av driftsfond.  

Besøk frå Einedalen skule

 

I dag hadde ordførar Arnulf Goksøyr besøk av elevar frå Einedalen skule, ein kjekk, aktiv og lærevillig gjeng.

Utropsteikn

Herøy og Myrvåg  Legesenter har vanskar med å kople seg opp mot norsk helsenett. Dette skuldast feil hos ein samarbeidspartner. Ein har dessverre framleis ikkje lokalisert feilen, og kan ikkje sei når dette vil verke igjen. 

Tommy Dahl og Mona Zahl Longva.jpg

Mona er Herøyværing, og utdanna seg til kreftsjukepleiar i 2005. Alt frå starten var målet med utdanninga å bli kreftsjukepleiar for innbyggjarane i eiga kommune. Først no i mai  vart det ein realitet. 

På bilete: Tommy Dahl, konsulent ved pleie-og omsorgsavdelinga, og vår nye kreftsjukepleier/kreftkoordinator Mona Zahl Longva

Stokksund.jpg

Herøy kommunestyre har i møte den 28.05.2015 godkjendt detaljreguleringsplan for FV 654 Indre Herøy kyrkje - Stokksundbrua.

30-sona moltu.jpg

No er det ny fartsgrense på kommunevegen på Moltustranda frå Legemyrane og inn til Munkestranda (forbi fotballbana).

Valstyret i Herøy kommune har i møte 19.5.2015 godkjent sju vallister til kommunestyrevalet 2015.

letsMove.jpg

 

 

Kulturskulens største danseshow går av stabelen laurdag 30. mai kl.15:00 på Herøy kulturhus.

Politi.jpg

Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet arbeider saman med tiltak mot useriøse steinleggarar og handverkarar.

Ordførar Arnulf Goksøyr

Herøy kommune er svært fornøgd med driftsresultatet i 2014. Sjølv om ein gjer opp rekneskapen med eit underskot/meirforbruk på      kr – 935.000.-  må dette sjåas i samanheng med skattesvikten /mindreinntektene på -10,7 mill kroner.

Aktivitetsvenn bilde

 

 

Bli frivillig aktivitetsvenn, og gi ein med demens høve til å få fleire aktivitetar og gode opplevingar i kvardagen. 

Torbjørn Jenssen

 

 

 

Bu- og habiliteringsavdelinga arrangerte ein større fagdag den 23.april på Thon hotell, der over 50 tilsette fekk fagleg påfyll og inspirasjon. Fagdagen vart gjennomført som eit samarbeid mellom Herøy kommune og habiliteringsseksjonen i Helse Møre og Romsdal HF.

byeb.jpg

 

Tysdag vart det halde avsluttande møte vedkomande byutviklingsprosjektet ved Thon Hotel Fosnavåg. Her vart dei tre forslaga til framtidig utvikling for Fosnavåg presentert.

17MAI.jpg

 

Det er mykje betre å feire 17. mai i eit reint og søppelfritt miljø! Bli med på ein lokal ryddedugnad langs 17. mai-togruta og på offentlege plassar der feiringa skjer, slik at det blir reint og fint til den store festdagen!

Røyra-frontbilde.jpg

Formannskapet godkjende i møte 21.4.2015, sak 70/15, søknad om oppstart av reguleringsplanarbeid for gnr. 19, bnr. 85 mfl. i Røyra. Frist for å kome med innspel til planarbeidet er sett til 9.6.2015. 

Inspirasjon finn du i Malmø.jpg

Tysdag 28 april vert det arrangert  eit avsluttande seminar i byutviklingsprosjektet med inviterte deltakarar i tillegg til presse. 

overrekking frå totalentreprenør til Herøy kommune.jpg

I dag var det nøkkelseremoni for Toftestøvegen 11. Bygget har fire tilrettelagde leiligheter for brukere med funksjonshemming. Fyrst vart det ei omvising på leilegheitene og sjølve huset. Ei av leiligheitene var møblert slik at dei frammøtte fekk sjå korleis det ville sjå ut når romma er møblert.

10påtopp2.jpg

 10 på topp 2015 er klart til påske og vert arrangert for 14. gong. I år har ein også 24 turmål som er merka med A og B.

Aktivitetsvenn bilde.jpg

Torsdag 23. april vert det temamøte om demens og frivilligheit i tida 17.30-19.30.

Nokre av årets deltakerar til ukm 2015

I helga skal det vere fylkesmønstring  i over halvparten av  landets fylker. I Møre og Romsdal er staden Herøy kulturhus og Fosnavåg.

politiet2.jpg

 

 

Jamnleg gjennom året får politiet inn meldingar om framande som ringer på døra, rundt om på Sunnmøre. Politiet ber folk vere påpasselege overfor desse og hald ytterdørene låste.

Utropsteikn

 

 

Straumen er tilbake ved helsesenteret. Ein kan forvente at det kan verte brot utover dagen i samband med arbeid. Det kan derfor verte forseinkingar utover dagen.

 

Utropsteikn

 Det har vore branntilløp i eit sikringsskap ved Herøy helsesenter og dette gjer at legekontor, helsestasjonen og administrasjonen  er utan straum.

Knut Haugland og Thor Heyerdahl på Kon-Tiki-flåta.

Tysdag 14. april kjem Svein Sæter til Myrvåg Omsorgssenter (kl. 12:00) og Herøy Sanitetshus (kl. 17:00) og fortel om Tungtvannsaksjonen og Kon-Tiki-ekspedisjonen. To store bragder som gjorde Norge verdskjent. Knut Haugland var med på begge. - Han levde eit utruleg liv, men heldt seg i bakgrunnen, seier forfattaren Svein Sæter, som skreiv boka "Operatøren" i samarbeid med Knut Haugland.

Heid Tursti - utsikt Våji.jpg

Herøy kommune ynskjer å samle alle lag og organisasjonar i kommunen til Dialog om folkehelse. Folkehelse kan ein enkelt seie er samfunnet, lag og organisasjonar, det offentlege og private, lokalsamfunna og enkeltpersonar sitt arbeid og innsats for å forebygge sjukdom, skade, forlenge liv og fremme helse. I dette ligg m.a. trivsel, oppleving, kosthald, møteplassar, aktivitetar og ”det gode liv”.

skilt.jpg

Maritim og teknisk komitè har vedteke nye vegnamn og adresseprosjektet nærmar seg fullført i Herøy kommune.  

framflexx.jpg

I januar kom FRAM-Flexx og denne ordninga skulle vare i tre månader . Testperioden er no utvida og held fram etter 1. april.

 

Gjengen i Turstiprosjektet

Herøy kommune har gitt midlar til turstiprosjektet i Myrvåg og Tjørvåg. Prosjektet er eit samarbeid mellom Myrvågtoppen Grendalag, Myrvåg Grendalag og Tjørvåg IL v/trimgruppa. Tjørvåg IL har stått som søkar for prosjektet.  Mykje av arbeidet har fått føre seg som dugnad -skikkeleg flott har det vorte.

Bowling copy.jpg

 

Ikkje alle barn kan bu heime. Over 10 500 barn og unge bur i fosterheim i Noreg i dag.  På Sunnmøre treng vi om lag 50 nye fosterheimar i år. Har du rom for ein til?

FosnavågKonserthus_195A0719_FotoKristinStøylen.jpg

Nettstaden Creative Bloq formidlar dagleg kreative tips og inspirasjon rundt web design, grafisk design og 3D. Det beste designarbeidet blir formidla til lesarane og gir dei ei innsikt til å være oppdatert på dei siste trendane og utviklinga i global design, for å gjere dei rusta til å heile tida levere gode og innovative løysingar. Designbyrået Heydays som har laga profilen til Fosnavåg fikk denneveka heiderleg omtale på denne nettsida.

Gitar- eit populært instrument

 

Dersom dette er noko for deg bør du prøve kulturskulen! Søknadsfristen er 10. april for komande skuleår. Sjølv om søknadsskjemaet vårt ligg ute på nettet heile året, må ein ha ein dato å halde seg til.

Ungdomsrådet deltek på POP-UP byplankontor

For ein månad sidan var det eit folkemøte der innbyggjarane kunne kome med innspel til korleis ein ønskte byen Fosnavåg skal verte i framtida. Onsdag var det midtvegsseminar der dei fyrste planutkasta vart presentert

kurshaldarar Rose Mari og Mari.jpg

 

 

Den nasjonale rammeplanen for barnehagen seier at barnehagane skal arbeide etter ein likestillingsfremjande pedagogikk.

blokker_sentrum.jpg

Det vert folkemøte i konserthuset onsdag 18 mars. Møtet tek til kl 18 og held fram til omlag 21:15. Det vert lagt opp til presentasjonar frå dei ulike team som er med i konkurransen og det vert opna opp for diskusjon og samtaler kring forslaga.

Hus

Vår og sommar er høgsesong for små og store byggjeprosjekt. Her kan du sjekke kva du kan gjere av byggearbeid utan å søkje kommunen, og korleis du skal gå fram når du må søkje.

Jarl Martin Møller.jpg

 

 

Jarl Martin Møller seier at Utviklingsavdelinga vil ha redusert kapasit over ei lengre tidsperiode framover. Dette gjeld innan for område oppmåling  og ein må forventast noko lengre handsamingstid på frådeling –  og oppmålingssaker.

Kulturprisvinnar Inger vikene

Kulturprisen vert tildelt personar, organisasjonar, lag eller institusjonar som har drive, eller driv kulturarbeid i Herøy på fritida. Kulturprisen for 2014 vart tildelt Inger Vikene.

sfo.jpg

 Treng du skulefridtidsordning er det viktig at du leverer søknad innan 10. april. Søknaden skal leverast elektronisk.

barn.jpg

 

Søknadsfristen til hovudopptaket i kommunale og private barnehagar var 1. mars. Det kom inn 99 søknader innan søknadsfristen. Eit samordna barnehageopptak med tildeling av plass vart gjennomført av Herøy kommune ved barnehageleiar og styrarane ved kommunale og private barnehagar 6. mars 2015

Bassenget

I den offentlege debatten vert det tidvis lagt fram ein del faktiske  feil om det økonomiske tilhøvet mellom Sunnmørsbadet Fosnavåg AS  (SF AS) og Herøy kommune (HK). Kva er så rett?

 

Bassenget er klart 16. mars. Ta turen !

Det vart stort, det vart flott og det vart dyrt kunne ein smilande Bjørn Martin Aasen konstatere under opningsmarkeringa av Sunnmørsbadet i dag. Det er no viktig å vende blikket opp og fram, bygge vidare på grunnlaget som ligg her, skape entusiasme  og engasjement i vid omkrets.

Flyfoto_tomt_heimeside2.jpg

Herøy kommune inviterer til konkurranse med forhandling for bygging av intil 16 omsorgsbustader samt base for heimetenesta på Eggesbønes. Det er utarbeidd funksjons og arealanalyse  for det planlagde bygget

NAV Møre og Romsdal inviterer til jobbmesse ved Color Line Stadion i Ålesund 11. mars 2015. 

barnehage copy.jpg

 

I Herøy kommune har vi 4 kommunale og 5 private barnehagar. Vi har felles søknadskjema og opptak ved barnehagane.

For søknad om plass frå  august 2015 må det søkast i perioden 01.01. – 01.03.2015.

andrew2.jpg

 

Det er mange som er sjuke for tida og det er stor pågang både på legekontora og legevakta.

Det er høgsesong for respiratorisk syncytialt virus, såkalla RS-virus. Denne infeksjonen er ei hyppig årsak til nedre luftveginfeksjonar (bronkiolitt og lungebetennelse) hjå spedbarn og  små barn.

svangerskapomsorg1.jpg

 

Det blir fødselsforberedande kurs 3. og 5. mars frå kl. 18.00 til 20.00. Kurset vert halde på helsestasjonen på Eggesbønes.

brøyting

Alle vegar kan ikkje brøytast på same tid. Det er difor sett opp følgjande prioriteringsliste for kommunal brøyting.

kartmarine.jpg

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er i gang med å utarbeide nye kart over sjøområda på Søre Sunnmøre. Karta har svært høg oppløysing og viser detaljar på sjøbotnen som ingen har sett før.

IMG_5880.jpg

Alle lag og foreiningar er registrert på kommunen si heimeside.

Det nye no er at du kan få brukarnamn og passord for å gjere oppdateringar etter kvart som der skjer endringar.

Fosnavåg 0614-2056.JPG

Onsdag 11. februar er det folkemøte om byutviklingsprosjektet i Fosnavåg på Thon hotel Fosnavåg. Folkemøte starter kl. 18.00.

blad og asfalt.jpg

 

På grunn av tilsettingsstopp og sjukdom har Anleggs- og driftsavdelinga redusert kapasitet. Dette gjeld spesielt oppfølging av kommunale anleggsprosjekt, utbyggingsavtalar, gravemeldingar, leidningspåvising, sakshandsaming og ulike førespurnadar.

Nokre av årets deltakerar til ukm 2015

   

I helga brakar det laust med ungdommens kulturmønstring. Vi har kanskje påmeldingsrekord av debutantar, noko vi syns er veldig kjekt.

Byutvikling fosnavåg 2015

Vi kan presentere dei tre som skal vere med i byutviklingsprosjektet for Fosnavåg.
 

Årets ungdomskommune 2014

Laurdag 31.01.15 blei prisen "Årets ungdomskommune 2014" tildelt Herøy kommune. Det var ungdomspanelet ved leiar Marcus Svenning og nestleiar Åse Kristin Ask Bakke som stod for overrekkinga.

eldreomsorg.jpg

 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har i sitt siste nummer av tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri publisert ein fagartikkel om samhandling i praksis. Denne fortel om gode erfaringar frå ein samarbeidsmodell mellom Alderspsykiatrisk seksjon  ved Ålesund sjukehus og Herøy kommune.

Adresseparsellar

 Kom med forslag til nye vegnamn i Herøy!

Herøy kommune starter ny runde med adressering. Etter det store adresseprosjektet i 2012 har vi fortsatt nokre vegar utan namn på fleire stader i kommunen: Bergsøya, Frøystad-Røyra, Tjørvåg, Aurvåg, Dragsund, Kobbeneset.

Kulturprisen2013.jpg

Herøy kommune skal dele ut Kulturprisen for 2014 i vinter. Vi ber i høve dette om forslag til kandidatar. Frist for å kome med forslag er sett til 6. februar.

Saulius Slamas og Saulius Zvikas ved møteplassen i Heid Turløype.

I slutten av november starta arbeidet ute i marka med bygging av Heid Turløype 3. byggesteg. Etter eit lengre opphald i tilknyting jula, er ein no i sving att, og har allereie kome over 200 m opp i traseen. 

frivilligprisen2014.jpg

 

Det kom  inn 7 forslag til frivilligprisen 2014. Alle kandidatane var absolutt verdige mottakarar, som har gjort ein betydeleg frivillig innsats gjennom mange  år. Juryen fekk difor ein vanskeleg, men  takknemleg jobb med å velje ut prisvinnarane for 2014 som vart Saroja og Jeyakumar .

beredskap.jpg

 

Fylkesmannen i Møre og romsdal hadde tilsyn med kommunen vedkomande kommunen sin beredskapsplikt. Fylkesmannen ser at dei fleste elementa i den kommunale beredskapsplikta er på plass, men konkluderte med 3 avvik .

Arnulf.jpg

Ordførar Arnulf Goksøy er veldig nøgd med tilbakemeldinga han fikk sist veke frå politimeister Ingar Bøen. Bøen meiner det er viktig at lokalsamfunnet i Herøy har eit dagleg politibemanna  lensmanskontor.

herøy kulturhus.jpg

 

Ved Herøy kulturhus og Herøyhallen skal eksiterande trafo i underetasjen fjernas og huset skal få nytt strauminntak frå felles trafo med Sunnmørsbadet Fosnavåg.

Utropsteikn

I samband med den sterke vinden som er i vente denne helga ber vi om at folk er bevist på å sikre seg mot unødige skader på eigedom og lause gjenstandar.

Hagemøblar, trampolinar og anna utstyr som kan bli sett i bevegelse, og som kan være til skade for omgivelsane bør sikrast snarast!

Nerlandsøy bru- berit sandvik skeide.jpg

 

Kommunestyret i Herøy vedtok i møte 30.10.2014 i medhald av plan- og bygningslova §11-15 Kommuneplan 2013 - 2025 – Arealdel. 

Logobilete. doc_539_2.jpg

Teatret Vårt frå Molde kjem tysdag 20. januar til Herøy med forestillinga Tideverv.

I Herøy skal forestillinga framførast på Herøy Sanitetshus og i Myrvåg Omsorgssenter. Dette er ei forestilling som skapt for eldre. Det fine med Tideverv er at innhaldet i forestillinga lokkar fram minner frå gløymeboka.  

Utropsteikn

  Vi  har vore utan telefonforbindelse. Telefonane skal no fungere att.

 Vi er nok ein gang utan telefonforbindelse. Vi arbeidar med saka. Vi beklagar dette!

framflexx.jpg

 

Innbyggjarane i Herøy kommune er av dei som får utvida tilbod med bestillingstransport frå 5. januar. FRAM Flexx vert i fyrste omgang eit tilbod i ei prøveperiode ut mars 2015.

1. klassingar.jpg

For elevar fødde i 2009 med skulestart hausten 2015. Onsdag 14.januar vert det innskriving ved alle barneskulane i Herøy.

Utropsteikn

Store deler av kommuneorganisasjonen er utan telefon etter lynnedslag i helga. Sjukeheimane og nokre av telefonane på rådhuset er ute av drift. Det er også problem med nettet og deler av organisasjonen er utan datakommunikasjon.

Det vert arbeida med å rette feilen.

 

Tore og nils.jpg

Nils Djupvik og Tore Langvatn fekk blomster og gåver av ordfører Arnulf Goksøyr.

ta_tak.png

 

TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit.

Fotograf Kristoffer Nærø Ytterland ilag med to av borna sine

Fotograf Kristoffer Nærø Ytterland sitt bilete prydar Herøy kommune sin kalender for 2015. Veggkalenderen kan du hente på Servicetorget – så lenge det rekk. Årets kalender er populær, og det er ikkje for utan grunn: Motivet er fantastisk flott! 

Adresseparsellar

Herøy kommune har fått tilbakemelding om at utsendt informasjon,  til dei som skulle ha det, kunne mangle enkelte sider.

erlend krumsvik2.jpg

 

Kommunestsyret godkjente 17.12.2014 avtale framforhandla med Erlend Krumsvik om at han fråtrer som rådmann i kommunen og går over i stilling som spesialrådgjevar fram til 31. oktober 2015.

Sunnmorskart(1).JPG

 

Med ny plattform er det lagt vekt på at løysinga skal vere enkel å bruke og rask å søke i. I kartportalen finn du kommunane sine kartdata som til dømes tomtegrenser med gards- og bruksnummer, reguleringsplanar, flyfoto og oversikt over kommunale tomter som er lagt ut for sal

kunst1.jpg

Juleutstillinga til Herøy Kunstlag har i år borna i fokus. I Waage-huset i Fosnavåg sentrum strøymer det inn med kreative produkt.  Her får ein sjå arbeid gjort av born frå Kulturskulen -visuelle kunstfag, og frå Ytre Herøy ungdomsskule.

Lyskopling1.jpg

Mange har nok venta og venta på at det skulle kome lys langs turløypa på Heid / Tverrfjellet. Festa i bakken og kablar i terrenget har vore på plass i over eit år. Mangel på kapasitet hos Mørenett har vore hovudårsaka til at det har teke noko lang tid. Men no skjer det ting.

Arv og erindring.jpg

 

I løpet av november har det vorte gjennomført 8 samlingar ved Omsorgssentra i Herøy i høve Pilotprosjektet ”Arv og erindring – kulturminnekassene” i regi av Den kulturelle Spaserstokken og arbeidsgruppa for denne. Prosjektansvarleg har vore Guri Aasen.

Lene Private bilder 005.JPG

 Utsikta frå Kammen på Remøya.

varsel oppstart annleggsarbeid Moltu.jpg

Herøy kommune skal bygge ut kommunalt avlaupsanlegg på Moltu. Arbeida er byggemeldt og igangsetjingsløyve er gitt. Planlagt oppstart av anleggsarbeid er veke 50 2014.

028.JPG

 

Julespelet har vore ein tradisjon gjennom fleire år. Det handler om julenissen som mister julenisseskjettet sitt midt i juletida.

Vesleblakken - forestilling 004.jpg

Nyleg besøkte teaterforestillinga ”Vesleblakken” Fosnavåg Konserthus og gjorde ei flott og gripande forestilling av historia om ”Vesleblakken”. Det er Teater Innlandet og Teater Grimsborken som er å på kombinert kulturell spaserstokk- og skulesekkturnè med den klassiske historia. Det spesielle med turnèen er at forestillinga vert spelt både på eldresenter, i grunnskulen og på konserthus

herøy kulturhus.jpg

Vi minner om arbeidet som skal gjerast framfor hovudinngang kulturhus i dag tysdag 11. november. Dette som forberedelse til asfaltering i månadsskiftet nov/des.

Sunnmørsbadet ute

 

I dag var leiar for Servicetorget ein av dei  inviterte til omvising i Sunnmørsbadet. Fotoapparatet var med og her kan du sjå statusen i dag.

 

stenging av dører på kulturhuset-1.jpg

Inn-/utgang via dør nærast Sunnmørsbadet, i retning Havila stadion – og som går til garderobar/idrettshall på kulturhuset er STENGT for alle brukarar av huset grunna byggearbeid.  

40 år.png

Jubilere skal vi gjere heile året sa vi i starten på 2014 - og det har vore gjort på ulike måtar på våre konsertar og show heilt frå januar av. KULTURSKULEN inntek konserthuset laurdag 8.november kl 15:00.

Når flagget er ute - er biblioteket ope

Grunna rehabilitering på kulturhuset, må biblioteket halde STENGT tysd. 4. og onsd. 5. nov.

 

besøk av sjukepleiehøgskulen

 

Onsdag 29.oktober kom lærarar frå sjukepleieutdanninga ved høgskulen i Ålesund på besøk til Pleie og omsorgsavdelinga.

Bilde Plangrense Eggesbø.JPG

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla oppstart av arbeid med detaljregulering for 37/60, samt delar av 37/174, 37/384 og FV654 på Eggesbø i Herøy kommune. Arbeidet blir utført av Plot arkitekter as på vegne av Barstadklær as v/Egil Giørtz.  

minimesse.jpg

  Elevane i 9.klasse hadde laga til minimesse på ungdomskulen i dag. Dei laga standar om ulike bedrifter og yrke i kommunen, og inviterte føresette, kjende og næringslivet til å kome.

2.jpg

 Ordførar Arnulf Goksøyr opna konserthuset ved å montere logoen til konserthuset. Gokøyr er stolt og veldig imponert over opningskonsert.    

arbeidskatt.png

Interkommunal arbeidsgiverkontroll avholder kurs for arbeidsgivere og næringsdrivande.Kurset er beregnet på de som til daglig arbeider med lønnsområdet (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning).    

vass1.jpg

Stemmedalen vasslag v/Moldskred,  melder om at det i dag frå om lag  kl. 12 vil verte gjort ein del arbeid i Aspevika. Vatnet vert vekke  for områda Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikong.

kransing toftestøvegen 11.jpg

Dette er bilde teke på kranselag på Toftestøvegen 11.     

Konkurranseområde_500_m_byen.jpg

 

Regional- og næringsutvalet i Møre og Romsdal fylke vedtok i går å støtte byutviklingsprosjektet i Fosnavåg og løyvde inntil 850 000 kroner frå tiltaksfondet. Prosjektet er dermed fullfinansiert og detaljer gjenstår før ein kan lyse prosjektet ut på Doffin.

Vern for eldre symbol Internett.jpg

Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og innringer kan være anonym.  

Den-kulturelle-spaserstokken_mr_gallery_full.jpg

Onsdag 19. november kl. 18:00 kjem Teater Grimsborken til Fosnavåg Konserthus med framsyninga ”Vesleblakken”. Framsyninga er lagt til rette for pensjonistar, eldre og pårørande. Det er frå Teateret si side sett ei begrensing i antal publikumarar på 150 stk.

bilde annonse - nynorsk.jpg

Vi har ledig to plassar på 0 -3 årsavdeling i Marihøna.  Vi ligg sentralt til. Kompetente vaksne og lyse trivelege lokalar med spennande uteområdet gjer Bergslia barnehage til ein attraktiv barnehage for ditt barn!

HFU Myrvåg.jpg

Plakatar med informasjon er hengt opp på Herøy og Ulstein vidaregåande skular og alle ungdomsskulane i Herøy, samt på legesentera.

hoppid logo.jpg

 

Då nærmar det seg årets siste kurs for hoppid.no  for ytre søre – i   «Forretningsutvikling». Kurset er for dei som har ein konkret ide og har starta opp eller skal til å starte.

campus.png

Herøy kommune ved anlegg- og driftsavdelinga inviterar til anbodskonkurranse på veg frå Myklebust til Campus. 

Fosnavåg sentrum

Mange stader i fylket er det av ulike årsaker mangel på eigna bustader. Bustadmarknaden er ikkje sjølregulerande. Kan kommunane ta ei rolle i å sikre nok og rett type bustader til rett pris?

innvandring og integrering.jpg

 

Ein har merka ei aukande uro for ebola og smitte av denne sjukdomen. Risikoen for ebola-smitte i Noreg er svært lav, seier kommulelege Torill Myklebust.

P1010002a.jpg

  

Det er fleire nye  legar i Herøy. Her har vi frå venstre Stian Bjørkedal Dahle - turnuslege Herøy legesenter, Mayuran Nagarajah- ny fastlege Herøy legesenter og Heidi Nanette Herrmann - ny fastlege Herøy legesenter og som  tok over etter Aasen.

gerd (2).png

Planleggingsdagen for alle barnehagetilsette i Herøy, Ulstein og Sande samt nokre frå Hareid, Volda og Ørsta vart gjennomført med kurs på Sunnmøre folkehøgskule i Ulsteinvik.

 

vass1.jpg

Det er brot på vassleidninga i Aspevika og ein er frå Aspevika og innover utan vatn.

Arnulf tv aksjon.jpg

TV-aksjonen NRK Kirkens Nødhjelp 19. oktober.
Ordførar Arnulf Goksøyr oppmodar om å bli bøsseberar. 

Moltu.png

 

Herøy kommune ved anlegg- og driftsavdelinga inviterar til anbodskonkurranse på slamskiller, rør, rørdelar mm. til leidningsanleg på Moltu.

statensvegvesen.jpg

Statens vegvesen arrangerte i samarbeid med Herøy kommune ope informasjonsmøte den 1. oktober kl. 18-20 om løysingar for kryssing av Søre Vaulen.

kart.jpg

Herøy kommune ved anlegg- og driftsavdelinga inviterar til anbodskonkurranse på pumpestasjon på Moltu.  

IMG_5471.JPG

Tilflyttardagen 2014 starta med oppmøte ved Herøy rådhus kl. 14.00. med litt informasjon frå Herøy kommune.

Nerlandsøy bru- berit sandvik skeide.jpg

  I samarbeid med Herøy kommune inviterer Statens vegvesen til ope informasjonsmøte om løysing for kryssing av søre Vaulen.      

Bilde til artikkel opning av veg.jpg

Gerhard Voldnesveg har som kjent i lenger tid vore stengt for gjennomkøyring i samband med bygging av parkeringshus og nytt hotell/konsertsal/simulatorsenter.    

Demontering

 

I dag har det vore litt kaotisk i Servicetorget.  Alle møblar har vorte demontert, frakta vekk og golvet har vorte voksa.

Grønmyr - kjekke gjeng

I dag hadde ein på rådhuset besøk av ein kjekk flokk med born frå Grønmyr barnehage. Dei skulle lære meir om kommunen. 

Øving under veiledning frå Ose

 

Tilsette i bu- og habiliteringsavdelinga har dei siste dagane hatt førstehjelpskurs. Kurshaldar var Frode Johannessen Ose frå Stamina helse.

parkering2.jpg

 

Utviklingsleiar Jarl Martin Møller overleverte i dag bruksløyvet for det nye parkeringshuset i Gerhard Voldnes` veg til Prosjektbygg AS, her representert ved Sindre Thorseth.

Askeladden har klart å ta gullharpa frå trollet

 

Askeladden Friteater er på turne i fylket vårt, og denne veke kom dei til Herøy. Barnevekakomitèen står som arrangør, og i år var vi så heldige at vi fekk kuturmidlar som dekte kostnadane til teaterbesøket.

Geir Lystrup

    I slutten av september kjem Geirr Lystrup til Herøy for å halde konsertar for dei eldre. 2 skuleklasser frå Blåhaugen skule og Stokksund skule har fått høve til å opptre saman med Geirr på Omsorgssentra våra.

Haust - skogstur

    Mange flotte haustdager i nydeleg ver gjer sitt til at vi likar å gå i skogen ved Heid.

bene og konett.jpg

 

Tysdag 19. august var det fagprøve både i helsearbeidarfaget og institusjonskokkfaget på Herøy Omsorgssenter.

Benedikte Nielsen og Knut Olav Lia starta læretida i august 2012 og begge har gjennomført fagprøva - dog med noko ulike oppgåver.

hoppid logo.jpg

 

Gründerkurset «skal – skal ikkje»   som skal gå i Ulsteinvik den 30 september. Der er framleis ledige plassar og går du med planar om å starte bedrift er du i målgruppa for kurset.

 

ope dag på brannstasjonen 2014.jpg

Laurdag den 20. september skal vi ha open brannstasjon på Fosnavåg brannstasjon frå kl. 10 – 14.

kulturskulen

Hausten 2014 vart det gjennomført ei undersøking blant ungdom i Herøy om skule, idrett og kultur.
Høgskulen i Volda har sett på resultata for vår kommune, og samanlikna dei med nabokommunane, og kjem den 22. september til kulturhuset for å presentere desse.

1_web.jpg

Tysdag 2. september arrangerte Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre erfaringskonferanse i Bystyresalen til Ålesund kommune. Konferansa samla 90 deltakarar frå 15 forskjellige kommuner i Møre og Romsdal, samt forskjellige lag/foreninger og private firma.     

vass1.jpg

Det er brot på vassleidninga i Aspevika og ein vil frå Aspevika og innover verte utan vatn nokre timar. Du kan endå tappe vatn så du har til det mest naudsynte dei neste timane.

 

TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit.

Vegard Hlum på trompet.jpg

Servicetorget har hatt ein del telefonar med spørsmål knytt til program og billettar. Fosnavåg konserthus har eigne nettsider som er eit alternativ. 

Kvernavågen

 

Kommunen legg ikkje opp til deponi i Makrellvågen slik det står i vestlandsnytt 5.9.2014.  

Tilflyttardag 2013

 

Herøy kommune arrangerer den årlege tilflyttardagen 27 september. Det vert sendt ut invitasjon til alle som har flytta til Herøy kommune siste året, frå 01.07.13 – 01.07.14. Dagen er meint å gi nye tilflyttarar betre kjennskap til kommunen.

parkeringsplass rådhuset.JPG

Makrellfestivalen er til helga, og Endre Igesund informerar at dei stenger av parkeringsplassen ved rådhuset for rigging av telt.

29LOKbarnehage1.jpg

 Sunnmørsposten skreiv om det interessante prosjektet vi har hatt i Bergslia barnehage om likestilling.

graving2.jpg

Statens vegvesen melder at FV 654 gjennom Tjørvåg opnar att kl 15:00 

Ordførar Arnulf Goksøyr

Ordførar, Arnulf Goksøyr, er ein av dei som denne veka kjører rundt Gurskøya for å kome seg til Fosnavåg. Goksøyr har vore vitne til fleire situasjonar som fort kunne ført til farlege situasjonar.  

Varsel

Skuleleiar, Sølvi Lillebø Remøy, har no fått ny informasjon om  korleis skuleskyss vert i ettermiddag og i morgon.    

Varsel

Kommuneoverlege Toril Myklebust opplyser at ein  har lagt om beredskapen på dagtid mellom 08-15.

 

Akutte situasjonar og anna som hastar, såkalla raude og gule responsar, i ytre del av Tjørvåg/Stokksund og Moltustranda fell no under beredskapen ved Herøy legesenter.

Tjørvåg1

 

Ordførar, Arnulf Goksøyr,  opplyser at Herøy kommune  har gjort naudsynte  grep for å sikre tryggleiken til innbyggjarane i kommunen i samband med at vegen i Tjørvåg er stengt . Vegen kan med det ein kjenner til verte stengd i fleire dagar.

Herøy rådhus

Målet med dette kurset er å trene norsk munnleg og bli kjend med kommunen du bur i. Vi skal ha god tid til å bli kjend med kvarandre, vi skal snakke mykje saman, og på kvar samling vil det vere fleire frå Norge saman med oss. Her vil du bli kjend med mange nye!

11.jpg

Onsdag 13. august 2014 var tilsette frå skulane, SFO, barnehagane,helsestasjon/skulehelsetenesta, PPT, barneverntenesta, psykiatritenesta, legane, jordmor, NAV, kultur, folkehelsekoordinator, rådmann og politikarar; alle som møter barn og unge i arbeidskvardagen sin invitert til Herøy kulturhus for å høyre på Øyvind Kvello frå Regionsenter for barn og unges psykiske helse.  

erfaringskonferanse 2014.jpg

Kommunane Vanylven, Herøy, Ulstein, Ørskog og Ålesund, har i 2012 og 2013 vore del av “Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet”. Her på Sunnmøre har vi samla erfaringar med varslings-/lokaliseringsteknologi (GPS) og spelteknologi.

Heid Turløype 8 11 13 009.jpg

No til hausten startar arbeidet med bygging av 3. byggesteg av Heid turløyper. I 3. byggesteg vert det meir felling av tre og nedfrakting av greiner og tre/ved enn i høve  tidlegare byggesteg, derfor treng vi meir folk. Nedfraktinga vert når traseen er grovplanert slik at ein kan nytte traktor. Kanskje vert det også litt ved å få på den enkelte om ynskjeleg?    

Herøy rådhus

Møtedato for komite for næring, kultur og idrett er komande torsdag 14. august kl 16:00 i formannskapsalen på Herøy rådhus, og ikkje måndag 18. august.

1. klassingar.jpg

 Skulane i Herøy for 2014/15 startar måndag 18. august.           

vass1.jpg

Stemmedalen vasslag meldar om brot på vassleidninga.

Varsel

Herøy kommune fylgjer nasjonale føringar for beredskap mot mogleg terrorhandling. I følgje Politiet er trusselen uspesifikk og lite konkret, men samtidig truverdig. Vi har ikkje meir informasjon om saka enn det som kjem fram gjennom media og andre offentlege tilgjengelege informasjonskanalar.

Politiet

 - Politiet har motteken informasjon om at nokon planlegg å gjennomføre ein aksjon i Europa, der Noreg er nemnt. I tråd med dei tiltak som Politidirektøren har bestemt, styrker Sunnmøre politidistrikt sin beredskap lokalt, seier fungerande politimester Ingar Bøen i Sunnmøre politidistrikt.

Nordstjernen.jpg

 

Båtfolket blir oppmoda til å dra ut i Flåværleia for å møte MS «Nordstjernen» og «Kystpilegrimsleia Seilasen 2014» velkommen til Herøy 27. juli.  

Den 27. juli ynskjer vi deg velkomen til Herøy Gard og «Kystpilegrimsleia Seilasen 2014». Arrangementet markerer starten for prosjektet «Kystpilegrimsleia», og saman med gjestar frå MS Nordstjernen, biskopen frå Stavanger, Bjørgvin, Møre og Nidaros møtes vi til friluftsgudsteneste, kyrkjekaffi og ope museum på Herøy Gard.

 

Toril Mykleust nett_edited-1.jpg

 Frå 1.8.2014 vert det oppretta ein ny seksjon ved Barn-, familie, og helseavdelinga, seksjon for samfunnsmedisin og legetenester. Torill Myklebust tek til i stillinga som kommuneoverlege og leiar for seksjonen.

Jan Vidar Dammen-Hjelmesethnett2.jpg

Jan Vidar Dammen-Hjelmeset har takka ja til stillinga som personalleiar etter Birgitte Sævik Pedersen og tek til i stillinga 1. oktober.

Etter 13 år i Bergen tek no Dammen-Hjelmeset med seg sambuaren sin og flyttar heim til Herøy. 
 

 

Herøy kommune varslar med dette oppstart av arbeid med reguleringsplan for Herøy gard med tilgrensande eigedommar.  Frist for innspel 12. september 2014.

Feil i programvare gjer at vi ikkje får publisere møteinnkalling til valstyret og formannskapet 1. juli, protokoll frå Maritim og teknisk komite 17.06 og protokoll frå Valnemnda 19.06.14.

 

Ein kan få desse ved å henvende seg til servicetorget eller fellessekretariatet tlf. 70081300 eller arkiv@heroy.kommune.no

 

 

Vågsholmen.jpg

 

Herøy formannskap vedtok i F-sak 98/14 den 10.06.2014 å legge utkast til utbyggingsavtale med Vågsholmen Utvikling AS ut til offentleg ettersyn/høyring.    

 Frivilligsentralen er stengt i tida 30.06-01.08.2014.

lillyåseskogen.jpg

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomførte tilsyn med barneverntenesta i Herøy i tidsrommet: 23.04.14-24.04.14. Barnevernsleiar Lilly Åse Skogen er stolt over at tilsynet ikkje fann avvik eller merknadar.

 

 

Kartverket lanserer ny teneste gjennom si nettløysing www.seeiendom.no

No er det mulig å hente ubekreftede utskrift frå grunnboka.

hoppid logo.jpg

 

Frå måndag 23. juni kan alle med etableringslyst og gode forretningsidear ta kontakt med nytt hoppid.no-kontor i Herøy kommune. No er det i alt 30 hoppid.no-kontor i Møre og Romsdal.    

Almenningskaia stengt for køyrande

I samband anleggsarbeid frå Lied-krysset og ned til Almenningskaia har Statens vegvesen godkjent vedlagt arbeidsvarslingsplan.      

Fartsavgrensing Straumane sjøkart

Maritim og teknisk komité (MTK) vedtok i møte 27.5.14, sak 61/14, å legge fram ei forskrift om fartsavgrensing i ovannemnde sjøområde ut til offentleg ettersyn/høyring.

Når flagget er ute - er biblioteket ope

Sommartid er også lesetid – både for store og små. Biblioteket går over til sommartider, men med færrast mogleg endringar.    

lag og organisasjonar.jpg

 

Lag og organisasjonar som har vore registrert i lister på frivilligsentralen sine sider, er no lagt inn på nettsida til kommunen.

 Då er det tid for å søke om treningstid i Herøyhallen igjen. I år har vi laga eit enkelt  pdf-skjema som vi håpar dei fleste kan fylle ut digitalt og sende inn.

arbeidsmiljøprisvinnarar NAV Herøy.jpg

7 tilsette frå NAV Herøy tok imot arbeidsmiljøprisen, sjekk på 10.000,- og eit flott bilete av Laila Solhaug frå ordførar Arnulf Goksøyr  i kommunestyresalen i dag.           

Ope møte om bustadsmarknaden

Herøy kommune arrangerte 18.6.2014 ope møte om bustadmarknaden i Herøy. Bakgrunnen for møtet er det pågåande arbeidet med å revidere kommunedelplan for bustadsosialt arbeid.          

BOKsommar 2014

Det blir lesekonkurranse i år også! Påminning til foreldre: biblioteket har vore rundt på alle barneskulane i Herøy og delt ut brosjyre med skjema til elevane . Følg gjerne opp!    

Terje syng og underheld

10. juni hadde Tysdagsklubben PU sesongavsluttning i Kvalsvikteltet.

 

DSC03340.JPG

Kommunedelplan for bustadsosialt arbeid skal reviderast. Vi inviterar deg til ope møte 18. juni kl 18:00 i Kommunestyresalen.

Har du prolem med å få opp saklista til formannskapsmøte? Ein har fått tilbakemelding om at fleire har hatt vanskar  og får feilmelding.

Ordførar Arnulf Goksøyr og borna.jpg

Fredag 6.juni var Troll-myra barnehage på besøk på rådhuset. Dei vart ønska velkomen av Charlotte Hauge som også har bursdag i dag, og fekk då ein bursdagssong i gåve. 

Kampanje barn i bil.jpg

 

Trygg Trafikk i Møre og Romsdal i samarbeid med fylkestrafikksikkerhetsutvalget ønsker å sette fokus på sikring av barn i bil. 

Herøy kommune startar denne veka kampanjen ute i barnehagane.

 

Vi har våre så heldige å bli invitert med på ein tur til Flåvær. Onsdag 4. juni var 8 av dei eldste barna i Moltu barnehage klare for holmetur.

Når flagget er ute - er biblioteket ope

I pinsehelga er biblioteket stengt  laurdag 7. og måndag 9. juni.

 Treng du lesestoff må du kome innom i dag.

Skål for livet -arrangement 007nett.jpg

 

Nyleg hadde kommunen besøk av den musikalske kabareten ”Skål for livet” i kulturhuset. Dette er ei musikalsk forestilling med tekstar som handlar om livet frå A til Å med melodiar som var utruleg flott arrangert. Ei kjempekjekke oppleving for dei eldre som hadde møtt fram. Dette er musikarar på høgt plan som verkeleg leverer varene.

I tillegg til musikkenopplevinga, fekk publikum servert kaffe og wienerbrød.

IMG_0698.JPG

Ein torsdag føremiddag i strålande ver, arrangerte  Herøy kommune i samarbeid med Ytre Herøy Pensjonistlag, LHL Herøy,  Arbeidsgruppa for  Den kulturelle Spaserstokken, tilsette på omsorgssenteret og fleire hjelpande organisasjonar,  ”Aktivitetsmaraton” på Herøy Omsorgssenter.

Marie Frøystad Voldsund.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Frøystad Voldsund er tilsett som ny byggesaksbehandlar ved Utviklingsavdelinga. Ho har utdanning som jurist og tek til ved avdelinga 1 august.

 

 

fosnavåg konserthus.jpg

 

 

 

 

 

I Fosnavåg skal det arrangerast stor konsert når det nye konserthuset opnar 23. og 24. oktober denne hausten.

Haus_Sigurd_V08_02_resize.jpg

 

Bulystprosjektet har som ei målsetting at det skal arrangerast ein del kurs som er viktige for både kommuneorganisasjonen, frivillige lag- og organisasjonar samt næringsliv som berører temaet arbeidsinnvandring og inkludering/integrering.

vass1.jpg

 

Stemmedalen vasslag fann feilen tidlegare i dag og gjorde naudsynte utbetringar. Fikk nytt brot.

IMG_3675[1].JPG

 

Rosa russen har vore synlege i Herøy med sine luer med masse knutar og krims krams i.

All rosaruss både frå ytre og indre Herøy skal samlast på Kjeldsund denne veke for felles aktiviteter.

IMG_0577.JPG

 

15.mai vart det arrangert Tinestafett for elevane på Borga. Nesten 100 000 elevar i Noreg deltok på 252 stader i landet

I samband med utsending av fakuraer på bl.a. kommunale avgifter med forfall 20.04.2014 har det ved ein feil ikkje blitt sendt ut E-faktura.

illustrasjon Toftestøvegen.png

Det er no starta opp med grunnarbeid på Toftestøvegen 11, bustadar for unge funksjonshemma. No i startfasa er det grunnarbeid og klargjering for betongarbeider som er fokuset. Byggjetid er estimert til eitt år.

Sven og Veslemøy.JPG

 

 

 

 

 

 

 

Ein kritikarrost, humoristisk, meiningsfull og inspirerande musikalsk kabaret!

Onsdag 14. mai kjem Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik til Herøy Kulturhus med sin humoristiske, meiningsfulle og inspirerande musikalske kabaret, ”Skål for livet!”

Lesestund på biblioteket.JPG

Prins Storm er ein uimotståeleg liten helt som både ville prinsar og gode foreldre vil kjenne att. Veslesøstera meiner han kjem frå ein annan planet. Kom og møt Prins Storm og mora hans, forfattaren Ingunn Røyset. Ei lita høgtlesingsstund på ein laurdags formiddag må vel vere prima?

illustrasjon

Søre Sunnmøre Innkjøpssamarbeid gjennomfører open anbodskonkurranse på rammeavtale på skulebøker og læremiddel for kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Ørsta, Volda og Vanylven.  

 

Søre Sunnmøre Innkjøpssamarbeid gjennomfører open anbodskonkurranse på levering av tolketenester til kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Ørsta, Volda og Vanylven.

Hovedtyngda av oppdraga vil vere telefontolking.

Bilete5.MS. Fiskesprellkurs.jpeg.jpg

  

Nyleg vart det avvikla kosthaldskurs for tilsette i barnehagane i regionen.

25 av tilsette frå barnehagar i Herøy, Ulstein, Hareid, Volda og Sande var med på kurset som vart koordinert av folkehelsekoordinator Andreas Kvalsund.

Dine30_EldrePar_Skogstur nett.jpg

 

Verdas helseorganisasjon (WHO) markerer verdas Aktivitetsdag 10. mai kvart år. Rundt om i landet vert dagen markert på ulike vis i dagane rundt denne datoen, og i Herøy har vi valt å legge markeringa til Herøy Omsorgssenter.

DSCF1101.JPG

 Vil du jobbe for ny giv i bygda di? Vi inviterer lag og organisasjonar til å søke om støtte til bygdemobilisering    

Nye helsesenteret 2014

Ein ynskjer med dette å invitere til offisiell opning av Herøy helse og omsorgssenter (Tilbygg og ombygging).

bilde 3-nett.jpg

  

For første gang hadde Opplæringskontoret for Søre Sunnmøre lag påmelde til Fylkesmeisterskapet i helsefag. Konkurransen gjekk av stabelen 9.april i Kristiansund, og vinnarane går vidare til NM i Trondheim til hausten.

Foto: Frå venstre ; Oline Ertesvåg (lærling i Sande), Sina Lillerovde, Benedikte Nielsen og Stine Myklebust.

verdens-bokdag1.jpg

I anledning med Verdas bokdag fekk alle som var innom biblioteket vere med i trekning av ei bok.

 

 

Einedalen- rådhusbesøk

 

Torsdag 10. april var vi på besøk på Herøy rådhus. Nokre av borna hadde aldri vore innom rådhuset tidlegare så dette vart spennande.

Brukarkartlegging 2014.jpg

Både pleie- og omsorgsavdelinga og bu- og habiliteringsavdelinga er i gang med å kartlegge opplevinga av tenestetilbodet i Herøy kommune.

Ketil Kversøy.jpg

 

Fredag 25. april kl. 18:00 kjem Ketil Kversøy med sine to musikarar og Jakob Sande sine dikt til Herøy kulturhus. Saniteten kjem også med kaker og kaffe 1 t. før forestillinga.

Torsethøgda.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kveld 9.4.2014 vert fylkesveg 654 ved Aspevikvatnet stengt i tida mellom 19:00 til 21:00 på grunn av sprenging.

 

Nokre fakturaer på kommunale gebyr er sendt ut dobbelt. Dette gjeld berre dei som er sendt ut i papirformat. Dei med nettbank er ikkje råka.

Sjekk om det er same fakturanummer på dei, er det same fakturanummer på så er det berre å kaste den eine. Vi beklagar på det sterkaste!

IKT i barnehagen - Olga underviser

Måndag 31.mars var alle tilsette i barnehagane i Herøy samla til ein kurskveld der IKT i barnehagen var tema. Det var m.a. fokus på IKT strategi i barnehagen for å sikre at dei vala ein gjer i høve bildebruk generellt og på nettet spesielt er eit bevisst og grunngjeve val. Reidun Myrvågnes styrar i Myrsnipa barnehage snakka om dette temaet og ga tilhøyrarane eit innblikk i kvifor vi skal gi barn digital kompetanse i barnehagen.

Veg stengt inn mot Mulevika

Vegen fram til parkeringsplassen vert stengt i dag frå kl 16:00 og fire til fem timar utover kvelden grunna filming i området.

 

 

 

wwf_logo.jpg

Laurdag 29. mars kl. 20.30 skal byar, kommunar, bedrifter, organisasjonar og privatpersonar over heile verda sløkke lyset i ein time for klimaet. Også Herøy kommune deltek.

 

Anlegg og drift ynskjer tilbod på ny rammeavtale for graving, sprenging og massetransport.

Trim er viktig for god folkehelse

 

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-15 har kommunestyret i møte 27.2.2014 godkjent «Kommunedelplan for Herøy – Helse og omsorg 2013-2020».

1.jpg

På avdeling Kvitveis har vi jobba med vennskap og relasjonsbygging heile barnehageåret. Etter jul starta vi på tema om Klatremus og vennene hans for 4-åringane, og Vennebyen for 2-åringane.  Foto: Bamsefar

trekninga.jpg

I dag kl. 10.00 vart det gjort loddtrekning blant dei som hadde søkt om å verte eigarar av tomtene på Leine. Trekninga vart gjort av ordføraren og kvalitetssikra av politiet ved Jørn Larsen.

Leine bustadfelt 1

Til tomtene på Leine er det meldt seg 16 kjøparar og tildeling skjer onsdag 19.03.2014 kl. 10.00.

 

Maria U Stave.jpg

Sist veke hadde vi ein kjekk 9. klassing på vitjing frå YHU skule. På bilde ser vi denne kjekke eleven som heiter Maria Utseth Stave i gang med å registrere notar i databasen vår.

20140306_092211.jpg

Eigedomsavdelinga inviterer til informasjonsmøte om fagbrev for reinhaldarar mandag 10.03.2014. 

1.jpg

   

Ungdommens kulturmønstring blir arrangert laurdag 8.mars på Herøy kulturhus. UKM er open for kulturaktivitetar som t.d. musikk, teater, dans, biletkunst, kunsthandverk, litteratur, film, video, foto osv. Dei står sterkast som klarar å kombinere fleire uttrykk.    

Herøy produksjon

26.februar arrangerte vi open dag på Herøy Produksjon. Intensjonen med ein slik dag, var å gjere kjent kva vi driv med seier Sidsel Johannessen, som er dagleg leiar.  

1.jpg

 

Vi er eit internasjonalt samfunn. Arbeidsinnvandringsbølja er over oss og vi alle har ei rolle, alle rollene er like viktige for at integreringa skal lukkast.  Vi må snakke om den og handle. Dette var eit av bodskapa til Camilla Storøy Hermansen.

Leine bustadfelt 1

 

Tomtene på «skuletomta» på Leine er no klare for sal. Det er totalt 9 tomter for sal der ei av desse, med bakgrunn i  vedtak i formannskapet, er reservert til 1. mars 2014.

bhg.JPG

I Herøy kommune har vi 4 kommunale og 5 private barnehagar. Vi har felles søknad og opptak ved barnehagane. Søknadsfrist er 01.03.2014.  

20140226_155735.jpg

Eigedomsavdelinga arrangerte onsdag 26.02.2014 kurs for brannvernleiarar i kommunale bygg. 

Leine skule.jpg

 

 

Arbeidet med riving av Leine skule og Myrvåg skule startar opp i løpet av nær framtid. 

ingermarie.jpg

“Det har gjennom mange år vore  arbeidt godt med å utvikle legetenesta i Herøy. Likevel har ein i tillegg til auka kapasitet i fastlegeordninga , også klare behov for utviding av kommunelegarbeidet i sjukeheim, heimesjukepleien, helsestasjon for barn, skulehelseternesta , helsestasjon for ungdom og legevakt.  

Einedalen.jpg

 

Eigedomsavdelinga gjennomfører radonmåling i kommunale bygg i perioda februar til april 2014. 

af.gif

 

Eigedomsavdelinga har tildelt AF Decom AS oppdraget med å rive Myrvåg skule og Leine skule. 

bål2 copy.jpg

Brannsjefen i Herøy har, med heimel i brannlova, vedteke å oppheve bålforbodet som vart vedteke 31.01.2014 med verknad frå og med 18.02.2014.

Tysdagsklubben PU samla.jpg

I går gikk det årlege karnevalet av stabelen på Tysdagsklubben PU. Det var stor stemning og mange flotte kostymer.

 

Herøy produksjon

Onsdag 26.februar inviterer vi til open dag på Herøy produksjon.
Vi vil gjerne vise kva vi jobbar med,og ikkje minst for ein dyktig arbeidsstab vi har!

Ein tur i skogen

Dei tilsette har i eit par år jobba med å få på plass eit sansehjørne til ungane på Toftetunet Avlasting. No har dei endeleg fått på plass litt av det naudsynte utstyret.

ved2.jpg

 

Eigedomsavdelinga har fått førespurnad frå privatpersonar om løyve til å felle skog i Feirelia. Er det andre interessenter til ein slik jobb? 

Konserthuset- kransefest 11

 

Torsdag 6. februar vart utbyggingsavtalen for det nye konserthuset underteikna etter kranselag som vart halde i sjølve konserthuset.

Foto: Ordførar Arnulf Goksøyr, rådmann Erlend Krumsvik og ein arbeidar forsyner seg av kakene.

Jentene viser fram silda.

Moltu skule har det siste året jobba med eit prosjekt der vi lærer oss vår eigen nære historie. Vi har undersøkt og lært oss både historie, teknikkar og arbeidsoppgåver som har vore vanleg i bygda vår dei siste 100 åra.

Foto: Jentene viser fram silda dei arbeider med. 

1.jpg

Vi som bur i eit øylandskap veit godt kor viktige bruene er. Bruene gjer kvardagen enklare ved å gi samband mellom to landområde.  Ei bru er ein god metafor på samhandling !

bål2 copy.jpg

 

Brannsjefen i Herøy legg , med heimel i brannlova, ned totalforbod mot all bruk av open eld i eller i nærleiken av skog, grasmark eller andre stadar med fare for spreiing.

Kart1.jpg

 

Kommunen skal legge til rette for fleire bustadtomter for sal i 2014. Eit område som er under vurdering er nedste delen av Feirelia.

 

flyttegjengen.jpg

 

PPT, skule-, barnehage- og barnevernsavdelinga flytta i går inn i nye flotte lokale ved Herøy helsesenter.

Foto: Nokre av dei tilsette som har flytta til det nye helsesenteret.

byutviklingnett.jpg

Styringsgruppa i byutviklingsprosjektet for Fosnavåg by deltek på seminaret i regi av Framtidens bygder førstkomande måndag 20/1.

Radon

Fleire har ringt Servicetorget i dag med spørsmål om radonmåling.  Bakgrunnen for dette er kravet til måling i utleigebustadar.  (Foto: Bilde frå Statens Strålevern sine nettsider)

Trim er viktig for god folkehelse

Herøy kommune ynskjer å bidra til heving av folkehelsa for alle sine innbyggjarar, og i høve dette arbeidet inviterer vi lag og organisasjonar som bidrar eller som ynskjer å bidra, med ulike fysiske aktivitetstilbod til eit møte. 

Moldskred Renovasjon AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av farlig avfall på gnr. 45 bnr. 58 og 172 i Herøy kommune.

Pårørandeskulen 2012 004.JPG

 

 I januar er det på ny oppstart av Pårørandeskulen i Herøy, eit undervisningstilbod til dei som har omsorg for, eller har ein nær ven med demenssjukdom. Det er fjerde gongen Pårørandeskulen vert arrangert i Herøy. 

Foto: Arkiv - pårørandeskulen 2012

mrmat.jpg

 Fylkesmannen og Matnavet i Midt-Norge inviterer til MRmat 2014 i Ålesund12. og 13. februar. MRmat er ei årleg samling for lokalmatprodusentar og serveringsbedrifter og inneheld fleire ulike kurs.

Hovudinnleiar denne gongen er Mikael Forselius, kjend for eit brennande engasjement for lokalmat og matkultur. 

hederspris 2013.jpg

Det var ein sprek kar som møtte opp på Elfo klokka sju torsdag kveld. Lite ante han kva som skulle skje denne kvelden, men han var som vanleg klar til å trimme seg ei runde ilag med tjukkasgjengen.

Der det er bestemt gatenamn vil gateadressene for kvar enkelt eigedom verte sendt ut før påske.

 

For 2014 skal ingen levere skattekort. Brevet som kjem til den einskilde er informasjon om tabelltrekk/skatteprosent.  

Myrvåg sjukeheim - julegåvenett.jpg

 

Dei tilsette ved Myrvåg omsorgssenter har felles velferdskasse som alle betalar inn til.  I år var alle samde om å gi 4000 kroner til Redd Barna.

Foto: Dei som var på jobb siste fredagen før jul.

1. klassingar.jpg

       Alle barn som er fødde i 2008 skal hausten 2014 ta til i den obligatoriske grunnskulen.

        Alle skular i Herøy har felles innskriving  onsdag 15. januar

Alternativ julekalender.JPG

Bergsøy skule 7.trinn med  alternativ julekalender. Samla Kr 24.270 som naudhjelp til Filipinane

Sju entreprenørar har levert tilbod på bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 654 Torsethøgda-Kalveneset

Bergslia barne - nisser

 

 

Da er det snart jul igjen og alle gleder seg ved å gjere kjekke tradisjonsrike aktiviteter i barnehagen.

IMG_4269.JPG

I dag har kommunestyret det siste møtet i 2013 og kulturskulen imponerte med vakker song og gitarspel.

 

 

tuva3.jpg

Herøy kommune har motteke varsel om  sterk vind utover dagen.

 

Julespelet2013- Bilde 8

Begge framsyningane var tilnærma utselde og elevar og personalet fortener mykje ros. 

byutviklingnett.jpg

Det vert halde møte i Byutviklingsprosjektet for Fosnavåg by den 12.12.13. Møtet vert halde i kommunestyresalen  i tidsrommet kl 10-13.  

Brannvesen og politi har no godkjent bygget for normal drift igjen, og elevane vert henta tilbake. Årsaka var feil i ei elektrisk tavle, og delane er no skifta. El-tilsynet er kobla inn.

 

Det er røykuvikling på Ytre Herøy ungdomsskule, gamlebygget. Elevane er evakuert til Bergsøy skule, avd. Borga. Dei er trygge der og vert der til det er klart å vende tilbake til skulen.


Røykdykkarar er inne for å finne årsaka.

Dokument som høyrer til kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel ligg i menyen til høgre på sida.

Frontbilde-Kvalsund

Herøy kommunestyre har i møte 28.11.2013, sak 144/13, godkjent detaljreguleringsplan for Kvalsund. Frist for ev. klage er sett til 3.1.2014.

 

premie born - ti på topp 2013 1.jpg

Vel gjennomført 10 på topp 2013. Då er sesongen over for denne gong. Medaljar og pokalar er no bestilt til alle 397, som har fullført i år.  Desse er no på veg i posten. 

 

Herøy kommunestyre har i møte 28.11.2013, sak 142/13, godkjent detaljreguleringsplan for gnr. 34, bnr. 22 mfl. (Sjøsida Eigedom AS). Frist for ev. klage er sett til 3.1.2014.

 

1.jpg

 

«For 7 steinaldrar sidan var det berre ein stor skog der Leikong ligg i dag. Her budde det troll, og området frå Voldnes til Nykrem heitte på den tida Trollywood»  

Olivia og ein ven

Alle som ferdast med hest har sjølv eit ansvar for at det skal sjå pent og hyggeleg ut på vegar, fortau, gang-/sykkelvegar og stiar.

Barneverntenesta i Herøy kommune gir tilbod om besøksheim til familiar  som av ulike årsaker treng avlastning. Vi treng nye besøksheimar!

 

PPP- julespel

Dette er  julespelet som for alvor set Bergsøy skule på kartet. Vil julenissen finne skjegget sitt i år? Heile nisseland må trå til for å redde det før jula kjem.

 

Screenshot_2013-11-11-20-56-29.jpg

Fosnavåg og Herøy kommune er saman med Engesland, Kviteseid og Dombås tatt opp som nye pilotprosjekter i den nasjonale satsinga Framtidens bygder. No skal dei vise korleis ein kan planlegge og bygge bærekraftige og klimavennlige tettstadar, og dermed vere forbilde og inspirasjon for andre.

bilete_eggesbøjorda_ii.jpg

Oppstart av privat planarbeid for ny Rema 1000 butikk på Eggesbøjorda.  
 

Bergslia barnehage ligg sentralt på Bergsøya.

Bergslia barnehage er pilotbarnehage på temaet likestilling 

Bilete 1- NETT.jpg

 Auschwitz I. Ein av dei største konsentrasjonsleirane som eksisterte under andre verdskrig. Leiren vart i hovudsak bygd for å ha ein plass til dei polske politiske fangane, ettersom nasjonalsosialistane planla ein massearrestasjon. Likevel blei etterkvart menneske, i hovudsak jødar, frå heile Europa sendt til leiren.
 

Maritim og teknisk komitè har i møte 25.06.2013, sak 59/13, endra vegnamnet Torsethaugen til Torsethøgdvegen. Vegnamnet vart vedtatt i møte 11.12.12. MTK-saka 106/12.

 

1-nett.jpg

I midten av juni var heile 10. trinnet ved Ytre Herøy ungdomsskule på skuletur til Polen og Tyskland. Vi reiste med selskapet Aktive Fredsreiser, som i 15 år har arbeidd for å «gi ungdom tru på at usemje kan løysast og at fred kan skapast, og at deira eigne haldningar og handlingar er avgjerande.» (frå aktive-fredsreiser.no).

 

Bilde_Nærøykrysset_JPEG.JPG

Reguleringsplanen legg til rette ny rundkøyring på dagens fylkesveg 18 og er tenkt som ei løysing basert på den framtidige trafikkutviklinga i området. Det vert vidare lagt til rette for nytt fortau, frå krysset og nordover mot Nærøya.

Fann du det du leita etter?
Login for redigering