Folkerøysting

Resultatet frå folkerøystinga om kommunesamanslåing er no klart. Valdeltakinga var for Herøy kommune på 21,35 % og dei fleste svara nei.

Rydding Martine Holm 2015 (2).jpg

 SSR tek imot strandryddeavfall gratis på miljøstasjonane

barn.jpg

Om du skal ha barnehageplass frå august 2017, må du hugse å søkje innan 01.03.2017.

Chrysanthemum.jpg

Helse og omsorgssektoren skal i løpet av 2017 køyre fleire brukar- og pårørandeundersøkingar. Hensikta er å få ei tilbakemelding både på kva vi gjer bra og mindre bra, på ulike fagfelt. Målet er at innbyggjarane i Herøy kommune skal oppleve å få gode tenester frå oss. 

Folkerøysting

Rådgjevande folkerøysting om kommunesamanslåing Herøy og Sande

marin forsøpling.jpg

Har du ein god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplinga i havet og langs kysten?  Miljødirektoratet si tilskotsordning for opprydding er i år på 35 millionar kroner. 

Herøy kulturhus og idrettshall

Eigedomsavdelinga skal i 2017 gjennomføre ei rekke bygningsmessige tiltak ved Herøy kulturhus og idrettshall. Dette får konsekvensar for både faste brukarar av bygget og planlagte arrangement i og ved bygget.

folkehelseprofil.jpg

Korleis er folkehelsa i Herøy sett opp mot landsgjennomsnittet? Folkehelseinstituttet gjorde folkehelseprofilane for kommunane tilgjengelege 14.februar.

det_gode_liv_plakat_trykk.jpg

Sjustjerna helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal og Høgskulen i Volda arrangerer tysdag 28.februar gratis temakveld som er open for alle.  

010715 088.JPG

Kommunestyret i Herøy vedtok 15.12.2016 K-sak 217/16 å legge intensjonsavtalen mellom Herøy og Sande ut til rådgjevande folkerøysting 27.02.2017.

Blomster (WM).jpg

Vi veit at det no er tid for årsmøter og kanskje har ditt lag valt inn ny leiar i styret?
Det er viktig at det står rett kontaktinformasjon på kommunen si heimeside.

Bergsøy IL Klubbhus-Tribunetak 07.jpg

Sunnmøre regionråd inviterer til ressursgruppesamling idrettsanlegg. Målgruppe er alle som skal drifte eller er i lag og organisasjonar som har ansvar for  drift av idrettsanlegg.

DSC05357.JPG

Regnbueløva har reist heilt ifrå Kalahariørkenen, og ho kom til Myrsnipa barnehage, til både Blåklokka, Røsslyng og Kvitveis. Regnbueløva hadde sendt brev til alle borna, og fortalt at ho var på veg og ville kome på måndag  6.februar.

 

Kornett- framtidige korpsmedlemar

Driftstilskot kan søkjast av alle organisasjonar, lag og foreiningar som driv eller vil starte kulturverksemd i Herøy kommune. Tiltak for born og unge skal prioriterast, og organisasjonar som tradisjonelt berre har medlemer over 20 år kan ikkje søkje om driftstilskot. 

Vegvalg

 

Regjeringa vil styrkje lokaldemokratiet og gjennomfører ei kommunereform. Målet er større, meir robuste kommunar med meir makt og mynde.  Alle landets kommunar er inviterte til å delta i prosessar med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunar.

Arnulf og happy.jpg

I dag aktiverte ordføraren apparatet som skal måle kor godt nøgd du er når du har vore på rådhuset.

ungdomens kulturpris.jpg

Herøy kommune skal dele ut Kulturprisen for 2016 og Ungdommens kulturpris for 2017. Vi ønskjer forslag til kandidatar. Frist for å kome med forslag er 19. februar.

Mobildekning.jpg

Telenor vil betre mobilnettet i Herøy.

IMG_0289.JPG

I går var det ein merkedag for heimetenesta i ytre Herøy som er på flyttefot. 

Komfyrbrann (DSB).jpg

Fersk statistikk frå DSB viser at det var 52 utrykkingar til komfyrbrannar i Møre og Romsdal i 2016. Éin enkel komfyrvakt kan løyse problemet og redde heimen din frå å gå opp i røyk.

Ragnarock får målprisen.jpg

Herøy Mållag delte ut målpris for levande nynorsk/dialekt til rockebandet Ragnarock som framførte den eigenkomponerte låta «Skjær».

Skarabakken.jpg

Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune skal i samarbeid med Herøy kommune starte arbeidet med å lage en ny detaljreguleringsplan for Skarabakken. Vegen skal utbetras og utvidast med tanke på framkomst for biltrafikken, samtidig som det også leggast betre til rette for mjuke trafikantar.

Moltustranda.jpg

 

Til orientering vil den kommunale vegen Nygjerdevegen på Moltustranda i Herøy kommune, vere stengd i samband med anleggsarbeid. Gåande vil kunne passere.

UKM 2017

Alt ligg til rette for ei flott konsertoppleving når 20 unge artistar er klare til å entre scena i Fosnavåg konserthus laurdag 4.februar.

agita.JPG

Herøy kommune tek i bruk ny kartteknologi som gjer det lett å registrere viktig informasjon som kjem innbyggjarane til nytte.

kommunesjefar.jpg

Ordførar, rådmann, kommunalsjefar og avdelingsleiarar hadde tysdag leiarsamling der resultat 2016 og utfordringar 2017 var tema.

Lærling

No kan du søkje lærlingplass. Send søknad innan 1. mars 2017.

anna1.png

Måndag vart sunnmørsjekta «Anna Olava» flytta frå Herøy gard og innandørs til den gamle beddingen på Smedvik. Der skal båten stå dei neste månadane for pussing, overhaling av motorane,
samt reparasjon av skroget.

I samsvar med § 12-14 i plan- og bygningslova (PBL) har B. Tarberg AS på vegne av Sjøkanten AS søkt om ei mindre endring av reguleringsplan for fiskerihamn i Leinevika 198902 område N3.

lege.JPG

Betre skal det også verte, når enda ein ny fastlege er på plass frå 1. september.

Nysignering.jpg

Herøy kommune har singert avtale med David Paulsen om fast bruk av kontor i Fosnavåg nyskapingspark. 

DSC00803.JPG

Herøy kommune har kjøpt inn nye nynorskordlister til dei ulike avdelingane som ikkje hadde det frå før. Alle tilsette skal ha verktøya på plass for å kunne skrive rett og forståeleg.

legevakt.JPG

Grunna ombygging og utkobling av straum/telefon, strengjer Myrvåg legesenter kl. 14 fredag 27.01.17

Herøy produksjon

Herøy Produksjon leverte i dag stativ og tennbrikkar som servicetorget skal selje for dei. I tillegg er det utdeling av vareprøver om ein ønskjer å teste produktet før kjøp.

Folkerøysting

 

I samband med folkerøystinga i Herøy kommune 27. februar 2017 kan det nyttast brevrøysting. Dette skal nyttast av dei som ikkje kan røyste i førehandsperioden frå 16.01. til 24.02.17 eller på sjølve dagen 27.02.17.

Skarabakken.png

Avdeling for samfunnsutvikling har gjennomført ei trafikktelling i Skarabakken med fokus på mjuke trafikantar.

Stoklands AS.jpg

Stoklands Bilruter AS skal utføre slamtøming for Herøy, Ulstein, Sande og Hareid.

Kartlegging av tilgjengelegheit

I haust fekk Herøy kommune innvilga eit tilskot  frå Kartverket om å kartlegge tigjengeligheit i kommunen.

No er kartlegging fullført.

 

Folkerøysting

Det vert førehandsrøysting før den rådgjevande folkerøystinga i Herøy kommune om kommunesamanslåing. Valdagen for den rådgjevande folkerøystinga vert 27.02.2017.

regjeringen.no

Herøy kommunestyre har vedteke at det skal vere rådgjevande folkerøysting 27.02.17, og for å kunne røyste under folkerøystinga må du stå i manntalet.

hamna Fosnavåg.jpg

Herøy kommune fekk tildelt 5 278 000 kroner frå tiltakspakken for 2016. Her kan du sjå kva pengane har gått til.

mobildekning 1.png

Herøy kommune skal i møte med Telenor 18 januar der vi m.a skal diskutere utfordringar på mobilnettet i kommunen vår.

090715 086.JPG

Kommunestyret i Herøy vedtok 15.12.2016 K-sak 217/16 å legge intensjonsavtalen mellom Herøy og Sande ut til rådgjevande folkerøysting 27.02.2017.

Næringsliv

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer kommunar, organisasjonar, institusjonar, media og privatpersonar til å kome med forslag på bedrifter som kan vere aktuelle kandidatar til «Fylkespris for Årets Bedrift 2016». 

desember_topp_2010.jpg

Åtte kandidatar er nominerte til den gjeve prisen, og du kan vere med på å bestemme kven av dei som får den.  

HELFO.jpg

Frikort for eigendelstak 2 er automatisert frå 1. januar 2017. Frå denne datoen slepp du å søke om frikort for helsetenester. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at eigendelstaket på 1 990 kroner er nådd.

tilskot.jpg

Herøy kommune fekk i desember 2016 ei ekstratildeling av tilskot til tilpassing av bustad for vidaretildeling, stort kr. 100 000,-. Tilskotsmidlane vert overført til 2017 for vidaretildeling. Det vil og bli søkt om nye tilskotsmidlar til tilpassing for vidaretildeling i 2017.

mobil.jpg

Utviklingsavdelinga kartlegg utfordringar med mobildekninga i Herøy kommune, og ønskjer at publikum kjem med innspel på korleis dei opplever mobildekninga.

Overgang Modeca.jpg

Herøy kommune får 45.000 kroner i tilskot til trafikktryggingstiltak frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Oppstart

Prosjektbygg AS starta mandag 02.01.2017 opp byggearbeid ved Herøy omsorgssenter - raud og grøn avdeling.

skule (small).jpg

No på nyåret vert det innskriving i skule for elevar som er fødde i 2011, og som skal ha skulestart hausten 2017.

stjerneskot av Gabriel Pollard.jpg

Visste du at det er 18-årsgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri, og at det er ulovleg å ta med seg fyrverkeri frå utlandet?

Rådhuset jul.jpg

Her finn du opningstider for Herøy rådhus, legesentera og helsestasjonen i jula.

Flaum.jpg

Statleg naturskadeerstatning vert endra frå årsskiftet, og dei som vert ramma av naturskade, skal få ein raskare veg til vedtak. Søknadsprosessen vert også endra.

Bilde 1.jpg

Herøy kommune satsar stort på energisparetiltak i kommunale bygg.

hamna Fosnavåg.jpg

Framlegg til forskrifter og regulativ med sikte på innføring av hamneavgifter i Herøy kommune.

fyrverkeri wikimedia Commons.jpg

Etter fleire brannar ved nyårsskiftet i fjor, går no brann og politi i Møre og Romsdal ut med ei felles påminning om forbodet som gjeld for bruk av naudbluss på nyttårsaftan.

Badeland 3.jpg

Herøy kommune opnar for ladestasjonar for elbil på fleire sentrale lokasjonar.

Iris.jpg

Iris Hauge 6 år, frå Stokksund vann barnepremien sponsa av G-sport Fosnavåg. Iris kom innom Servicetorget saman med bror sin Elias og mormor Lilly Åse.   

myrabakken-c100.jpg

Herøy kommune skal bygge ut den tekniske infrastrukturen i Myrabakken bustadfelt. Utførande entreprenør er B. Tarberg AS.

DSC00216.JPG

Myrvåg omsorgssenter avdeling A og B tok måndag 19.12.16 med bebuarane på utflukt til Pepparkakebyen i Fosnavåg.

Olaus-Jon Kopperstad.jpg

 Olaus Jon Kopperstad vert rådmann i Herøy kommune fram til 2020.

Arnulf.jpg

Lensmannskontoret for Herøy og Sande består, og Vanylven vert etter planen ein del av samarbeidet i den nye utvida tenesteeininga for dei tre kommunane.

Digipost.jpg

Herøy kommune sender no elektronisk til sikker digital postkasse i Digipost.

Folkevalgtdagen2.jpg

Som representant i di kommune har du eit ansvar for at folk får dei tenestene som dei treng. Du har og tatt på deg rolla som samfunnsutviklar.

wenche og robert.JPG

Ein hjartestartar er på plass i 1. etasje i Herøy rådhus og er klar til bruk.

moltu.PNG

 Ny reguleringsplan på Moltu er stadfesta.

Ein flink gjeng frå Troll-myra barnehage stod for underhaldninga..JPG

 Fredag 9. desember opna Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) den nye miljøstasjonen på Mjølstadneset.

belysning.jpg

Herøy kommune har fått 100.000 kr til lokale trafikktryggingstiltak.

Signering Arnulf.jpg

Herøy har inngått intensjonsavtale med Sande om å slå saman dei to kommunane til ei eining.

IMG_20161207_122545.jpg

Onsdag 7. desember arrangerte kreftkoordinatorane i Ulstein og Herøy julelunsj for dei som er ramma av kreft.

ingermarie.jpg

Herøy kommune har fått to nye fastlegar. Det informerer leiar for avdeling Barn, familie og helse, Inger Marie Tofthagen.

standard_SACLAjuv_MaiaKile_NIVA.jpg

Tango Seaweed AS har søkt om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalgar i Måløysundet i Herøy kommune.  Søknaden ligg no til offentleg ettersyn og dokumenta finn du her.

Leiarar1.jpg

Herøy kommune har vedteke ny organisasjonsmodell med 4 kommunalsjefar.

Robert Myklebust.JPG

Om du vil sikre deg eit praktseksemplar av den nyaste utgåva av veggkalendaren for 2017, får du den hjå Servicetorget på rådhuset.

registrering.jpg

Utviklingsavdelinga gjennomfører i desember månad fleire teljingar knytt til parkering og trafikkmønster for mjuke trafikantar.

Kommunestyret vedtok i møte 24.11.2016 å godkjenne planstrategien for perioden 2016-2020. Dokumenta finn du i denne artikkelen.

Laminaria-digitata-3.jpg

Tango Seaweed AS har søkt om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalgar på SKarveskjæret i Herøy kommune.  Søknaden ligg no til offentleg ettersyn og dokumenta finn du her.

IMG_7721.jpg

Vi har framleis problem med telefonane. Det kan derfor i dag vere noko ustabilt og du kan oppleve at du ikkje får svar eller medling om at alle er opptatt.

Stokksund B33

 Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Stokksund B33 i møte 24.11.2016, K-sak 189/16 

Kvartetten.jpg

Det vert musikalsk og kulturelt påfyll ved omsorgssentera no i desember.

frivilligpris 2015, Heida vel fekk prisen for sitt store dugnadsarbeid i turløypa på Heid.jpg

Frivilligsentralen ønskjer at du skal kome med forslag til kandidatar.

Iselin.jpg

Iselin Nevstad Øvrelid har teke til i stillinga som informasjonskonsulent/servicevert.  

Reguleringsplanar Myklebuståsen 1 og 2

Med heimel i plan- og bygningslova § 17-4 vert det med dette kunngjort oppstart av forhandlinga om utbyggingsavtale mellom Herøy kommune og Myklebuståsen Utbygging AS vedrørande området Myklebuståsen.

 

16.jpg

 

Laurdag 4. februar kl. 15.00 er det klart for Ungdommens kulturmønstring (UKM) på Fosnavåg Konserthus. Dette er ei årviss mønstring som samlar fullt hus. Vi reknar med mange påmeldingar både frå scena, videoar og kunst. I år er det 30.gongen Herøy arrangerer UKM. Sjå etter annonser og omtale i media over nyttår

FB_IMG_1479913171013.jpg

Barnehagenettverket på Sunnmøre avslutta i dag to dagars styrarkonferanse i Loen om mobbing og korleis avdekke og stoppe begynnande mobbeåtferd.

kartutsnitt2.png

Ynskjer du å kjøpe tomt i Herøy kommune? Vi har ledige kommunale tomter. Sjekk ut stadane vi har ledige tomter via lenkene nedanfor eller gå inn via Kommunekart.

10påtopp3.jpg

 Gratulerer til alle 505 personane som har fullført årets 10 på topp

influensaNY_0.jpg

DROP-IN ved helsestasjonen på Eggesbønes fredagar

Pensjonerte damer

Kvar 3. torsdag i månaden treffast 7 pensjonerte «rådhusdamer» for å ete lunsj saman. Her vert det mimra frå tida på rådhuset, politikk og daglege gjeremål vert diskutert.

digital_postkasse_illustrasjonsbilde_1.jpg

Digital postkasse til innbyggjarane er ei felles løysing som skal nyttast av både stat og kommune, når forvaltninga kommuniserer med innbyggjarar og næringsliv.
Frå og med 1.1.2016 er alle kommunar pålagt å ta i bruk løysinga.

bilde 2.jpg

Grunna regionmøte vert det stengt på biblioteket heile fredag 18. november

sms.jpg

Har du vanskar med å nå legekontoret på telefon finns  det alternativ, seier kommuneoverlege  Toril Myklebust.

Parkering.jpg

Korttidsparkering ut året 

brøyting

Ynskjer De å søkje om privat brøyting til vinteren, er frist for å søkje 15 november 2016

plan-leikanger.jpg

Herøy kommune ved utviklingsavdelinga vil med dette informere om at anleggsarbeidet startar opp måndag 14.11.2016. 

tenaring-jenter-hpv.jpg

 Helsestasjonen er no klar for oppstart av vaksinasjon av HPV-vaksina

Naust

Avdelingane rapporterer kvar tertial både på sjukefråvær, vedtak (oppfølging), teneste og prosjekt. Siste rapporteringa vart handsama i kommunestyret  18. oktober.

arbeidskatt.png

Interkommunal arbeidsgjevarkontroll held kurs for arbeidsgjevarar og næringsdrivande.

helsenorge_hjerneslag_mannitrapp.png

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.

Dilek Ayhan opner FNP.JPG

Statssekretær Dilek Ayhan frå nærings- og fiskeridepartementet opna onsdag 26.10.2016 Fosnavåg nyskapingspark

krabbe.jpg

No i haust så fekk dei som bur på sjukeheimane både i Myrvåg og på Eggesbønes, ei litt annaleis middagsservering. Då stod nykokte krabbeklø, reker og nydeleg fiskesuppe på menyen.

På grunn av opningsarrangement onsdag 26.10.2016 vert Fosnavåg nyskapingspark delvis stengt. 

 

tenaring-jenter-hpv.jpg

Alle kvinner født 1991 og seinare får frå november 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). 

hus.jpg

Eigedomsavdelinga og flyktningtenesta opplever for tida eit auka behov for private leigebustadar til å busetje flyktningar.Nokre av dei som ynskjer ein privat leigebustad har allereie budd i Noreg ei tid, anten på mottak eller i kommunal leigebustad.

ungdomsrådet1.jpg

Herøy Ungdomsråd arbeider for tida om eit opplegg for å sveise saman herøyungdomen og dei unge gutane som for tida har heimen sin på asylmottaket i Nørvågen. Ungdomsrådet har i samarbeid med biblioteket invitert den profilerte somaliske kvinna Amal Aden til Herøy for å snakke om integrering. 

Liv Berit.jpg

Verdensdagen for Psykisk Helse er kvart år 10 oktober. Tema  i år var :  «fordi livet forandrer seg»

 

gul blomster.jpg

Eldrerådet og Rådet for menneske med nedsett funksjonshemming har konkludert med at det ikkje er behov for å opprette eit nytt,felles brukarutval for å ivareta saker som gjeld personar med nedsett funksjonsevne,  seniorar,flyktningar og innvandrarar.

Bergsøy skule Borga

Bergsøy skule Borga har vore mellombels stengt sidan tirsdag 11. oktober grunna mistanke om spreiing av asbesthaldig støv i samband med byggearbeid.

Med unntak for Internasjonal skule, vert bygga opna igjen 18. oktober etter at prøveresultata frå andre testrunde ikkje viste spor av asbest. Internasjonal skule vert avstengt inntil asbestsanering er gjennomført og nytt gulvbelegg er på plass.

Det vert på denne bakgrunn no arbeida for fullt med å klargjere bygget for ordinær skuledrift.

Denne informasjonssida vert fortløpande oppdatert med nye prøveresultat og vurderingar knytt til vidare framdrift.

Natur.jpg

 Nytt desse flotte haustdagane til å fullføre 10 på topp

pilutta deg omtale.jpg

 
Sist onsdag fekk omsorgssentera besøk av to damer som er på loffen

elevrådsynfaring.jpg

Rett før haustferien var elevrådet på synfaring på tilbygget til Leikanger skule. Det var særs spennande å sjå kor det såg ut på nyeskulen og kor langt dei hadde kome i byggeprosjektet.  

rhododendron.jpg

 

Herøy kommune kjem godt ut i kommunetesten som Forbrukarrådet har gjort for 2016. Herøy kommune er best på Søre Sunnmøre og nr. 4 i fylket.

Ansvarleg vertskap.jpg

 

 "Trygt julebord?" er eit kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad eller skal ha eit arrangement med skjenkeløyve. 

Jarl Martin Møller.jpg

 Utviklingsleiar Jarl Martin Møller opplyser at det er redusert kapasitet på byggesak framover imot jul.

kartskule2.jpg

I Herøy kommune har vi fleire kommunale barne- og ungdomsskular. Til tider er det bruk for tilkallingsvikar for kortare eller lengre tidsrom.

Tankbil

 Miljøservice startar med septiktøming i veke 41

5iwaqwylblt0thohf0432w04003.JPG

 

Denne veka har elevane på 5,-7.trinn jobba med temaet "PÅ FLUKT".

Elevane har vore delt i grupper og lært om land og folk som opplever krig og flukt.

Fredag var alle samla i gymsalen og fekk høyre og sjå sterke opplevingar.

2016-09-16 15.40.37.jpg

 Herøy kommune har ledige næringslokale i Nedre Dragsund 2 for omgåande utleige.

Kjøkkenprat.jpg

Personar over 70 år har fire til fem gongar høgare risiko for å omkome i brann enn resten av befolkninga. Laurdag 1. oktober er FNs eldredag. Det er eit fint høve til å snakke med dei eldre slektningane dine om branntryggleik.

Kongens Nei.jpg

 Akkurat no er det framsyning av Kongens Nei ved Fosnavåg kino og det er full sal.

pårørande.png

Pårørandeskuelen er eit tilbod til deg som har omsorg for, eller har ein nær ven med demenssjukdom 

Kvalneset 154.jpg

 Kystverket Midt-Norge har starta fornyingsarbeid av rekkverket ned til Runde fyr

2016-09-16 15.40.37.jpg

Herøy kommune ved eigedomsavdelinga gjennomfører konkurranse på rehabilitering av yttertak ved Nedre Dragsund 2 (Gnr:45/Bnr:71)

frøystd3.jpg

 

Statens vegvesen startar no bygginga av ny forgjengarundergang på Frøystadtoppen.

 

 

SSIKT logo

 

 

 

 

 

SSIKT er eit interkommunalt IKT-samarbeid etter §27 i kommunelova for kommunane Sande, Ørsta, Volda, Vanylven, Herøy, Ulstein og Hareid.

Ny plass (2).jpg

 Har du draumar for plassen framfor Valaker?

Arbeidsplasskjema.PNG

Dei som ynskjer tilgang til FNP ut over normal opningstid kan søkje om å få eige nøkkelkort til lokala her. 

Kart Skredfare

 

 

Herøy kommune har sendt brev til alle grunneigarar som har eit eller fleire bustadbygg som ligg innanfor eller veldig nær faresoner 1/100 og 1/1000.

test.jpg

Herøy kommune ved utviklingsavdelinga gjennomfører konkurranse på opparbeiding av vegar og teknisk infrastruktur i Myrabakken bustadfelt på Moltustranda.

Plansystem.png

Formannskapet i Herøy kommune gjorde 06.09.2016, F-sak 167/16, vedtak om at forslag til Planstrategi for Herøy 2016 – 2020 vert offentleggjort minimum 30 dagar før vedtak i kommunestyret.

haakon på kjøkkenet.jpg

Haakon tok fagbrev som institusjonskokk  torsdag 18. august på kjøkkenet på Myrvåg omsorgssenter. Han har vore lærling på kjøkkenet på Eggesbønes og i Myrvåg i  2 år.

 

Tore2016.jpg

I veke 38 er det brannvernveka. Tore Langvatn (leiar beredskap) oppmodar alle til å ha brannøving heime. Tore Langvatn og dei andre tilsette ved brannvernet er også klar for å ta imot dei som vil til ope brannstasjon 24. september. 

digital_postkasse_illustrasjonsbilde_1.jpg

Frå dags dato vil du kunne få posten din digitalt frå kommunen. Vi jobbar med opplæring av sakshandsamarane, målet er at det meste av kommunikasjon frå kommunen skal vere digital.

Ope møte om bustadsmarknaden

Herøy kommunestyre godkjende Kommunedelplan for Herøy – Bustadpolitikk  2015-2019 i møte 17.03.2016, K-sak 44/16 

Fosnavåg hamn - oversiktsbilde

Herøy kommunestyre godkjende Kommunedelplan for Herøy – Avlaupsplan 2016-2022 i møte 25.08.2016, K-sak 128/16. 

IMG_5972.JPG

Nye HC-parkeringsplasser - Fosnavåg sentrum

billettkø.jpg

Regnet plaska mot asfalten fredagskvelden, men det påvirka ikkje PIRfestivalen. Ungdomane strøymde til og billettkøa var lang.

pir20161.jpg

Kriteria for å bli «Årets PIR» er at ein frivillig  gjer noko for annen ungdom, vere ein aktiv del av ungdomsarrangement og drive dugnadsarbeid for ungdom .

DSC_0354.JPG

Eigedomsavdelinga stengar av delar av uteområdet ved Bergsøy skule Borga for allmenn ferdsel.

Likanger1.jpg

 Torsdag 01. september fylte Leikanger barnehage 30 år

Rapport Skredfarkartlegging

Torsdag 1. september fekk Herøy kommune overlevert rapport om skredfarekartlegging. Rapporten er utarbeida av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Pårørandeskulen 2012 004.JPG

I september er dei igjen sjans til å hauste kunnskap om demenssjukdom. Pårørandeskulen er eit undervisningstilbod til dei som har omsorg for, eller har ein nær ven med demenssjukdom. (Arkivfoto: Pårørandeskulen 2012)

Skjermbilde Kvalsvik hamn.PNG

Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Kvalsvik hamn i møte 25.08.2016, K-sak 127/16.

Feiing - Marte.jpg

 Marte på taket med god utsikt til Herøy

Trekking av tomt på leine. Charlotte Hauge og Eldar Hansen

12 personar ville kjøpe tomta på Leine. Tildeling skjedde derfor ved loddtrekning.

Toftestøda.jpg

Arbeidet med å ferdigstille den tekniske infrastrukturen i byggjefeltet Vike/Toftedal har no starta.

reinhald leikanger skule.jpg

Før skulestart var det dugnad på Leikanger skule.

VR-Briller - Norsk brannvernforening

Mange studentar har ikkje eit medviten forhold til brannsikkerheit. No skal eit nytt VR-mobilspel (virtual reality) lære studentane grunnleggande brannførebygging. 

2016-08-24 09.32.03.jpg

Eigedomsavdelinga er i gang med oppgradering av fasader på Borga. Tiltaket er eit ledd i kommuna si satsing på bygget.

Sommarles 2016

 Du kan registrere på sommales fram til 31. august

UU_4.jpg

I samband med eit nasjonalt kartleggingsprosjekt i regi av Kartverket, har Herøy kommune fått innvilga eit tilskot på kr 35 000,- til kartlegging av universell utforming i kommunen.

bubilparkering.jpg

Den nye bubilparkeringa i Fosnavåg sentrum - eit populært tibod til turistane

Venteliste_medium.jpg

Sommaren er snart over og det er tid for ei god bok

PIR-festivalen

PIRfestivalen 2016 går av stabelen fredag 2.september kl:20:30 på Herøy Kulturhus og alle ungdomar frå 8.klasse og oppover til 19 år kan begynne å glede seg. I år kan vi skilte med artistar som: Morgan Sulele, Adelen, Innertier, Robin & Bugge og sjølvsagt blir det lokale artistar som vi vil presentere i ei reportasje litt seinare 

Liggande b ibel

 Har du eit særeige eksemplar av ein bibel å låne ut?

Randi.jpg

Dei tre jentene på 8 og 11 år lurte på kva dei skulle finne på i ferien. 

Ipad3

 Skulestart  i Herøy måndag 22. august

stengt parkering.jpg

I morgon onsdag 20.juli vil både parkeringsplassen mot Rådhusgata og parkeringsplassen bak rådhuset vere stengde i samband med oppmerkingsarbeid.

Arbeidet startar på parkeringsplassen mot Rådhusgata slik at denne etterkvart kan opnast.

 

Leine bustadfelt 1

Herøy kommune har ledig ei tomt på Leinane. Gnr. 26 bnr. 229.

Rikke Leine

Herøy kommune har tilsett Rikke Leine som prosjektleiar for etablering av Fosnavåg nyskapingspark og ho er godt i gang med design og romløysingar for lokala.

bål2 copy.jpg

 

Norge er i feriemodus og mange dreg på hytta. Norsk brannvernforening kjem med åtvaring i pressemelding.

bobilparkering.jpg

 

Julia Zahl og Nils Djupvik tek den siste inspeksjonen for den nye bubilparkeringa i Fosnavåg sentrum.

Romsdals amt 1884

Ønskjer du å sjå eller laste ned gamle kart? Kartverket sine historiske landkart og sjøkart finn du no lett tilgjengeleg på nettet.

P1060611.JPG

Herøy kommune har fleire bustadtomter for sal, og i dag er det lagt ut to nye.

Veg Mjølstadneset juni 2016 1

Ei ny vegstrekning er ferdigstilt på Mjølstadneset industriområde.

Renathe Rossi-Kaldhol

Leiar for bu- og habiliteringsavdelinga, Renathe Rossi-Kaldhol, vert konstituert som pleie- og omsorgsleiar frå den 1.august 2016.

Stokksund reg.planbilete

Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for Stokksund B33 i møte 22.6.2016, K-sak 109/16 (jf. plan- og bygningslova § 12-12).

 I områdene Nerlandsøya og Gurskøya i Herøy kommune vil det i perioden juni-august 2016 være kartleggere engasjert av Miljødirektoratet. Kartleggingen er en del av det såkalte kunnskapsløftet for natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015.

arbeidsmiljø1.jpg

Mange tilsette tok imot arbeidsmiljøprisen av ordførar Arnulf Goksøyr på  siste kommunestyremøtet.

Biblioteket.jpg

 Mykje aktivitet på biblioteket, sjølv om det er sommar!

DSC_1363.JPG

7 tilsette i skuleavdelinga vert pensjonistar i sommar, og vart takka av før helga.

Skjermbilde.PNG

Ein serie med heilt nye marine grunnkart er no tilgjengeleg eksklusivt for fem kommunar på Søre Sunnmøre.  Les meir for å sjå korleis du finn dei nye karta!

bål2 copy.jpg

Herøy brannvern har ei ordning med innmelding og godkjenning av jonsokbål. Det vert normalt berre gjeve løyve til brenning på dei tradisjonelle bålplassane. Det vert ikkje gitt løyve til brenning nær busetnad.    

herøyhallen1.jpg

Alle som ynskjer treningstid i Herøyhallen for komande skuleår 2016/2017, kan no søkje om dette. Søknaden må leverast elektronisk.

Hovudhuset

Onsdag 16. juni avduka ordførar Arnulf Goksøyr informasjonsski​lt som skal gi besøkande informasjon om kva du kan oppleve ved Herøy kystmuseum og Herøy gard.

gerica_-_sluttrapport.jpg

 

 

Rådmannsgruppa på søre Sunnmøre fekk den 10.6 presentert sluttrapport frå eit fellesprosjekt innan pleie- og omsorgstenester for kommunane på søre Sunnmøre. Prosjektet byrja våren 2014 og vart ferdigstilt rundt årsskiftet i år.

rhododendron.jpg

I morgon skal sak om vidareføring av redusert opningstid ved rådhuset handsamast i formannskapet. Kva meiner du?

Fil_004 nett.jpg

Rundt 20 personar deltok på ope møte i går der statens vegvesen presenterte  planarbeidet og grunnlaget for planarbeidet framover.  

Kulturprisen 2015.jpg

Ordføraren nytta høvet under heimekampen mellom Tjørvåg og Hareid 2, på Tjørvåg stadion den 6. juni, til å dele ut kulturprisen for 2015.

PARKPLASS_STENGES1_edited-1.jpg

Arbeidet med å etablere leikeplass utanfor Valaker vert starta opp måndag 13 juni som tidlegare annonsert.

 

13256046_10209321462942945_9210860499002680061_n[1].jpg

Ungdom med MOT består av nokre utvalte 9.klassingar som jobbar med å gjere det lettare for andre ungdomar å ta eigne val. Har du MOT til å seie nei, MOT til å bry deg og MOT til å leve, har du også MOT til å ta eigne val. 

bilde 1.JPG

Over 80 pesonar var samla i Kvalsvikteltet då Tysdagsklubben hadde sesongavslutting denne veka. Ei lang rekke bilar med feststemte menneske trilla inn framfor teltet som var pynta med garn, kuler og blomar.  

Bålkos

Det er veldig tørt i terrenget for tida, spesielt etter dei fine sommardagane vi har hatt i området. Det er meldt om lite nedbør i ei lengre periode framover også. Så vær forsiktig med bruken av open eld (bål) og grill

digital post.jpg

Du har to val  Digipost eller e- Boks. Postkassane er likestilte og begge tilfredsstillar strenge krav til tryggleik.

 

Marine grunnkart.jpg

Nye, høgoppløyselege kart over sjøbotnen  på søre sunnmøre er nå tilgjengeleg. Karta  gir ein detaljert framstilling av botnen og terrengvariasjonar  over 800 km2 av sjøbotnen  i kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven.

lene og Andreas 2.jpg

Herøy kommune har annonsert  ledige tomter i kommunen med frist til å melde seg innan 01.06.2016. Dersom fleire meldte seg ville det verte loddtrekning og det vart gjennomført i dag. 

digital post.jpg

Det offentlege ønskjer at innbyggarane skal ha digital postkasse, har du registert deg?

 

natur 2.jpg

Forbrukarrådet har testa alle kommunane i Noreg og Herøy kommune vart nr. 4 i fylket og som nr. 44 nasjonalt. Dette er ein framgang sidan sist vi vart testa som var i 2013.

 

Rogn

For første gang passerte Herøy kommune 50,0 mill i skatteinntekter på ein månad.  Skatteinntektene til kommunen i mai 2016 vart på kr 50.060.000,-.

MRFK_Trafikk-29_jpg.jpg

Fylkestrafikktryggingsutvalet vil oppmode kommunane i Møre og Romsdal om å sende inn forslag på kandidatar til trafikktryggingsprisen 2016.

oppgradering_ledning.PNG

Utviklingsavdelinga oppgraderer ledningsnettet i Dragsund med ei ny 400 meters kloakkleidning frå oppkøyringa til Dragsundfeltet og til innkøyring ved Fristadbygget.

fosnavåg copy.jpg

 

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og offentleg ettersyn av planprogram for etablering av massedeponi, gnr. 34 bnr 379 mfl., Fosnavåg, Herøy kommune. Området ligg inne på Fosnavåg hamn.

Parkering ved rådhuset.jpg

Det vil i perioden framover vere anleggsarbeid på parkeringsplassen ved rådhuset. I fyrste omgang vert berre innkøyringa ved rådhuset stengd, og innkøyringa mot Fargerike må då nyttast. 

parkeringsplass.PNG

I tråd med prosjektet byutvikling for Fosnavåg vil ein stenge parkeringsplassen utanfor Valaker. Området skal leggast tilrette for barn og unge som bur og besøkjer Fosnavåg sentrum. 

Ein sprek gjeng tek einn pust i bakken

Fredag 27. mai gjekk startskotet for Moltustranda mosjonsfestival for fjerde år på rad. Dette er noko som engasjerer både store og små i bygda. I dette høve hadde også Moltu Barnehage si eiga markering med Mini-mosjonsfestival.  

Nerlandsøy bru- berit sandvik skeide.jpg

 

Statens vegvesen vil i samarbeid med Herøy kommune starte arbeidet med detaljregulering av ei strekning langs fv. 20 frå Bergsøya til Nerlandsøya (Nerlandsøybrua).

Vegstrekninga er om lag 1,5 km lang. Reguleringa vil også omfatte nødvendig sidevegsnett.

herøy gard 1.jpg

"Herøy kommune ei foregangskommune", fekk ein høyre på Herøy gard idag.

Kvifor? Fordi vi systematisk satsar på at elevane våre skal få del i lokal kultur og historie, for å bygge kunnskap og "feste røter ".

alle til topps 16 norges bruk.jpg

«Alle til topps Sunnmøre» arrangerast av frivilligsentralane i 11 kommuner denne dagen.
Dei håper at både private og lag og foreninger vil invitere med seg ein nabo, ven, oldemor eller ein av våre nye landsmenn,
for å introdusere dei for noke av det mest særnorske vi har - nemleg tradisjonen for å gå på tur.

byutvikling.jpg

 

Herøy kommune deltek og presenterer byutviklingsarbeidet sitt på seminar om tettstadsutvikling i Ulsteinvik 7 og 8 juni.

Fosnavåg hamn - oversiktsbilde

 Kommunestyret startar i dag med avduking av byste i Fosnavåg park.

parkering.PNG

 Grunna anleggsarbeid vert parkeringsplassen bak rådhuset midlertidig stengt

kommunevåpen for web

 I morgon kl. 15.30 er det ekstraordinært formannskapsmøte.

digital post.jpg

Ved å bruke digital postkasse får du raskare post frå stat og kommune, samtidig som du sparer miljøet for utsending av fysiske brev og hjelper det offentlege til å jobbe meir effektivt.

 

kommunevåpen for web

 Då er den endelege oppteljinga ferdig og valdeltakinga var på 39 %.

kommunevåpen for web

 Då er resultatet klart og fleirtalet ville at Herøy kommune skal halde fram som i dag.

kommunevåpen for web

 Opptelling av førehandsrøystinga er no ferdig og det var totalt 607 personar som røysta.

røysting2.jpg

I dag er det siste dagen du kan førehandsrøyste og biblioteket stenger kl. 15.00. I og i morgon er det ordinær røysting og siste dagen for å sei kva du meiner om kommunesamanslåing.

Bilde av fjellet

Herøy kommune har utført sikringsarbeid i fjellsida bak Huldal barnehage.

Førehandsrøysting.jpg

Alle veljarar som har røysterett ved eit kommunestyreval i Herøy kommune har røysterett ved folkerøystinga. I tillegg kan alle 16- og 17-åringar røyste, dvs alle som er fylt 16 år innen utgangen av 2016.

Ta med gyldig legitimasjon!

 

Aspevika 2016

 

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 73/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for Aspevika skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Kvalsvik hamn

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 75/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for deler av Kvalsvik hamn gnr.7 bnr. 4 skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Gjertnesmarka

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2016, F-sak 76/16, at forslag til privat detaljreguleringsplan for Gjertnesmarka gnr. 23 bnr. 48 m.fl skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. 

Klar, ferdig, gå.JPG

 

 

Sak vedk. «Oversikt helsetilstand og påverknadsfaktorar i Herøy 2015 – Statusrapportering», er no behandla i komitè for Helse og omsorg, i komitè Næring, kultur og idrett og i kommunestyret.

Ipad3

Sist onsdag den 20.april drog vi i gang pilotprosjektet med å bruke Ipad som undervisningsverktøy i Herøyskulen.  I Herøy er det heile 8. trinn ved YHU og heile 5. trinn på Einedalen som er i gang med bruk av Ipad som læringsverktøy.

dokfilmfestival.jpg

 6. og 7.klasse har i år vore med på eit nasjonalt pionerprosjekt gjennom SEANSE-senter for kunstproduksjon.

Ungdom kommunereform myrvåg

 Når ordførar inviterte til ope møte i gymsalen på Møre barne og ungdomskule møtte ungdomen opp.

Herøy rådhus

Formannskapet har gjort vedtak om at ein fram til 01.07.2016 skal ha redusert opningstid ved rådhuset.

elevar 2.jpg

 Denne veka har 400 elevar og foreldre deleteke på informasjonsmøter om narkotika

Spørsmål frå salen kommunereform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tysdag inviterte ordføraren til ope møte om kommunereforma i Herøy frikyrkje og det var høve til å stille spørsmål til både politisk og administrativ leiing. 

Folkemøte.jpg

Har du framleis spørmål knytt til kommunereforma kan det kanskje vere nyttig å møte på folkemøte. 

Rydding Martine Holm 2015 (2).jpg

I forkant av årets strandryddeaksjon inviterer Naturvernforbundet Ytre Søre Sunnmøre i samarbeid med SSR til ein interessant temakveld om marin forsøpling.

Bilde 013

Herøy kommune bygger ut Leikanger skule og grendahus og rehabiliterer fasadene på eksisterande skulebygg. På denne sida vil du finne den offisielle informasjonen om prosjektet.

Strandrydding (3).jpg

 Strandryddedagen er 7 mai og 17. mai rydding i perioda 25 april - 9 mai.

Landskap utan søppel

Ubebygd kommunal eigedom rundt omkring i kommunen er ikkje mottaksplass verken for hageavfall eller anna søppel. Hageavfall kan leverast på SSR sin miljøstasjon på Eggesbønes. Her kan du også levere miljøskadeleg avfall, til dømes malingsrestar og elektriske artiklar, utrangerte møblar og utslitte springformer for ostekaker.

Olbjørn.jpeg

 

Temakveld ved Thon Hotel Fosnavåg, foredragshaldar Olbjørn Klepp.

20160330_214755-1_resized (2).jpg

Lov om barnehagar og forskrift om foreldrebetaling i barnehagen avgjer foreldrebetalinga i barnehagen. Foreldre med barn i barnehagen skal ikkje betale meir enn makspris for ein barnehageplass.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal handsame søknad om reduksjon og gratis kjernetid. 

kommunevåpen for web

 

I samband med folkerøystinga i Herøy kommune 19. mai 2016 kan det nyttast brevrøysting. Dette skal nyttast av dei som ikkje kan røyste i førehandsperioden frå 06.04. til 18.05.2016 eller på sjølve dagen 19.05.2016.

brannbil.jpg

 

PLIVO øving tysdag 12.04.16 frå kl. 18 og fram mot kl. 23 på Kvalsvik skule.

 

PLIVO= Pågåande Livstrugande Vold.

Dette vert ei felles øving mellom Politi, Helse (ambulanse) og Brann.

Formannskapet vedtok i møte 8.3.2016, sak 51/16, å leggje ut Kommunedelplan for Herøy – avlaupsplan 2016-2022 til offentleg ettersyn.

runde fyr.jpg

Intensjonsavtale mellom kommunane Hareid, Herøy, Ulstein, Sande og Vanylven.

rådhuset arbeid parkering.jpg

Det vil i perioda framover vere anleggsarbeid på parkeringsplassen ved Herøy rådhus, då vi skal sette opp ein støttemur mot sør/sør aust

Bilde av fjellet.jpg

 Herøy kommune får no utført skredsikring av fjellet bak Huldal barnehage.

manntall.jpg

 

Herøy kommunestyre har vedteke at det skal vere rådgjevande folkerøysting 19.05.2016, og for å kunne røyste under folkerøystinga må du stå i manntalet. 

 

20160330_214755-1_resized (2).jpg

 Barnehagane i Herøy jobbar målretta med å utvikle seg til å bli meir autoritative omsorgspersonar for born.

Kjellaug Tønnesen.jpg

Lærarar og foreldra på Bergsøy skule avd. Borga starta rett på etter påskeferie med felles foreldremøte med tema: Trygg og bevisst mediebruk. Smarte val på nett. Korleis som vaksen vere eit godt førebilde?

5

For første gong, går no alle barnehagane i Herøy  saman om å arrangere ei felles samling for småbarnforeldre. Dette skjer i konsertsalen på Thon Hotell Fosnavåg.
tysdag 5. april kl 19.00 – 21.00

Situasjonsplan_Huldal_29032016.png

Herøy kommune skal utføre skredsikring i fjellsida bak Huldal barnehage. I samband med arbeida vil trafikk til og frå barnehagen verte via innkøyrsle på vestsida av bana, sjå situasjonsplan.

Plakat søknadsfrist  sfo.jpg

Alle som treng NY plass på SFO må søkje innan 10. april. 

blomster

Kreftkoordinatorar i Herøy og Ulstein vil arrangere temakafé første onsdag i kvar månad. Vi vekslar mellom Herøy og Ulstein annankvar gong. Temakafe er eit tilbod til alle som er berørt av kreft på søre Sunnmøre.

Britt-Synnøve3.jpg

10 på topp 2016 skal vere klart til påske

helse 2.jpg

 Det er snart påske og legekontora har endra opningstid.

skogrydding.jpg

Fylket vil i morgon  ta ned noko skog (skogrydding)  langs nordsida av Myklebustvatnet m.a. på nedsida av badeland. Noko av det delvis inn på kommunal grunn.

alkohol 3.jpg

Alkohollova gjer det mogleg for kommunane å utforme lokal alkoholpolitikk. Planen skal reviderast jamt og i fylgje med kommunevalet for å vere oppdatert, aktuell og legge føringar for eit målretta arbeid innan rusfeltet.

 

3d1.jpg

Kartleverandør til Herøy kommune tilbyr no ei teneste der ein kan få fram brukarvenlege 3D kart med nyttige data som reguleringsplanar, sol/skyggefunksjonalitet mv. Sjå meir ved å gå til denne lenka

Torgeir1.jpg

Veka er over og Torgeir Myklebust Stenersen fortel at han har hatt det veldig kjekt og at det har vore ein lærerik oppleving.

barnehage.jpg

Søknadsfristen til hovudopptaket i kommunale og private barnehagar var 1. mars. Det kom inn 90 søknader innan søknadsfristen.

Eit samordna barnehageopptak med tildeling av plass vart gjennomført av Herøy kommune ved barnehageleiar og styrarane ved kommunale og private barnehagar 11. mars 2016

IMG_1796.JPG

1. april 2016 er fristen for å søkje driftstilskot til laget, tilskot til leikeplassar og nye tiltak/investeringar. Dei andre kategoriane kan ein søkje på heile året.  

rehab1.jpg

Rehabilitering er ein seksjon i avdeling barn, familie og helse. Seksjonen omfattar ergoterapitenesta og kommunal og privat fysioterapiteneste. Vi gir tilbod til alle aldersgrupper på ulike arenaer som heim, barnehage, skule, institusjonar og fysikalske institutt.

Torgeir.jpg

Torgeir Myklebust Stenersen skal denne veka ha arbeidsveke på rådhuset.  Ei veke som vert noko annaleis enn ei vanleg skuleveke. Kanskje vil Torgeir i løpet av veka ha fått innspel som gir han retninga for utdanningsval etter ungdomsskulen?

Veglys.jpg

 Mørenett har no lokalisert feilen på gatelysa ned mot Myklebust Campus - Sunnmørsbadet - Herøy kulturhus.

Runde - inn imot grotta

 

Møre og Romsdal Reiseliv oppretta i 2007 ”Årets Reiselivpris”. Denne ble for første gang delt ut under Reiselivskonferansen i 2007 som ble arrangert i Molde. Forslag til kandidatar for 2016 kan du sendast inn.

IMG_7131.JPG

 Gjeldande rammeavtale med Aurvoll og Furesund AS gjeld formelt til og med 30.06.2016.

030.JPG

 I går var den nasjonale barnehagedagen i Norge.

pårørande.png

 

 Tilbodet er gratis og går over seks kveldar med første kursdag onsdag 30.mars. Kurset vert arrangert på Møteplassen Aktivitetssenter og Kafe, Berte Kanutte-vegen 4, 6150 Ørsta.

temakafe.jpg

Kreftkoordinatorar i Herøy og Ulstein vil arrangere temakafé første onsdag i kvar månad. Vi vekslar mellom Herøy og Ulstein annankvar gong. Temakafe er eit tilbod til alle som er berørt av kreft på søre Sunnmøre.

 

Barn i Bergslia barnehage

I Herøy kommune har vi 4 kommunale og 5 private barnehagar. Vi har felles søknad og opptak ved barnehagane. Du kan no søkje om plass.

din utvei.png

 

Vold i nære relasjonar, overgrep og voldtekt kan ramme menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva hjelp ein kan få eller kor hjelpa finnast. Mange ønskjer også meir kunnskap om vold og overgrep.

Christine copy.jpg

Etter å ha finrekna på minutta som Herøy kommune har til disposisjon under fylkesmønstringa er det med glede vi kan konstatere at også Christine Grace Moltu er vidare til Aure.  

Feil dato_edited-1.jpg

 

Kommunestyremøte er den 18.02.2016, annonse i Vestlandsnytt er feil.

Ein beklagar feilen.

blomster

 Det er i dag fleire feil på nettsida til kommunen og tilhøyrande portalar. 

kum myklebustvatnet.JPG

Den 15.02 startar eit arbeid med å tette lekkasjane rundt kummen sør i Myklebustvatnet. Vasstanden søkk ein halv meter på det meste, og dette gjer at nedre delar av det verdfulle våtmarksområdet tørkar opp og gror igjen. Fylkesmannen har difor sett i gang eit titak for å tette lekkasjane.

20130906_122723.jpg

I Norge er omsorg og oppseding av barn i fyrste rekke foreldra sitt ansvar. Foreldre kan ha behov for hjelp i korte eller lengre periodar fordi dei er i ein vanskeleg livssituasjon. Dei klarer kanskje ikkje åleine å gi barnet den omsorg og tryggleik det har behov for. Då har barnevernet eit ansvar å hjelpe til.

ingermarie.jpg

Herøy kommune var i førre veka invitert til dialogkonferanse med statsråd Solveig Horne. Kommunen er stolt av å vere ein av 7 kommunar i Møre og Romsdal som var plukka ut til å delta i dialogkonferansen med statsråden. 

ungdomens kulturpris.jpg

Ungdommens kulturpris kan tildelast ungdom som utmerker seg i ein kulturaktivitet – eller – personar, lag eller organisasjonar som har drive eller driv kulturarbeid mellom ungdom i Herøy på fritida. Ungdommens kulturpris 2016 gikk til Karoline Velsvik Sivertsen.

16.jpg

 I helga var det UKM og der var mange dyktige unge artistar på scena. Inga enkel oppgåve å velge ut dei som gikk bidare.

ukm2a.jpg

På laurdag brakar det laust med ungdommens kulturmønstring eller «Ung Kultur Møtes» som er det nye slagordet. Mange flinke ungdomar er klare til å entre scena, nokre av dei for aller fyrste gong.

kommunevåpen for web

1. februar i tida 16.30 - 20.00 vil nettsida til kommunen vere ute av drift. Dette med bakgrunn i vedlikehaldsarbeid og oppgraderingar. 

Stokksund B33

Formannskapet behandla i møte den 19.1.2016 forslag til detaljregulering for Stokksund B33 og gjorde vedtak om å legge planen ut på høyring. 

Startskudd for innovasjonsprosjekt

Pleie- og omsorgsavdelinga i Herøy ligg langt framme i bruk av velferdsteknologi, og pleie- og omsorgsleiar Ragnhild Velsvik Berge er ein av deltakarane i prosjektet. Herøy kommune er glade for å få tilbodet om å vere med på dette spennande innovasjonsprosjektet og Ragnhild Velsvik Berge ser fram til samarbeidet med Noveau.

Opplæring av pasientar og pårørande

I løpet av eit år blir det arrangert mange ulike kurs og grupper for opplæring av pasientar og deira pårørande.

robert_hoppid2.jpg

 Oversikt over komande kurs er klart.

snø8

Det snør det snør tidelibom.

brøyting

 Brøytaren på rode 5 har tekniske problem

 Under finn du referat frå nabopratane som er gjennomført i samband med kommunereforma:

 Under finn du alle referat frå forhandlingsutvala i kommunereforma.

Olympic Bibby.jpg

Herøy kommune har over lang tid påpeika at sysselsettingsstatistikken for Herøy ikkje er rett. Dette med bakgrunn i at det innanfor offshorenæringa arbeidar mange som ikkje er busett i Herøy.

alkohol.jpg

Bransjetreff for alle som arbeidar i utelivsbransjen i kommunane på Søre Sunnmøre.

Heida_vel.jpg

Heida Vel fekk årets Frivilligpris, det var 10 verdige kandidatar nominert til den gjeve prisen.

fram2.jpg

FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet, men ikkje som vanleg busstur. Ordninga held fram i Herøy. 

kva skjerweb.jpg

På heimesida til kommunen er det lenke til felles kullturkalender på søre sunnmøre. Lenge har ein ikkje funne arrangement for konserthuset og  kinoen i Fosnavåg. Dette er no ordna. 

Ada og David.jpg

 

 

David 4 år vann barnepremien sponsa av G-sport Fosnavåg. Han kom innom Servicetorget sist fredag, saman med den blide systra Ada og mor Guro som fylje.   

1. klassingar.jpg

13. og 14. januar er det innskriving ved alle barneskulane i Herøy. Dette gjeld elevar fødde i 2010 med skulestart hausten 2016

Inger Vikene fått utdelt kongen sin fortenestemedalje

Under gårsdagens julekonserten i Herøy kyrkje med Bergsøy Blandakor og Herøy brass vart Inger Vikene  heidra med kongen sin fortenestemedalje.

kommunevåpen for web

På nettsida er det ein funksjon i kvar enkelt artikkel der du kan gi tilbakemelding til kommunen om du fann/ikkje fann det du leita etter.  Tilbakemelding er viktig for oss for at vi skal få ei betre og meir brukarvennleg side.

hurtiglader.jpg

Herøy kommune har fått tilskot på 60 000 kroner frå Møre og Romsdal fylkeskommune til etablering av hurtigladestasjon i Fosnavåg.

DSC00216.JPG

Arbeidsgruppa for kommunereform og ungdomsrådet har gjennomført spørjeundersøking på alle ungdomskulane i Herøy om kommunereforma. 180 elevar har svart på spørjeundersøkinga.

kalender 2016

Fotograf Kristoffer Nærø Ytterland sitt bilete prydar Herøy kommune sin kalender i år også. Veggkalenderen kan du hente på Servicetorget – så lenge det rekk.

 

pokalar og medalje.jpg

Gratulerer til alle 436 personane som har fullført årets 10 på topp.  

Årets fotballkommune.jpg

Herøy kommune vart årets fotballkommune for 2015 og det var ein stolt ordførar Arnulf Goksøyr som tok imot prisen.

 

LMP_Ulstein1_09122015.jpg

Dei sju kommunane har i haust sluttført fleire store samhandlingsprosjekt knytt til elektroniske datasystem. Sist ut er mobil pleie for alle heimetenestene.

skogsnissen sin  slede.jpg

Elevar og lærarar ved Bergsøy skule avd. Borga  har igjen teke oss med til Nisseland. 

Nisseguten fall for freistinga og lurte seg til å prøve sjølvaste julenissen sitt magiske reiseskjegg. 

kommunevåpen for web

 

 Kommunestyremøte i dag 10. desember startar kl. 13.00 og vert som vanleg direkteoverført. Saklista finn du under.

Folkevalde1.jpg

 Etter valet fikk ein litt utskifting i kommunestyret. 17. november vart representantane som går ut av kommunestyret heidra.

frivilligprisen.jpg

10 kandidatar er nominerte til den gjeve prisen.Juryen har i år beslutta at innbyggarane i Herøy skal få bestemme kven som får denne prisen. Alle er verdige kandidatar som har utmerka seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.  

1a.jpg

 

Torsdag 3. desember var dagen komen for grunnskulefest på Leikanger skule. Tema i år var å glede seg til jul - så veldig at det vert vanskeleg å få sove om kveldane.

Vi får ikkje sove – gler oss til jul!

kjøkkensjefen får diplom

 

Den 24.november inviterte Fylkesmannen til fest hos fylkesvinnar Herøy helse- og omsorgssenter for å overekke diplom og premie frå Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Ein klar vinnar i konkurransen Gylne måltidsøyeblikk!

frøystadvegen 20.jpg

 Møre miljøsanering AS er no ferdig med jobben med å rive Eggesbøvegen 20. 

191a.jpg

 Det er ein tradisjon ved Bergsøy skule å ha julespel. Kjempeflinke elevar øver kvart år for at publikum skal få ein god opplevelse før jul.

Camilla og Berit.jpg

Herøy kommune gjennomførte i dag to møte om akuttinnkvarteringa i Herøy kommune.