Høyring og kunngjeringar

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gje tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom lista under her er tom, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Herøy kommune. 

Har du merknadar i ei sak, kan tilbakemelding gis i eige elektronisk skjema.

I samsvar med § 12-14 i plan- og bygningslova har Herøy kommune på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune søkt om delvis endring av detaljreguleringsplan "Fv20 Nerlandsøybrua". 
Saka har vore til behandling i formannskapet, og ligg no ute på høyring og offentleg ettersyn. 

Møre og Romsdal fylkeskommune har starta ruteendringsprosessen for 2022, og Herøy kommune inviterer med dette grendalag og andre til å kome med innspel til denne prosessen.


No er forslag til privat detaljreguleringsplan "Reguleringsendring for Torvik Gbnr. 17/30 og 57" lagt ut på høyring.


I samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 12-3 og §12-8, gjer vi med dette det kjent at det vert starta opp arbeid med detaljregulering for eit avgrensa område ved Igesund på Bergsøya i Herøy kommune.

 

Formannskapet vedtok 04.05.2021 å leggje detaljreguleringsplan for Mjølstadneset ut til offentleg ettersyn.

Bakgrunnen for planarbeidet er at Herøy kommune ynskjer å legge til rette for eit utvida næringsareal med tilhøyrande kaianlegg på Mjølstadneset. For industri og sysselsetjing er tilrettelegging for utviding av eksisterande verksemd (Fosnot og Ervik & Sævik) og eventuelt nye verksemder på Mjølstadneset svært positiv.