Høyring og kunngjeringar

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gje tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom lista under her er tom, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Herøy kommune. 

Har du merknadar i ei sak, kan tilbakemelding gis i eige elektronisk skjema.

  

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 9 og 11-14 har kommunane vedteke å legge forslag til interkommunal kystsoneplan ut til offentleg ettersyn. Planforslaget vert sendt til regionale instansar og berørte partar for uttale og kunngjort på kommunane sine heimesider.

Herøy kommune skal bygge to kaier på Mjølstadneset industriområde.

Planforslag, revidert samfunnsplan til 2030, er lagt ut på høyring.

 

Trafikktryggingsplan 2021-2024 ligg no ute til offentleg ettersyn. Har ein merknad til planforslaget kan ein kome med innspel. Høyringsfrist er 20. september.

Møre og Romsdal fylkeskommune har starta ruteendringsprosessen for 2022, og Herøy kommune inviterer med dette grendalag og andre til å kome med innspel til denne prosessen.