Høyring og kunngjeringar

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gje tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom lista under her er tom, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Herøy kommune. 

Har du merknadar i ei sak, kan tilbakemelding gis i eige elektronisk skjema.

 
No er forslag til offentleg planarbeid "Detaljreguleringsplan for ny fylkesvegtrasè, fv. 5880, mellom Kvalsund og Teigeneset" lagt ut på offentleg ettersyn. Planarbeidet gjekk tidlegare under namnet "Detaljreguleringsplan for ny tilføringsveg mellom Kvalsund og Nerland/Kvalsvik". 

OBS!
Etter tilbakemeldingar frå grunneigarar og offentlege partar til planarbeidet, har det blitt oppdaga at fysisk utsending av plandokumentasjon og vedtaksbrev ikkje har gått gjennom grunna feil i våra sakssystemer (svarUT). Plansaka blir derfor med dette lagt ut på eit nytt offentleg ettersyn, med ein utvida frist for merknadar sett til den 30.09.2022. Vi beklager ulempane dette ev. har medført, og vil informere systemansvarlige om feilen, slik at ein unngår liknande hendingar i framtidige plansaker. 

 

Kommunestyret har vedteke detaljreguleringsplan for Paradisbukta og her finn du vedtaksdokumenta. 

Samfunnsutvalet har vedteke å legge detaljregulering for forta Igesund til Fosnavåg ut til offentleg ettersyn og her finn du saksdokumenta.