Offentleg ettersyn for planarbeid - "Detaljreguleringsplan for ny fylkesvegtrasè, fv. 5880, mellom Kvalsund og Teigeneset"

 
No er forslag til offentleg planarbeid "Detaljreguleringsplan for ny fylkesvegtrasè, fv. 5880, mellom Kvalsund og Teigeneset" lagt ut på offentleg ettersyn. Planarbeidet gjekk tidlegare under namnet "Detaljreguleringsplan for ny tilføringsveg mellom Kvalsund og Nerland/Kvalsvik". 

Til offentleg ettersyn: Med heimel i §12-10 i plan- og bygningslova, har utvalet for samfunnsutvikling i møte den 20.06.2022 (73/22), samt formannskapet i møte 21.06.2022 (83/22), vedtatt å legge forslag til offentleg planarbeid «Detaljreguleringsplan for ny tilføringsveg mellom Kvalsund og Nerland/Kvalsvik» ut på offentleg ettersyn i 9 veker. Som ein del av vedtaket har namnet på saka blitt endra til "Detaljreguleringsplan for ny fylkesvegtrasè, fv. 5880, mellom Kvalsund og Teigeneset", for å sikre betre samsvar mellom tittel, målet med prosjektet, samt gjeldande rammeforhold for oppføringa av den komande fylkesvegtrasèen.

Frist for innspel: 26.08.2022

Send til: Merknadar merka med det nye namnet til planen og saksnummeret «20/2086» kan sendast til kommunen gjennom digitalt skjema, eller fysisk til «Herøy kommune, Postboks 274, 6099 Fosnavåg», innan 26.08.22.

Sakspapir:
Plansak_for_offentleg_ettersyn-Detaljreguleringsplan_for_ny_tilføringsveg_mellom_Kvalsund_og_Nerland_Kvalsvik (PDF, 12 MB) 
(Formannskapsvedtak - Utlegg på offentleg ettersyn)
Dok 1_Plankart_fv.5880_Nerlandsøy_22.06.2022 (PDF, 962 kB) (Plankart)
Dok 2_Føresegner_fv.5880 Nerlandsøy_31.05.2022 (PDF, 4 MB) (Føresegner)
Dok 3_Planomtale_fv.5880 Nerlandsøy_20.06.2022 (PDF, 22 MB) (Planomtale)
Dok 4_ROS_fv.5880_Nerlandsøy_10.06.2022 (PDF, 2 MB) (Risiko - og sårbarhetsanalyse)
Vedlegg 1_Geoteknisk vurdering_fv.5880 Nerlandsøy_01.04.2022 (PDF, 6 MB) (Vurdering av byggegrunn - Geoteknikk)
Vedlegg 2_Skredfarevurdering_fv.5880 Nerlandsøy_25.04.2022 (PDF, 6 MB) (Skredfarevurdering)
Vedlegg 3_Støyvurdering_fv.5880 Nerlandsøy_31.05.22 (PDF, 7 MB) (Støyvurdering)
Vedlegg 4_KU naturmangfald_fv.5880 Nerlandsøy_15.03.2022 (PDF, 12 MB) (Konsekvensutgreiing - Naturmangfald)