Omsorgtenester

Det finst ei rad ulike tiltak for hjelpetrengjande som bur heime. Hjelpa skal bidra til at kvar enkelt kan bu i eigen heim lengst mogleg.

 

Kommunen skal legge legge til rette for at heimebuande med hjelpebehov skal kunne bu heime så lenge dei ynskjer det. Eit viktig lavterskeltilbod er kreftsjukepleie
I kommunen vert tenestene utført av både pleie- og omsorgsavdelinga og sosialtenesta.

Heimetenesta er geografisk delt i tre distrikt

 • Distrikt 1: Bergsøya frå Statoil mot Fosnavåg og Nerlandsøya
 • Distrikt 2: Bergsøy frå Statoil mot Leinøy, Remøy og Runde
 • Distrikt 3: Frå Lanternen og heile indre Herøy

Tenester du kan søkje om:

 • heimesjukepleie
 • dagplass, dagsenter demens
 • heimehjelp
 • miljøarbeid
 • støttekontakt
 • matombringing
 • omsorgsløn
 • tryggleiksalarm
 • brukarstyrt personleg assistent (BPA)
 • koordinerte tenester/individuell plan

Meir informasjon om dei ulike ordningane finn du til høgre.

Vedlegg til søknadsskjema kan sendast pr. post til:

Herøy kommune, Postboks 274, 6099 Fosnavåg

 

Publisert av Wenche Moltu. Sist endra 02.01.2017
Fann du det du leita etter?
Tjeneste (1)
Login for redigering