Dine personvernrettar

Lurer du på kvifor Herøy kommune behandlar personopplysningane dine eller kva for nokre opplysningar vi har lagra om deg? Då kan du nytte innsynsretten din.

Innsyn i eigne opplysingar

Du kan be om kopi av alle opplysingar vi behandlar om deg. 
Les meir om retten til innsyn

Innsyn, retting, sletting og protest gjer du i eige skjema.

Korrigering av personopplysingar

Du kan be oss rette eller supplere opplysingar som er feilaktige eller misvisande. 
Les meir om retten til å rette eller supplere opplysingar

Sletting av personopplysingar

I gitte situasjonar kan du be oss slette opplysingar om deg sjølv. 
Les meir om retten til sletting

Avgrensing av behandling av personopplysingar

I enkelte situasjonar kan du også be oss avgrense behandling av opplysingar om deg. 
Les meir om retten til avgrensing

Protestere mot ei behandling av personopplysing

Dersom vi behandlar opplysingar om deg med grunnlag i våre oppgåver eller på bakgrunn av en interesseavveging, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysingar om deg. 
Les meir om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandlar opplysingar om deg med grunnlag i samtykke eller ein kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysingar om deg til deg eller til annan behandlingsansvarleg. 
Les meir om retten til dataportabilitet

Du kan klage på behandling av personopplysingar

Vi håper du vil sei frå om du meiner vi ikkje held reglane i personopplysningsloven. Ta då kontakt med vårt personvernombod

Du har rett til å klage til Datatilsynet om du ikkje er nøgd med måten vi handsamar dine personopplysningar på. Du finn Datatilsynet sine kontaktopplysningar på: www.datatilsynet.no

Les meir om personvenombod

Kontaktinformasjon:

Du kan utøve dine rettar ved å sende ein e-post til postmottak@heroy.kommune.no, eller ved å kontakte personvernombodet Lene Utseth.

 

Kontakt

Lene Utseth
konsulent/brann/service/personvernombod
E-post
Mobil 992 10 002