Seksjonering

Seksjonering er å dele opp ein bygning i fleire eigarseksjonar, slik at fleire kan eige kvar sin del av bygninga. Endringar av allereie seksjonerte eigendommar kallas reseksjonering.

Vilkår: 

For å få etablert ein seksjon, må brukseininga(ene) vere godkjend etter plan- og bygningslova sine reglar for det formålet den skal tene. Når det gjeld eksisterande bygningar, medfører dette at pålagte bygningsmessige tiltak må vere gjennomført før seksjonering kan skje.

Slik søkjer du:

Seksjonering

Søknadsskjema (DOCX, 75 kB)

Uffyllingsrettleiing til seksjonering

Reseksjonering

Søknadsskjema (DOCX, 75 kB)

 

Kva kostar det?

Seksjonering 2019
Seksjonering 2019
Type Tal på seksjonar Pris
Oppretting av eigarseksjon, nybygg 0-4 seksjonar Kr. 8 000,-
5-8 seksjonar Kr. 12 000,-
Frå 9 seksjonar Kr. 650,- pr. seksjon (maks. 36 000,-)
Oppretting av eigarseksjon, eksisterande bygg 0-4 seksjonar Kr. 12 000,-
5-8 seksjonar Kr. 16 000,-
Frå 9 seksjonar Kr. 900,- (maks kr. 48 000)
Reseksjonering 1-4 seksjonar Kr. 12 000,-
5-8 seksjonar Kr. 16 000,-
Frå 9 seksjonar Kr. 900,- pr. seksjon (maks. kr 48 000,-)
Befaring Kr. 3 500,-
Sletting av seksjonert sameige Kr. 5 000,-

Når kan eg vente svar?

Lova innfører tidsfristar for kommunen si handsaming av seksjoneringssaker. Sakshandsamingsfristen er 12 veker.

Lov og retningsliner:

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)