Høyring og kunngjeringar

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gje tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom lista under her er tom, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Herøy kommune. 

Har du merknadar i ei sak, kan tilbakemelding gjerast i eige elektronisk skjema.

Den kommunale planstrategien for Herøy kommune er lagt ut til offentleg ettersyn i sju (7) veker. Dette vart vedteke i kommunestyret i sak 90/20, i møte 09.06.2020, i medhald av § 5-2  i plan- og bygningslova (PBL). 

Med grunnlag i vedtak som vart fatta i formannskapet 09.06.2020 (F-sak 85/20), varslar Herøy kommune oppstart av planarbeid "Detaljregulering for massetak på Igesund"

    
Med grunnlag i vedtak som vart fatta i formannskapet 09.06.2020 (F-sak 86/20), varslar Herøy kommune oppstart av planarbeid "Detaljregulering for massetak på Nerlandsøya"

     
Med grunnlag i vedtak som vart fatta i formannskapet 09.06.2020 (F-sak 87/20), varslar Herøy kommune oppstart av planarbeid "Detaljregulering for ny tilføringsveg Kvalsund - Nerland/Kvalsvik"

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, § 12-9 og § 12-10 vert Detaljregulering med namn Paradisbukta 38/8 lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.

 

Med grunnlag i vedtak som vart fatta i kommunestyret 28.05.2020 (K-sak 70/20), vil Herøy kommune informere om at planarbeidet "Reguleringsendring for del av Bergslibakken" har blitt godkjent.

 I samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 12-3 og §12-8 gjer vi med dette det kjent at det vert starta opp arbeid med detaljregulering for eit avgrensa område mellom til Igesund og Fosnavåg i Herøy kommune. 

 

 

Ny forskrift om fartsgrense i sjø har tredd i kraft.

 

Herøy kommune vil søkje om tilskot til utbygging av breiband til område i kommunen som ikkje har slik dekning.

 

Herøy kommune varslar med dette at kommunestyret i møtet 25.10.2018, K-sak 125/18, vedtok å  godkjenne detaljreguleringsplan for Øvre Flusund (gnr. 27, bnr 1 m. fl).