Høyring og kunngjeringar

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gje tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom lista under her er tom, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Herøy kommune. 

Har du merknadar i ei sak, kan tilbakemelding gjerast i eige elektronisk skjema.

 

Formannskapet vedtak tysdag 05.05.2020 å leggje planforslag for Fosnavåg hamn – Nørvågen ut til offentleg ettersyn i seks veker.

 I samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 12-3 og §12-8 gjer vi med dette det kjent at det vert starta opp arbeid med detaljregulering for eit avgrensa område mellom til Igesund og Fosnavåg i Herøy kommune. 

 

Ved å fastsette ei lokal forskrift kan kommunen innskrenke den lovlege brenninga ved å forby brenning, eventuelt berre tillate det i enkelte område i kommunen, til bestemte tider, ved å skjerme sårbare institusjonar og så vidare.

 

 

Ny forskrift om fartsgrense i sjø har tredd i kraft.

 

Herøy kommune vil søkje om tilskot til utbygging av breiband til område i kommunen som ikkje har slik dekning.

 

Herøy kommune varslar med dette at kommunestyret i møtet 25.10.2018, K-sak 125/18, vedtok å  godkjenne detaljreguleringsplan for Øvre Flusund (gnr. 27, bnr 1 m. fl).