Høyring og kunngjeringar

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gje tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom lista under her er tom, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Herøy kommune. 

Har du merknadar i ei sak, kan tilbakemelding gjerast i eige elektronisk skjema.

 

”Standard abonnementsvilkår for vann og avløp” vart handsama  i Maritim og teknisk komite 18.11.2019.

 

 

Det er alkohollova med forskrift og alkoholpolitisk plan som er grunnlag for sal- og skjenkeløyve i kommunen. Planen varer i 4 år og er utarbeida saman med kommunane Hareid, Ulstein, Ørsta, Volda, Sande og Vanylven. 

Kommunedelplan for strategisk næringsutvikling er lagt ut til offentleg ettersyn i minimum seks (6) veker. Dette vart vedteke i kommunestyret i sak 107/19, i møte 26.09.2019, i medhald av § 5-2 og 11-14 i plan- og bygningslova (PBL). 

 

 

Ny forskrift om fartsgrense i sjø har tredd i kraft.

 

Herøy kommune vil søkje om tilskot til utbygging av breiband til område i kommunen som ikkje har slik dekning.

 

Herøy kommune varslar med dette at kommunestyret i møtet 25.10.2018, K-sak 125/18, vedtok å  godkjenne detaljreguleringsplan for Øvre Flusund (gnr. 27, bnr 1 m. fl).