Høyring og kunngjeringar

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gje tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom lista under her er tom, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Herøy kommune. 

Har du merknadar i ei sak, kan tilbakemelding gjerast i eige elektronisk skjema.

  
Formannskapet har vedteke å varsle oppstart på Detaljregulering for parkering ved Meny.

 

No er forslag til reguleringsendring for del av Bergslibakken lagt ut på høyring. 

 

 

Ny forskrift om fartsgrense i sjø har tredd i kraft.

 

Herøy kommune vil søkje om tilskot til utbygging av breiband til område i kommunen som ikkje har slik dekning.

 

Herøy kommune varslar med dette at kommunestyret i møtet 25.10.2018, K-sak 125/18, vedtok å  godkjenne detaljreguleringsplan for Øvre Flusund (gnr. 27, bnr 1 m. fl).