Høyring og kunngjeringar

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gje tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom lista under her er tom, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Herøy kommune. 

Har du lyst på ei kajakkløype eller ei vannscooter løype i kommunen din? Veit du om ei badestrand eller eit friluftsområde som vi bør ta omsyn til i planen? Eller eit viktig lokalt fiskeområde? Eller har du andre forslag?

Bilete av planområde Bergshaugen KS9

 

No er forslag til regulering av bustadområde på Bergshaugen KS9 lagt ut på høyring. Dersom du har merknader må du sende inn desse skriftleg innan 25. januar 2019.

Plangrense

Formannskapet har vedteke å varsle oppstart på reguleringsendring for del av Bergslibakken. 

Kart øvre Flusund

 

Herøy kommune varslar med dette at kommunestyret i møtet 25.10.2018, K-sak 125/18, vedtok å  godkjenne detaljreguleringsplan for Øvre Flusund (gnr. 27, bnr 1 m. fl).

Forslag til nytt plankart

 

I samsvar med § 12-14 i plan- og bygningslova har Ose Ingeniørkontor AS på vegne av Alf-Sigmund Hjelmeseth søkt om endring av områdeplan for Indre Bergsøy, PlanID 201247, for gnr. 29 bnr. 32.