Detaljreguleringsplan

Plantypen kan også brukast for større areal dersom planarbeidet har relativ liten kompleksitet.

Kven kan få tenesta:

Detaljreguleringsplanar kan utarbeidast av både av private og av det offentlege.

Kva kan du forvente?

Det er eit krav om at slike planar skal utarbeidast av fagkyndige innan fagområdet og at det skal gjennomførast eit obligatorisk oppstartsmøte med kommunen. Plankonsulent må sende inn formell søknad om oppstart av planarbeid saman med eit delvis utfylt «referat frå oppstartsmøte». (PDF, 177 kB)

Kva kostar det?

 

Private reguleringsplanar - gebyr 2019 Sjå også eige skriv under.
Private reguleringsplanar - gebyr 2019
Handsamingsgebyr Arealgebyr inntil 5000 m2 For kvar påbyrja 1000 m2 frå 5001 m2 og oppover
Kr. 21 700,- Kr. 9 560,- Kr. 870,-

 

 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Ta kontakt med kommunen for å avklare om ditt forslag er i tråd med kommunen sine planar for området.

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Det er ulike tidsfristar i reguleringsprosessen.