Områderegulering

Denne plantypen kan brukast der det er behov for store områdeavklaringar eller der det er stor kompleksitet eller mange ulike interesser som skal ivaretakast.

Ein områdereguleringsplan kan innehalde krav om vidare detaljregulering for eit eller fleire områder. Slike planar skal i hovudsak utarbeidast av det offentlege, men kan etter avtale med kommunen også utarbeidast av private aktørar.

Kven kan få tenesta?  

Dette er eit offentleg planverktøy som private ikkje kan stå for.

Grunneigarar innanfor ein områdeplan og naboar til områdeplanen vil bli varsla ved brev.

Kontakt

Ole Magne Rotevatn
avdelingsleiar utvikling
E-post
Mobil 909 74 128