Brukarstyrt personleg assistent BPA

BPA ( brukarstyrt personleg assistent) er ei ordning for deg som har stort behov for praktisk bistand. Ordninga medverkar til større ansvar for eige liv. I BPA-ordninga er du sjølv, eller nære pårørande, arbeidsleiar.

Kva er BPA?

BPA er ein alternativ måte å organisere desse tenestene på:

  • praktisk og personleg hjelp i dagleglivet
  • støttekontakt
  • avlasting for barn under 18 år

Ei god rettesnor er at det folk vanlegvis greier sjølv, kan også ein assistent gjere, så lenge det skjer på ein forsvarleg måte.

Kven kan få BPA?

Ordninga er meint for deg som har langvarig og stort behov for hjelp i kvardagen. Ordninga er meint for deg under 67 år, som har behov for hjelp meir enn 25 timar per veke.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis, men nokre av tenestene som er inkludert i BPA-ordninga må du framleis betale for. Det gjeld timane som blir nytta til reinhald og klevask.

Heimehjelp 2020
G Inntekt i kr. Timar Pris pr. mnd.
Inntil 2 G 199 716 210
Frå 2 til 3 G 299 574 Inntil 4 timar 1400
Frå 3 til 4 G 399 432 Inntil 5 timar 1750
Frå 4 til 5 G 499 290 Inntil 6 timar 2100
Over 5 G 499 290 Inntil 7 timar 2450

Korleis søkjer du?

Du søkjer i dette  søknadsskjemaet .

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du vil få brev dersom det tek lenger tid enn fire veker.

Kontakt

Gro-Anette Frøystad Voldsund
Avdelingsleiar Tenestekoordinering
E-post
Telefon 70 08 15 11
Mobil 908 02 649
Elise Waade Myklebust
konsulent
E-post
Mobil 909 84 123