Transportteneste

Har du ei funksjonshemming som gjer at du ikkje kan reise med buss? Da kan du søkje om å få TT-kort.

Kva er trasporttenesta?

TT- ordninga er meint å dekkje fritidsreiser. Du kan lese meir om transporttenesta hjå Samferdselavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune, som igjen samarbeidar med kommunane. Kommunane står for godkjenning av nye brukarar i samsvar med retningslinjer utarbeidd av fylkeskommuna.

Kven kan få tenesta?

Transporttenesta er eit tilbod om dør til dør-transport med drosje, til deg har vansker med å reise kollektivt på grunn av ei funksjonshemming. Treng du informasjon om ordninga kan du kontakte servicetorget.
 

Korleis søkjer du?

 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Kva skal ligge ved søknaden?

Du må legge ved erklæring frå lege (PDF, 157 kB) som fortel kvifor du har behov for transporttenesta.
 

Når kan du vente svar?

Møre og Romsdal fylkeskommune melder at dei skal gjennomføre nokre endrinar i orndninga for Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordninga). Dette gjer at vi ikkje kan handsame innkomne søknader før august - september 2020. 

Det vert ikkje teke inn nye søkjarar i ordninga før retningslinene er revidert og vedtekne.

(Vi handsamar søknaden din så raskt som råd når du har levert utfylt søknaden og erklærin frå lege.) 

Kontakt

Lene Utseth
servicevert/konsulent/personvernombod
E-post
Mobil 468 12 890
Wenche Moltu
servicetorgleiar
E-post
Mobil 489 59 590