Rapportar 2017

Herøy kommune har som målsetting å vere «ei båtlengd føre».Vi gjennomfører difor jamleg revisjonar og undersøkingar innanfor fleire tenesteområde.

Kvifor gjer vi det?

Dette vert gjort for å kontrollere og måle kvaliteten på dei tenestene kommunen leverer.  Tilbakemeldingane i undersøkinga vert analysert innafor respektive tenesteområde.

Resultat og konklusjon av analysearbeidet dannar i sin tur grunnlag for forbetringsprosessar og konkrete tiltak.

 

Rapportar 2017:

 

 
Du kan også finne ut korleis kommunen vart målt i kommune NM for 2017