Med bakgrunn i ny rettleiar, råd frå FHI og lokal smittesituasjon er det utarbeidd lokale presiseringar for besøk i sjukeheim.

Eigedomsavdelinga i Herøy kommune har vorte nøydde til å mellombels stoppe handsaminga av startlånsøknadar og søknadar om tilskot til etablering og tilpassing. Årsaka er sjukefråvær i sentrale stillingar, stor pågang av saker og større prosjekt på avdelinga med stramme fristar.

 

No er forslag til privat detaljreguleringsplan for Dragsund gbnr. 45/56 lagt ut på høyring.

Årsrapporten 2019 er klar. Her kan du sjå rådmann, Olaus-Jon Kopperstad, som oppsummerer innhaldet i rapporten.

Har du eit innspel til trafikktryggingstiltak som du meiner bør prioriterast? Då er tida inne for å gjere det no.

Her får du nærmare informasjon om korleis ein betalar etter besøk ved legesentera.

Tysdag 26. mai opnar biblioteket igjen.

Frivillige lag og organisasjoner kan no søke momskompensasjon.

Har ditt lag eller din organisasjon hatt store tap under koronapandemien? Då kan det vere hjelp å få.

Herøy kommune har fått 165.000 kroner i tilskot frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til ordninga med opplevingskort i Herøy kommune skuleåret 2020/2021.