Delta i spørjeundersøking frå FRAM om betalingsvanar og billettering i denne saka.

 

”Standard abonnementsvilkår for vann og avløp” vart handsama  i Maritim og teknisk komite 18.11.2019.

 

Jula nærmar seg og det er mange heilagdagar og dermed redusert opningstid og kapasitet på legesentera våre. 
Vi oppmodar difor alle som treng å fornye reseptar om å gjere dette i god tid før jul.

    Beate Iren Myklebust er tilsett som ny seksjonsleiar ved Herøy legesenter i 100 % stilling.

Herøy kommune vil med dette orientere om status i trafikktryggingsprosjektet Nærøykrysset. Grunnarbeidet er godt i gong, men grunna vintersesongen vil det verte opphald i arbeida, noko som medfører at anlegget ikkje vert ferdigstilt før rundt påsketider april 2020.

Herøy kommune skal dele ut Kulturprisen og Ungdommens kulturpris for 2019. Vi ber i høve dette om forslag til kandidatar. Frist for å kome med forslag er sett til måndag 6. januar.

 

Det er alkohollova med forskrift og alkoholpolitisk plan som er grunnlag for sal- og skjenkeløyve i kommunen. Planen varer i 4 år og er utarbeida saman med kommunane Hareid, Ulstein, Ørsta, Volda, Sande og Vanylven. 

     

Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 har no blitt handsama i tre formannskaps-møter – sist i møte 26. november 2019. Det vart stemt over 3 ulike forslag. Høgre og FRP sitt forslag fekk 3 røyster, Folkelista sitt forslag fekk 1 røyst og rådmannen sitt forslag fekk 6 røyster (AP, KRF, SP og Folkelista). Dette er tilrådinga som går til kommunestyret.

  

Tre gongar i månaden byrjar ein bustad å brenne midt på natta i Møre og Romsdal. No står brannhøgtida for døra igjen.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser no ut tilskotsordninga for 2020. Er du ein offentleg instans, privat aktør eller frivillig organisasjon, kan du no søkje om tilskot til etablering av aktivitetar som er gratis eller har svært liten kostnad for dei som deltek. Privatpersonar kan ikkje søke om dette tilskotet.