- Vi ser på ulike løysingar for å kunne opne venteroma ved legesentera igjen, så snart det er mogleg. Vi må likevel få på plass ei god ordning og ordne det praktiske, seier Runa Bakke som er leiar for barn, familie og helse.

Smittevernoverlege, Bjørn Martin Aasen, og kommunedirektør, Trond Arne Aglen, gir her ei orientering om den pågåande pandemien knytt til Covid-19, smittevern og kva vi må ta omsyn til også i tida framover.

Helsestasjonen ser at det no er aukande pågang og spørsmål om influensavaksineringa i haust. I byrjinga av oktober vil vi komme ut med detaljert informasjon om korleis vi skal gjennomføre årets vaksinering.

Grunna oppgradering av innsynssida vår publiserer vi innkalling og møtedokument for kommunestyret her. Innsynssida vår med møteplan og postliste vil vere aktiv igjen frå og med måndag 21.09.20.

Saman med Fosnavåg handelsforeining ønskjer Herøy kommune velkomen til offisiell opning av by- og bubilparken i Fosnavåg. Det skjer laurdag 19.09.20, kl. 12.00.

Når kommunane på Søre Sunnmøre no lanserer e-Torg vert det lettare for deg å bestille dokumenta du har behov for, akkurat når det passar deg.

   

Herøy kommune beklagar sein kantslått langs dei kommunale vegane. Dette skuldast fleire havari på kantslåttmaskina.

Vi har mange gonger vert i fjøra på leiting etter krabbar og ikkje funne nokon store.

 

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 12-3 og §12-8 gjer vi med dette det kjent at det vert starta opp arbeid med detaljregulering for Myklebustvatnet natursti.

 

Det har kome nye presiseringar frå Folkehelseinstituttet (FHI) på når det er greitt å gå på jobb igjen etter gjennomgått luftvegsinfeksjon/forkjøling. Herøy kommune følgjer dei nasjonale tilrådingane.