Jonny Sævik Leikanger tok til i 100 % fast stilling som prosjektleiar bygg i Eigedomsavdelinga 1. oktober.

 Influensavaksina er forseinka i år. 

 

 

 

Innbyggjarane i Møre og Romsdal fylke deltek i ny, nasjonal undersøking om helse og sjukdom.

 

Katrin Kvalsund Leine er tilsett i 100% stilling som helsesjukepleiar i Herøy kommune.

  Kommunestyret har godkjent detaljreguleringsplan for Runde Panorama. Dette gjorde dei med heimel i § 12-12 i plan- og bygningslova, 26.09.2019.

  Kommunestyret har godkjent detaljreguleringsplan for Teigebogen. Dette gjorde dei med heimel i § 12-12 i plan- og bygningslova, 26.09.2019.

   Formannskapet har vedteke å legge detaljreguleringsplan for Kleivaneset ut til offentleg ettersyn. Det gjorde dei 28.08.2019, F-sak 125/19, med heimel i §12-10 i plan og bygningslova.

 

 

 

I dag, 1. oktober, lanserast vald- og overgrepslinja, som er ei hjelpelinje for dei som opplever vald eller overgrep i nære relasjonar.


 

 I desse dagar jobbar vi med etteroppgjer for alle bebuarar som hadde langtidsopphald i institusjon i 2018. Dei dette gjeld vil om kort tid, få tilsendt eit vedtak om for lite eller for mykje innbetalt vederlag.

Tilbodskonkurranse om fasaderehabilitering av Stokksund skule er no kunngjort på Doffin! No er det berre å vente i spenning på entreprenørmarkedet si tilbakemelding.