Da er årets 10 på topp sesong over for denne gong. Medaljar og pokalar er sendt ut og premiar er gitt til årets vinnarar. 

Juletradisjonar i barnehagen

 

 

 - Vis aktsemd ved bruk av fyrverkeri, seier John Normann Pettersen i Herøy Brann og redning.

Anne Gerd Bjorvatn-Eneroth har takka til 100 % fast stilling, og tek til i jobben frå 1. januar.

Delta i spørjeundersøking frå FRAM om betalingsvanar og billettering i denne saka.

Jula nærmar seg og det er mange heilagdagar og dermed redusert opningstid og kapasitet på legesentera våre. 
Vi oppmodar difor alle som treng å fornye reseptar om å gjere dette i god tid før jul.

    Beate Iren Myklebust er tilsett som ny seksjonsleiar ved Herøy legesenter i 100 % stilling.

Herøy kommune skal dele ut Kulturprisen og Ungdommens kulturpris for 2019. Vi ber i høve dette om forslag til kandidatar. Frist for å kome med forslag er sett til måndag 6. januar.

     

Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 har no blitt handsama i tre formannskaps-møter – sist i møte 26. november 2019. Det vart stemt over 3 ulike forslag. Høgre og FRP sitt forslag fekk 3 røyster, Folkelista sitt forslag fekk 1 røyst og rådmannen sitt forslag fekk 6 røyster (AP, KRF, SP og Folkelista). Dette er tilrådinga som går til kommunestyret.

  

Tre gongar i månaden byrjar ein bustad å brenne midt på natta i Møre og Romsdal. No står brannhøgtida for døra igjen.