I samband med koronapandemien har Herøy kommune sett behov for å styrke ressursar knytt til smittevernarbeidet.

Fastlegen er framleis innbyggjerane sitt første kontaktpunkt ved behov for legetenester.

Fylkesmannen har den 20.03.20 tilrådd at alle kommunane i Møre og Romsdal innfører like lokale karantenevedtak etter smittevernlova (SML) §4-1 bokstav d. Eit slikt vedtak kjem i tillegg til dei nasjonale karantenereglane fastsett av Helsedirektoratet.

 Slik situasjonen er no vert det ingen permitteringar i kommunal og offentleg sektor knytt til utbrotet av koronavirus.

Rådhuset har vore stengt for publikum sidan 13.03.02 og sentralbordet er flytta til servicetorget i Herøy frå måndag 16.03.20.

Kommunen er ein stor organisasjon og fleire har heimekontor. Ringer du det vanlege nummeret 70081300 vil du kome i kontakt med oss. Sentralbordet er ope i tidsrommet 08.00-15.00.

 NAV opplever stor pågang frå bedrifter i kommunane som treng bistand og rettleiing  i samband  med permitteringar/oppseiingar.

 På same måte som alle andre skular, er Herøy kulturskule i ein situasjon der elevane no får fjernundervisning. Dette blir gjort på fleire måtar, og den enkelte lærar kommuniserer direkte med sine elevar og eventuelt  føresette om dette.

 Grunna førebyggande tiltak for å unngå spreiing av smitte, er publikumsmottak i NAV Herøy og Vanylven stengt.

Eigedom​​​savdelinga har kunngjort tilbodskonkurranse på DOFFIN for nytt modulbygg ved Nerlandsøy skule. No ventar vi i spenning på leverandørmarknaden. 

Politiet på Søre Sunnmøre har sendt oss denne oppmodinga til alle foreldre og føresette.