Folkehelseinstituttet har samla eit knippe smittevernråd slik at kundar og handelsstanden kan gjennomføre julehandelen på ein måte som tek omsyn til smittevernet.

Med heimel i kommunelova § 14-3 4. ledd legg vi ut innstilling til budsjett og økonomiplan frå formannskapet 17.11.20 og alternative framlegg til offentleg ettersyn. 

I helga vart det gjort skadeverk både ved Leikanger skule/barnehage, Moltu skule og Stokksund skule. No går kommunalsjef for oppvekst, rektorane og eigedomsleiar i Herøy kommune breitt ut for å gjere lokalbefolkninga merksam på problemet.

 

 1. trinn på Bergsøy skule, avd. Blåhaugen fekk besøk av politiet. Politiet hadde med seg noko vi treng ute i trafikken.

Eydstein Hammer er tilsett i 100 % fast stilling som byggdriftar i eigedomsavdelinga. Han tok til i stillinga i dag, 16. november.

 Vald i nære relasjonar er eit omfattande samfunns- og folkehelseproblem. I november 2018 vedtok styringsgruppa for krisesenteret på Sunnmøre å søkje midlar til utarbeiding av ein lokal handlingsplan mot vald i nære relasjonar.

Ein lenge etterlengta juleferie står etter kvart for døra. Vi gler oss til å treffe slekt og vener. Det er viktig å kunne gjenomføre dette på ein trygg smittevernmessig måte. Vi har difor utarbeidd nokre råd som kan hjelpe til at juleferien både kan verte den høgtid og samlinga vi ønskjer, og at det vert trygt knytt til smittevern.

 

Gjeldande forskrift om avlaupsgebyr i Herøy kommune vart vedteken av kommunestyret i K-sak 88/05 den 27.10.2005. Det har over tid vorte gjort endringar i sentralt lov og forskriftsverk innan avlaupsområdet så det er naudsynt med ei revidering av gjeldande forskrift for Herøy kommune.

Herøy brann og redning skal ha brannøving på Leinane laurdag 14. november.

Før kommunestyret skal gjere endeleg vedtak på gebyr- og avgiftssatsane i neste møte 26.11.20, ønskjer vi å høyre kva du tenkjer om satsane som no ligg føre etter handsaminga i formannskapet.