No er forslag til privat detaljreguleringsplan "Reguleringsendring for Torvik Gbnr. 17/30 og 57" lagt ut på høyring.


I samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 12-3 og §12-8, gjer vi med dette det kjent at det vert starta opp arbeid med detaljregulering for eit avgrensa område ved Igesund på Bergsøya i Herøy kommune.

Fredag 14. mai vert servicetorget stengt, men rådhuset er ope for deg som har avtale.

 Vi får om lag 350 vaksinedosar i veke 20. Dei aller fleste av desse dosane går til personar som no skal ha 2. dose.

I første runde vart det delt ut 813 102 kroner til lokale, pandemiråka verksemder i Herøy kommune. No får kommunen ytterlegare 2 857 000 kroner i koronamidlar som du kan søke om for di verksemd.

I denne artikkelen samlar vi oversikt over 17.mai-programma som vi får tilsendt frå dei ulike komiteane når det er klart. Det er ein føresetnad at arrangementa som vert planlagt, ikkje bryt med smittevernreglane.

 

Formannskapet vedtok 04.05.2021 å leggje detaljreguleringsplan for Mjølstadneset ut til offentleg ettersyn.

Bakgrunnen for planarbeidet er at Herøy kommune ynskjer å legge til rette for eit utvida næringsareal med tilhøyrande kaianlegg på Mjølstadneset. For industri og sysselsetjing er tilrettelegging for utviding av eksisterande verksemd (Fosnot og Ervik & Sævik) og eventuelt nye verksemder på Mjølstadneset svært positiv.

  
I samsvar med § 12-14 i plan- og bygningslova har Sporstøl Arkitekter AS på vegne av Fosnavåg Butikkeiendom AS v/Pergunn Rødseth Gjerdsbakk søkt om delvis endring av detaljreguleringsplan "Eggesbøjorda Gnr. 38, Bnr. 2 m.fl.". 
Saka har vore til behandling i formannskapet, og ligg no ute på høyring og offentleg ettersyn. 

 

Denne veka har vi sendt ut SMS til dei fyrste som kan bestille time sjølve. Vi har fått tilbakemelding om at fleire har fått feilmelding ved bestilling. Dette beklagar vi.

Det vert nok ein annleis sommar i år også, men vi kan heldigvis sjå fram til vaksinasjon i år. Helsestyresmaktene seier vi skal pårekne at alle vaksne over 18 år har fått første dose av koronavaksinen rundt 1. august.