Phillip Kessler-Myking viser fram brannsløkkingsapparat.

Alle som er støttekontaktar i kommunen var onsdag invitert inn til den årlege samlinga for støttekontaktar. Samlinga vart halde i ei flott julepynta stove på Sanitetshuset.

Dei nye kaiene på Mjølstadneset

Tysdag 6. desember blir det markert at dei nye kaiene på Mjølstadneset er klare. Du er velkomen til å vere til stades.

Brannskap ved eit brennande hus

I Herøy kommune har det dei siste fem åra vore 18 bustadbrannar. Røykvarslaren reddar liv. Test røykvarslarane og byt batteri ved behov på røykvarslardagen 1. desember. 

Meteorologisk institutt varslar om at det er stor skogbrannfare i fylket og då spesielt i ytre strøk. Det er viktig at vi alle er merksame på faren og tek omsyn til dette.

Halvparten av herøyværingane over 65 år har så langt tatt influensavaksine i haust. – Det er svært gledeleg. Endå fleire bør no skaffe seg vaksine hos legen sin, seier kommuneoverlegen. 

19.12. og 9.1. er det igjen koronavaksinering i Herøy. Risikogruppene er anbefalt å ta ny oppfriskingsdose. I tillegg kan alle mellom 18 og 64 år som vil ha ny oppfriskingsdose, få det. 

Hand med svevande rundingar over med mennesker i.

Gjeldande delegeringsreglement vart vedteke i februar 2016 og har ikkje vore revidert sidan. I høve arbeidet med nytt delegeringsreglement vart det inngått ein avtale med Kommuneforlaget om å nytte KF Delegering, som er eit digitalt delegeringsreglement. Saka om nytt delegasjonsreglement ligg no til politisk handsaming.

Bak frå venstre: Kommunedirektør Trond Arne Aglen, Kommunalsjef kultur og oppvekst: Sølvi Lillebø Remøy, MOT-coach: Karoline Velsvik Sivertsen, MOT-coach: Renate Zahl, MOT-coach: Nina Kvamme Slettestøl og Ordførar Bjørn Prytz. Framme: MOT-coach og koordinator Mona-Grethe Ryssevik og MOT-coach Synnøve Kalleklev.

Onsdag 23. november blir MOT til å glede-dagen arrangert over heile landet med eit mål for auget: Spreie glede!

Mjølstadneset

Dersom skip som ligg til kai på Mjølstadneset får straum frå land, vil det få ned utsleppa av klimagassar i Herøy. Kommunen har fått 340 000 statlege kroner for å kartlegge om det er grunnlag for eit landstraumanlegg. 

Elevar i Herøy kulturskule

Korleis skal kommunen bruke inntektene sine framover? Det skal dei folkevalde avgjere. No ligg innstillinga frå formannskapet ute til offentleg ettersyn.