Ønskjer du å bidra til utvikling av det kommunale fosterheimsarbeidet i Møre og Romsdal?

   

Det har aldri vore registrert fleire hjort under vårteljinga i Herøy. Snitt i år var 132 dyr.

Veit du at at pasientar ikkje skal betale eigendel ved undersøkingar på grunn av mistanke om smitte av covid-19?

Folkehelseinstituttet (FHI) har laga ein mal som bransjar, tenester og organisasjonar kan bruke for å utarbeide eigne smittevernrettleiarar eller bransjestandarar tilpassa sin aktivitet.

Frå og med 7. mai vil det verte opna for arrangement på offentleg stad for inntil 50 personar, med ansvarleg arrangør. Føresetnaden er at dei nye smittevernreglane på éin meters avstand mellom menneske vert overhaldne.

Helsestasjonen opnar no opp igjen for alle konsultasjonar. Vi har fokus på gode rutinar for smittevern:

Vi følgjer dei nasjonale reglane for bruk av idrettsanlegg og leikeområde.

Herøy kommune tok i bruk digital innbyggardialog hausten 2019 for tenestene praktisk bistand og matombering. No utvidar kommunen tilbodet til også å gjelde tenestene praktisk bistand opplæring, avlasting i institusjon (Toftetunet), psykolog, rus- og psykiatriteneste, ergoterapi og fysioterapi.

Er du med i kor, korps, band eller orkester? 22. april kom rettleiaren for smittevern som skal hjelpe oss å til avgrense smitte under ei kontrollert gjenopptaking av øvingar.

Politiet ønskjer å vere i forkant av uønska hendingar, kriminaltet og negativ utvikling, og derfor ber dei om å bli varsla.