Kven bør få Kulturprisen eller Ungdommens kulturpris?

Barnehageopptak

Barnehageopptak

Korleis søkje?

Du søker barnehageplass til barnet ditt gjennom eit skjema i tenesta Vigilo.

Her er lenka til søknadsskjemaet.

Her finn du meir informasjon om korleis du brukar Vigilo

Kva barnehagar har vi?

I Herøy har vi fire kommunale og fem private barnehagar. Det er felles søknad og samordna opptak til alle barnehagane. 

Her er oversikta over alle barnehagane i Herøy.

Kven har rett til plass?

Barn som er fødde innan 30. august 2023, og som er busette i kommunen, har etter søknad rett til plass ved hovudopptaket.  Sjå den einskilde barnehage sine vedtekter for informasjon om opptak.

Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november har rett til å starte i barnehage den månaden dei fyller 1 år, utan krav om foreldrebetaling frå august.

Kven kan søkje?

  • nye søkjarar
  • alle som ynskjer endring av plass i barnehage eller overflytting til ein annan barnehage

Har du allereie søkt om barnehageplass treng du ikkje søkje på nytt. Søknaden din vert handsama i hovudopptaket.

Søknadar som kjem inn etter 1. mars vert handsama i supplerande opptak.

Oppseiing

Du må seie opp barnehageplassen skriftleg. Det gjeld også om du vil redusere plassen. Oppseiingstida er ein månad, og gjeld frå den 1. i månaden etter at oppseiinga er motteken.

Det er ikkje høve til å seie opp plassen i tida 1. april til 1. august. Dersom ein seier opp plassen etter dette må barnehageplassen betalast ut barnehageåret sjølv om barnet ikkje nyttar tilbodet.

For oppseiingsreglar i dei private barnehagane viser vi til den einskilde barnehage sine vedtekter.