Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er ei fellesnemning på tekniske installasjonar og løysingar som kan betre evna di til å klare deg sjølv i eigen bustad, og bidra til å sikre livskvalitet og verdigheit for brukaren. Velferdsteknologi kan gi betre teneste for deg som er heimebuande eldre, pasient i sjukeheim, innan rus og psykisk helse  eller har nedsett funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan delast i fire kategoriar:

  1. Tryggleik- og sikkerheitsteknologi
  2. Kompensasjons- og velværeteknologi
  3. Teknologi for sosial kontakt
  4. Teknologi for behandling og pleie

Lenke til meir informasjon om velferdsteknologi frå Direktoratet for E-helse.

Føremålet

Målet med velferdsteknologi er å skape ein tryggare og enklare kvardag både for deg, dine pårørande og omsorgspersonell. Tenesta skal gjere det mogleg for at du kan bu heime lenger, den skal styrke meistring i kvardagen og bidra til at du kan leve eit aktivt og sjølvstendig liv. Velferdsteknologi kan gi betre behandling og oppfølging av personar med kroniske sjukdomar, samt ei betre utnytting, auke i kapasitet og kvalitet i helse- og omsorgstenestene.

Kva kan vi tilby?

GPS

GPS er eit hjelpemiddel for å lokalisere ein person. Herøy kommune tilbyr utlån av GPS til personar med demens eller som av andre aktuelle årsaker er hindra frå å bevege seg sjølvstendig utandørs. Våre GPSar har også ein alarmknapp som kan nyttast til å tilkalle hjelp. Vi har både GPS-klokker og GPS til å ha i lomme eller rundt halsen. 

Digital tilsyn

Digitale tilsyn er eit supplement til fysiske tilsyn frå personalet på sjukeheim eller i heimeteneste. Det kan vere utstyr som følger med på om ein bebuar er i senga si på natta eller om nokon har falt. Det finst fleire typar av slik teknologi. Herøy nytter per i dag sensoren Somnofy og Roomate. Du kan lese meir om Somnofy her og  om Roomate her.

Medisindispenser

Heimetenesta nyttar i noko grad elektroniske medisindispenserar til brukarar som ønsker dette og der dette er ei føremålsteneleg løysing for tenesta. Per i dag er det Medido som er i bruk hos oss. 

Smartdør

Med smartdør er det mogleg både for pasientar/brukarar og tilsette å bruke taggar som nøkkel. Pasient/Brukar kan berre låse opp si eiga dør, og dei tilsette kan låse opp dørene på avdelingane dei har tilgang til.

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm er eit hjelpemiddel for den som treng å tilkalle hjelp med ein alarmknapp. Når ein trykker på alarmknappen vert det oppretta samband med heimetenesta. Heimetenesta tek anten kontakt direkte med brukaren eller med pårørande, og set i verk naudsynte tiltak.

 

Kven kan få velferdsteknologi ?

Du som har eit behov for teknologiske hjelpemiddel kan søkje om det på lik linje med andre tenester. Du som bur heime, men ikkje lenger har same funksjon som før. Du som ynskjer å vere aktiv og bu heime. Du som er motivert til å klare deg sjølv.

Kva kostar det ?

Dersom dette er nødvendig helsehjelp så er tilbodet gratis. Andre tiltak kan innebere eigenandel fastsett av kommunestyret årleg.

Korleis søkjer du ?

Du søkjer ved hjelp av søknadsskjemaet som du finn du her.

Kontakt

Elise Waade Myklebust
konstituert avdelingsleiar Tenestekoordinering
E-post
Mobil 90 98 41 23