Kven bør få Kulturprisen eller Ungdommens kulturpris?

Avløp

Avløp

Alle eigarar av bustader, fritidshus og næringseigedomar som er knytt til kommunal avløpsleidning, ev. via leidningsanlegg i privat eige, er ein del av avløpstenesta. Kommunen kan krevje at eigedom vert knytt til kommunal avløpsleidning når denne går i rimeleg nærleik til eigedomen, og tilknytinga elles kan gjennomførast utan uforholdsmessige store kostnader. 

Tenesta består av:

  • Utbygging og vedlikehald av kommunalt leidningsnett og kommunale renseanlegg/silanlegg.
  • Transport og handsaming av avløpsvatn i kommunalt leidningsnett.
  • Reinsing av avløpsvatn i kommunale slamavskiljarar og silanlegget i Grønhaugen og på Kleivaneset.
  • Utslepp av restavløp til godkjend resipient.
  • Transport og deponering av oppsamla slam frå slamavskiljarar og silanlegg.

Kva kostar det?

Årsgebyr for avløp er delt opp i ein fast del (abonnementsgebyr) og ein variabel del (forbruksgebyr).

  • Abonnementsgebyr: Alle bustadar- og fritidseigedomar betalar eit fast abonnementsgebyr.
  • Forbruksgebyr: Vert utrekna frå målt forbruk via vassmålar, eller frå bustadens bruksareal (BRA). Forbruk ved næringseigedomar fastsettast ved bruk av vassmålar.
Avløpsgebyr for bustad 2023
Gebyr . pris u/mva pris m/mva
Abonnementsgebyr 2 921,- 3 651,25
Forbruksgebyr inntil 150 m2 1 518,- 1897,5
Forbruksgebyr frå 151 - 299 m2 2 821,- 3 526,25
Forbruksgebyr frå 300 m2 4 793,- 5 991,25
Tilkoblingsgebyr avløp Fast pris 15 000 18 750

 

Avløpsgebyr næringsbygg 2023:
Gebyr . pris u/mva pris m/mva
Abonnementsgebyr 2921 3 651,25
Forbruksgebyr Inntil 500 m2 4 644,- 5 803,-
Forbruksgebyr frå 501-2000 m2 13 194,- 16 492,5
Forbruksgebyr frå 2001-4000 m2 33 430,- 41 787,5
Forbruksgebyr frå 4001-5500 m2 67 462,- 84 327,5
Målt forbruk (vassmålar) pr. m3 15,- 18,75

Er du ikkje knytt til kommunal avløpsleidning? 

Alle eigedomar med innlagt vatn (anten frå vassverk, brønn, cisterneanlegg eller liknande), men som ikkje er knytt til kommunal avløpsleidning, skal ha kommunal slamtøming (dersom dei ikkje er tilkopla avløpsleidning der anna renseordning inngår). Ein må også ha godkjent avløpsordning gjennom søknad om utsleppsløyve av sanitært avløpsvatn.

Dette kravet er heimla i forureiningslova og i plan- og bygningslova.

Kontakt

Fred Arnesen
avdelingsleiar anlegg og drift
E-post
Mobil 48 89 75 70