Tryggleiksalarmane som det er funne feil på i enkelte kommunar, er av ein type som ikkje blir brukt i Herøy.

Merk at listeforslag til kommunestyrevalet må vere leverte seinast 31. mars kl. 12 på føremiddagen. 

Barn og unge skal få delta i fritidsaktivitetar, same kva økonomisk situasjon familiane er i. Lag og organisasjonar i Herøy kan snart søke kommunen om å få dekt deltakarutgifter.

Monica Svoren  er tilsett som ny avdelingsleiar for barn, familie og helse i Herøy kommune. Ho byrjar i jobben 1. mai.

Helse Møre og Romsdal sin papirkatalog over pasient- og pårørandeopplæring i grupper er erstatta med ei søkbar oversikt på nettstaden til helseføretaket.

Tor Halvar Botnen er tilsett som kommunalsjef for samfunnsutvikling i Herøy kommune.

Temakaféane for heimebuande eldre over 67 år er populære arrangement. No er datoane og programmet for våren 2023 her! 

Elevane på 5.7.trinn er klare for nytt leseprosjekt.

Kino, medieproduksjon, styring av lys og lyd – det er stikkorda for praksisperioden til elevane som no er i sving ved Fosnavåg konserthus.

Langt fleire herøyværingar tok influensavaksine i 2022 enn året før. Helsestasjonen gleder seg stort over oppmøtet og samarbeidet med sanitetskvinnene om å gjere massevaksineringa til ei hyggestund.