Jonsokbål: Torsdag er siste frist for å melde ifrå

Er du uroa for eit barn eller ein ungdom? (BTS)

 

  

I Herøy kommune skal det vere trygt og godt å vekse opp. Likevel kan det oppstå utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det så bra. Derfor arbeider vi med  BTS - Betre Tverrfagleg Samhandling. Dette for å sikre at alle born og unge skal få den hjelpa dei treng.

Kommunane er pålagde å samordne tenestetilbodet på tvers av sektorar og tenesteområde.  BTS – Betre Tverrfagleg Samhandling – er eit verktøy som skal hjelpe oss å strukturere og konkretisere arbeidet som blir gjort. Denne sida skal bidra til å gjere det lettare for brukarar og tilsette  å orientere seg i tenestetilbodet. 

Kva gjer du dersom du lurer på om eit barn eller ein ungdom treng hjelp? Nedanfor finn du lenker som kan vere til hjelp.

Denne sida er nyoppretta og i stadig utvikling. Har  du tilbakemeldingar, set vi pris på at du gir oss det. Ta kontakt med  Monica Torvik Stokset.

 

Kven er du?