Bli med på Ti på topp

Kva er PPT?

Kva er PPT?

Kvar kommune skal ha ei Pedaogisk-Psykologisk teneste (PP-teneste). PP- tenesta er kommuna sin rådgjevande og sakkunnige instans i saker som gjeld barn og unge sitt oppvekstmiljø.

PP-tenesta sitt mål

PP-tenesta arbeider førebyggande og i nært samarbeid  med barnehage og skole og føresette.  Vårt mål er at alle barn og unge skal få gode opplærings- og utviklingsmoglegheiter. PP-tenesta skal hjelpe barn, elever, lærekandidatar, lærlingar, med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at dei får eit inkluderande, likeverdig og tilpassa pedagogisk tilbod.

PP-tenesta sitt mandat

PP- tenesta sitt mandat er å skal hjelpe skulen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvkling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov.

PP-tenesta skal også hjelpe barnehagar og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

PP – tenesta som sakkunnig instans

Føresette, unge og vaksne kan ta direkte kontakt med PP-tenesta. Det vanlegaste er likevel å ta kontakt i samabeid med barnehage, skule eller ein annan instans. Desse instansane kan berre kontakte PPT dersom personen sjølv eller føresette gir skriftleg samtykke.

Styrer i barnehagar og rektor ved skoler kan i tillegg tilvise til PPT ved behov for bistand med kompetanseheving eller organisasjonsutvikling.

Kva kostar tenesta?

Tenesta er gratis

Besøksadresse:

Rådhusgata 7

Kontakt

Elisabeth Skotheim
PPT leiar
E-post
Telefon 70 08 17 41
Ranvei Maria Garnes Oterhals
PP-rådgjevar
E-post
Telefon 70 08 17 42
Anne Gjerde
PP-rådgjevar
E-post
Telefon 70 08 17 47
Mobil 90 92 20 27
Margit Haddal Bjørkedal
lærar
E-post
Telefon 70 08 17 45
Gry Sigvaldsen
Rådgjevar PPT
E-post
Telefon 70 08 17 46
Mobil 91 24 20 43
Lena Vågsholm Sævik
PP-rådgjevar
E-post
Telefon 70 08 17 44
Mobil 90 97 47 08
Olga Eggesbø
PP -rådgjevar
E-post
Telefon 70 08 17 43
Heidi Vaslag Løvøy
konsulent
E-post
Telefon 70 08 13 00
Mobil 46 81 28 90
Ingunn Kvalsund Sævik
PP-rådgivar
E-post
Telefon 70 08 17 47
Mobil 94 87 36 13