SFO

Skulefritidsordninga er eit tilbod før og etter skuletid ved fleire skular. Tilbodet i dei ulike  krinsane er avhengig av etterspurnaden. I ferien vil ein tilby SFO ved Bergsøy skule. Det gjeld også barn frå andre krinsar, derom det er nok søkjarar til ordninga.

Kven kan få tenesta?  

Barn i fyrste til fjerde klasse og for barn med spesielle behov i fjerde til sjuande klasse kan få tilbod om skulefritidsordning etter søknad.

Kva kan du forvente?

Tilsette ved skulefritidsordninga skal gi borna omsorg og tilsyn. Dei skal  legge til rette for leik , kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos borna.

Funksjonshemma barn skal gjevast gode utviklingsvilkår.

Kva kostar det?

 

SFO-prisar frå 01.08.21:

SFO-prisar frå 01.08.21:
Gruppe 1 2 Kan nytte morgontilbodet
1 Inntil 10 t/v 1672,- Nei
2 Inntil 14 t/v 2360,- Ja (om skulen har tilbod)
3 Full plass 2870,- Ja (om skulen har tilbod)
Det vert rekna 25% rabatt på barn nr. 2 og fleire

SFO-feriesatsar skuleåret 20/21:

SFO-feriesatsar skuleåret 20/21:
Opphald Pris
Pr.veke 1 337,-
Pr.dag 320,-
Pr.time 78,-

SFO-feriesatsar skuleåret 21/22:

SFO-feriesatsar skuleåret 21/22:
Opphald Pris
Pr. veke 1377,-
Pr. dag 330,-
Pr. time 81,-

Korleis få plass i SFO ?

Ønsker du at ditt barn skal starte på SFO  må du levere søknad.  Frist for dette er 15. april. Du kan søkje gjennom heile året, men ein er då ikkje garantert plass.

Du treng ikkje søkje kvart år. Når barnet har fått plass, gjeld tildelinga til barnet er ferdig med fjerde klasse. Dersom barnet skal ha endra timetall i SFO, må de sende ny søknad om dette.

Ferietilbod melder du i eige skjema.

Når kan du vente svar?

Alle ordinære søknader blir behandla fortløpande frå administrasjonen i oppvekst.

Feriesøknader blir behandla av Bergsøy skule.

Kontakt

Brit-Synnøve Torvik
fagleiar Oppvekst
E-post
Telefon 70 08 13 86