Kven skal eg kontakte?

Kven skal eg kontakte?

I Herøy kommune er det kommunedirektøren som er øvste ansvarlege, men kommunen har eit eige personvernombod du kan kontakte for spørsmål.

Personvernombodet har mellom anna til oppgåve å gi råd til kommunen om korleis personvernlovgivinga best mogeleg skal takast i vare. I tillegg skal personvernombodet vere med på å kontrollere at kommunen følgjer opp pliktene sine etter personvernlovgivinga.

Opplysningar som du sender inn til kommunen, blir sendt til rette saksbehandler/behandlingsansvarleg.

Opplysningane gjer våre tilsette i stand til å utføre saksbehandling av førespurnaden din. Dei innsamla opplysningane om deg vert behandla på same måte enten du sender inn papirdokument eller elektroniske dokument.

Personvernombod: Lene Utseth

E-post: personvern@heroy.kommune.no

Tlf: 99 21 00 02