Bli med på Ti på topp

Kven skal eg kontakte?

Kven skal eg kontakte?

I Herøy kommune er det kommunedirektøren som er øvste ansvarlege, men kommunen har eit eige personvernombod du kan kontakte for spørsmål.

Personvernombodet har mellom anna til oppgåve å gi råd til kommunen om korleis personvernlovgivinga best mogeleg skal takast i vare. I tillegg skal personvernombodet vere med på å kontrollere at kommunen følgjer opp pliktene sine etter personvernlovgivinga.

Opplysningar som du sender inn til kommunen, blir sendt til rette saksbehandler/behandlingsansvarleg.

Opplysningane gjer våre tilsette i stand til å utføre saksbehandling av førespurnaden din. Dei innsamla opplysningane om deg vert behandla på same måte enten du sender inn papirdokument eller elektroniske dokument.

Selskapet IKA Møre og Romsdal er personvernombod for Herøy kommune.

Telefon: 920 76 580

E-post: personvernombud@ikamr.no 

Hilde Bringsvor Skinnes er personvernkontakt i kommunen.