Stor skogbrannfare i området vårt

Bålbrenning

Bålbrenning

Open brenning og brenning av avfall er forbode heile året. Open brenning er all brenning som skjer utandørs.

Unntak frå forbodet

Føljande brenning er likevel lov:

  • Open brenning på grillinnretningar, utepeisar og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv.
  • Brenning av reint trevirke, avispapir og liknande i vedomn.
  • Bålbrenning jonsokaftan (meldepliktig).
  • Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utanfor tettstad/tettbygd strøk (meldeplikt).

 

Føresetnader:

  • Brenninga skal avsluttast straks dersom den som brenn burde forstå eller blir gjort merksam på at nokon blir sjenert av brenninga.
  • Brenninga skal vera avslutta før det vert mørkt.
  • Den som utfører brenninga er ansvarleg for at det blir utført på ein kontrollert måte, og skal ta førehandsreglar om beredskap dersom ein mistar kontrollen over brenninga.
  • Du må ringe servicenummer til 110-sentralen før opptenning, 70 11 99 99, slik at du unngår unødig utrykking.  Jonsokbål skal ikkje varslast til 110-sentralen.
  • Du står sjølv ansvarlig for at brenninga foregår på en forsvarlig måte i henhald til gjeldanda forskrifter.

Helse

Utandørs brenning må ikkje medføre fare for helsemessig ulempe, jf. forskrift om miljørettet helsevern § 9. All røyk er giftig, og den som vurderer å brenne utandørs må difor fyrst forsikre seg om at røyken ikkje er til fare eller plage for andre menneske og dyr i omgivnadane. Ein må vere spesielt merksam på dette i bustadområde, samt i nærleiken av barnehagar, skular, sjukeheim og andre institusjonar.

Brenning skal meldast i eige skjema.

Meir informasjon finn du her:

Lokal forskrift for kommunen

Forureiningsforskrifta

Unødig brannutrykking

Dersom det vert unødig brannutrykking kan den ansvarlege verte pålagt å betale eit gebyr for utrykkinga.
Unødig brannutrykking
Gebyrsats Pris
Dagtid kr. 5 000,-
Kveld/helg kr. 10 000,-

Kontakt

Lene Utseth
førebyggande/administativt Herøy brann og redning
E-post
Mobil 99 21 00 02
Frank Steinsvik
brannsjef
E-post
Mobil 98 03 44 67