Stor skogbrannfare i området vårt

Konsesjon på eigedom

 

Søkje konsesjon eller sende eigenfråsegn?

For eigendomar som er konsesjonspliktige må ny eiger søkje konsesjon for å kunne ta over eigedomen. Søknaden sendast til kommunen som avgjer  søknaden.

For mange eigedomar er det likevel gjort unnatak frå konsesjonsplikta. Det betyr at ny eiger ikkje skal søkje om konsesjon, men sende ei eigenfråsegn om konsesjonsfridom til kommunen.