Er du eldre eller i ei risikogruppe?

Gode råd til barn og ungdom

Gode råd til barn og ungdom

Er du uroa for deg sjølv, dine søsken eller ein ven? 

I Herøy er det mange vaksne du kan snakke med om det du er uroleg for. Det er lurt å snakke med nokon av desse slik at du kan få hjelp, anten det gjeld deg sjølv, vener eller familie. Nedanfor kan du finne ut kven du kan kontakte og få nokon gode råd.

Desse kan hjelpe deg der du bur

Treng du sjølv hjelp eller lurer du på om andre treng hjelp?

I vår kommune finst det fleire å snakke med om bekymringar, tankar, kjensler og trivsel. Du skal alltid finne nokon å snakke med om kva som helst, enten det gjeld deg sjølv, ein ven eller nokon i familien. Kanskje har du ein vaksen person i familie eller vennekrets som du kjenner deg trygg på? Du kan også snakke med ein lærar, miljøterapeut, helsesjukepleiar slik at han eller ho kan hjelpe deg direkte, eller finne rett teneste til det du treng. Alle som arbeider med barn og unge i kommunen har teieplikt og må ha ditt samtykke for å involvere andre.

Det skjer av og til at teieplikta må settast til side. Dette skjer dersom det er grunn til å tru at eit barn blir utsette for vald eller overgrep. Det kan også skje hvis det er alvorlege helseproblem som ein må informere foreldre om. Tilsette i kommunen vil alltid snakke med deg om dette dersom det blir aktuelt ved di bekymring.

Les meir om dei ulike tenestene i vår kommune.

Helsesjukepleiar

Helsestasjon har helsesjukepleiar til stade ved dei fleste skular - du kan ta kontakt med helsesjukepleiaren på din skule om du treng nokon å snakke med. Kva dagar helsesjukepleiar er tilgjengeleg på den enkelte skule vert normalt publisert med oppslag på skulen og/eller skulen si heimeside. Finn du ikkje denne informasjonen kan du spørje ein lærar, eller ta kontakt med helsestasjonen.

Vidaregåande skular:

På dei vidaregåande skulane er det også helsesjukepleiarar og andre tilsette som er tilgjengelege for samtalar og rådgjeving.

Her finn du oversikt over dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal.

Klikk deg inn på din skule, og gå vidare på "For deg som er elev", og så "Elevtenester", så finn du informasjon om tilbodet på din skule.

Herøy helsestasjon har kontor på Eggesbønes som er bemanna kvar dag. Dei gir tenester til barn og ungdom i alderen 0-20 år og deira føresette, samt gravide. Tlf: 70 08 14 50. Besøk Helsestasjonsportalen for meir informasjon.

 

Fastlege

Alle personar som er busett i ei norsk kommune har rett til fastlege. Du har rett til å bytte fastlege inn til to gangar per. kalenderår og du kan ha fastlege i ei anna kommune enn den du bur i. Fastlegen er ansvarleg for å følge opp sine pasientar i legekontorets opningstid, det vil sei at dersom du har behov for nokon å snakke med kan du ta kontakt med ditt legekontor og be om ein time med din fastlege. Ved akutt oppstått skade eller sjukdom utanom fastlegens opningstid må du kontakte legevakta (116 117). Dersom det står om liv, ring 113.

Les meir om fastlegeordninga her.

Vi har fleire legesenter i kommunen. Informasjon finn du her.

Barnevern

Barnevernet skal gi gi barn, ungdom og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime. Har du det vanskeleg heime kan du sjølv melde frå til barnevernet. Informasjon om barnevernet i Herøy kommune finn du her.

Treng du umiddelbar hjelp kan du ringe barnevernvakta: 91 57 60 20 eller alarmtelefonen 111 116. Vakta er døgnbemanna alle dagar. Både barnevakta og alarmtelefonen vil gje deg råd og rettleiing.

Politi

Har du eller nokon du kjenner blitt utsett for noko ulovleg? Eller er du kanskje usikker på om det du har vorte utsett for er ulovleg eller ikkje? Da kan du ta kontakt med politiet for råd og rettleiing. Klikk her for å lese meir om kva politiet kan hjelpe deg med.

Det lokale politiet finn du i Rådhusgata 7. Vil du ringe? Telefonnummeret er 02800.

 

 

Gode råd til barn og unge

Hjelpetelefonar og chatteteneste

Treng du å snakke med nokon heilt anonymt? Du kan ringe Kors på halsen på nummer 800 333 21 (open måndag-fredag kl.14.00-22.00) eller Barnas alarmtelefon på nummer 116 111. Det er gratis å ringe og du er heilt anonym.

Dersom du synes at det er lettare å skrive ned tankane dine, kan du sende ei melding på www.korspahalsen.no og få eit personleg svar frå ein vaksen (som er frivillig i Raudekrossen).

Dine rettigheiter

Barnekonvensjonen er ei avtale mellom nesten alle land i verden. Her står det om korleis alle barn i verden skal ha det. Noreg har underskreve barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov. Barnekonvensjonen gir barn eigne rettigheiter, for eksempel rett til skule, helsehjelp, leik og fritid. Ein viktig rettigheit er at barn skal verte høyrt i saker som gjeld dei. 

Barnelova (lov om barn og foreldre) regulerer blant anna foreldres plikter og ansvar for barna, og barnas rettigheiter overfor foreldra.

 

Har du det vanskeleg heime?

Har du foreldre som ofte krangler, som skal skille seg eller opplev du vald i heimen? Her er lenker til kvalitetssikra informasjon og gode råd.

Når foreldre kranglar

Skilsmisse

Drikk mor eller far din for mykje?

Opplev du vald i heimen? 

Nettvett

Nettvett handlar om å vere smart når du brukar nett, enten på mobil, nettbrett eller pc. Både barn og vaksne trenger å lære om nettvett, slik at vi kan unngå kjipe opplevingar når vi spelar, chatter, deler bilete eller er på leit etter informasjon. 

Lenker til info og råd om nettvett

Om nettvett - Redd barna

Om nettvett - ung.no

Nettvett.no

Delbart? - politiet

Er det delbart? Sjå film

Slettmeg.no

Mobbing og utestenging

Opplev du utestenging eller mobbing? Er du einsam eller gruar deg til å gå på skule? Slik skal du ikkje ha det, og det er viktig å snakke med nokon om dette.

Meld frå

Ta direkte kontakt med skulen din dersom du ikkje har det bra i skulekvardagen. Det er ingen regel for kven du skal snakke med, det viktigaste er at du fortel det til nokon du kjenner deg trygg på. Det kan for eksempel vere læraren din, rektor eller nokon andre på skulen.

Kommunen har også eit beredskapsteam mot mobbing som kan bistå elev og føresette som opplev å ikkje få den hjelpa og støtta som ein har rett på i saker som omhandlar utrygt læringsmiljø. Elevar, føresette i barnehage og skule, tilsette i barnehage og skule og andre instansar kan ta kontakt med beredskapsteamet.

Om du ikkje opplever at du blir teke på alvor, kan du ta kontakt med Statsforvaltaren.

Digitalt skjema for å melde frå om mobbing til Statsforvaltaren.

Her finn du andre sider med relevant informasjon:

Du kan lese meir om hjelp mot mobbing på Utdanningsdirektoratet.

Mobbeombodet i Møre og Romsdal

Snakk om mobbing er ei nettside der du kan chatte anonymt med vaksne fagpersonar om mobbing.

Kjenner du deg utestengt?

 

Kropp og seksualitet

Under finn du lenker til meir informasjon om kropp, sex og seksuelle overgrep. 

Lurer du på noko om kropp og sex?

Kva er seksuelle overgrep?

Få hjelp etter seksuelle overgrep