Stor skogbrannfare i området vårt

Gode råd til barn og ungdom

Gode råd til barn og ungdom

Er du uroa for deg sjølv, eller nokon nære rundt deg? 

Herøy kommune skal vere ein god stad å bu og leve for alle. Sjølv om det kan vere vanskeleg, er det viktig å seie ifrå dersom du eller nokon du kjenner slit - enten det er heime, på skulen eller i fritida. Å dele det med nokon kan vere første steg mot å få hjelp.

I Herøy finst det fleire vaksne du kan prate med om det du er uroleg for. Nedanfor finn du ei oversikt over kven du kan kontakte.

 

Desse kan hjelpe deg der du bur

Nokon du kjenner deg trygg på

Er det ein person du kjenner deg trygg på? Som du synes det er lett å snakke med? Nokon i familien, ein nabo, ein lærar eller kanskje ein trenar? Dersom du synes det er vanskeleg å kome på nokon, eller du ønsker å prate med andre, kan du ta kontakt med ein av dei som er nemnde under.

Det viktigaste er at du delar det som er vanskeleg med nokon.

Helsestasjon

Helsestasjonen har helsesjukepleiar tilknytt alle skular - du kan ta kontakt med helsesjukepleiaren på din skule om du treng nokon å snakke med. 

Kva dagar helsesjukepleiar er tilgjengeleg på den enkelte skule vert normalt publisert med oppslag på skulen og/eller skulen si heimeside. Finn du ikkje denne informasjonen kan du spørje ein lærar, eller ta kontakt med helsestasjonen.

Herøy helsestasjon har kontor på Eggesbønes som er bemanna kvar dag. Dei gir tenester til barn og ungdom i alderen 0-20 år og deira føresette, samt gravide. Tlf: 70 08 14 50. Besøk Helsestasjonsportalen for meir informasjon.

Vidaregåande skular:

På dei vidaregåande skulane er det også helsesjukepleiarar og andre tilsette som er tilgjengelege for samtalar og rådgjeving.

Her finn du oversikt over dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal.

Klikk deg inn på din skule, og gå vidare på "For deg som er elev", og så "Elevtenester", så finn du informasjon om tilbodet på din skule.

 

 

Fastlege

Alle personar som er busett i ei norsk kommune har rett til fastlege. Du har rett til å bytte fastlege inn til to gangar per. kalenderår og du kan ha fastlege i ei anna kommune enn den du bur i. Fastlegen er ansvarleg for å følge opp sine pasientar i legekontorets opningstid, det vil sei at dersom du har behov for nokon å snakke med kan du ta kontakt med ditt legekontor og be om ein time med din fastlege. 

Ved akutt oppstått skade eller sjukdom utanom fastlegens opningstid må du kontakte legevakta (116 117). Dersom det står om liv, ring 113.

Les meir om fastlegeordninga her.

Vi har fleire legesenter i kommunen. Informasjon finn du her.

Barnevern

Barnevernet skal gi gi barn, ungdom og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime. Har du det vanskeleg heime kan du sjølv melde frå til barnevernet. Informasjon om barnevernet i Herøy kommune finn du her.

Treng du umiddelbar hjelp kan du ringe barnevernvakta: 91 57 60 20 eller alarmtelefonen 111 116. Vakta er døgnbemanna alle dagar. Både barnevakta og alarmtelefonen vil gje deg råd og rettleiing.

Politi

Har du eller nokon du kjenner blitt utsett for noko ulovleg? Eller er du kanskje usikker på om det du har vorte utsett for er ulovleg eller ikkje? Da kan du ta kontakt med politiet for råd og rettleiing. Klikk her for å lese meir om kva politiet kan hjelpe deg med.

Det lokale politiet finn du i Rådhusgata 7. Vil du ringe? Telefonnummeret er 02800.

 

 

Gode råd til barn og unge

Dine rettigheiter

Barnekonvensjonen er ei avtale mellom nesten alle land i verden. Her står det om korleis alle barn i verden skal ha det. Noreg har underskreve barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov. Barnekonvensjonen gir barn eigne rettigheiter, for eksempel rett til skule, helsehjelp, leik og fritid. Ein viktig rettigheit er at barn skal verte høyrt i saker som gjeld dei. 

Barnelova (lov om barn og foreldre) regulerer blant anna foreldres plikter og ansvar for barna, og barnas rettigheiter overfor foreldra.

Du har ei rekke rettigheiter frå du vert født. På ung.no finn du ei liste med oversikt over ein del viktige aldersgrenser for når du er gammal nok, frå 0-24 år.

Har du det vanskeleg heime?

Har du foreldre som ofte krangler, som skal skille seg eller opplev du vald i heimen? Her er lenker til kvalitetssikra informasjon og gode råd.

Når foreldre kranglar

Skilsmisse

Drikk mor eller far din for mykje?

Opplev du vald i heimen? 

Mobbing og utestenging

Opplev du utestenging eller mobbing? Er du einsam eller gruar deg til å gå på skule?

Ta direkte kontakt med skulen din dersom du ikkje har det bra i skulekvardagen. Det er ingen regel for kven du skal snakke med, det viktigaste er at du fortel det til nokon du kjenner deg trygg på. Det kan for eksempel vere læraren din, rektor eller nokon andre på skulen.

Kommunen har også eit beredskapsteam mot mobbing som kan bistå elev og føresette som opplev å ikkje få den hjelpa og støtta som ein har rett på i saker som omhandlar utrygt læringsmiljø. Elevar, føresette i barnehage og skule, tilsette i barnehage og skule og andre instansar kan ta kontakt med beredskapsteamet.

Om du ikkje opplever at du blir teke på alvor, kan du ta kontakt med Statsforvaltaren.

Digitalt skjema for å melde frå om mobbing til Statsforvaltaren.

Her finn du andre sider med relevant informasjon:

Du kan lese meir om hjelp mot mobbing på Utdanningsdirektoratet.

Mobbeombodet i Møre og Romsdal

Snakk om mobbing er ei nettside der du kan chatte anonymt med vaksne fagpersonar om mobbing.

Kjenner du deg utestengt?

 

Nettvett

Nettvett handlar om å vere smart når du brukar nett, enten på mobil, nettbrett eller pc. Både barn og vaksne trenger å lære om nettvett, slik at vi kan unngå kjipe opplevingar når vi spelar, chatter, deler bilete eller er på leit etter informasjon. 

Lenker til info og råd om nettvett:

Om nettvett - ung.no

Nettvett.no

Delbart? - politiet

Slettmeg.no

Kropp og seksualitet

Under finn du lenker til meir informasjon om kropp, sex og seksuelle overgrep.

 

Lurer du på noko om kropp og sex?

Kva er seksuelle overgrep?

Få hjelp etter seksuelle overgrep

Hjelpetelefonar og chatteteneste

Treng du å snakke med nokon heilt anonymt? Du kan ringe Kors på halsen på nummer 800 333 21 (open måndag-fredag kl.14.00-22.00) eller Barnas alarmtelefon på nummer 116 111. Det er gratis å ringe og du er heilt anonym.

Dersom du synes at det er lettare å skrive ned tankane dine, kan du sende ei melding på www.korspahalsen.no og få eit personleg svar frå ein vaksen (som er frivillig i Raudekrossen).

Sjølvhjelpsverktøy innanfor psykiske vanskar

Her finn du mykje nyttig informasjon: Helsenorge